Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
27.04.2015 | 10:00 - 12:00
Корпоративные
406
0

Собрание акционеров ПрАТ "Страхова компанія "Клас Страхування життя"

Шановні акціонери ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя»! Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Клас страхування життя» (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 27 квітня 2015 року о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 10-А, оф. 1 відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах відбудеться 27.04.2015 р. з 10.15 до 10.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації у зборах з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу акціонера, для уповноважених представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24.00 21.04.2014 року. Порядок денний: 1. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів товариства. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 р. з урахуванням вимог, передбачених законом. 5. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2014 р. 6. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2014 р. 7. Затвердження звіту Ревізійної комісії (Ревізора) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. 8. Затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2014 р. 9. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства. 10. Відкликання та обрання членів Правління Товариства. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.) Найменування показника Період Звітний Попередній Усього активів 24434 24248 Основні засоби 1 5 Довгострокові фінансові інвестиції 8868 6351 Поточні фінансові інвестиції 94 2503 Запаси 3 5 Сумарна дебіторська заборгованість 582 549 Грошові кошти та їх еквіваленти 1343 1319 Нерозподілений прибуток 1242 655 Власний капітал 23806 23207 Статутний капітал 22500 22500 Довгострокові зобов’язання 0 0 Поточні зобов’язання 123 399 Чистий прибуток (збиток) 641 242 Середньорічна кількість акцій (шт.) 450000 450000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3 Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери та їх представники можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного річних Загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 10-А, оф. 1 у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є В. о. Голови Правління Савченко С.В. Телефон для довідок: (044) 279-27-99. Свої пропозиції до порядку денного проведення Річних Загальних зборів просимо вносити не пізніше як за 20 днів до проведення річних Загальних зборів акціонерів. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом. Голова Наглядової Ради Косенко С. В.

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: