Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
16.04.2015 | 12:00 - 14:00
Корпоративные
565
0

Собрание акционеров Криворізький турбінний завод Констар, ПАТ

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР! ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 16 квітня 2015 р. о 12- 00 год. за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Окружна, 127, актовий зал. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Затвердження звіту виконавчого органу товариства за 2014 рік. 2. Затвердження звіту Наглядової ради товариства за 2014 рік. 3. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії товариства за 2014 рік. 4. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік. 5. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2014 рік. Реєстрація акціонерів відбудеться 16 квітня 2015 р. з 9 -30 год. до 11 -30 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів - на 24 годину 12 квітня 2015р. З документами щодо питань порядку денного можна ознайомитись особисто в робочі дні з 14-00 год. до 16-00 год. за місцезнаходженням товариства: м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 127, кімната № 404, відповідальна особа – начальник юридичного відділу, телефон: (056) 404-06-49. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.) Найменування показника період звітний попередній Усього активів 358431 413855 Основні засоби 271343 297342 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 70487 70422 Сумарна дебіторська заборгованість 6910 35986 Грошові кошти та їх еквіваленти 329 446 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -210529 -134204 Власний капітал 94565 189559 Статутний капітал 166789 166789 Довгострокові зобов'язання 17884 22991 Поточні зобов'язання 245982 201305 Чистий прибуток (збиток) -98779 -36561 Середньорічна кількість акцій (шт.) 2647440 2647440 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 787 1038 Наглядова рада ПАТ «Констар» Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 06.03.2015р. в офіційному друкованому виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 41.

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: