Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
07.04.2015 | 12:00 - 14:00
Корпоративные
551
0

Собрание акционеров Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, ПАТ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (далі – Товариство) (ідентифікаційний код 00191129; місцезнаходження: вул. Левченка, б. 1, м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87504) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення річних Загальних зборів: «07» квітня 2015 року о 12:00 годині. Місце проведення річних Загальних зборів: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Палац культури ім. Карла Маркса, концертна зала. Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «07» квітня 2015 року о 09:00 годині. Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «07» квітня 2015 року о 11:45 годині. Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Палац культури ім. Карла Маркса, фойє першого поверху. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - «01» квітня 2015 року станом на 24:00 годину. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. 5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році. 6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 8. Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника Період Звітний 2014 р. // Попередній 2013 р. Усього активів 34 162 078 // 17 426 036 Основні засоби 21 858 410 // 9 698 856 Довгострокові фінансові інвестиції 337 896 // 337 713 Запаси 3 479 205 // 2 969 990 Сумарна дебіторська заборгованість 7 671 279 // 3 567 024 Грошові кошти та їх еквіваленти 154 285 // 357 341 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 6 764 175 // - 7 893 667 Власний капітал 18 583 685 // 7 358 492 Статутний капітал 3 092 815 // 3 092 815 Довгострокові зобов’язання 2 531 599 // 23 188 Поточні зобов’язання 10 785 754 // 8 085 863 Чистий прибуток (збиток) 453 615 // - 2 929 911 Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 371 260 750 // 12 371 260 750 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - // 1 276 000 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - // 217 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 26 798 // 31 917 Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Семашка, буд. 15, кабінет начальника відділу з управління корпоративними правами юридичного управління, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу з управління корпоративними правами юридичного управління Атаманюк Наталія Володимирівна. Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку. Телефони для довідок Товариства: (0629) 56-37-08, 56-33-33 Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 02 березня 2015 року у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 41 (2045). Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Ю.А. Зінченко 03.03.2015 р.

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: