Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
04.06.2015 | 16:00 - 18:00
Корпоративные
503
0

Собрание акционеров КІНТО, ПрАТ

Загальні збори Приватного акціонерного товариства «КІНТО» 04 червня 2015 року о 16-00 за адресою: м. Київ, вулиця Сагайдачного, будинок 25-Б (III поверх, конференц-зал) відбудуться річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855, місцезнаходження – м. Київ, Львівська площа, будинок 8-Б) (далі – «Товариство»). Пропонується наступний порядок денний: 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. 2. Про затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік. 3. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства. 4. Затвердження річного звіту Товариства. 5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. 6. Про розподіл збитків Товариства за 2014 рік. 7. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2015 рік. 8. Про зміну місцезнаходження Товариства. 9. Про зміну кількісного складу Наглядової Ради Товариства. 10. Про внесення змін до Статуту Товариства. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених загальних зборах Товариства, є 28 травня 2015 року (станом на 24 годину). До дати проведення загальних зборів Товариства акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що стосуються внесених до порядку денного питань, за адресою: м. Київ, вулиця Сагайдачного, будинок 25-Б (III поверх, кімнаті переговорів) в робочі дні з 10-00 до 16-00 години. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Виконавчий директор Веремієнко Сергій Миколайович. Реєстрація учасників зборів здійснюється 04 червня 2015 року з 15.00 до 15.50. Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – також довіреність. Довідки за телефоном: (044) 246 73 50. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КІНТО» (тис. грн.) Найменування показника період звітній попередній Усього активів 71 243 - 72 643 Основні засоби 304 - 400 Довгострокові фінансові інвестиції 199 - 199 Запаси 76 - 71 Сумарна дебіторська заборгованість 8 319 - 6 943 Грошові кошти та їх еквіваленти 154 - 50 Зареєстрований капітал 66 660 - 66 660 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (11 758) - (10 608) Власний капітал 67 224 - 68 374 Довгострокові зобов’язання і забезпечення 70 - 55 Поточні зобов’язання 3 949 -4 214 Чистий прибуток (збиток) (1 151) - (1 063) Середньорічна кількість акцій (шт.) 22 000 000 - 22 000 000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 67 - 89 Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Виконавчий директор Веремієнко Сергій Миколайович. Виконавчий директор ПрАТ «КІНТО» С.М. Веремієнко

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: