Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.09.2015 | 11:30 - 13:00
Корпоративные
672
0

Собрание акционеров Черкасиобленерго, ПАТ

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ – 22800735) (надалі – Товариство), місце знаходження: 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 285, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 25 вересня 2015 року об 11-30 годині за адресою: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт» Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 10-00 до 11-00 у день та за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – 21 вересня 2015 року. Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів: 1. Припинення повноважень лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів товариства. 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів товариства. 3. Звіт правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт ревізійної комісії товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2014 рік. 7. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік. 8. Розподіл чистого прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2014 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів. 9. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства. 11. Обрання членів ревізійної комісії товариства. 12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії товариства. 13. Обрання голови правління товариства. 14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства. 15. Обрання членів наглядової ради товариства. 16. Затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради товариства. Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: • Паспорт або документ, що його заміняє; • Представникам акціонерів та акціонерів юридичних осіб – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника. Товариство доводить до відома акціонерів, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів до 12.10.2014р. був зобов’язаний звернутися до депозитарної установи (зберігача) та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Товариство звертає увагу, що відповідно до Закону у разі невиконання власником вказаної вимоги цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента. Реквізити депозитарної установи (зберігача) у якій Товариство в процесі дематеріалізації відкривало рахунки власникам цінних паперів Товариства: ТОВ «УПР-ФІНАНС» адреса 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11 телефон/факс: (044) 362-79-73 / 248-79-87 Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів товариства, акціонери можуть за адресою: м.Черкаси, вул.Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин) щоденно (крім суботи та неділі) з 8-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є начальник відділу корпоративних відносин ПАТ «Черкасиобленерго» Горстка Василь Михайлович. Основні показники фінансово - господарської діяльності ПАТ «Черкасиобленерго» (тис.грн.) Найменування показника період 2014 рік 2013 рік Усього активів 600 818 513 654 Основні засоби 355 442 343 254 Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 Запаси 20 640 26 373 Сумарна дебіторська заборгованість 202 553 119 186 Грошові кошти та їх еквіваленти 8 225 17 523 Нерозподілений прибуток (збиток) -234 307 -233 556 Власний капітал 259 621 256 476 Статутний капітал 37 098 37 098 Довгострокові зобов'язання 0 0 Поточні зобов'язання 311 515 240 938 Чистий прибуток (збиток) 3 980 4 080 Середньорічна кількість акцій (шт.) 148 393 332 148 393 332 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 957 3 874 Довідки за телефонами: (0472) 39-55-15, 39-53-31 Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в щоденному офіційному виданні НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) Бюлетень «Цінні папери України» від 18.08.2015р. за №151 (4195)

Эта информация изложена на языке оригинала с сохранением орфографии, пунктуации и стилистики автора. Ответственность за содержание, достоверность и полноту информации несет компания, обнародовавшая ее в соответствии с действующим законодательством.
Оставить комментарий0
Для того, чтобы оставлять комментарии Вам нужно войтивойти или зарегистрироватьсязарегистрироваться.
Последние мероприятия категории: