Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2015рік

Назва:ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"
ЄДРПОУ:38926880

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)ПосадаГолова правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиРадченко Андрiй Анатолiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
4)Рік народження**1972
5)Освіта**вища, математичний факультет Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iм. Сковороди та економiчний факультет Харкiвського нацiонального унiверситету iм. Каразiна
6)Стаж керівної роботи (років)**21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник Голови правлiння ПАТ «Аграрний фонд»
8)дата обрання та термін, на який обрано25.02.2015 до переобрання
9)ОписВiдповiдно до Статуту товариства Голова правлiння органiзовує роботу правлiння та в перiод мiж засiданнями правлiння здiйснює безпосереднє керiвництво Товариством, вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї iнших органiв Товариства. Голова правлiння: 1) без довiреностi: вчиняє вiд iменi Товариства правочини, зокрема розпоряджається вiдповiдно до законодавства та цього Статуту майном Товариства, в тому числi коштами; пiдписує договори, зокрема зовнiшньоекономiчнi договори (контракти); 2) представляє Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами на територiї України та за її межами; 3) видає вiд iменi Товариства довiреностi; 4) скликає засiдання правлiння, визначає їх порядок денний та головує на них; 5) розподiляє обов'язки мiж членами правлiння; 6) укладає вiд iменi Товариства контракти з першим заступником, заступником (заступниками) голови правлiння, iншими членами правлiння, призначає та звiльняє працiвникiв Товариства, в тому числi керiвникiв та головних бухгалтерiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, застосовує до них заходи заохочення та накладає дисциплiнарнi стягнення; 7) видає вiдповiдно до своїх повноважень накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання працiвниками Товариства; 8) затверджує штатний розпис Товариства та штатний розпис вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, а також розмiри посадових окладiв працiвникiв Товариства; 9) пiдписує колективний договiр; 10) вимагає скликання позачергових засiдань наглядової ради, бере участь у її засiданнях; 11) затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, приймає рiшення про їх вiдрядження; 12) вживає заходiв для досудового врегулювання спорiв, пiдписує позовнi заяви, скарги та iншi документи, що можуть бути предметом судового розгляду, представляє iнтереси Товариства в судi з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi щодо повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмета позову, укладення мирової угоди, оскарження судового рiшення, подає виконавчий документ до стягнення або видає довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi; 13) виконує iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.

1)Посадав. о. головного бухгалтера
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиШвець Олег Станiславович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
4)Рік народження**1980
5)Освіта**Вища, фiнансово-економiчний факультет Київського нацiонального економiчного унiверситету
6)Стаж керівної роботи (років)**11
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник голови правлiння ЗАТ «САСК «Спецексiмстрах»
8)дата обрання та термін, на який обрано10.12.2015 до призначення головного бухгалтера
9)ОписКеруючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1)ПосадаГолова наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКраснопольський Ярослав Васильович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
4)Рік народження**0
5)Освіта**н/д
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Перший заступник Мiнiстра аграрної полiтики та продовольства України
8)дата обрання та термін, на який обрано04.02.2015 до переобрання
9)ОписГолова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про наглядову раду. До повноважень наглядової ради належить: 1) затвердження в межах повноважень, визначених цим Статутом, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) прийняття рiшення про: продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 3) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 4) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законом; 5) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi повиннi бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до закону; 6) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 7) прийняття рiшення про вчинення правочину у разi, коли ринкова вартiсть майна або послуг становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 8) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9) прийняття рiшення про укладення договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства з Нацiональним депозитарiєм України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 10) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 11) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 12) прийняття рiшення щодо заснування, реорганiзацiї та лiквiдацiї юридичних осiб за участю Товариства, а також щодо розпорядження корпоративними правами Товариства щодо них; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 15) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом чи цим Статутом. Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Члени наглядової ради виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди.

1)ПосадаЧлен наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиАхiджанов Баграт Рафiкович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
4)Рік народження**0
5)Освіта**н/д
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Директор департаменту фiнансово-кредитної полiтики та бухгалтерського облiку — головний бухгалтер Мiнагрополiтики
8)дата обрання та термін, на який обрано09.07.2014 до переобрання
9)ОписДо повноважень наглядової ради належить: 1) затвердження в межах повноважень, визначених цим Статутом, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) прийняття рiшення про: продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 3) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 4) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законом; 5) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi повиннi бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до закону; 6) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 7) прийняття рiшення про вчинення правочину у разi, коли ринкова вартiсть майна або послуг становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 8) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9) прийняття рiшення про укладення договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства з Нацiональним депозитарiєм України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 10) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 11) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 12) прийняття рiшення щодо заснування, реорганiзацiї та лiквiдацiї юридичних осiб за участю Товариства, а також щодо розпорядження корпоративними правами Товариства щодо них; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 15) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом чи цим Статутом. Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Члени наглядової ради виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди.

1)ПосадаЧлен наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиГреба Роман Володимирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
4)Рік народження**0
5)Освіта**н/д
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник керiвника Апарату Прем’єр-мiнiстра України
8)дата обрання та термін, на який обрано09.07.2014 до переобрання
9)ОписДо повноважень наглядової ради належить: 1) затвердження в межах повноважень, визначених цим Статутом, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) прийняття рiшення про: продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 3) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 4) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законом; 5) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi повиннi бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до закону; 6) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 7) прийняття рiшення про вчинення правочину у разi, коли ринкова вартiсть майна або послуг становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 8) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9) прийняття рiшення про укладення договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства з Нацiональним депозитарiєм України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 10) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 11) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 12) прийняття рiшення щодо заснування, реорганiзацiї та лiквiдацiї юридичних осiб за участю Товариства, а також щодо розпорядження корпоративними правами Товариства щодо них; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 15) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом чи цим Статутом. Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Члени наглядової ради виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди.

1)ПосадаЧлен наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиДанилишин Анатолiй Антонович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
4)Рік народження**0
5)Освіта**н/д
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник директора департаменту фiнансiв виробничої сфери — начальник управлiння фiнансiв агропромислового комплексу та природоохоронних заходiв Мiнфiну
8)дата обрання та термін, на який обрано09.07.2014 до переобрання
9)ОписДо повноважень наглядової ради належить: 1) затвердження в межах повноважень, визначених цим Статутом, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) прийняття рiшення про: продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 3) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 4) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законом; 5) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi повиннi бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до закону; 6) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 7) прийняття рiшення про вчинення правочину у разi, коли ринкова вартiсть майна або послуг становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 8) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9) прийняття рiшення про укладення договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства з Нацiональним депозитарiєм України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 10) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 11) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 12) прийняття рiшення щодо заснування, реорганiзацiї та лiквiдацiї юридичних осiб за участю Товариства, а також щодо розпорядження корпоративними правами Товариства щодо них; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 15) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом чи цим Статутом. Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Члени наглядової ради виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди.

1)ПосадаЧлен наглядової ради (за згодою)
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЗемцова Iрина Михайлiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
4)Рік народження**0
5)Освіта**н/д
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник голови правлiння АТ «Державний ощадний банк України»
8)дата обрання та термін, на який обрано09.07.2014 до переобрання
9)ОписДо повноважень наглядової ради належить: 1) затвердження в межах повноважень, визначених цим Статутом, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) прийняття рiшення про: продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 3) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 4) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законом; 5) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi повиннi бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до закону; 6) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 7) прийняття рiшення про вчинення правочину у разi, коли ринкова вартiсть майна або послуг становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 8) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9) прийняття рiшення про укладення договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства з Нацiональним депозитарiєм України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 10) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 11) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 12) прийняття рiшення щодо заснування, реорганiзацiї та лiквiдацiї юридичних осiб за участю Товариства, а також щодо розпорядження корпоративними правами Товариства щодо них; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 15) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом чи цим Статутом. Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Члени наглядової ради виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди.

1)ПосадаЧлен наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМаксимов Олександр Анатолiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
4)Рік народження**0
5)Освіта**н/д
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Директор департаменту вiдносин власностi Мiнекономрозвитку
8)дата обрання та термін, на який обрано09.07.2014 до переобрання
9)ОписДо повноважень наглядової ради належить: 1) затвердження в межах повноважень, визначених цим Статутом, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) прийняття рiшення про: продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 3) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 4) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законом; 5) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi повиннi бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до закону; 6) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 7) прийняття рiшення про вчинення правочину у разi, коли ринкова вартiсть майна або послуг становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 8) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9) прийняття рiшення про укладення договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства з Нацiональним депозитарiєм України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 10) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 11) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 12) прийняття рiшення щодо заснування, реорганiзацiї та лiквiдацiї юридичних осiб за участю Товариства, а також щодо розпорядження корпоративними правами Товариства щодо них; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 15) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом чи цим Статутом. Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Члени наглядової ради виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди.

1)ПосадаЧлен наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМатвiєв Максим Борисович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
4)Рік народження**0
5)Освіта**н/д
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Начальник вiддiлу з питань приватизацiї пiдприємств агропромислового комплексу управлiння з питань реформування власностi департаменту планування процесiв приватизацiї та реформування власностi Фонду державного майна
8)дата обрання та термін, на який обрано09.07.2014 до переобрання
9)ОписДо повноважень наглядової ради належить: 1) затвердження в межах повноважень, визначених цим Статутом, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) прийняття рiшення про: продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 3) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 4) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого законом; 5) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi повиннi бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до закону; 6) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 7) прийняття рiшення про вчинення правочину у разi, коли ринкова вартiсть майна або послуг становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 8) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9) прийняття рiшення про укладення договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства з Нацiональним депозитарiєм України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 10) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 11) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 12) прийняття рiшення щодо заснування, реорганiзацiї та лiквiдацiї юридичних осiб за участю Товариства, а також щодо розпорядження корпоративними правами Товариства щодо них; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 15) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом чи цим Статутом. Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та стажу роботи. Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Члени наглядової ради виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди.

1)ПосадаГолова ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПушко-Цибуляк Єлизавета Михайлiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
4)Рік народження**0
5)Освіта**н/д
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник директора Департаменту фiнансово-кредитної полiтики Мiнагрополiтики України - начальник вiддiлу бюджетного планування
8)дата обрання та термін, на який обрано22.06.2015 до переобрання
9)ОписПризначена на посаду згiдно з наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України "Про внесення змiн до складу ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства "Аграрний фонд" вiд 22 червня 2015 року №236. Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу роботи. Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Члени ревiзiйної комiсiї виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди.

1)ПосадаЧлен ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКремпа Михайло Васильович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
4)Рік народження**0
5)Освіта**н/д
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Заступник директора Департаменту фiнансово-кредитної полiтики Мiнагрополiтики України - начальник вiддiлу бюджетного планування
8)дата обрання та термін, на який обрано22.06.2015 до переобрання
9)ОписПризначений на посаду згiдно з наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України "Про внесення змiн до складу ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства "Аграрний фонд" вiд 22 червня 2015 року №236. Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу роботи. Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Члени ревiзiйної комiсiї виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди.

1)ПосадаЧлен ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиАверкiна Анастасiя Олександрiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
4)Рік народження**0
5)Освіта**н/д
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Головний спецiалiст вiддiлу правової роботи Департаменту правової та законопроектної роботи Мiнагрополiтики України
8)дата обрання та термін, на який обрано22.06.2015 до переобрання
9)ОписПризначена на посаду згiдно з наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України "Про внесення змiн до складу ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства "Аграрний фонд" вiд 22 червня 2015 року №236. Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу роботи. Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Члени ревiзiйної комiсiї виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди.

1)ПосадаЧлен ревiзiйної комiсiї (за згодою)
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЗадачина Свiтлана Олександрiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
4)Рік народження**0
5)Освіта**н/д
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Начальник вiддiлу контролю у сферi виробництва та переробки сiльгосппродукцiї Департаменту контролю в агропромисловому комплексi та сферi використання природних ресурсiв Державної фiнансової iнспекцiї України
8)дата обрання та термін, на який обрано22.06.2015 до переобрання
9)ОписПризначена на посаду згiдно з наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України "Про внесення змiн до складу ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства "Аграрний фонд" вiд 22 червня 2015 року №236.

1)ПосадаЧлен ревiзiйної комiсiї (за згодою)
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЗаворотна Нiна Григорiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особин/д н/д н/д
4)Рік народження**0
5)Освіта**н/д
6)Стаж керівної роботи (років)**0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Головний державний ревiзор-iнспектор вiддiлу перевiрок платникiв податкiв ризикових категорiй управлiння податкового аудиту ДПI у Шевченкiвському районi ГУ Державної фiскальної служби України у м. Києвi
8)дата обрання та термін, на який обрано22.06.2015 до переобрання
9)ОписПризначена на посаду згiдно з наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України "Про внесення змiн до складу ревiзiйної комiсiї публiчного акцiонерного товариства "Аграрний фонд" вiд 22 червня 2015 року №236. Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Також вiдсутня iнформацiя щодо року народження, освiти та загального стажу роботи. Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Члени ревiзiйної комiсiї виконують свої функцiї без отримання матерiальної винагороди.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.