Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2 квартал 2016 року

Назва:ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"
ЄДРПОУ:38926880

Квартальна фінансова звітність емітента

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2016 | 07 | 01
ПідприємствоПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"за ЄДРПОУ38926880
Територіяза КОАТУУ8039100000
Організаційно-правова форма господарюванняАкціонерне товариство за КОПФГ230
Вид економічної діяльностіОптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тваринза КВЕД46.21
Середня кількість працівників209
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса01001, мiсто Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 1, тел. (044) 277-27-00
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2016 р.


АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:1000201243
первісна вартість1001221275
накопичена амортизація10022032
Незавершені капітальні інвестиції1005613698
Основні засоби:101043654075
первісна вартість101161276737
знос101217622662
Інвестиційна нерухомість:1015
первісна вартість1016
знос1017
Довгострокові біологічні активи:1020
первісна вартість1021
накопичена амортизація1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

14300

190119

інші фінансові інвестиції1035
Довгострокова дебіторська заборгованість1040
Відстрочені податкові активи1045
Гудвіл1050
Відстрочені аквізиційні витрати1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах1065
Інші необоротні активи10901000010000
Усього за розділом I109529479205135
II. Оборотні активи
Запаси110020629501416180
Виробничі запаси11017421216
Незавершене виробництво1102
Готова продукція11034028131621
Товари110420219271383342
Поточні біологічні активи1110
Депозити перестрахування1115
Векселі одержані1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги112523400342191608
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1006713

1164835

з бюджетом1135337129231695
у тому числі з податку на прибуток1136
з нарахованих доходів11401191982
із внутрішніх розрахунків1145
Інша поточна дебіторська заборгованість1155-639154-739162
Поточні фінансові інвестиції116010378
Гроші та їх еквіваленти11659432131229446
Готівка1166
Рахунки в банках11679361571229446
Витрати майбутніх періодів117057354
Частка перестраховика у страхових резервах1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат1182
резервах незароблених премій1183
інших страхових резервах1184
Інші оборотні активи11903444621283
Усього за розділом II119560860235528299
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200
Баланс130061155025733434

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал140050000005000000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу1401
Капітал у дооцінках1405
Додатковий капітал1410
Емісійний дохід1411
Накопичені курсові різниці1412
Резервний капітал14153753745269
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420492474393943
Неоплачений капітал1425( )( )( )
Вилучений капітал1430( )( )( )
Інші резерви1435
Усього за розділом I149555300115439212
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання1500
Пенсійні зобов’язання1505
Довгострокові кредити банків1510
Інші довгострокові зобов’язання1515
Довгострокові забезпечення1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу1521
Цільове фінансування1525
Благодійна допомога1526
Страхові резерви, у тому числі:1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)1534
Інвестиційні контракти;1535
Призовий фонд1540
Резерв на виплату джек-поту1545
Усього за розділом II1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків1600132900
Векселі видані1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги16158221731345
за розрахунками з бюджетом1620636303652
за у тому числі з податку на прибуток1621636303652
за розрахунками зі страхування16251
за розрахунками з оплати праці1630814
за одержаними авансами163513822871187
за розрахунками з учасниками1640-5-5
із внутрішніх розрахунків1645
за страховою діяльністю1650
Поточні забезпечення1660
Доходи майбутніх періодів1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків1670
Інші поточні зобов’язання1690168513188028
Усього за розділом IІІ1695585491294222
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800
Баланс190061155025733434

