Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
24.03.2015 | 12:00 - 14:00
Корпоративные
362
0

Собрание акционеров Приватне акціонерне товариство "Юридична компанія "Правозахист Інвест"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «24» березня 2015року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 18.03.2015 року. Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ: 1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 3 питання:Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. 4 питання:Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік. 6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік. 7 питання:Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік. 9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства. 13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. 14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. 15 питання:Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЮК «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» за 2014 рік (тис. грн.) Найменування показника Період звітний попередній Усього активів 12 943,3 54 007,5 Основні засоби 0,4 1,0 Довгострокові фінансові інвестиції 4 028,3 21 535,2 Запаси - - Сумарна дебіторська заборгованість 2 372,3 19 815,9 Грошові кошти та їх еквіваленти 0,6 0,6 Нерозподілений прибуток 0,7 5,6 Власний капітал 8 406,3 8 405,6 Статутний капітал 8 400,0 8 400,0 Довгострокові зобов'язання - - Поточні зобов'язання 4 537,0 45 601,9 Чистий прибуток (збиток) 0,7 2,5 Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 400 000 8 400 000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 4 В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кім. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Журавель Г.С. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.02.2015р. №32

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: