Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2015рік

Назва:ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"
ЄДРПОУ:38926880

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ ФОНД»
ПРИМIТКИ ДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
(суми наведенi в тисячах гривень, якщо не зазначене iнше)
1. Iнформацiя про Групу
Державне пiдприємство «Аграрний фонд» (надалi — «Товариство») було утворено на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2013 р. №364 "Про утворення публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд». Формування статутного капiталу Товариства було здiйснено оплатою акцiй первинної емiсiї через процедуру внесення вiд iменi держави облiгацiй внутрiшньої державної позики в розмiрi 5 000 000 тисяч гривень iз строком обiгу п’ять рокiв та вiдсотковою ставкою доходу на рiвнi не вище 14,3 вiдсотка рiчних.
Державна реєстрацiя Товариства здiйснилась 07 жовтня 2013 року.
ПАТ «Аграрний фонд» є компанiєю, 100% акцiй якої знаходиться у державнiй власностi. Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд» - провiдний оператор аграрного сектору України. Метою дiяльностi «Аграрного фонду» є створення сприятливих умов для розвитку сiльського господарства, функцiонування ринку сiльськогосподарської продукцiї, пiдтримки вiтчизняного сiльськогосподарського товаровиробника, а також одержання прибутку вiд провадження господарської дiяльностi вiдповiдно до законодавства.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає Товариство та її дочiрнi компанiї (разом – «Група»').
Група зосереджує свою дiяльнiсть у чотирьох основних напрямках:
• оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин;
• виробництво широкого асортименту борошна, круп, пластiвцiв, кормiв i кормових добавок;
• закупiвля та експорт зернових культур i продуктiв їх переробки, реалiзацiя мiждержавних та мiжурядових угод з постачання сiльгосппродукцiї.
Дiяльнiсть та виробничi потужностi Товариства сконцентрованi в Українi. Юридична адреса Товариства — Україна, м. Київ, вул. Б.Гринченка, 1.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Товариства за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв, була затверджена керiвництвом Товариства 29 квiтня 2016 року.
2. Здатнiсть Групи продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi
Консолiдована фiнансова звiтнiсть складена за припущення щодо безперервностi дiяльностi Групи, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань пiд час звичайної господарської дiяльностi. Консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань для вiдображення можливих майбутнiх наслiдкiв щодо вiдшкодування та класифiкацiї вiдображених сум активiв або сум та класифiкацiї зобов'язань, якi можуть виникнути в результатi такої невизначеностi.
3. Основа представлення
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи складена за методом iсторичної вартостi, за винятком основних засобiв та фiнансових iнструментiв, якi вiдображенi за справедливою вартiстю. Консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях iз округленням усiх сум до найближчої тисячi (тис. грн.), якщо не зазначено iнше.
Заява про вiдповiднiсть
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи пiдготовлена вiдповiдно до «МСФЗ» у редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi — «Рада з МСФЗ»).
Основа консолiдацiї
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Групи i її дочiрнiх компанiй станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв.
Дочiрнi компанiї повнiстю консолiдуються Групою з дати придбання, що являє собою дату отримання Групою контролю над дочiрньою компанiєю, i продовжують консолiдуватися до дати втрати такого контролю.
Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той же звiтний перiод, що i звiтнiсть материнської компанiї на основi послiдовного застосування облiкової полiтики для всiх компанiй Групи.
Всi внутрiшньогруповi залишки, доходи i витрати, нереалiзованi доходи i витрати, а також дивiденди, що виникають у результатi здiйснення операцiй усерединi Групи, повнiстю виключенi.
Частка меншостi представляє собою частину прибутку або збитку та чистих активiв, якi не належать Групi i вiдображаються окремо у звiтi про сукупнi прибутки та збитки та в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан в складi власного капiталу окремо вiд акцiонерного капiталу материнського пiдприємства.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансовi звiтностi ПАТ "Аграрний фонд" та наступних дочiрнiх пiдприємств:
Назва Володiння на 31 грудня Характер дiяльностi
2015 2014
ДП «Агрофiнфонд» 100% 100% Надання фiнансових послуг
ДП «Агрофонд-Зерно» 100% 100% Оптова торгiвля зерном

4. Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення
Пiдготовка консолiдованої фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ потребує вiд керiвництва винесення суджень та припущень, якi мають вплив на суми активiв, зобов'язань та потенцiйних зобов'язань, якi представленi у звiтностi на дату консолiдованiй фiнансової звiтностi та вiдображених сум доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг за звiтний перiод. Оцiнки та судження постiйно оцiнюються та базуються на досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, котрi припускаються достовiрними у вiдповiдностi до обставин. Таким чином, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiночних.
Судження
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництвом Групи були зробленi певнi судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають суттєвий вплив на суми, вiдображенi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Такi судження, зокрема, включають правомiрнiсть припущення щодо безперервностi дiяльностi Групи.
Оцiнки та припущення
Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел оцiнки невизначеностi на дату консолiдованiй фiнансової звiтностi, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
Ризики, пов'язанi з податковим та iншим законодавством
Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi, включаючи контроль за валютними та митними операцiями, продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх Тлумачення залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного управлiння. Часто точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Група дотримувалась всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. Водночас iснує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред'явлених позовiв, що можуть бути пред'явленi, якщо такi взагалi iснують, або ймовiрнiсть будь-якого несприятливого результату.
Резерв знецiнення дебiторської та iншої заборгованостi
Група регулярно перевiряє стан дебiторської заборгованостi та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi заборгованостi. Група використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв.

Зменшення корисностi нефiнансових активiв
Основнi засоби та нематерiальнi активи перевiряються на предмет зменшення корисностi у тих випадках, коли обставини дають пiдстави припустити потенцiйне зменшення корисностi. Серед факторiв, якi Група вважає такими, що дають пiдстави для перегляду зменшення корисностi, є наступнi: значне падiння ринкових цiн; значне погiршення операцiйних результатiв у порiвняннi з минулими перiодами чи прогнозом; значнi змiни у використаннi активiв чи усiєї стратегiї бiзнесу, включаючи активи, щодо яких прийняте рiшення про поступове виведення з експлуатацiї чи замiну, а також активи, якi є пошкодженими чи виведеними з експлуатацiї; суттєвi негативнi галузевi чи економiчнi тенденцiї та iншi фактори.
Оцiнки суми вiдшкодування активiв базуються на оцiнках керiвництва, включаючи оцiнки операцiй у майбутньому, майбутнiй прибутковостi активiв, припущеннях щодо ринкових умов у майбутнiх перiодах, розвитку технологiй, змiн у законодавствi та iнших факторiв. Цi припущення використанi у розрахунку вартостi використання активу та включають прогнози щодо майбутнiх грошових потокiв i вибiр вiдповiдної ставки дисконтування. Група оцiнює цi припущення на дату балансу, тому реальнi результати можуть вiдрiзнятись вiд припущень. Змiни обставин, припущень та оцiнок керiвництва можуть спричинити збитки вiд зменшення економiчної корисностi активiв у вiдповiдних перiодах. Сума зменшення корисностi станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв була розрахована незалежними спецiалiстами з оцiнки, ґрунтуючись на припущеннях зробленими керiвництвом Групи.
Строки корисного використання основних засобiв
Група переглядає строки корисного використання основних засобiв щонайменше в кiнцi кожного фiнансового року. Якщо результат перегляду вiдрiзняється вiд попереднiх припущень, змiни вiдображаються як змiни в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Цi оцiнки можуть мати вплив на залишкову вартiсть основних засобiв, вiдображену в звiтi про фiнансовий стан, та амортизацiйнi витрати, якi вiдображенi у звiтi про прибутки та збитки.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
У випадку, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних в облiку, не може бути визначена на основi даних активних ринкiв, вона визначається на основi оцiночної методики, використовуючи модель дисконтованих грошових потокiв. В якостi вхiдних даних для цiєї методики по можливостi використовується iнформацiя з ринкiв, на яких проводиться монiторинг. Однак, коли це не є практично здiйсненим, для визначення справедливої вартостi необхiдним є експертне судження. Судження базується на таких факторах, як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть. Змiна в припущеннях, якi використовуються при визначеннi цих показникiв, може впливати на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображених у звiтностi.
Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi активи визнанi щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати оподатковувану тимчасову рiзницю. Значнi судження керiвництва вимагаються для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, що можуть бути визнанi на основi ймовiрного часу виникнення, суми майбутнього прибутку до оподаткування та стратегiї податкового планування.
5. Змiни в облiковiй полiтицi
Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому звiтному роцi, за винятком прийняття наведених нижче нових редакцiй стандартiв, що вступили в силу 01.01.2015 р.
Поправки до МСБУ 19 – «Програми з визначеною виплатою: внески працiвникiв».
Поправки уточняють вимоги, якi ставляться до того, яким чином внески працiвникiв або третiх осiб, якi пов'язанi з послугами, слiд вiднести до перiодiв надання послуги. Крiм того, вона дозволяє, але не зобов’язує, визнавати такi внески як зниження вартостi послуг в перiодi, в якому вiдповiдна послуга надається, у випадку, якщо сума внеску не залежить вiд числа рокiв надання послуг. Данi поправки не мали впливу на фiнансовий стан або фiнансовi результати дiяльностi Групи.
«Щорiчнi вдосконалення МСФЗ» (цикл 2010 - 2012 рокiв).
МСФЗ 2 «Платiж на основi акцiй». Дане вдосконалення роз’яснює термiн умови набуття права шляхом видiлення термiнiв умови про результати дiяльностi та умови про стаж роботи, якi ранiше включалися у термiн умови набуття права.
МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу». Дане вдосконалення роз’яснює, що непередбачена компенсацiя оцiнюється як зобов’язання або як iнструмент капiталу на основi МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», а також вимагає, щоб непередбаченi компенсацiї, що не класифiкуються як капiтал, переоцiнювалися до справедливої вартостi на кожну звiтну дату з визнанням змiни у справедливiй вартостi через прибуток чи збиток.
МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти». Дане вдосконалення вимагає додатковi розкриття стосовно суджень керiвництва, коли операцiйнi сегменти об’єднувалися для представлення у видi звiтного сегменту. Вдосконалення також роз’яснює, що звiрка суми активiв звiтних сегментiв до активiв пiдприємства вимагається тiльки тодi, коли оцiнка активiв сегмента регулярно подається керiвнику, який приймає операцiйнi рiшення.
МСФЗ 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю». Дане вдосконалення роз’яснює, що короткострокова дебiторська та кредиторська заборгованостi, за якими не встановлена процентна ставка, можуть, як i ранiше, оцiнюватися за первiсною сумою, без дисконтування, якщо ефект вiд дисконтування є несуттєвим.
МСБО 16 «Основнi засоби» та МСБО 38 «Нематерiальнi активи». Дане вдосконалення роз’яснює, як обчислюється накопичена амортизацiя, коли об'єкти основних засобiв та нематерiальних активiв вiдображаються за допомогою моделi переоцiнки. Чиста балансова вартiсть активу коригується до переоцiненої вартостi таким iз двох способiв:
- валова балансова вартiсть коригується вiдповiдно до балансової вартостi (наприклад, пропорцiйно змiнi чистої балансової вартостi або з посиланням на спостережуванi ринковi данi). Накопичена амортизацiя також коригується еквiвалентно до рiзницi мiж валовою сумою та чистою балансовою вартiстю.
- Накопичена амортизацiя елiмiнується проти валової балансової вартостi.
МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн». Дане вдосконалення роз’яснює, що у випадку, коли послуги з управлiння компанiєю, що звiтує (або її материнською компанiєю), надаються їй iншою спецiалiзованою компанiєю, така компанiя буде зв’язаною стороною для компанiї, що звiтує, i:
- Потребує окремого розкриття суми витрат на управлiння, наданих окремiй спецiалiзованiй компанiї;
- Не потребує розкриття вказаної суми витрат за категорiями, як того вимагає МСБО 24.17.
Прийняття даних удосконалень не мало впливу на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Товариства.
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ» (цикл 2011 - 2013 рокiв).
МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Дане удосконалення роз’яснює, що компанiї мають право вибору:
- Застосовувати тiльки МСФЗ, якi обов’язковi для застосування в звiтному перiодi;
- або також застосовувати один чи декiлька МСФЗ, якi не є обов’язковими, але їх можна застосовувати достроково.
МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу». Дане вдосконалення роз’яснює, що формування всiх видiв спiльної дiяльностi, визначених у МСФЗ 11 «Спiльнi угоди» (а саме спiльна дiяльнiсть та спiльнi операцiї),виключаються зi сфери застосування МСФЗ 3. Виключення зi сфери застосування вiдноситься тiльки до облiку спiльних угод у її власнiй фiнансовiй звiтностi i не вiдноситься до облiку сторонами спiльної дiяльностi своїх часток у спiльних угодах.
МСФЗ 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю». МСФЗ 13.52 визначає сферу застосування винятку, який дозволяє органiзацiї оцiнювати справедливу вартiсть групи фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань на нетто-основi (виняток для портфелю цiнних паперiв).

Дане вдосконалення роз’яснює, що виняток для портфелю цiнних паперiв застосовується до всiх договорiв, що входять у сферу МСФЗ 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» (або МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», якщо вiн був прийнятий достроково), незалежно вiд чи вiдповiдають вони визначенню фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань в МСФЗ 32 «Фiнансовi iнструменти: подання».
МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». Дане вдосконалення зазначає, що для визначення, чи є придбання iнвестицiйної нерухомостi угодою з об'єднання бiзнесу потрiбно судження стосовно конкретних вимог МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу», незалежно вiд вимог МСБО 40, а саме:
- Чи буде придбання iнвестицiйної нерухомостi придбанням активу, групи активiв чи об’єднанням бiзнесу (застосовуються тiльки вимоги МСФЗ 3).
- Розмежування мiж iнвестицiйною нерухомiстю та нерухомiстю, зайнятою власником (застосовуються тiльки вимоги МСФЗ 40).
Прийняття даних удосконалень не мало впливу на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи.
6. Основнi принципи облiкової полiтики
Перерахунок iноземних валют
Консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях («грн.»), що є функцiональною валютою i валютою представлення консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на дату балансу. Всi курсовi рiзницi, що виникають вiд такого перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi.
Основнi засоби
Пiсля первiсного визнання за собiвартiстю, об'єкти основних засобiв визначаються за справедливою вартiстю за вирахуванням подальшої накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Переоцiнка здiйснюється з такою перiодичнiстю, щоб уникнути суттєвих розбiжностей мiж справедливою вартiстю переоцiненого активу та його балансовою вартiстю.
Збiльшення балансової вартостi, що виникає внаслiдок переоцiнки, вiдноситься на резерв з переоцiнки в складi власного капiталу в консолiдовану звiтi про фiнансовий стан, за винятком сум, що компенсують зменшення вартостi активу, ранiше вiдображеного у консолiдованому звiтi про сукупний дохiд. В цьому випадку сума збiльшення вартостi такого активу вiдображається у консолiдованому звiтi про сукупний дохiд. Зменшення балансової вартостi визнається у консолiдованому звiтi про сукупний дохiд, за винятком випадкiв, коли зменшення компенсується збiльшенням балансової вартостi цих активiв. В такому випадку сума зменшення такого активу вiдноситься на рахунок цього резерву. Пiсля вибуття активу вiдповiдна сума, включена до резерву переоцiнки, переноситься до складу нерозподiленого прибутку.
Витрати на здiйснення технiчного огляду збiльшують балансову вартiсть основних засобiв як витрати на замiну, якщо характер витрат вiдповiдає всiм критерiям капiталiзацiї.
Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних вигiд вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю), включаються до звiту про сукупний дохiд за рiк, у якому актив був знятий з облiку.
Залишкова вартiсть активiв, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються по мiрi необхiдностi.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом на основi очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, що обов'язково вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання вiдповiдно до намiрiв Групи або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати у тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики включають виплату процентiв та iншi витрати, понесенi компанiєю у зв'язку з позиковими коштами.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за iсторичною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, якi створюються в рамках Групи, за винятком капiталiзованих витрат на розробку, не капiталiзуються, а витрати вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд в тому роцi, в якому вони були понесенi.
Нематерiальнi активи амортизуються протягом перiоду корисного використання та оцiнюються щодо наявностi ознак можливого зменшення корисностi. Строки й метод амортизацiї нематерiальних активiв аналiзуються, як мiнiмум, наприкiнцi кожного фiнансового року. Змiна передбачуваних термiнiв чи способу отримання прогнозованих економiчних вигiд, втiлених в активах, вiдображається як змiна методу або перiоду амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, i враховується як змiна облiкової оцiнки. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв визнаються у консолiдованому звiтi про сукупний дохiд в категорiї витрат вiдповiдно до функцiй активу.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Група проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення корисностi активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного тестування Група визначає суму вiдшкодування активу. Сума вiдшкодування активу є бiльшою iз двох величин: справедливої вартостi активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за мiнусом витрат на реалiзацiю i вартостi його використання. Сума вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштiв, i цi кошти, в основному, не залежать вiд iнших активiв або груп активiв. Коли балансова вартiсть активу перевищує суму його вiдшкодування, вважається, що кориснiсть активу зменшилася, i його вартiсть списується до суми вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту (до оподатковування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й ризики, властивi цьому активу. При визначенi справедливої вартостi за мiнусом витрат на реалiзацiю використовується належна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними показниками, котируваннями цiнних паперiв, якi вiльно обертаються на бiржi чи iншими доступними показниками справедливої вартостi.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупний дохiд в складi витрат, якi вiдповiдають функцiям активiв зi зменшеною кориснiстю, за виключенням попередньо переоцiнених об'єктiв основних засобiв, сума дооцiнки яких вiдображалась безпосередньо у капiталi. В такому випадку зменшення корисностi також вiдображається в капiталi в сумi, що не перевищує попередню переоцiнку.
На кожну звiтну дату здiйснюється оцiнка ознак того, що збиток вiд зменшення корисностi, визнаний щодо активу ранiше, вже не iснує або зменшився. При наявностi таких ознак Група оцiнює суму вiдшкодування активу. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, сторнується в тому випадку, якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi. У такому випадку балансова вартiсть активу збiльшується до суми його вiдшкодування. Збiльшена балансова вартiсть активу внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi не повинна перевищувати балансову вартiсть (за мiнусом амортизацiї), яку б визначили, якщо збиток вiд зменшення корисностi активу не визнали б у попереднi роки. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається у звiтi про сукупний дохiд за винятком випадкiв, коли актив вiдображається за переоцiненою вартiстю. У таких випадках сторнування вiдображається як дооцiнка.

Оцiнка справедливої вартостi
Справедлива вартiсть є цiною, яка була б отримана при продажу активу або виплачена за передачу зобов'язання в рамках угоди, що укладається в звичайному порядку мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi передбачає, що операцiя з продажу активу або передачi зобов'язання вiдбувається:
- Або на основному ринку для даного активу або зобов'язання;
- Або, в умовах вiдсутностi основного ринку, на найбiльш сприятливому ринку для даного активу або зобов'язання.
У Групи повинен бути доступ до основного або найбiльш сприятливому ринку. Справедлива вартiсть активу або зобов'язання оцiнюється з використанням припущень, якi використовувалися б учасниками ринку при визначеннi цiни активу або зобов'язання, при цьому передбачається, що учасники ринку дiють в своїх кращих iнтересах. Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового активу враховує можливiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоди вiд використання активу найкращим i найбiльш ефективним чином або його продажу iншому учаснику ринку, який буде використовувати даний актив кращим i найбiльш ефективним чином.
Група використовує такi методики оцiнки, якi є прийнятними в обставинах, що склалися i для яких доступнi данi, достатнi для оцiнки справедливої вартостi.
Всi активи i зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у фiнансовiй звiтностi, класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї джерел справедливої вартостi на пiдставi вихiдних даних самого нижнього рiвня, якi є значущими для оцiнки справедливої вартостi в цiлому:
• Рiвень 1 - Ринковi котирування цiн на активному ринку по iдентичним активам або зобов'язанням (без будь-яких коригувань);
• Рiвень 2 - Моделi оцiнки, в яких є iстотнi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що вiдносяться до найбiльш низького рiвня iєрархiї, якi прямо або побiчно спостерiгаються на ринку;
• Рiвень 3 - Моделi оцiнки, в яких iстотнi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що вiдносяться до найбiльш низького рiвня iєрархiї, не є спостережуваними на ринку.
У разi активiв i зобов'язань, якi визнаються у фiнансовiй звiтностi на перiодичнiй основi, Група визначає факт переведення мiж рiвнями джерел iєрархiї, повторно аналiзуючи класифiкацiю (на пiдставi вихiдних даних самого нижнього рiвня, якi є значущими для оцiнки справедливої вартостi в цiлому) на кiнець кожного звiтного перiоду.
Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
При первiсному визнаннi Група класифiкує фiнансовi активи за наступними категорiями:
• позики та дебiторська заборгованiсть;
• iнвестицiї-, утримуванi до погашення;
• фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку;
• фiнансовi активи, наявнi для продажу.
При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати безпосередньо пов’язанi зi здiйсненням операцiї.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Група бере на себе зобов’язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї- з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Фiнансовi активи Групи включають грошовi кошти, депозити, iнвестицiї-, дебiторську заборгованiсть та iншу дебiторську заборгованiсть, та фiнансовi iнструменти.

Станом на 31.12.2015 р. жоден з фiнансових активiв Групи не було вiднесено до категорiї "фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку".
Подальша оцiнка
Наступне визначення вартостi фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї та наведено нижче:
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з установленими або обумовленими виплатами, якi не котуються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки або збитки. Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються у звiтi про сукупний дохiд у складi витрат iз фiнансування.
Iнвестицiї утримуванi до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими чи обумовленими платежами i фiксованим строком погашення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, коли Товариство твердо має намiр i здатне утримувати їх до строку погашення. Пiсля первiсної оцiнки iнвестицiї, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд при вибуттi та знецiненнi iнвестицiй, а також в процесi амортизацiї. Товариство не мало iнвестицiй утримуваних до погашення протягом перiодiв, що закiнчуються 31.12.2015 р. та 31.12.2014 р.
Фiнансовi активи наявнi для продажу
Фiнансовi активи наявнi для продажу є непохiдними фiнансовими активами, що класифiкуються як наявнi для продажу та не включенi до фiнансових активiв за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; позик i дебiторської заборгованостi; iнвестицiй, утримуваних до погашення. Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi iнвестицiї наявнi для продажу оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi доходи або витрати за ними визнаються як iнший сукупний дохiд у складi iнструментiв наявних для продажу до моменту припинення визнання iнвестицiї, в якiй накопиченi доходи або витрати перекласифiковуються з iнструментiв наявних для продажу, до складу прибутку або збитку, i визнаються як витрати з фiнансування.
Група оцiнила свої фiнансовi активи наявнi для продажу на предмет справедливостi припущення про можливiсть i наявнiсть намiру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо Група не в змозi здiйснювати торгiвлю цими активами через вiдсутнiсть активних ринкiв для них, i намiри керiвництва щодо їх продажу в найближчому майбутньому змiнились, Група в рiдких випадках може ухвалити рiшення щодо перекласифiкацiї таких фiнансових активiв. Перекласифiкацiя до категорiї позик i дебiторської заборгованостi дозволяється у тому випадку, якщо фiнансовий актив задовольняє визначенню позик i дебiторської заборгованостi, i при цьому компанiя має можливiсть i має намiр утримувати цi активи в осяжному майбутньому або до погашення. Перекласифiкацiя до складу iнструментiв утримуваних до погашення дозволяється тiльки в тому випадку, якщо компанiя має можливiсть i має намiр утримувати фiнансовий актив до погашення.
У випадку наявностi фiнансових активiв, перекласифiкованих зi складу категорiї «наявнi для продажу», пов'язанi з ними доходи або витрати, ранiше визнанi у складi капiталу, амортизуються у складi прибутку або збитку протягом строку iнвестицiй, що залишився iз застосуванням ефективної процентної ставки. Рiзниця мiж новою оцiнкою амортизованої вартостi та очiкуваними грошовими потоками також амортизується протягом строку використання активу, що залишився, iз застосуванням ефективної процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив знецiнився, сума вiдображена у капiталi перекласифiковується до звiту про сукупний дохiд.
Справедлива вартiсть iнвестицiй, якi активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, визначається за ринковими котируваннями, що пропонуються покупцями на момент закiнчення торгiв на дату консолiдованої фiнансової звiтностi. Справедлива вартiсть iнвестицiй, що не мають активного обiгу на ринку, визначається за собiвартiстю за мiнусом резерву вiд зменшення корисностi.
Припинення визнання фiнансових активiв
Визнання фiнансового активу (або, де застосовано - частина фiнансового активу чи частина групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється, якщо:
• строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;
• Група утримує свої права на отримання грошових потокiв вiд активу, але взяла на себе зобов'язання з виплати третiй сторонi отримуваних грошових потокiв у повному обсязi i без iстотної затримки за «транзитною» угодою; або
• якщо Група передала свої права отримувати грошовi потоки вiд активу та (а) передало практично всi ризики й вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) анi передала, анi зберегла за собою практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передала контроль над активом.
У разi якщо Група передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу i при цьому анi передало, анi зберегло за собою практично всi ризики й вигоди пов'язанi з ним, а також не передало контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi участi Товариства в цьому активi.
Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, що може бути пред'явлена до оплати Групi.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Група оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивна ознака знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання «випадку понесення збитку»), якi мали вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, що пiддається надiйнiй оцiнцi. Ознаки знецiнення можуть включати зазначення того, що боржник або група боржникiв зазнають iстотних фiнансових труднощiв, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або несправно здiйснюють виплату процентiв або основної суми заборгованостi, а також iмовiрнiсть того, що ними буде проведена процедура банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї. Крiм цього, до таких ознак вiдносяться данi спостережень, що вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом, що пiддається оцiнцi, зокрема, змiна обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань з виплати боргiв.
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Стосовно фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, Група спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак знецiнення iндивiдуально значимих фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими. Якщо Група визначає, що об'єктивнi ознаки знецiнення iндивiдуально оцiнюваного фiнансового активу вiдсутнi незалежно вiд його значимостi, воно включає цей актив до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає цi активи на предмет знецiнення на сукупнiй основi. Активи, окремо оцiнюванi на предмет знецiнення, за якими визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не включаються до сукупної оцiнки на предмет знецiнення.
За наявностi об'єктивної ознаки понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (без облiку майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Приведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою є змiнною, ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення є поточною ефективною ставкою вiдсотка.
Балансова вартiсть активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у звiтi про сукупний дохiд. Нарахування процентного доходу за зниженою балансовою вартiстю триває, ґрунтуючись на процентнiй ставцi, використовуванiй для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про сукупний дохiд. Позики разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реалiстична перспектива їх вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзоване або передане Групi. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується через будь-яку подiю, що вiдбулася пiсля визнання знецiнення, сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструменту згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у складi витрат iз фiнансування у звiтi про сукупний дохiд.
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу
У випадку iнвестицiй у пайовi iнструменти, класифiкованих як наявнi для продажу, об'єктивнi ознаки будуть включати значне або тривале зниження справедливої вартостi iнвестицiй нижче рiвня їх первiсної вартостi. «Значущiсть» необхiдно оцiнювати у порiвняннi з первiсною вартiстю iнвестицiї, а «тривалiсть» - у порiвняннi з перiодом, протягом якого справедлива вартiсть була менша за первiсну вартiсть. За наявностi ознак знецiнення сума сукупного збитку оцiнена як рiзниця мiж вартiстю придбання i поточною справедливою вартiстю за вирахуванням ранiше визнаного у звiтi про сукупний дохiд збитку вiд знецiнення за цими iнвестицiями виключається з iншого сукупного доходу i визнається у звiтi про сукупний дохiд. Збитки вiд знецiнення за iнвестицiями у пайовi iнструменти не вiдновлюються через звiт про сукупний дохiд, збiльшення їх справедливої вартостi пiсля знецiнення визнається безпосередньо у складi iншого сукупного доходу.
У випадку боргових iнструментiв, класифiкованих як наявнi для продажу, знецiнення оцiнюється на основi тих же критерiїв, якi застосовуються до фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Однак сума вiдображеного збитку вiд знецiнення є накопиченим збитком, що оцiнений як рiзниця мiж амортизованою вартiстю i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд знецiнення за цими iнвестицiями, ранiше визнаного у звiтi про сукупний дохiд.
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання що перебувають у сферi дiї МСБО 39 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити i позики, або похiднi iнструменти визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Група класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною, у випадку позик i кредитiв, на безпосередньо пов'язанi з ними витрати за угодою.
Фiнансовi зобов'язання Групи включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, кредити.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання кредиторська заборгованiсть з фiксованою датою погашення оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Кредиторська заборгованiсть, що не має фiксованої дати погашення, оцiнюється за первiсною вартiстю.
Процентнi кредити i позики, пiсля первiсного визнання, оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими зобов’язаннями визнаються у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи при припиненнi їх визнання, а також по мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат у консолiдованому звiтi про сукупнi доходи.
Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашене, анульоване або строк його дiї минув.
Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається у звiтi про прибутки та збитки.
Операцiї РЕПО
Договори РЕПО i надання цiнних паперiв у позику - практично iдентичнi активи
Якщо фiнансовий актив продається згiдно з угодою, що передбачає зворотну купiвлю того ж або майже iдентичного активу за фiксованою цiною або за продажною цiною плюс дохiд кредитора, або якщо фiнансовий актив отримано в борг або надано в борг вiдповiдно до договору, що передбачає повернення того ж самого або практично iдентичного активу передавальнiй сторонi, то його визнання не припиняється, так як Група передає, зберiгає в основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з володiнням активом. При цьому Група вiдображає зобов’язання щодо повернення фiнансування, яке отримане пiд цiннi папери.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв включає в себе цiну покупки, iмпортнi мита та iншi податки (за винятком тих , якi згодом вiдшкодовуються Групi податковими органами).
Чиста вартiсть реалiзацiї є оцiночною вартiстю реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю.
Собiвартiсть реалiзацiї обраховується за методом ФIФО або середньозваженої вартостi в залежностi вiд категорiї запасiв та напрямкiв їх подальшого використання (використання у господарчої дiяльностi, реалiзацiя зернових культур на експорт).
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку, готiвки в касi та короткострокових банкiвських депозитiв з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв.
Грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання
Грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання – це кошти на банкiвських рахунках, право використання яких обмежене в результатi зобов'язання Групи використати кошти на певнi заздалегiдь визначенi цiлi. Якщо очiкується, що обмеження буде знято протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля дати консолiдованої фiнансової звiтностi, грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання класифiкуються як оборотнi активи, в iншому випадку вони класифiкуються як необоротнi.
Забезпечення
Загальнi положення
Забезпечення визнається тодi, коли Група має теперiшнє зобов'язання (юридичне або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i iснує iмовiрнiсть, що для погашення зобов'язання знадобиться вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може бути достовiрно оцiнена. У разi якщо Група очiкує компенсацiї деяких або всiх витрат, необхiдних для погашення забезпечення (наприклад, шляхом страхових контрактiв), компенсацiя визнається як окремий актив, але тiльки тодi, коли отримання компенсацiї фактично визначене. У консолiдованому звiтi про сукупний дохiд витрати, пов'язанi iз забезпеченням, вiдображаються за вирахуванням суми компенсацiї, що визнається в разi погашення зобов'язання. Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв iз застосуванням ставки дисконту до оподаткування з урахуванням ризикiв, пов'язаних з певним зобов'язанням (у випадку наявностi таких ризикiв). При застосуваннi дисконтування збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається як фiнансовi витрати.
Зобов'язання по пенсiйних та iнших виплатах
Державна пенсiйна програма
Група сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв. Внески розраховуються як певний вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати вiдносяться до того ж перiоду в звiтi про сукупний дохiд, що й вiдповiдна сума заробiтної плати.
Державнi гранти
Державнi гранти визнаються, коли iснує достовiрна впевненiсть того, що грант буде отриманий та усi iншi умови для його отримання виконанi. Якщо грант пов'язаний з витратами, вiн визнається як дохiд перiоду, для якого iснує необхiднiсть спiввiднести суму гранту на систематичнiй основi з витратами, на компенсацiю яких вiн був отриманий. Якщо грант пов'язаний з активом, вiн визнається як вiдстрочений дохiд та переноситься у звiт про сукупний дохiд кожного року протягом строку корисної експлуатацiї вiдповiдного активу.
Оренда
Визначення того, чи є договiр орендною угодою або чи мiстить договiр положення про оренду, залежить вiд сутностi операцiї, а не форми договору, i передбачає оцiнку того, чи потребує виконання вiдповiдного договору використання окремого активу чи активiв, а також передачi прав на використання активу.
Група як орендар
Оренда, за якої до Групи не переходять основнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив, класифiкується як оперативна оренда. Платежi за такою орендою визнаються витратами у консолiдованому звiтi про сукупний дохiд протягом строку оренди на прямолiнiйнiй основi.
Група як орендодавець
Оренда, за якої Група несе основнi ризики, пов'язанi з активом, та отримує пов'язанi з ним основнi вигоди, класифiкується як оперативна. Прямi витрати, що виникли в результатi договору оперативного лiзингу, включаються до балансової вартостi наданого в оренду активу та визнаються протягом термiну оренди на тiй самiй пiдставi, що й дохiд вiд орендних платежiв.
Доходи
Дохiд визнається, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд Групи, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких, визнається дохiд:
Продаж товарiв
Дохiд вiд реалiзацiї визнається, коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товари, переходять до покупця у вiдповiдностi до умов постачання INCOTERMS.
Реалiзацiя послуг
Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається, коли послуги наданi, та сума доходу може бути достовiрно визначена.
Проценти
Дохiд визнається при нарахуваннi процентiв (з використанням методу ефективної процентної ставки, яка дисконтує попередньо оцiненi майбутнi платежi або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструменту до чистої балансової вартостi фiнансового активу).
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднi перiоди оцiнюються в сумi, що очiкується до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Ця сума розраховується на основi податкових ставок та положень податкового законодавства, що дiють або оголошенi на дату консолiдованої фiнансової звiтностi. Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим законодавством на основi оподатковуваного доходу i валових витрат, вiдображених Групою у його податкових декларацiях.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань станом на дату складання консолiдованої фiнансової звiтностi щодо всiх тимчасових рiзниць мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей консолiдованої фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, за винятком:
1. ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає вiд первiсного визнання гудвiлу, активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; та
2. щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi, асоцiйованi пiдприємства та частки в спiльнi пiдприємства, у випадку, коли можна контролювати час сторнування тимчасової рiзницi та iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць та перенесення на наступнi перiоди невикористаних податкових активiв i невикористаних податкових збиткiв, якщо є ймовiрним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати оподатковуванi тимчасовi рiзницi, а також перенесенi на наступнi перiоди невикористанi податковi активи i невикористанi податковi збитки, за винятком ситуацiй:
1) коли вiдстрочений податковий актив пов'язаний з оподатковуваними тимчасовими рiзницями вiд первiсного визнання активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням компанiй, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); та
2) щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi й асоцiйованi пiдприємства, частками в спiльнiй дiяльностi у випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця буде сторнована в найближчому майбутньому, i буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
На кожну дату складання консолiдованої фiнансової звiтностi Група переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються Групою на кожну дату консолiдованою фiнансової звiтностi й визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених на дату консолiдованої фiнансової звiтностi податкових ставок i положень податкового законодавства.
Вiдстроченi податковi активи, якi вiдносяться до об'єктiв, якi визнаються у капiталi, визнаються у капiталi, а не у звiтi про сукупний дохiд.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, якщо вони стосуються податкiв на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той самий суб'єкт господарювання.
Протягом 2014 та 2015 рокiв Група розраховує зобов’язання з прибутку на податок за ставкою 18%.
Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань проводилась на основi суджень керiвництва Групи, що базувалось на iнформацiї, яка була у його розпорядженнi на момент складання даної консолiдованої фiнансової звiтностi.
Податок на додану вартiсть
Виручка, витрати i активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм випадкiв, коли ПДВ, що виник при купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом. У цьому разi ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат.
Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до дебiторської чи кредиторської заборгованостi, вiдображеної у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан.
Потенцiйнi зобов'язання
Потенцiйнi зобов'язання не визнаються у консолiдованої фiнансовiй звiтностi за виключенням випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде необхiдним вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, i є можливiсть достовiрно визначити суму зобов'язання. Iнформацiя про потенцiйнi зобов'язання розкривається за винятком випадкiв, коли ймовiрнiсть вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, є вiддаленою.
6. Стандарти, що виданi, але не вступили в дiю
Наступнi стандарти та тлумачення не були впровадженi, тому що вони будуть застосовуватися вперше в наступних перiодах. Вони призведуть до послiдовних змiн в облiковiй полiтицi та iнших розкриттях до консолiдованої фiнансової звiтностi. Група не очiкує, що вплив таких змiн на консолiдовану фiнансову звiтнiсть буде суттєвим.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти»
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти». У липнi 2014 була випущена остаточна редакцiя МСФЗ 9, яка вiдображає результати всiх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i замiнює МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» i всi попереднi редакцiї МСФЗ 9. Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку хеджування. МСФЗ 9 набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Застосування МСФЗ 9 матиме вплив на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв Товариства, але не матиме впливу на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань Групи.
МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання»
У сiчнi 2014 роки був затверджений МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання», який встановлює порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання. Стандарт поширюється тiльки на органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ i ранiше визнавали залишки на вiдкладених рахунках тарифного регулювання вiдповiдно до ПСБО.
МСФЗ 14 дозволяє вiдповiдним органiзацiям, що застосовують МСФЗ вперше, продовжувати використовувати застосовувану ними ранiше облiкову полiтику, пов'язану з регульованими тарифами, з певними змiнами.
Стандарт вимагає окремо вiдображати залишки на вiдкладених рахунках тарифного регулювання в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан, а також рух по таких рахунках у консолiдованому звiтi про сукупний дохiд.
Вимагається розкриття iнформацiї про характер регулювання тарифiв, що призвiв до визнання вiдкладених рахункiв, а також про ризики, пов'язанi з таким регулюванням.
МСФЗ 14 дiє вiдносно першої рiчної звiтностi згiдно з МСФЗ за перiоди, що починаються 1 сiчня 2016 року i пiзнiше, з можливiстю дострокового застосування.
МСФЗ 14 не вплине на фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi Групи.
МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями»
28 травня 2014 Рада з МСФЗ опублiкувала новий стандарт по виручцi.
Основний принцип нового стандарту полягає в тому, щоб компанiї визнавали виручку таким чином, щоб представити передачу товарiв або послуг покупцям в сумах, що вiдбивають вiдшкодування (тобто плату), на яке компанiя передбачає отримати право в обмiн на цi товари або послуги. Новий стандарт дозволить розкривати бiльш якiсну iнформацiю про виручку, i мiстить вказiвки про порядок облiку операцiй, якi ранiше не розглядалися на необхiдному рiвнi (наприклад, виручка вiд надання послуг, наслiдки модифiкацiї умов договорiв), а також переглянутi вказiвки з облiку багатокомпонентних угод.
МСФЗ (IFRS) 15 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiзнiше, при цьому допускається його дострокове застосування.
На даний час керiвництво Групи оцiнює вплив даної поправки на свою консолiдованому фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ 16 «Договори оренди»
13 сiчня 2016 року Рада з МСФЗ опублiкувала новий стандарт з облiку оренди.
МСФЗ 16 встановлює принципи для визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї з оренди, з метою забезпечення того, щоб орендарi та орендодавцi надавали у фiнансової звiтностi вiдповiдну iнформацiю, яка сумлiнно представляє змiст цих угод.
МСФЗ (IFRS) 16 скасовує поточну подвiйну модель облiку оренди орендарями, вiдповiдно до якої договори фiнансової оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан, а договори операцiйної оренди не вiдображаються. Замiсть неї вводиться єдина модель вiдображення всiх договорiв оренди в звiтi про фiнансовий стан в порядку, схожому з поточним порядком облiку договорiв фiнансової оренди.
Для орендарiв стане необхiдним визнавати в звiтi про фiнансовий стан зобов'язання по орендi з нарахуванням вiдсоткiв, i одночасно визнавати вiдповiдний новий актив.
Змiниться також i облiк оренди протягом термiну її дiї. Зокрема, тепер компанiї будуть на початкових етапах оренди визнавати витрати в бiльших сумах (внаслiдок фiнансових витрат) майже за всiма договорами оренди, навiть якщо щорiчна орендна плата є незмiнною.
Обов'язкове прийняття для перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року. На даний час керiвництво Групи оцiнює вплив даної поправки на свою фiнансову звiтнiсть.
Поправки до МСФЗ 16 та МСФЗ 38 - Уточнення прийнятних методiв зносу основаних засобiв i амортизацiї нематерiальних активiв
Пункт 62A був доданий з метою заборони використання методiв амортизацiї на основi доходiв для об'єктiв нерухомостi, машин та устаткування.
Пункт 62А пояснюється тим, що дохiд вiд дiяльностi, яка включає в себе використання об'єкту основних засобiв, машин i обладнання, в цiлому вiдображає також вплив та iнших чинникiв, нiж споживання економiчних вигiд вiд даного об'єкту, наприклад:
• iншi процеси;
• дiяльнiсть, пов'язана з продажами, та змiнами в продажах;
• обсяги та цiни;
• iнфляцiя.
Пункт 56, який включає в себе керiвництво по визначенню суми амортизацiї i термiнiв амортизацiї, був розширений, щоб компанiї, якi очiкують майбутнє зниження продажної цiни товарiв, вироблених за допомогою об'єкту основних засобiв, машин i обладнання, могли вiдображати технiчне та комерцiйне старiння (i, отже , зниження економiчних вигод вiд об'єкту), а не змiну амортизацiї або строку корисного використання об'єкту.
Обов'язкове прийняття для перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року, дострокове застосування дозволено. На даний час керiвництво Групи оцiнює вплив даної поправки на свою консолiдовану фiнансову звiтнiсть.


Поправки до МСФЗ 10 та МСФЗ 28 - продаж або придбання активiв мiж iнвестором i асоцiйованою компанiї або спiльним пiдприємством
Поправки уточнюють порядок облiку угод, де материнська компанiя втрачає контроль над дочiрньою компанiєю, яка не є бiзнесом, як визначено в МСФЗ 3 Об'єднання бiзнесу, продавши всi або частину своєї частки в цiй дочiрнiй компанiї асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємствi, яке є такою, що враховується з використанням методу участi в капiталi.
У разi будь-якої змiни частки в колишнiй дочiрнiй компанiї, прибуток та збитки вiд переоцiнки враховуються наступнiм чином:
• у разi, коли частка володiння враховується як асоцiйоване або спiльне пiдприємство за методом дольової участi:
Материнська компанiя визнає прибуток або збиток у прибутку чи збитку тiльки в межах частки володiння не зв'язаних iнвесторiв в новiй асоцiйованої компанiї або спiльному пiдприємствi. Iнша частина виключається з балансової вартостi iнвестицiй в асоцiйованi компанiї або спiльному пiдприємствi.
• зберiгається частка володiння, яка облiковується за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти.
Материнська компанiя має визнавати прибуток або збиток в повному обсязi в прибутку чи збитку.
Обов'язкове прийняття для перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року, дострокове застосування дозволено. На даний час керiвництво Групи оцiнює вплив даної поправки на свою консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Поправки до МСФЗ 11 - Облiк придбання часток участi у спiльних операцiях
Цi змiни вимагають, щоб компанiя застосовувала всi принципи МСФЗ 3 «Об'єднання бiзнесу», коли вона набуває частку в спiльних операцiях, якi утворюють бiзнес, як це визначено вiдповiдно до МСФЗ 3.
Поправка також включає в себе два нових iлюстративних приклада.
Обов'язкове прийняття для перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року, дострокове застосування дозволено. Ця поправка не бути мати впливу на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи, оскiльки Група не приймає участi у спiльних операцiях.
Поправки до МСБО 27 - метод пайової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi
Поправки включають введення можливостi для юридичної особи врахування своїх iнвестицiї в дочiрнi, спiльнi пiдприємства, а також асоцiйованi компанiї, за методом пайової участi у своїй окремiй фiнансовiй звiтностi. Облiковий пiдхiд, який був обраний, потрiбно застосовувати для кожної категорiї iнвестицiй.
Вiдповiдна поправка була також внесенi в МСБО 28 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства, щоб уникнути потенцiйного конфлiкту з МСФЗ 10 консолiдованої фiнансової звiтностi за часткових падiнь продати.
Обов'язкове прийняття для перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року, дострокове застосування дозволено. Ця поправка не бути мати впливу на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи, оскiльки Група не приймає iнвестицiй в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства.
Поправки до МСФЗ 16 та МСФЗ 41 - Сiльське господарство: Плодовi рослини
Поправки розширюють сферу застосування МСФЗ 16 "Основнi засоби" в частинi вiдображення плодоносних рослин i визначає плодоноснi рослини в якостi живої рослини, в разi, якщо:
• воно використовується у виробничому процесi сiльськогосподарської продукцiї;
• очiкується отримання плодової продукцiї протягом строку бiльш нiж одного рiк; i
• мається вiдносна ймовiрнiсть продажу.
В результатi цих змiн плодоноснi рослини облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 16, використовуючи або:
• модель собiвартостi, або
• модель переоцiнки.
Облiк сiльськогосподарської продукцiї за плодоносними рослинами здiйснюється вiдповiдно до МСБО 41 «Сiльське господарство».
Обов'язкове прийняття для перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2016 року, дострокове застосування дозволено. Данi змiни не будуть мати впливу на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи, оскiльки Група не здiйснює сiльськогосподарської дiяльностi.
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рокiв»
Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р. Документ включає в себе наступнi поправки:
МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть»
Вибуття активiв (або лiквiдацiйних груп) здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або розподiлу власникам. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка повинна застосовуватися перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»
(I) Договори на обслуговування
Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди i угоди вiдповiдно до вказiвок щодо подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування є подальша участь, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є необхiдним для перiодiв, що починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дану поправку.
(II) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi
Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до скороченою промiжної фiнансової звiтностi за винятком випадкiв, коли така iнформацiя є значнi оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана поправка повинна застосовуватися ретроспективно.
МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працiвникам»
Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не в країни, в якiй облiгацiя випущена. При вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй валютi, необхiдно використовувати ставки за державними облiгацiями. Дана поправка повинна застосовуватися перспективно.
МСФЗ (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»
Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй фiнансовiй звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (наприклад, в коментарях керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань в промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути доступна для користувачiв на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Дана поправка повинна застосовуватися ретроспективно. Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Групи. Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї» поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi» швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють, iснуючi вимоги МСФЗ (IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне:
• вимоги до суттєвостi МСФЗ (IAS) 1;
• окремi статтi у звiтi (ах) про прибуток або збиток та iнший сукупний дохiд i в звiтi про фiнансовий стан можуть бути дезагрегованi;
• у органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi;
• частка iншого сукупного доходу залежних органiзацiй i спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом участi в капiталi, має бути викладена агреговано в рамках однiєї статтi i класифiкуватися як статей, якi будуть чи не будуть згодом рекласифiковано в чистий прибуток або збиток.
Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi (ах) про прибуток або збиток та iнший сукупний дохiд. Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування виключення з вимоги про консолiдацiю»
Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi винятку щодо iнвестицiйних органiзацiй згiдно з МСФЗ (IFRS) 10. Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується i до материнської органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї , яка оцiнює свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю. Крiм цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така дочiрня органiзацiя iнвестицiйної органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає iнвестицiйної органiзацiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної органiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 дозволяють iнвестору при застосуваннi методу участi в капiталi зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством, є iнвестицiйною органiзацiєю, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях.
Цi поправки повиннi застосовуватися ретроспективно i вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи.
Поправки до МСБО 12 «Податок на прибуток»
19 сiчня 2016 Рада з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку опублiкувала остаточнi поправки до МСБО 12 «Податок на прибуток». Рада зробила висновок, що рiзноманiтнiсть практик навколо визнання вiдстроченого податкового активу, пов'язаного з борговим iнструментом, який оцiнюється за справедливою вартiстю, в основному викликано невизначенiстю в застосуваннi деяких принципiв МСБО 12 та, вiдповiдно, роз’яснює, коли вiдстрочений податковий актив повинен бути визнаний для нереалiзованих збиткiв, що виникають за операцiями з борговими iнструментами.
Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2017 року з можливiстю дострокового застосування.
Поправки до МСБО 27 «Звiт про рух грошових коштiв»
29 сiчня 2016 року Рада з МСФЗ опублiкувала поправки до МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв». Поправки покликанi уточнити IAS 7, щоб полiпшити iнформацiю, що надається користувачам фiнансової звiтностi про фiнансову дiяльнiсть суб'єкта господарювання.
Метою поправок є надання такого розкриття iнформацiї, яке дозволяло б користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, що виникають в результатi фiнансової дiяльностi.
Для досягнення цiєї мети Рада з МСФЗ вимагає, щоб такi змiни в зобов'язаннях, що виникають в результатi фiнансової дiяльностi, розкривалися в необхiдному обсязi: (I) змiни грошових потокiв вiд фiнансування; (II) змiни, пов'язанi з придбанням або втратою контролю над дочiрнiми пiдприємствами та бiзнесом; (III) вплив змiн валютних курсiв; (IV) змiни у справедливiй вартостi; i (V) iншi змiни.
Таке розкриття iнформацiї можливо виконати шляхом проведення звiрки вхiдних та вихiдних залишкiв, представлених у звiтi про фiнансовий стан, якi виникли вiд фiнансової дiяльностi.
Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2017 року з можливiстю дострокового застосування.
7. Доходи вiд реалiзацiї (рядок 2000 форми 2)
Доходи вiд реалiзацiї за пiдсумками 2015 та 2014 рокiв мали наступну структуру:

2015 2014

Реалiзацiя продукцiї переробки зернових культур 1 559 111 1 881 246
Реалiзацiя зернових культур 1 317 446 888 408
Дохiд вiд послуг - 2 437
2 876 557 2 772 091

За географiчною ознакою доходи вiд реалiзацiї можна представити наступним чином:

2015 2014

Реалiзацiя в Українi 2 340 910 2 184 884
Реалiзацiя на експорт 535 647 587 207
2 876 557 2 772 091

За пiдсумками 2015 та 2014 рокiв обсяг реалiзацiй продукцiї одному з покупцiв перевищив 10% вiд загальної реалiзацiї Групи.

8. Собiвартiсть реалiзацiї (рядок 2050 форми 2)
За пiдсумками 2015 та 2014 рокiв за елементами витрат собiвартiсть реалiзацiї може бути представлена наступним чином:
2015 2014

Собiвартiсть реалiзованих зернових культур (1 892 595) (2 103 725)
Витрати на переробку зернових культур (115 337) (93 508)
Знецiнення авансiв наданих пiд закупiвлю зернових (26 233) (3 669)
Заробiтна плата та нарахування на зарплату (8 081) (5 955)
Оренда (554) (230)
Комунальнi послуги (199) (97)
Вiдображення запасiв за найменшою з оцiнок - (70 188)
Iншi виробничi витрати (123) (53)
(2 045 122) (2 277 425)

9. Адмiнiстративнi витрати (рядок 2130 форми 2)
2015 2014

Заробiтна плата та нарахування на зарплату (28 456) (7 433)
Оренда (5 493) (2 027)
Аудит та iншi професiйнi послуги (4 090) (2 397)
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв (1 488) (408)
Комунальнi послуги (1 313) (1 321)
Представницькi витрати та витрати на службовi вiдрядження (567) (532)
Витрати з ремонтiв та технiчного обслуговування (281) (73)
Витрати зi страхування (164) (2)
Телекомунiкацiйнi витрати (125) (124)
Iншi адмiнiстративнi витрати (560) (405)
(42 537) (14 722)

10. Витрати на збут (рядок 2150 форми 2)
2015 2014

Витрати на зберiгання (174 458) (142 867)
Транспортнi витрати (60 444) (100 411)
Витрати на страхування (37 715) (42 181)
Заробiтна плата та нарахування на зарплату (11 708) (1 793)
ПДВ з умовної продажи (5 521) (19 291)
Митнi витрати (107) (150)
Реклама (100) (11)
(Збiльшення) / зменшення резерву сумнiвної дебiторської заборгованостi - (24 886)
(290 053) (331 590)
11. Iншi операцiйнi доходи, чистi (рядки 2120 та 2180 форми 2)
2015 2014

Нарахованi штрафнi санкцiї к отриманню 251 910 125 472
Курсовi ризницi мiж офiцiйним курсом НБУ та фактичним курсом обмiну валют 50 287 2 927
Всього iнших операцiйних доходiв 302 197 128 399

Банкiвськi проценти та комiсiї (924) (466)
Штрафи та пенi (6 086) (3 814)
Iншi витрати (132) (362)
Всього iнших операцiйних витрат (7 142) (4 642)
Iншi операцiйнi доходи, чистi 295 055 123 757
12. Фiнансовi витрати, чистi (рядки 2220 та 2250 форми 2)
2015 2014

Процентний дохiд вiд розмiщення коштiв на депозит або вiдсотки по залишках на поточних рахунках 115 869 134 219
Амортизацiя дисконту 257 225
Результат вiд реалiзацiї ОВДП - 73 736
Купоний дохiд вiд володiння ОВДП - 31 554
Всього iнших фiнансових доходiв 116 126 239 734

Збитки вiд знецiнення фiнансових iнструментiв (338 120) (2 145 977)
Процентнi витрати (1 875) (22)
Всього фiнансових витрат (339 995) (2 145 999)
Фiнансовi витрати, чистi (223 869) (1 906 265)

Збитки вiд знецiнення фiнансових iнструментiв в 2015 роцi складаються з сум знецiнення коштiв, якi було розмiщено на рахунках в ПАТ «Радикал банк», та дебiторської заборгованостi з нарахованих вiдсоткiв за депозитами в ПАТ «Радикал банк» (Примiтка 17 та 22).
Збитки вiд знецiнення фiнансових iнструментiв в 2014 роцi складаються з сум знецiнення коштiв, якi було розмiщено на рахунках в АТ «БРОКБIЗНЕСБАНК», та дебiторської заборгованостi з нарахованих вiдсоткiв за депозитами в АТ «БРОКБIЗНЕСБАНК» (Примiтка 17 та 22).
13. Податок на прибуток (рядок 1045 форми 1 та рядок 2300 форми 2)
Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчились 31 грудня:
2015 2014

Поточнi витрати з податку на прибуток 175 279 145 297
Витрати /(дохiд) з вiдстроченого оподаткування, пов'язаний з виникненням i сторнуванням тимчасових рiзниць (16 036) (31 972)
Витрати з податку на прибуток, вiдображенi в звiтi про сукупнi прибутки та збитки 159 243 113 325
Узгодження мiж витратами з податку на прибуток та результатом множення облiкового збитку на нормативну податкову ставку за роки, якi закiнчились 31.12.2015 р. та 31.12.2014 р.:
2015 2014

Облiковий збиток до оподаткування 570 031 (1 634 154)
Гiпотетичний податок при застосуваннi нормативної податкової ставки 18% (2014:18%) 102 606 (294 148)
Витрати, що не включаються до складу валових витрат 915 16 057
Невизнаннi вiдстроченi податковi активи 55 722 391 416
Витрати з податку на прибуток 159 243 113 325
Вiдстроченi податки станом на 31.12.2015 р. включали:
31.12.2014 Вiдображено у складi сукупного доходу 31.12.2015
Вiдстроченi податковi активи/(зобов'язання)
Товари 33 127 15 717 48 844
Забезпечення 126 298 424
Основнi засоби (106) 21 (85)

Вiдстроченi податковi активи / (зобов’язання), чистi 33 147 16 036 49 183
Вiдстроченi податки станом на 31.12.2014 р. включали:
31.12.2013 Вiдображено у складi сукупного доходу 31.12.2014
Вiдстроченi податковi активи/(зобов'язання)
Товари 1 170 31 957 33 127
Забезпечення 5 121 126
Основнi засоби - (106) (106)

Вiдстроченi податковi активи / (зобов’язання), чистi 1 175 31 972 33 147

Сума та структура невизнаних вiдстрочених податкових активiв наступна:

31.12.2015 31.12.2014

Iнвестицiї 447 137 386 276
Торгова дебiторська заборгованiсть - 4 479
Аванси наданi - 660
447 137 391 415

14. Основнi засоби (рядки 1005-1012 форми 1)
Основнi засоби складалися з наступного:
31.12.2015 31.12.2014

Основнi засоби, чиста балансова вартiсть 4 723 5 316
Капiтальнi iнвестицiї - -
4 723 5 316
Змiни основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня, були наступними:

Машини та обладнання Транспортнi засоби Iншi основнi засоби Незавершене будiвництво Всього
Вартiсть:
На 31 грудня 2013 р. 85 - 4 9 98

Надходження 548 4 728 340 - 5 616
9 - - (9) -

На 31 грудня 2014 р. 642 4 728 344 - 5 714

Надходження 399 - 351 - 750

На 31 грудня 2015 р. 1 041 4 728 695 - 6 464

Накопичена амортизацiя та знецiнення
На 31 грудня 2013 р. - - (4) - (4)

Амортизацiйнi нарахування (64) - (330) - (394)

На 31 грудня 2014 р. (64) - (334) - (398)

Амортизацiйнi нарахування (79) (945) (320) - (1 344)

На 31 грудня 2015 р. (143) (945) (654) - (1 742)

Залишкова вартiсть:

На 31 грудня 2013 р. 85 - - 9 94
На 31 грудня 2014 р. 578 4 728 10 - 5 316
На 31 грудня 2015 р. 898 3 783 42 - 4 723

Станом на 31.12.2015 р. Група мала об’єкти основних засобiв, якi були повнiстю амортизованi, але знаходились в експлуатацiї первiсною вартiстю 544 тис.грн. (31.12.2014: 437 тис.грн.).
Станом на 31.12.2015 р. та 31.12.2014 р. Товариство не мало об’єктiв основних засобiв, якi знаходись в заставi.
Строки корисної експлуатацiї
Наступнi строки корисної експлуатацiї активiв були встановленi у 2015 i 2014 роках:
Транспортнi засоби 5-10 рокiв
Машини та обладнання 5-20 рокiв
Iншi основнi засоби 3-5 рокiв
Iншi основнi засоби складаються з офiсного й iншого обладнання.

15. Нематерiальнi активи (рядки 1000-1005 форми 1)

Балансова вартiсть нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р., змiнилась наступним чином:

31 грудня
2014 р. Амортизацiя за рiк Надходження протягом року Вибуття протягом року 31 грудня
2015 р.
Первiсна вартiсть 437 - 38 - 475
Амортизацiя (14) (145) - - (159)
Залишкова вартiсть 423 (145) 38 - 316
Балансова вартiсть iнвестицiй у нематерiальнi активи, якi не були введенi в експлуатацiю станом на 31.12.2015 р., склала 638 тис. грн.
Балансова вартiсть нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31.12.2014 р., змiнилась наступним чином:

31 грудня
2013 р. Амортизацiя за рiк Надходження протягом року Вибуття протягом року 31 грудня
2014 р.
Первiсна вартiсть - - 437 - 437
Амортизацiя - (14) - - (14)
Залишкова вартiсть - (14) 437 - 423
Балансова вартiсть iнвестицiй у нематерiальнi активи, якi не були введенi в експлуатацiю станом на 31.12.2014 р., склала 10 тис. грн.
До складу нематерiальних активiв включається вартiсть програмного забезпечення з залишковим строком амортизацiї 3 роки.
16. Iншi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1135 форми 1)
Станом на 31.12.2015 р. та 31.12. 2014 р. iншi фiнансовi iнвестицiї включають заборгованiсть ПАТ «Державний земельний банк» щодо депозиту, який залучений даною установою на умовах субординованого боргу. Згiдно з цим договором, кошти в сумi 10 000 тис.грн. розмiщуються строком на 5 рокiв з кiнцевою датою повернення 27 грудня 2018 року. За користування депозитними коштами банк сплачує Товариству 9 вiдсоткiв рiчних (iз розрахунку облiкової ставки Нацiонального банку України плюс 2,5% рiчних). Амортизована вартiсть депозиту (фiнансової iнвестицiї, що утримується до погашення) станом на 31.12.2015 року складає 8 990 тис.грн. (31.12.2014: 8 733 тис.грн.)
17. Грошовi кошти та їх еквiваленти (рядок 1165 форми 1)
Станом на 31.12.20145 р. та 31.12. 2014 р. грошовi кошти та їх еквiваленти включали:
31.12.2015 31.12.2014

Грошовi кошти в банках та касi 322 647 261 305
Грошовi кошти в дорозi 7 057 2
Короткостроковi депозити з можливiстю дострокового розiрвання 613 727 2 494 559
943 431 2 755 866
Знецiнення фiнансових активiв (Примiтка 9) (338 119) (2 069 592)
605 312 686 274
У розрiзi валют грошовi кошти та їх еквiваленти можна представити наступним чином:
31.12.2015 31.12.2014

Українська гривня 7 339 237 489
Долар США 597 973 448 785
605 312 686 274
Для цiлей консолiдованого звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31.12.2015 р. та 31.12.2014 р. включали:
31.12.2015 31.12.2014

Грошовi кошти в банках та касi 322 247 260 908
Грошовi кошти в дорозi 7 057 2
Короткостроковi депозити з можливiстю дострокового розiрвання 276 008 425 364
605 312 686 274
Банкiвський овердрафт - -
605 312 686 274

Ефективна вiдсотковi ставки за дiючими депозитами станом на 31.12.2015 р. складала для доларiв США – 10-11% рiчних.
Група станом на 31.12.2015 року мала залишки на поточних та депозитних рахунках в ПАТ «Радикал банк» в сумi 48 119 тис.грн. та 290 000 тис.грн., вiдповiдно.
10.07.2015 року на основi Постанови Нацiонального банку України в ПАТ «Радикал банк» була введена тимчасова адмiнiстрацiя.
Перiод з 10.11.2015 по 09.11.2017 рр. визначений Постановою НБУ як термiн протягом якого ПАТ «Радикал банк» має бути лiквiдований. Заборгованiсть Групи вiднесена до сьомої черги в перелiку задоволення вимог кредиторiв ПАТ «Радикал банк».
Керiвництвом Групи направленi позови щодо повернення вказаних сум Групi, однак Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть отримання вказаних коштiв як мiнiмальну.
Група станом на 31.12.2014 року мала залишки на поточних та депозитних рахунках в АТ «БРОКБIЗНЕСБАНК» в сумi 398 тис.грн. та 2 069 194 тис.грн., вiдповiдно.
28.02.2014 року на основi Постанови Нацiонального банку України в АТ «БРОКБIЗНЕСБАНК» була введена тимчасова адмiнiстрацiя.
Перiод з 18.06.2014 по 10.06.2016 рр. визначений Постановою НБУ як термiн протягом якого АТ «БРОКБIЗНЕСБАНК» має бути лiквiдований. Заборгованiсть Групи вiднесена до сьомої черги в перелiку задоволення вимог кредиторiв АТ «БРОКБIЗНЕСБАНК».
Керiвництвом Групи направленi позови щодо повернення вказаних сум Групi, однак Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть отримання вказаних коштiв як мiнiмальну.
18. Поточнi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1160 форми 1)
Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2015 та 31.12.2014 включали наступне:

31.12.2015 31.12.2014

Облiгацiї внутришної державної позики - 200 000
- 200 000

Облiгацiї внутрiшньої державної позики було отримано в якостi внеску до статутного капiталу Товариства у 2013 роцi. Данi цiннi папери мають строк обiгу п’ять рокiв та вiдсоткову ставку доходу на рiвнi 14,3% рiчних. Група не має намiру утримання цих фiнансових iнвестицiй до дати погашення.

19. Запаси (рядок 1100 форми 1)
31.12.2015 31.12.2014

Товари для продажу 1 737 438 1 569 214
Готова продукцiя 34 578 19 438
Паливо 408 417
Запаснi частини 302 77
Сировина та матерiали 77 46
1 772 803 1 589 192

Станом на 31 грудня 2015 року товари в оборотi загальною вартiстю 607 870 тис. грн. передано в заставу в якостi забезпечення за вiдсотковими кредитами українського банку (Примiтка 24) (31.12.2014 р.: 0 тис.грн.).

20. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть (рядок 1125 форми 1)
31.12.2015 31.12.2014

Дебiторська заборгованiсть за вiдвантаженi товари 194 193 40 686

Мiнус: Резерв знецiнення (24 886) (24 886)
169 307 15 800
Станом на 31.12.2015 р. у зв’язку зi зменшенням корисностi було створено 100% резерв для дебiторської заборгованостi номiнальною вартiстю 24 886 тис.грн. (31.12.2014 р.: 24 886 тис.грн) Змiни у резервi на зменшення корисностi дебiторської заборгованостi включали:
На 31 грудня 2013 р. -

Нараховано за рiк 24 886
Використано -
Сторнування невикористаних сум -

На 31 грудня 2014 р. 24 886

Нараховано за рiк -
Використано -
Сторнування невикористаних сум -

24 886
Станом на 31.12.2015 р. та 31.12.2014 р., аналiз дебiторської та iншої заборгованостi, строк сплати якої настав:
Всього Не простроченi та не знецiненнi Простроченi, але не знецiненнi
до 30 днiв 31 - 60 днiв 61-90 днiв 91-120 днiв 120-365 днiв бiльше 365 днiв

31.12.2015 169 707 167 907 264 - 112 53 1 370 -
31.12.2014 15 800 15 800 - - - - - -

21. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами (рядок 1130 форми 1)
31.12.2015 31.12.2014

Передплати за сiльгосппродукцiю 798 252 806 152
Передплата за страхування 26 783 -
825 035 806 152

22. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (рядок 1135 форми 1)
31.12.2015 31.12.2014

Податковий кредит з ПДВ 354 004 436 787
354 004 436 787

23. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155 форми 1)
31.12.2015 31.12.2014

Дебiторська заборгованiсть по нарахованим вiдсоткам по депозитах 77 015 80 633
Розрахунки за претензiями 18 892 562
95 907 81 195
Мiнус: Резерв знецiнення (76 385) (76 385)
19 522 4 810
Станом на 31.12.2015 р. у зв’язку зi зменшенням корисностi було створено 100% резерв для iншої дебiторської заборгованостi номiнальною вартiстю 76 385 тис.грн. (Примiтка 9) (31.12.2014 р.: 76 385 тис.грн) Змiни у резервi на зменшення корисностi iншою дебiторської заборгованостi включали:

На 31 грудня 2013 р. -

Нараховано за рiк 76 385
Використано -
Сторнування невикористаних сум -

На 31 грудня 2014 р. 76 385

Нараховано за рiк -
Використано -
Сторнування невикористаних сум -

На 31 грудня 2015 р. 76 385

24. Процентнi кредити та позики (рядок 1600 форми 1)
Станом на 31.12.2015 р. та 31.12.2014 р. короткостроковi кредити та позики включали:
Валюта кредиту Ефективна ставка вiдсотка, % 31.12.2015 31.12.2014


Забезпеченi банкiвськi кредити вiд українського банку гривня 14,3% - 200 000
Забезпеченi банкiвськi кредити вiд українського банку гривня 25,0% 128 735 -

Всього короткостроковий борг 128 735 200 000

Кредит станом на 31 грудня 2015 року забезпечений заставою товарiв в оборотi загальною вартiстю 607 870 тис.грн. (Примiтка 19).

Сума заборгованостi станом на 31 грудня 2014 року по поточному банкiвському кредиту є результатом операцiї РЕПО з наданням в забезпеченням фiнансових iнвестицiй (ОВДП) в сумi 200 000 грн. зi зворотнiм викупом у травнi 2015 року.

Сума невикористаних кредитних лiнiй станом на 31 грудня 2015 року складає 171 722 тис.грн. (31.12.2014: 0 тис.грн.)
25. Власний капiтал (рядки 1400-1420 форми 1)
Нижче описанi характер та цiлi кожного резерву в рамках власного капiталу:
Резерв Опис та мета
Акцiонерний капiтал Номiнальна вартiсть простих акцiй Групи, якi зареєстрованi, випущенi та повнiстю сплаченi.
Резервний капiтал Сума капiталу, яка може бути використана Групою виключно для покриття збиткiв
Накопичений збиток або нерозподiлений прибуток Всi iншi чистi прибутки i збитки та операцiї з акцiонерами (наприклад, дивiденди), не визнанi в iншому мiсцi.

На основi Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України №364 вiд 22.04.2013 року було здiйснене закрите (приватне) розмiщення першого випуску простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi у кiлькостi 50 000 штук номiнальною вартiстю 100 000 гривень кожна.
Формування статутного капiталу Товариства було здiйснено оплатою акцiй первинної емiсiї через процедуру внесення вiд iменi Держави облiгацiй внутрiшньої державної позики в розмiрi 5 000 000 000 гривень iз строком обiгу п’ять рокiв та вiдсотковою ставкою доходу на рiвнi не вище 14,3 вiдсотка рiчних.
Станом на 31.12.2015 р. власний капiтал складав 3 407 841 тис.грн. (31.12.2014 р.: 3 330 264 тис.грн.) та включав наступнi елементи: 5 000 000 тис.грн. акцiонерного капiталу (31.12.2014 р.: 5 000 000 тис.грн.), 37 537 тис.грн. резервного капiталу (31.12.2014 р.: 4 216 тис.грн.), 1 629 696 тис.грн. непокритих збиткiв (31.12.2014 р.: непокритi збитки 1 673 952 тис.грн.).
За пiдсумками 2014 року у 2015 роцi було нарахованi та перерахованi акцiонеру дивiденди в сумi 333 216 тис.грн.
За пiдсумками 2013 року у 2014 роцi було нарахованi та перерахованi акцiонеру дивiденди в сумi 42 163 тис.грн.
26. Торгова кредиторська заборгованiсть (рядок 1615 форми 1)
31.12.2015 31.12.2014

Кредиторська заборгованiсть за отриманi послуги зберiгання 42 798 30 219
Кредиторська заборгованiсть за зерновi культури 15 529 668
Кредиторська заборгованiсть за отриманi послуги з переробки 12 825 1 597
Кредиторська заборгованiсть за отриманi послуги з перевезення 10 879 7 758
Iнша кредиторська заборгованiсть 451 2 039

82 482 42 281
Середньорiчна оборотнiсть кредиторської заборгованостi за 2015 рiк склав 12,2 дня (2014: 6 днiв).
27. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами (рядок 1635 форми 1)
31.12.2015 31.12.2014

Одержанi аванси за зерновi та готову продукцiю 125 926 156 165
125 926 156 165
28. Iнформацiя щодо пов’язаних сторiн
Група здiйснює операцiї по закупцi та реалiзацiї зернових, а також отримає послуги з переробки та зберiганню зернових. Вказанi операцiї Група здiйснює з компанiями, якi знаходяться пiд загальним контролем Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України. В наступних таблицях наведенi суми балансових залишкiв та обсяги операцiй з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорацiя», ДП «ДАРУ», а також ДП «ДАП «Хлiб України»:
Балансовi залишки за операцiями зi зв'язаною стороною:
Перiод Торгiвельна дебiторська заборгованiсть Заборгованiсть за отриманi послуги

31 грудня 2015 року 10 844 (15 652)
31 грудня 2014 року - (10 219)
Група не формувала резерву сумнiвних боргiв сформована вiдносно пов’язаних осiб.
Операцiї зi зв'язаною стороною:
Перiод Реалiзацiя Отримання послуг та придбання товарiв
2015 рiк 196 535 (55 877)
2014 рiк 62 282 (75 096)
Виплати ключовому управлiнському персоналу
Станом на 31.12.2015 р. ключовий управлiнський персонал включає Голови Правлiння та його заступникiв, а також головного бухгалтера. Загальна сума короткострокових виплат ключовому управлiнському персоналу в розмiрi 2 063 тис. грн. (2014 р.: 462 тис. грн.) включена до адмiнiстративних витрат звiту про сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р.
Умови операцiй зi зв'язаними сторонами
Балансовi залишки на кiнець року є незабезпеченими, безпроцентними i погашаються грошовими коштами, за виключенням наступного.
Субординований борг
Станом на 31.12.2015 р. та 31.12. 2014 р. Група має депозит у ПАТ «Державний земельний банк», який залучений даною установою на умовах субординованого боргу. Згiдно з цим договором, кошти в сумi 10 000 тис.грн. розмiщуються строком на 5 рокiв з кiнцевою датою повернення 27 грудня 2018 року. За користування депозитними коштами банк сплачує Товариству 9 вiдсоткiв рiчних (iз розрахунку облiкової ставки Нацiонального банку України плюс 2,5% рiчних). Сума отриманих вiдсоткових доходiв за 2015 рiк за депозитом на умовах субординованого боргу склала 900 тис. грн. (2014: 900 тис.грн.)
Займи вiд державного банку
Станом на 31.12.2015 р. Група має забезпечений кредит у державному банку ПАТ «Укргазбанк» (Примiтка 24). Ефективна вiдсоткова ставка за кредитом у 2015 роцi складає 25% рiчних. Сума вiдсоткових витрат за 2015 рiк складає 467 тис.грн.
29. Фактичнi та потенцiйнi зобов'язання
Умови функцiонування
Українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi, ускладненiй вiйськовим конфлiктом на сходi України та невизнаним вiдокремленням Автономної республiки Крим. Крiм того, внаслiдок вищезазначених факторiв та негативних очiкувань населення країни, українська гривня в 2015 роцi девальвувала на 52 пунктiв та 36 пунктiв, по вiдношенню до долару США та євро, вiдповiдно. Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд дiй Уряду, спрямованих на вирiшення вiйськового конфлiкту, реформування фiнансової, адмiнiстративної, фiскальної й правової систем країни. Для вирiшення вищезазначених задач уряд країни запроваджує досить жорсткi та непопулярнi заходи, як, наприклад, запровадження нових податкiв та зборiв, введення обмежень на готiвковi та безготiвковi операцiї з iноземною валютою, тощо. При цьому поступово вказанi обмеження частково вiдмiняються або пом’якшуються.
Керiвництво Групи вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi Групи в умовах, що склалися. Однак подальше погiршення ситуацiї в зазначених вище сферах може негативно вплинути на результати дiяльностi i фiнансовий стан Групи. Наразi неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.
Операцiйна оренда
Група має дiйснi договори оренди примiщень. У наступнiй таблицi наведенi майбутнi оренднi платежi к оплатi:
31.12.2015 31.12.2014
До одного року 3 932 3 077
Вiд одного до п’яти рокiв 49 296
Бiльше 5 рокiв - -
Разом майбутнi оренднi платежi 3 981 3 373
Юридичнi питання
В ходi звичайної господарської дiяльностi Група виступає в якостi вiдповiдача за окремими судовими позовами та претензiями. У випадках, коли ризик вибуття фiнансових ресурсiв у зв'язку з такими судовими позовами та претензiями вважається ймовiрним i сума може бути визначена з достатньою впевненiстю, Група облiковує такi потенцiйнi зобов'язання як складову частину забезпечення за судовими позовами. У випадках, коли керiвництво Групи оцiнює ризик вибуття фiнансових ресурсiв як можливий або неможливо достовiрно визначити суму, Група не робить нарахування потенцiйного зобов'язання. Такi потенцiйнi зобов'язання розкритi в данiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. У майбутньому такi потенцiйнi зобов'язання можуть стати фактичними, якщо вибуття ресурсiв стане вiрогiдним.


Податковi ризики
Фiнансовий стан та дiяльнiсть Групи продовжують залишатись пiд впливом розвитку ситуацiї в Українi, включаючи застосування iснуючих та майбутнiх положень законодавства, зокрема податкового законодавства.
Вплив держави на дiяльнiсть Групи
Функцiонування аграрної галузi є надзвичайно важливим для України з ряду причин, що включають економiчнi, стратегiчнi чинники. Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України здiйснює управлiння корпоративними правами Товариства, що належать державi, та у перiод до проведення перших загальних зборiв виконує функцiї вищого органу управлiння Товариства – Загальних Зборiв.
Державне регулювання Товариства
Держава, представлена Мiнiстерством аграрної полiтики та продовольства України, є одноосiбним власником ПАТ «Аграрний фонд». Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України контролює операцiї Товариства одноосiбно або шляхом участi у Наглядовiй Радi, а також через призначення голови Правлiння та заступникiв.
Зобов’язання з закупiвлi зернових культур
Станом на 31.12.2015 р. Товариство має контрактнi зобов’язання з придбання зернових культур у українських сiльськогосподарських виробникiв майбутнього врожаю загальним об’ємом 244 890,353 тис. тон. Товариством внесена попередня оплата за вказаний об’єм поставки у сумi 825 035 тис.грн.
Станом на 31.12.2014 р. Товариство має контрактнi зобов’язання з придбання зернових культур у українських сiльськогосподарських виробникiв майбутнього врожаю загальним об’ємом 785 417 тис. тон. Товариством внесена попередня оплата за вказаний об’єм поставки у сумi 793 359 тис.грн.
Операцiї з облiгацiями внутрiшньої державної позики
Пiдприємство здiйснює реалiзацiю облiгацiй внутрiшньої державної позики, якi були отриманi вiд акцiонера як внесок в акцiонерний капiтал Пiдприємства, переважно недержавним банкам на умовах зворотного викупу (РЕПО-операцiї). Обсяг зобов’язань Групи щодо зворотного викупу ОВДП станом на 31 грудня 2014 року склав 200 000 тис. грн..
30. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основними фiнансовими iнструментами Групи є грошовi кошти та їх еквiваленти. Головною метою фiнансових iнструментiв є фiнансування дiяльностi Групи. Група також має iншi фiнансовi iнструменти, включаючи торгiвельну та iншу дебiторську та кредиторську заборгованiсть, що виникає в ходi операцiйної дiяльностi, та займи. Група не здiйснювало операцiй з деривативами з метою управлiння процентними та валютними ризиками, що виникають в ходi дiяльностi Групи та джерел її фiнансування. Протягом 2014-2015 рокiв Група не здiйснювала торгових операцiй з фiнансовими iнструментами.
Головними ризиками, пов'язаними з фiнансовими iнструментами Групи є ризик лiквiдностi, валютний, кредитний ризик. Група переглядає i узгоджує полiтику щодо управлiння кожним з цих ризикiв, як зазначено нижче.
Валютний ризик
Група пiдпадає пiд вплив валютного ризику тому, що здiйснює операцiй в валютах, iнших нiж нацiональна валюта.
Група здiйснює свої операцiї переважно в таких валютах: гривня («грн.») та долар США («дол. США»). Офiцiйнi курси цих валют до гривнi встановлюються Нацiональним банком України («НБУ»).
Офiцiйний курс, встановлений Нацiональним банком України, та середнiй курс за рiк складав:
дол. США
Курс на кiнець року Середнiй курс за перiод з початку року
31.12.2014 р. 15.7686 11.8850
31.12.2015 р. 24.0007 21.8290
Група у звiтному перiодi не здiйснювала операцiй з метою хеджування зазначених валютних ризикiв.
Далi представлена балансова вартiсть фiнансових iнструментiв Групи, виражених в наступних валютах:
Гривня Долар США Всього
На 31 грудня 2015 р.
Фiнансовi активи

Займи та дебiторська заборгованiсть
Грошовi кошти та їх еквiваленти 7 339 597 973 605 312
Торгова дебiторська заборгованiсть 14 401 154 906 169 307
Фiнансовi iнвестицiї 9 669 - 9 669
Iншi фiнансовi активи 19 641 - 19 641

Разом фiнансовi активи 51 050 752 879 803 929

Фiнансовi зобов'язання за амортизованою вартiстю
Короткостроковi
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 82 482 - 82 482
Короткостроковi позиковi кошти 128 735 - 128 735
Iншi фiнансовi зобов’язання 2 333 - 2 332

Разом фiнансовi зобов'язання 213 550 - 213 550
Вiдкрита позицiя (162 500) 752 879 590 379

Гривня Долар США Всього
На 31 грудня 2014 р.
Фiнансовi активи

Займи та дебiторська заборгованiсть
Грошовi кошти та їх еквiваленти 237 489 448 785 686 274
Торгова дебiторська заборгованiсть 3 530 12 270 15 800
Фiнансовi iнвестицiї 208 733 - 208 733
Iншi фiнансовi активи 5 149 - 5 149

Разом фiнансовi активи 454 901 461 055 915 956

Фiнансовi зобов'язання за амортизованою вартiстю
Короткостроковi
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 42 281 - 42 281
Короткостроковi позиковi кошти 200 000 - 200 000
Iншi фiнансовi зобов’язання 700 - 700

Разом фiнансовi зобов'язання 242 281 - 242 981
Вiдкрита позицiя 211 920 461 055 672 975

У наведенiй нижче таблицi представлена чутливiсть прибутку до оподаткування та капiталу Групи до можливої змiни обмiнного курсу, при постiйному значеннi всiх iнших змiнних.
На 31 грудня 2015 р. Збiльшення / (зменшення) обмiнного курсу Влив на прибуток до оподаткування Вплив на капiтал

Грн. / дол. США +50.0% 376 439 308 680


На 31 грудня 2014 р. Збiльшення / (зменшення) обмiнного курсу Влив на прибуток до оподаткування Вплив на капiтал

Грн. / дол. США +100.0% 461 055 378 065


Процентний ризик
Основний процентний ризик Групи пов'язаний, в основному, з процентними кредитами та позиками з плаваючими процентними ставками. Згiдно з полiтикою Групи, управлiння процентними витратами здiйснюється з використанням боргових iнструментiв як з фiксованими, так i з плаваючими процентними ставками. Керiвництво аналiзує ринковi процентнi ставки з достатньою регулярнiстю з метою мiнiмiзацiї процентного ризику Групи. Станом на дату складання консолiдованої фiнансової звiтностi Група не має зобов’язань за кредитами з плаваючою вiдсотковою ставкою.
Кредитний ризик
Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають Групу на значнi кредитнi ризики, в основному включають кошти в банках (Примiтка 17), торгiвельну дебiторську заборгованiсть (Примiтка 20), iншi фiнансовiй iнвестицiї (Примiтка 16) та поточнi фiнансовi iнвестицiї (Примiтка 18).
Максимальний кредитний ризик для Товариства складався с такого:
31.12.2015 31.12.2014

Грошовi кошти та їх еквiваленти 605 312 686 274
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 169 307 15 800
Iншi фiнансовi активи 9 669 208 733
784 288 912 807
Грошовi кошти розмiщуються в українських фiнансових установах, якi вважаються такими, що мають мiнiмальний ризик невиконання зобов'язань на момент внесення коштiв.
Група здiйснює торговi операцiї з вiдомими, кредитоспроможними третiми сторонами. Полiтика Групи полягає в тому, що всi замовники, якi бажають працювати на умовах кредиту, мають пройти вiдповiднi процедури пiдтвердження кредитоспроможностi. Крiм цього, залишки дебiторської заборгованостi постiйно контролюються Групою, завдяки чому ймовiрнiсть виникнення безнадiйних боргiв є незначною. Керiвництво вважає, що станом на 31.12.2015 р. Група не має значного ризику збиткiв понад суму вже вiдображених резервiв.
Кредитний ризик, властивий iншим фiнансовим активам Групи, виникає внаслiдок неспроможностi iншої сторони розрахуватися за своїми зобов'язаннями, при цьому максимальний розмiр ризику дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних фiнансових iнструментiв.
Група не здiйснювало операцiй з метою хеджування зазначених ризикiв.
Управлiння капiталом
Група розглядає позики та акцiонерний капiтал як основне джерело фiнансування. Головною метою управлiння капiталом Групи є пiдтримка достатньої кредитоспроможностi та коефiцiєнтiв забезпеченостi власними коштами з метою збереження можливостi Групи продовжувати свою дiяльнiсть.
Група здiйснює контроль капiталу за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля, який розраховується як спiввiдношення чистих зобов’язань до суми акцiонерного капiталу та чистих зобов’язань. Група включає у розрахунок чистих зобов’язань процентнi кредити та позики, кредиторську заборгованiсть за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Полiтика Групи стосовно управлiння капiталом нацiлена на забезпечення i пiдтримку оптимальної структури капiталу для зменшення загальних витрат на капiтал та гнучкостi, необхiдних для доступу Групи до ринкiв капiталу.
31.12.2015 31.12.2014

Банкiвськi кредити 128 735 200 000
Кредиторська заборгованiсть (Примiтка 26) 82 482 42 281
Мiнус: грошовi кошти та їх еквiваленти (605 312) (686 274)
Чистi зобов'язання (394 095) (443 993)
Власний капiтал 3 407 841 3 330 264
Власний капiтал i чистi зобов'язання 3 013 746 2 886 271
Коефiцiєнт фiнансового важеля -13,08% -15,38%
Ризик лiквiдностi
Завдання Групи є пiдтримання балансу мiж безперервнiстю фiнансування та гнучкiстю при використаннi умов кредитування, що надаються позичальниками та банками. Група аналiзує свої активи та зобов’язання за їх строками та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов’язань за вiдповiдними iнструментами. У разi недостатньої або надмiрної лiквiдностi Групи перерозподiляє ресурси для досягнення оптимального фiнансування своєї дiяльностi.
Станом на 31 грудня 2015 року грошовi кошти та їх еквiваленти включали грошовi кошти на рахунках в банках в нацiональнiй валютi в сумi 7 339 тис.грн. (31.12.2014: 237 488 тис.грн.) та кошти на рахунках в банках в iноземнiй валютi в сумi 597 973 тис.грн. (31.12.2014: 448 785 тис.грн.)
Основним джерелом коштiв Групи були кошти отриманi вiд операцiйної дiяльностi, реалiзацiї ОВДП, що були внесенi до статутного фонду Товариства, а також грошовi кошти, отриманi вiд ряду кредиторiв. Станом на 31.12.2015 р. поточнi активи Групи перевищували її поточнi зобов'язання на 3 343 991 тис.грн. (31.12.2014 р.: 3 282 636 тис.грн.).
Таблиця, що наведена нижче, пiдсумовує структуру фiнансових зобов'язань Групи на 31.12.2015 р. на основi договiрних недисконтованих платежiв.
За рiк, що закiнчується 31 грудня 2015 За вимогою Менше 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 1 до 2 рокiв Вiд 2 до 5 рокiв Бiльше нiж 5 рокiв Всього

Процентнi кредити та позики - 8 365 141 457 - - - 149 822
Кредиторська та iнша заборгованiсть - 82 482 - - - - 82 482
Iншi зобов'язання - - 2 332 2 332
- 90 847 143 789 - - - 234 636
Таблиця, що наведена нижче, пiдсумовує структуру фiнансових зобов'язань Групи на 31.12.2014 р. на основi договiрних недисконтованих платежiв.
За рiк, що закiнчується 31 грудня 2014 За вимогою Менше 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 1 до 2 рокiв Вiд 2 до 5 рокiв Бiльше нiж 5 рокiв Всього

Процентнi кредити та позики - - 200 000 - - - 200 000
Кредиторська та iнша заборгованiсть - 42 281 - - - - 42 281
Iншi зобов'язання - - 700 700
- 42 281 200 700 - - - 242 981

31. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається наступним чином:

(а) Фiнансовi iнструменти, включенi в Рiвень 1
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активних ринках, визначається на основi ринкових котирувань на момент закриття торгiв на найближчу до закриття звiтної дату.
(б) Фiнансовi iнструменти, включенi в Рiвень 2
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що не торгуються на активних ринках, визначається у вiдповiдностi з рiзними методами оцiнки, головним чином заснованими на ринковому чи дохiдному пiдходi, зокрема за допомогою методу оцiнки приведеної вартостi грошових потокiв. Данi методи оцiнки максимально використовують спостережуванi ринковi цiни, у разi їх доступностi, i в найменшiй мiрi покладаються на допущення, характернi для Групи. У разi якщо всi iстотнi вихiднi данi для оцiнки фiнансового iнструменту за справедливою вартiстю заснованi на спостережуваних ринкових цiнах, такий iнструмент включається в Рiвень 2.
(в) Фiнансовi iнструменти, включенi в Рiвень 3
У випадку якщо одна або кiлька суттєвих вихiдних даних, використовуваних в моделi для оцiнки справедливої вартостi iнструмента, не заснованi на спостережуваних ринкових цiнах, такий iнструмент включається в Рiвень 3.

Станом на 31.12.2015 р. та 31.12.2014 р. у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи були вiдображенi такi активи i зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю:

31 грудня 2015 р.
Спостережуванi ринковi цiни (Рiвень 1) Розрахунковi данi на основi спостережуваних ринкових цiн (Рiвень 2) Розрахунковi данi не на основi спостережуваних ринкових цiн (Рiвень 3) Всього
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Грошовi кошти та їх еквiваленти 605 312 - - 605 312
Разом активи 605 312 - - 605 312

31 грудня 2014 р.
Спостережуванi ринковi цiни (Рiвень 1) Розрахунковi данi на основi спостережуваних ринкових цiн (Рiвень 2) Розрахунковi данi не на основi спостережуваних ринкових цiн (Рiвень 3) Всього
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Грошовi кошти та їх еквiваленти 686 274 - - 686 274
Разом активи 686 274 - - 686 274
Протягом звiтного перiоду не вiдбувалося переводiв фiнансових iнструментiв мiж Рiвнями 1, 2 i 3.
Фiнансовi активи i зобов'язання, що не враховуються за їх справедливою вартiстю, вiдображенi в консолiдованiй фiнансової звiтностi Групи за вартiстю, iстотно не вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi.
Нижче представлено порiвняння по класах балансової та справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Групи, що не визнаються за справедливою вартiстю в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан. У таблицi не представлена справедлива вартiсть нефiнансових активiв та нефiнансових зобов'язань.


Балансова вартiсть 2015 Справедлива вартiсть 2015 Не визнаний прибуток/(збиток) 2015 Балансова вартiсть 2014 Справедлива вартiсть 2014 Не визнаний прибуток/(збиток) 2014
Фiнансовi активи
Грошовi кошти на їх еквiваленти 9 669 9 034 635 686 274 686 274 -
Торгова дебiторська заборгованiсть 19 641 19 641 - 15 800 15 800 -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 19 522 19 522 - 4 810 4 810 -
Фiнансовi iнвестицiї 9 669 9 034 635 208 733 209 061 (328)
Iншi фiнансовi активи 19 641 19 641 - 5 149 5 149 -

Фiнансовi зобов’язання
Процентнi кредити та займи 128 735 128 735 - 200 000 200 000 -
Торгова кредиторська заборгованiсть 82 482 82 482 - 42 281 42 281 -
Iншi фiнансовi зобов’язання 2 332 2 332 - 700 700 -
Всього не визнана змiна у справедливiй вартостi 635 (328)

Нижче описанi методики та припущення, якi використанi при визначеннi справедливої вартостi тих фiнансових iнструментiв, якi не вiдображенi за справедливою вартiстю у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi.
Фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю
Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю, яка приблизно дорiвнює їх поточної справедливої вартостi.
Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю
Оцiночна справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою ґрунтується на методi дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, застосовуючи ефективнi процентнi ставки на ринку позикового коштiв для нових iнструментiв, якi забезпечують той самий кредитний ризик i той же термiн погашення. Ставки дисконтування залежать вiд кредитного ризику покупця. Балансова вартiсть торговiй дебiторськiй заборгованостi дорiвнює її справедливiй вартостi.
Фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю
Справедлива вартiсть оцiнюється на пiдставi ринкових котирувань, якщо такi є. Оцiночна справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою i певною датою погашення, якi не мають ринкову котирування, ґрунтується на дисконтуваннi передбачуваних потокiв грошових коштiв зi застосуванням процентних ставок для нових iнструментiв з тим же рiвнем кредитного ризику i певну дату погашення. Балансова вартiсть фiнансових зобов'язань дорiвнює їх справедливiй вартостi.
32. Подiї пiсля звiтного перiоду
З 1 сiчня 2016 року Законом України «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2016 роцi» вiд 24.12.2015 р. № 909-VIII несенi змiни до Закону України «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» вiд 08.07.2010 р. № 2464-VI та знижено ставки єдиного соцiального внеску на заробiтну плату, що були встановленi для Товариства в дiапазонi 33,2 % - 37,06 % до єдиної ставки 22%.
Таким чином, Група має менше податкове навантаження на фонд оплати працi, що перспективно може призвести до зменшення витрат з вiдрахувань на соцiальнi заходи, пов’язаних з оплатою працi за пiдсумками 2016 року.