Примітки
КерівникРадченко А. А.
Головний бухгалтерТкачук Ю. В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2016 | 07 | 01
ПідприємствоПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"за ЄДРПОУ38926880
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)200013105911397540
Чисті зароблені страхові премії2010
Премії підписані, валова сума2011
Премії, передані у перестрахування2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 1077146 )( 942648 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами2070
Валовий: прибуток2090233445454892
Валовий: збиток2095( )( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах2112
Інші операційні доходи2120230911465421
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції2122
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування2130( )( )
Адміністративні витрати2130( 49190 )( 19261 )
Витрати на збут2150( 21580 )( 3745 )
Інші операційні витрати2180( 352250 )( 356728 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю2181
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції2182
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток219041336540579
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток2195( )( )
Дохід від участі в капіталі2200
Інші фінансові доходи22202970784014
Інші доходи224017302042
Дохід від благодійної допомоги2241
Фінансові витрати2250( 2328 )( )
Втрати від участі в капіталі2255( )( )
Інші витрати2270( 171972 )( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті2275
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток229069763624635
Фінансовий результат до оподаткування: збиток2295( )( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300-44585
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування230525178624635
Чистий фінансовий результат: прибуток2350
Чистий фінансовий результат: збиток2355( )( )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405
Накопичені курсові різниці2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415
Інший сукупний дохід2445
Інший сукупний дохід до оподаткування2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом2455
Інший сукупний дохід після оподаткування2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)246525178624635
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати250043061386
Витрати на оплату праці2505304889911
Відрахування на соціальні заходи251055593304
Амортизація2515912595
Інші операційні витрати2520381756364230
Разом2550423021379426
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій26005000050000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій26055000050000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію2610503.5612492.7
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію2615503.5612492.7
Дивіденди на одну просту акцію2650

Примітки
КерівникРадченко А. А.
Головний бухгалтерТкачук Ю. В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2016 | 07 | 01
ПідприємствоПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"за ЄДРПОУ38926880
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2016 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000


Повернення податків і зборів3005
у тому числі податку на додану вартість3006
Цільового фінансування3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій3011
Надходження авансів від покупців і замовників3015
Надходження від повернення авансів3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)3035
Надходження від операційної оренди3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород3045
Надходження від страхових премій3050
Надходження фінансових установ від повернення позик3055
Інші надходження3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( )

( )
Праці3105( )( )
Відрахувань на соціальні заходи3110( )( )
Зобов'язань з податків і зборів3115( )( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток3116( )( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість3117( )( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів3118( )( )
Витрачання на оплату авансів3135( )( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>3140( )( )
Витрачання на оплату цільових внесків3145( )( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами3150( )( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155( )( )
Інші витрачання3190( )( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів3220
Надходження від деривативів3225
Надходження від погашення позик3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3235
Інші надходження3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255( )( )
необоротних активів3260( )( )
Виплати за деривативами3270( )( )
Витрачання на надання позик3275( )( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280( )( )
Інші платежі3290( )( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві3310
Інші надходження3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345( )( )
Погашення позик3350
Сплату дивідендів3355( )( )
Витрачання на сплату відсотків3360( )( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365( )( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370( )( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375( )( )
Інші платежі3390( )( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400
Залишок коштів на початок року3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410
Залишок коштів на кінець року3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2016 | 07 | 01
ПідприємствоПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"за ЄДРПОУ38926880
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2016 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505XX
збільшення (зменшення) забезпечень3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів3526
Фінансові витрати3540XX
Зменшення (збільшення) оборотних активів3550
Збільшення (зменшення) запасів3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань3560
Грошові кошти від операційної діяльності3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань3567
Сплачений податок на прибуток3580XX
Сплачені відсотки3585XX
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200XX
необоротних активів3205XX
Надходження від отриманих:
відсотків
3215XX
дивідендів3220XX
Надходження від деривативів3225XX
Надходження від погашення позик3230XX
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3235XX
Інші надходження3250XX
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255XX( )
необоротних активів3260XX
Виплати за деривативами3270XX
Витрачання на надання позик3275XX
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280XX
Інші платежі3290XX
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300XX
Отримання позик3305XX
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві3310XX
Інші надходження3340XX
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345XX
Погашення позик3350XX
Сплату дивідендів3355XX
Витрачання на сплату відсотків3360XX
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365XX
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370XX
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375XX
Інші платежі3390XX
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400
Залишок коштів на початок року3405XX
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410
Залишок коштів на кінець року3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2016 | 07 | 01
ПідприємствоПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"за ЄДРПОУ38926880
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2016 р.


СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року4000
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок4010
Інші зміни4090
Скоригований залишок на початок року4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100
Інший сукупний дохід за звітний період4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів4112
Накопичені курсові різниці4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств4114
Інший сукупний дохід4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205
Відрахування до резервного капіталу4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265
Анулювання викуплених акцій (часток)4270
Вилучення частки в капіталі4275
Зменшення номінальної вартості акцій4280
Інші зміни в капіталі4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві4291
Разом змін у капіталі4295
Залишок на кінець року4300

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер