Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2015рік

Назва:ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"
ЄДРПОУ:38926880

Консолідованa річна фінансова звітність емітента

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2016 | 01 | 01
ПідприємствоПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"за ЄДРПОУ38926880
Територіяза КОАТУУ8038200000
Організаційно-правова форма господарюванняАкціонерне товариство за КОПФГ230
Вид економічної діяльностіОптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тваринза КВЕД46.21
Середня кількість працівників86
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адресавул. Б.Грiнченка буд.1, м. Київ, 01001
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітностіV

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2016 р.


АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:10004233160
первісна вартість10014374750
накопичена амортизація1002141590
Незавершені капітальні інвестиції1005106380
Основні засоби:1010531647230
первісна вартість1011571464640
знос101239817410
Інвестиційна нерухомість:1015000
первісна вартість1016000
знос1017000
Довгострокові біологічні активи:1020000
первісна вартість1021000
накопичена амортизація1022000
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції1035873389900
Довгострокова дебіторська заборгованість1040000
Відстрочені податкові активи104533147491830
Гудвіл1050000
Гудвіл при консолідації1055000
Відстрочені аквізиційні витрати1060000
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах1065000
Інші необоротні активи1090000
Усього за розділом I109547628638500
II. Оборотні активи
Запаси1100158919217728030
Виробничі запаси1101000
Незавершене виробництво1102000
Готова продукція1103000
Товари1104000
Поточні біологічні активи1110000
Депозити перестрахування1115000
Векселі одержані1120000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125158001693070
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

806152

825035

0
з бюджетом11354367873540040
у тому числі з податку на прибуток1136000
з нарахованих доходів1140000
із внутрішніх розрахунків1145000
Інша поточна дебіторська заборгованість11554810195220
Поточні фінансові інвестиції11602000006790
Гроші та їх еквіваленти11656862746053120
Готівка1166000
Рахунки в банках1167000
Витрати майбутніх періодів1170916070
Частка перестраховика у страхових резервах1180000
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат1182000
резервах незароблених премій1183000
інших страхових резервах1184000
Інші оборотні активи1190000
Усього за розділом II1195373910637472690
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс1300378673438111190

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал1400500000050000000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу1401000
Капітал у дооцінках1405000
Додатковий капітал1410000
Емісійний дохід1411000
Накопичені курсові різниці1412000
Резервний капітал14154216375370
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420-1673952-16296960
Неоплачений капітал1425( 0 )( 0 )( 0 )
Вилучений капітал1430( 0 )( 0 )( 0 )
Інші резерви1435000
Неконтрольована частка1490000
Усього за розділом I1495333026434078410
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання1500000
Пенсійні зобов’язання1505000
Довгострокові кредити банків1510000
Інші довгострокові зобов’язання1515000
Довгострокові забезпечення1520000
Довгострокові забезпечення витрат персоналу1521000
Цільове фінансування1525000
Благодійна допомога1526000
Страхові резерви, у тому числі:1530000
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)1531000
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)1532000
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)1533000
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)1534000
Інвестиційні контракти;1535000
Призовий фонд1540000
Резерв на виплату джек-поту1545000
Усього за розділом II1595000
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків16002000001287350
Векселі видані1605000
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610000
за товари, роботи, послуги161542281824820
за розрахунками з бюджетом162057324638020
за у тому числі з податку на прибуток162157317636450
за розрахунками зі страхування1625070
за розрахунками з оплати праці16300230
за одержаними авансами16351561651259260
за розрахунками з учасниками1640000
із внутрішніх розрахунків1645000
за страховою діяльністю1650000
Поточні забезпечення166070023030
Доходи майбутніх періодів1665000
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків1670000
Інші поточні зобов’язання1690000
Усього за розділом IІІ16954564704032780
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс1900378673438111190

Примітки
КерівникРадченко А. А.
Головний бухгалтерШвець О. С.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2016 | 01 | 01
ПідприємствоПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"за ЄДРПОУ38926880
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)200028765572772091
Чисті зароблені страхові премії201000
Премії підписані, валова сума201100
Премії, передані у перестрахування201200
Зміна резерву незароблених премій, валова сума201300
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій201400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( -2045122 )( -2277425 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами207000
Валовий: прибуток2090831435494666
Валовий: збиток2095( 0 )( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань210500
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів211000
Зміна інших страхових резервів, валова сума211100
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах211200
Інші операційні доходи2120302197128399
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю212100
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції212200
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування2130( 0 )( 0 )
Адміністративні витрати2130( 42537 )( 14722 )
Витрати на збут2150( 290053 )( 331590 )
Інші операційні витрати2180( 7142 )( 4642 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю218100
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції218200
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток2190793900272111
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток2195( 0 )( 0 )
Дохід від участі в капіталі220000
Інші фінансові доходи2220116126239734
Інші доходи224000
Дохід від благодійної допомоги224100
Фінансові витрати2250( 339995 )( 2145999 )
Втрати від участі в капіталі2255( 0 )( 0 )
Інші витрати2270( 0 )( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті227500
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток22905700310
Фінансовий результат до оподаткування: збиток2295( 0 )( 1634154 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300-159243-113325
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування230500
Чистий фінансовий результат: прибуток23504107880
Чистий фінансовий результат: збиток2355( 0 )( 1747479 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів240000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів240500
Накопичені курсові різниці241000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств241500
Інший сукупний дохід244500
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом245500
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465410788-1747479
Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії

2470

0

0
неконтрольованій частці247500
Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії

2480

0

0
неконтрольованій частці248500
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати250048356958
Витрати на оплату праці25053825411299
Відрахування на соціальні заходи251098183922
Амортизація25151488408
Інші операційні витрати2520108433089313
Разом25501138725111900
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій26005000050000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій26055000050000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26108.22-34.95
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26158.22-34.95
Дивіденди на одну просту акцію26506.660.84

