Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
09.04.2015 | 09:00 - 11:00
Корпоративные
483
0

Собрание акционеров ЕК Херсонобленерго, ПАТ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» місцезнаходження якого: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5 Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 09 квітня 2015 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: м. Херсон, вул. Пестеля, 5, поверх 5, зала селекторних нарад. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 08 години 00 хвилин до 08 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 05 квітня 2015 року. Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування): 1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства. 2.Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 7.Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році. 8.Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2014 рік. 9.Про схвалення та/або вчинення правочинів. Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» – м. Херсон, вул. Пестеля, 5, фінансовий відділ (3 поверх), у робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 9.00 години до 15.00 години (перерва з 12 години 33 хвилин до 13.00 години 21 хвилини), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник фінансового відділу Резнік Анатолій Павлович. Телефон для довідок: (0552)-48-02-10 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІІ ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік Тис.грн. Найменування показника Усього активів 1337315 (2014) 1278745(2013) Основні засоби 1001650 (2014) 1021668 (2013) Довгострокові фінансові інвестиції 20902(2014) 14112(2013) Запаси 28724 (2014) 29933(2013) Сумарна дебіторська заборгованість 209044(2014) 129953(2013) Грошові кошти та їх еквіваленти 18854 (2014) 24875(2013) Нерозподілений прибуток -525601(2014) -295044(2013) Власний капітал 549955 (2014) 780768(2013) Статутний капітал 44724 (2014) 44724(2013) Довгострокові зобов'язання 370689 (2014) 102393(2013) Поточні зобов'язання 410812(2014) 390248(2013) Чистий прибуток (збиток) - 230813(2014) 1122(2013) Середньорічна кількість акцій (шт.) 178895040(2014) 178895040(2013) Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2703(2014) 2983(2013) Правління ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: