Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
03.04.2015 | 15:00 - 17:00
Корпоративные
335
0

Собрание акционеров Приватне акціонерне товариство "Артемівськ Вайнері"

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства „Артемівськ Вайнері»! Приватне акціонерне товариство «Артемівськ Вайнері» (84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. П. Лумумби, буд.87, код ЄДРПОУ – 00412168) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Артемівськ Вайнері» (далі – Товариство), які відбудуться «03» квітня 2015 року о 15:00 год. за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. П. Лумумби, будинок 87, адміністративна будівля ПрАТ «Артемівськ Вайнері», конференц зал. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, «30» березня 2015 року станом на 24 годину. Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження робочого регламенту загальних зборів акціонерів. 4. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Артемівськ Вайнері» за 2014 рік та основні напрямки розвитку у 2015 році. 5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Артемівськ Вайнері» за 2014 рік. 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансову звітність ПрАТ «Артемівськ Вайнері» за 2014 рік. 7. Затвердження фінансової звітності ПрАТ «Артемівськ Вайнері» за 2014 рік та основних напрямків розвитку у 2015 році. 8. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Артемівськ Вайнері» за 2014 рік. 9. Обрання Генерального директора ПрАТ «Артемівськ Вайнері». 10. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Генеральним директором ПрАТ «Артемівськ Вайнері». Затвердження особи, уповноваженої на підписання трудового контракту з Генеральним директором. 11. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Артемівськ Вайнері». 12. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Артемівськ Вайнері». Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Артемівськ Вайнері». 13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Артемівськ Вайнері», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. 14. Про призначення особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Артемівськ Вайнері» рішення. Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться «03» квітня 2015 року з 13:00 до 14:45 за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. П. Лумумби, будинок 87, адміністративна будівля ПрАТ «Артемівськ Вайнері», конференц зал. Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: - акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт), - представникам акціонерів–довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника та документ, що посвідчує особу (паспорт). З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися в робочі дні за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. П. Лумумби, будинок 87, юридичний відділ. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді Генеральному директору за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. П. Лумумби, будинок 87. Довідки за телефоном: (06274) 9-85-75, 9-85-74. Додаткова інформація Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства “Артемівськ Вайнері”(тис.грн.): Найменування показників період звітний попередній Усього активів 649532 702618 Основні засоби 183158 202524 Довгострокові фінансові інвестиції 6411 6411 Запаси 294648 207891 Сумарна дебіторська заборгованість 109030 257675 Грошові кошти та їх еквіваленти 43317 19584 Нерозподілений прибуток 6564 40575 Власний капітал 261024 267678 Статутний капітал 46978 46978 Довгострокові зобов´язання - - Поточні зобов´язання 388508 434940 Чистий прибуток (збиток) (6654) 27358 Середньорічна кількість акцій (шт.) - - Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 488 560 Наглядова рада ПрАТ “Артемівськ Вайнері” Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України — бюлетень «Бюлетень. Цінні папери України» № 37 від 02.03.2015 року.

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: