Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
18.04.2016 | 12:00 - 14:00
Корпоративные
303
0

Собрание акционеров Приватне акціонерне товариство "Юридична компанія "Правозахист Інвест"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна(розпорядженням Дніпропетровського міського голови перейменовано на вул. Воскресенська), буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «18» квітня 2016року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна (Воскресенська), буд. 30, кімната 304  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 12.04.2016 року. Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 3 питання:Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. 4 питання:Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. 5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік. 6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 фінансовий рік. 7 питання:Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.  9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства. 13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. 14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. 15 питання:Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.16 питання: Про визначення порядку підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за наслідками діяльності у 2016 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЮК «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній

Усього активів 

23 760,5

12 943,3

Основні засоби 

-

0,4

Довгострокові фінансові інвестиції 

1 463,2

4 028,3

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

10 148,2

2 372,3

Грошові кошти та їх еквіваленти 

0,9

0,6

Нерозподілений прибуток 

8,2

2,2

Власний капітал 

8 413,0

8 406,3

Статутний капітал 

8 400,0

8 400,0

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

12,2

63,4

Чистий прибуток (збиток) 

6,7

0,7

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

4

3

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна (Воскресенська), буд. 30, кім. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Номеровська А.М.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.03.2016р. №45

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: