Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2 квартал 2016 року

Назва:ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"
ЄДРПОУ:38926880

Зміст

1. Основні відомості про емітентаX
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності-
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осібX
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря-
5. Інформація про посадових осіб емітентаX
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітентX
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента-
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом-
4) інформація про похідні цінні папери емітента-
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітентаX
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції-
3) інформація про собівартість реалізованої продукції-
9. Інформація про конвертацію цінних паперів-
10. Інформація про заміну управителя-
11. Інформація про керуючого іпотекою-
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів-
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом-
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття-
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям-
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду-
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття-
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів-
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку-
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітностіX
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)-
19. Примітки:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, тому що ПАТ "Аграрний фонд" не здiйснює видiв дiяльностi, якi пiдлягають лiцензуванню, i протягом звiтного перiоду не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. Iiнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не розкривається, оскiльки такої посади не передбачено штатним розписом ПАТ "Аграрний фонд". Iнформацiя про аудиторiв (аудиторських фiрм), якi надають аудиторськi послуги емiтенту, юридичних осiб, якi надають правову допомогу емiтенту, юридичних осiб, якi надають страховi послуги емiтенту, юридичних осiб, якi уповноваженi здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв, оскiльки емiтент не користувався послугами таких юридичних осiб. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки емiтент не випускав облiгацiї протягом звiтного перiоду; iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, оскiльки емiтент не випускав iншi цiннi папери; iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента, не надається, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як товариство не займається такими видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не надається у зв'язку з тим, що такi рiшення не приймалися. Форми звiтностi "Звiт про рух грошових коштiв" та "Звiт про власний капiтал", а також Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтност, не заповнювались. Консолiдований баланс, консолiдований звiт про фiнансовi результати, консолiдований звiт про рух грошових коштiв та консолiдований звiт про власний капiтал товариством не складалися. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.