Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
08.04.2016 | 16:00 - 18:00
Корпоративные
300
0

Собрание акционеров ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» (далі – Товариство) (ідентифікаційний код 38707466, місцезнаходження: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення Загальних зборів: 08 квітня 2016 року о 16:00 год. Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, провулок КИЯНІВСЬКИЙ, будинок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів. Час початку реєстрації учасників Загальних зборів: 08 квітня 2016 року о 15:00 год. Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 08 квітня 2016 року о 15:45 год. Місце реєстрації учасників Загальних зборів: Україна, м. Київ, провулок КИЯНІВСЬКИЙ, будинок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 04 квітня 2016 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. 5. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за 2015 р. 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. 7. Розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності Товариства у 2015 році. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень одноособового члена Наглядової ради Товариства. 9. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства. 10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради Товариства. 11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 12. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. 13. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А, 6 поверх з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 16.00 год., за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Бакакін Олександр Андрійович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП», тис.грн.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

120353,9

948862,5

Основні засоби

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

2,1

1,4

Грошові кошти та їх еквіваленти

3,8

-

Нерозподілений прибуток

(15349,6)

813162

Власний капітал

120350,4

948862

Статутний капітал

118000

118000

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

3,5

0,5

Чистий прибуток (збиток)

(828511)

3682,2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

472000000

472000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

3

Телефони для довідок : (044) 272-42-46, (044) 272-42-48.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 03.03.2016 № 43 (2297).

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: