Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
03.04.2015 | 10:00 - 11:00
Корпоративные
563
0

Собрание акционеров ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) (ідентифікаційний код 00191075; місцезнаходження: проїзд Індустріальний, 1, м. Авдіївка, Донецька обл., Україна, 86065) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення річних Загальних зборів: «03» квітня 2015 року о 10.00 годині. Місце проведення річних Загальних зборів: 87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», другий поверх, велика зала. Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «03» квітня 2015 року о 09.00 годині. Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «03» квітня 2015 року о 09.45 годині. Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», фойє другого поверху. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - «30» березня 2015 року станом на 24-00 годину. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році. 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. 7) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 8) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість. 9) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 86065, Донецька область, м. Авдіївка, проїзд Індустріальний, 1, кабінет юридичного відділу (8-й поверх заводоуправління), з понеділка по п’ятницю – з 9-00 до 12-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу ПАТ «АКХЗ» Куріненко Олександр Станіславович. Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку. Телефони для довідок Товариства: (062) 209-25-50, 42-44, 43-59. Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) Найменування показника: Період: Звітний 2014; Попередній 2013 Усього активів 10 592 294; 7 881 208 Основні засоби 5 636 676; 2 653 616 Довгострокові фінансові інвестиції 1 563 912; 1 563 912 Запаси 466 421; 638 315 Сумарна дебіторська заборгованість 2 430 364; 2 627 289 Грошові кошти та їх еквіваленти 36 236; 53 206 Нерозподілений прибуток 1 771 939; 2 366 332 Власний капітал 6 673 058; 4 761 450 Статутний капітал 343 310; 343 310 Довгострокові зобов'язання 650 392; 327 774 Поточні зобов'язання 3 268 844; 2 791 984 Чистий прибуток (збиток) (791 965); (195 249) Середньорічна кількість акцій (шт.) 194 341 497; 194 341 497 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -; 824 353 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -; 2 753 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 879; 3 978 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у "ВІДОМОСТІ НКЦПФР" від 02.03.2015 р. № 41

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: