Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2015рік

Назва:ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"
ЄДРПОУ:38926880

Зміст

1. Основні відомості про емітента:X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності-
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осібX
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря-
5. Інформація про рейтингове агентство-
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаX
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента-
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітентаX
9. Інформація про загальні збори акціонерів-
10. Інформація про дивідендиX
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітентX
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента-
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом-
4) інформація про похідні цінні папери-
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду-
13. Опис бізнесуX
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітентаX
3) інформація про зобов'язання емітентаX
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції-
5) інформація про собівартість реалізованої продукції-
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів-
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуX
17. Інформація про стан корпоративного управлінняX
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій-
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям-
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду-
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття-
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду-
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року-
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття-
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів-
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів-
23. Основні відомості про ФОН-
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН-
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН-
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН-
27. Правила ФОН-
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)X
30. Річна фінансова звітність-
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)-
33. ПриміткиIнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, тому що ПАТ "Аграрний фонд" не здiйснює видiв дiяльностi, якi пiдлягають лiцензуванню, i протягом звiтного перiоду не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, оскiльки такої посади не передбачено штатним розписом ПАТ "Аграрний фонд". Емiтент не здiйснював рейтингової оцiнки емiтента та/або його цiнних паперiв, у зв'язку iз цим iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня. Iнформацiя про фiзичних осiб-засновникiв та /або учасникiв емiтента не надається, оскiльки згiдно п.7 Статуту ПАТ "Аграрний фонд", затвердженого постановою КМУ вiд 24.07.2013 р. №698, єдиним акцiонером товариства є держава в особi Мiнагрополiтики. Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, оскiльки згiдно п.7 Статуту ПАТ "Аграрний фонд", затвердженого постановою КМУ вiд 24.07.2013 р. №698, єдиним акцiонером товариства є держава в особi Мiнагрополiтики. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не надається, оскiльки, вiдповiдно до пiдп.1 п.36 Статуту ПАТ "Аграрний фонд", на перiод коли єдиним засновником та акцiонером товариства є держава, повноваження загальних зборiв здiйснюються Мiнагрополiтики без скликання загальних зборiв. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки ПАТ "Аграрний фонд" у звiтному перiодi не здiйснювало емiсiю облiгацiй та станом на 31.12.2015 р. не має непогашених випускiв облiгацiй в обiгу. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (крiм акцiй), не надається, оскiльки ПАТ "Аграрний фонд" у звiтному перiодi не випускало iншi цiннi папери, станом на 31.12.2015 р. iншi цiннi папери емiтента в обiгу вiдсутнi. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, оскiльки ПАТ "Аграрний фонд" у звiтному перiодi не випускало похiднi цiннi папери, станом на 31.12.2015 р. похiднi цiннi папери емiтента в обiгу вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду ПАТ "Аграрний фонд" не здiйснювало викуп власних акцiй. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як товариство не займається такими видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, оскiльки ПАТ "Аграрний фонд" у звiтному перiодi не здiйснювало емiсiю забезпечених боргових цiнних паперiв та станом на 31.12.2015 р.не має непогашених випускiв забезпечених боргових цiнних паперiв. Iнформацiя (вiдомостi): - про випуски iпотечних облiгацiй; - про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; - щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; - про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; - про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв на кiнець звiтного перiоду; - щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року; - про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття; - про випуски iпотечних сертифiкатiв; - щодо реєстру iпотечних активiв не надається, тому що ПАТ "Аграрний фонд" не випускались iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, iншi iпотечнi цiннi папери, у тому числi у звiтному перiодi. Основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що ПАТ "Аграрний фонд" не випускало сертифiкати ФОН, у тому числi у звiтному перiодi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.