Примітки
КерівникРадченко А. А.
Головний бухгалтерШвець О. С.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2016 | 01 | 01
ПідприємствоПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"за ЄДРПОУ38926880
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

427468

2444118
Повернення податків і зборів300500
у тому числі податку на додану вартість300600
Цільового фінансування301000
Надходження від отримання субсидій, дотацій3011366137
Надходження авансів від покупців і замовників301528016532946008
Надходження від повернення авансів3020107018137818
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках302510690
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)3035231230
Надходження від операційної оренди304000
Надходження від отримання роялті, авторських винагород304500
Надходження від страхових премій305000
Надходження фінансових установ від повернення позик305500
Інші надходження309503072
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100( 797445 )( 1081885 )
Праці3105( 29445 )( 8741 )
Відрахувань на соціальні заходи3110( 10882 )( 4316 )
Зобов'язань з податків і зборів3115( 178873 )( 114247 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток3116( 170695 )( 112479 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість3117( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів3118( 0 )( 1768 )
Витрачання на оплату авансів3135( 2214907 )( 2015005 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>3140( 16426 )( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків3145( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами3150( 0 )( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155( 0 )( 0 )
Інші витрачання3190( 750 )( 2 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності31951119692306957
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
320000
необоротних активів320500
Надходження від отриманих:
відсотків
3215117805139108
дивідендів322000
Надходження від деривативів322500
Надходження від погашення позик323000
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці323500
Інші надходження325000
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255( 0 )( 0 )
необоротних активів3260( 1390 )( 6064 )
Виплати за деривативами3270( 0 )( 0 )
Витрачання на надання позик3275( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280( 0 )( 0 )
Інші платежі3290( 338160 )( 2069592 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-221745-1936548
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
330000
Отримання позик33051550000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві331000
Інші надходження334000
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345( 0 )( 0 )
Погашення позик3350-221000
Сплату дивідендів3355( 333216 )( 42163 )
Витрачання на сплату відсотків3360( 9 )( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370( 0 )( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375( 0 )( 0 )
Інші платежі3390( 0 )( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395-200235-42163
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400-310101328246
Залишок коштів на початок року3405686274232607
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410229139125421
Залишок коштів на кінець року3415605312686274

Примітки
КерівникРадченко А. А.
Головний бухгалтерШвець О. С.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2016 | 01 | 01
ПідприємствоПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"за ЄДРПОУ38926880
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування35000000
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
35050X0X
 збільшення (зменшення) забезпечень35100000
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць35150000
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій35200000
Прибуток (збиток) від участі в капіталі35210000
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання35220000
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття35230000
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій35240000
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів35260000
Фінансові витрати3540X0X0
Зменшення (збільшення) оборотних активів35500000
Збільшення (зменшення) запасів35510000
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів35520000
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги35530000
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості35540000
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів35560000
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів35570000
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань35600000
Грошові кошти від операційної діяльності35700000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги35610000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом35620000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування35630000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці35640000
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів35660000
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань35670000
Сплачений податок на прибуток3580X0X0
Сплачені відсотки3585X0X0
Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X
 необоротних активів32050X0X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215

0

X

0

X
 дивідендів32200X0X
Надходження від деривативів32250X0X
Надходження від погашення позик32300X0X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці32350X0X
Інші надходження32500X0X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )
 необоротних активів3260X0X0
Виплати за деривативами3270X0X0
Витрачання на надання позик3275X0X0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280X0X0
Інші платежі3290X0X0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X
Отримання позик33050X0X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві33100X0X
Інші надходження33400X0X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0
Погашення позик3350X0X0
Сплату дивідендів3355X0X0
Витрачання на сплату відсотків3360X0X0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365X0X0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370X0X0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375X0X0
Інші платежі3390X0X0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000
Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000
Залишок коштів на початок року34050X0X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів34100000
Залишок коштів на кінець року34150000

ПриміткиКонсолiдований звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не складався.
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2016 | 01 | 01
ПідприємствоПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"за ЄДРПОУ38926880
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


СтаттяКод рядкаНалежить власникам материнської компаніїНеконтрольована часткаРазом
зареєстрований капіталкапітал у дооцінкахдодатковий капіталрезервний капіталнерозподілений прибуток (непокритий збиток)неоплачений капіталвилучений капіталвсього
123456789101112
Залишок на початок року40005000000004216-167395200333026403330264
Коригування:
Зміна облікової політики
40050000000000
Виправлення помилок40100000000000
Інші зміни40900000000000
Скоригований залишок на початок року40955000000004216-167395200333026403330264
Чистий прибуток (збиток) за звітний період41000000410788004107880410788
Інший сукупний дохід за звітний період41100000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів41110000000000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів41120000000000
Накопичені курсові різниці41130000000000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств41140000000000
Інший сукупний дохід41160000000000
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
42000000-33321100-3332110-333211
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу42050000000000
Відрахування до резервного капіталу421000033321-3332100000
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства42150000000000
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів42200000000000
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення42250000000000
Внески учасників:
Внески до капіталу
42400000000000
Погашення заборгованості з капіталу42450000000000
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
42600000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток)42650000000000
Анулювання викуплених акцій (часток)42700000000000
Вилучення частки в капіталі42750000000000
Зменшення номінальної вартості акцій42800000000000
Інші зміни в капіталі42900000000000
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві42910000000000
Разом змін у капіталі429500033321442560077577077577
Залишок на кінець року430050000000037537-162969600340784103407841

Примітки
КерівникРадченко А. А.
Головний бухгалтерШвець О. С.