Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2015рік

Назва:ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"
ЄДРПОУ:38926880

XVI. Текст аудиторського висновку

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БДО"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)20197074
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, ВУЛИЦЯ СЄРОВА, будинок 4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України2868 23.04.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ У НАЦIОНАЛЬНУ КОМIСIЮ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ Акцiонеру публiчного акцiонерного товариства "Аграрний фонд" (далi – Товариство) Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Групи, яка включає консолiдованiй звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв, консолiдованiй звiт про сукупний дохiд, консолiдованiй звiт про змiни у власному капiталi та консолiдованiй звiт про рух грошових коштiв за роки, що закiнчилися зазначеними датами, а також iнформацiю про основнi принципи облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть керiвництва за консолiдовану фiнансову звiтнiсть Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi - МСФЗ) i за систему внутрiшнього контролю, яку керiвництво вважає необхiдною з метою пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi, в якiй вiдсутнi суттєвi викривлення, що виникають в результатi шахрайства або помилок. Вiдповiдальнiсть аудиторiв Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо зазначеної консолiдованої фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, що включає оцiнку ризикiв суттєвих викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає систему внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення консолiдованої фiнансової звiтностi Групи з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Групи. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом Групи та загального представлення консолiдованої фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що аудиторськi докази, якi ми отримали, є належними та достатнiми для надання аудиторського висновку.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю запасiв та основних засобiв станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв, оскiльки цi дати передували призначенню нас аудиторами Групи. Ми не змогли переконатися у кiлькостi запасiв та у станi основних засобiв станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Ми не змогли оцiнити можливий вплив даного питання на консолiдованi фiнансовi результати дiяльностi. У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях цих сум. Ми не отримали документацiї, яка б пiдтверджувала операцiї та результат вiд обiгу цiнних паперiв у 2014 роцi, як указано в Примiтках 12, 18 та 24, тому що вiдповiдну документацiю було вилучено правоохоронними органами України. Вiдповiдно, ми не мали змоги оцiнити результати вiд операцiй з цiнними паперами, а також можливий вплив даного питання на консолiдованої фiнансовi результати дiяльностi. У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях цих сум. У 2014 роцi через вiдсутнiсть первинних документiв, у тому числi що пiдтверджують здiйснення покупцем експортної операцiї, Група не вiдобразила реалiзацiю зерна на загальну суму 66 349 тис. грн. В результатi статтi Звiту про фiнансовий стан «Виробничi запаси» та «Кредиторська заборгованiсть щодо отриманих авансiв» станом на 31 грудня 2014 та 2015 рокiв завищенi на 30 840 тис. грн. в частинi залишкiв зернових та на 66 349 тис. грн. щодо зобов’язань з отриманих авансiв вiдповiдно.
Умовно-позитивний висновок На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у попередньому роздiлi, консолiдована фiнансова звiтнiсть у всiх суттєвих аспектах достовiрно вiдображає фiнансовий стан Групи станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв, її консолiдованi фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до МСФЗ. Пояснювальний параграф Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на те, що українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi, ускладненiй вiйськовим конфлiктом на сходi України та невизнаним вiдокремленням Автономної Республiки Крим. Крiм того, внаслiдок вищезазначених факторiв та негативних очiкувань населення країни, українська гривня в 2015 роцi девальвувала на 52 пунктiв та 36 пунктiв, по вiдношенню до долару США та євро, вiдповiдно. Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд дiй Уряду, спрямованих на вирiшення вiйськового конфлiкту, реформування фiнансової, адмiнiстративної, фiскальної й правової систем країни. Для вирiшення вищезазначених задач Уряд країни запроваджує досить жорсткi та непопулярнi заходи, як, наприклад, запровадження нових податкiв та зборiв, введення обмежень на готiвковi та безготiвковi операцiї з iноземною валютою, тощо. Зазначене складне економiчне становище в Українi справило суттєвий вплив на фiнансовi показники роботи Групи. Висловлюючи свою думку, ми не брали до уваги це питання. Також Не змiнюючи нашу думку, звертаємо Вашу увагу на те, що консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи складена у форматi, затвердженому Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 року, який базується на принципах Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, але має певний перелiк особливостей у частинi обов’язкового змiсту та формату звiтностi, який не може бути вiдкоригований з урахуванням особливостей господарської дiяльностi суб’єкта господарювання, а саме: фiнансова звiтнiсть має вичерпаний, унiфiкований перелiк статей, якi мають бути заповненi усiма компанiями, якi формують звiтнiсть. Наша думка не модифiкована щодо цього питання.
Iнформацiя, що додатково вимагається Нацiональної комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Незалежна аудиторська фiрма ТОВ "БДО". Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2868 видано згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.04.2002 р. №109, продовжено до 22.12.2016 р. згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 22.12.2011 р. №244/4. Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiї АБ №000963 видано згiдно з рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 11.11.2009 р. №977. Аудитори, що брали участь в аудиторськiй перевiрцi: Балченко С.О. - сертифiкат аудитора серiї А №000046 вiд 04.01.1994 р., термiн дiї по 04.01.2019 р. Нiколаєнко О.М. - сертифiкат аудитора серiї А №004638 вiд 30.03.2001 р., термiн дiї по 30.03.2020 р. Юридична адреса: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Серова, 4. Фактична адреса: 02121, м. Київ, вул. Харкiвське шосе, 201/203, 10 поверх, тел/факс 393-26-91, bdo@bdo.ua 2. Основнi вiдомостi про Товариство Iнформацiя про Товариство Iдентифiкацiйний код Товариства 38926880. Юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Б.Гринченко, 1. Фактична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Б.Гринченко, 1. Згiдно зi Статутом Товариства, зареєстрованим у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства 12.02.2013 р., станом на 31.12.2014 р. засновником Товариства є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України. Власником 100 % акцiй Товариства є держава в особi Мiнiстерства аграрної полiтики України. 22.04.2013 р. постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №364 було прийнято рiшення щодо утворення Публiчного Акцiонерного Товариства «Аграрний фонд». Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства України було делеговано функцiї з управлiння корпоративними правами, що належатимуть державi у статутному капiталi Товариства. Було здiйснене закрите (приватне) розмiщення першого випуску простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi у кiлькостi 50 000 штук номiнальною вартiстю 100 000 гривень кожна. (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 119/1/13 вiд 06.08.2013 р.) Формування статутного капiталу Товариства було здiйснено оплатою акцiй первинної емiсiї через процедуру внесення вiд iменi держави облiгацiй внутрiшньої державної позики в розмiрi 5000000000 гривень iз строком обiгу п’ять рокiв та вiдсотковою ставкою доходу на рiвнi не вище 14,3 вiдсотка рiчних. Станом на 31.12.2015 р. статутний капiтал Товариства вiдповiдає установчим документам Товариства, становить 5 000 000 000 грн., повнiстю сформований та внесений, що пiдтверджується актами прийому-передачi. Пiдприємство зареєстроване вiддiлом державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвського району реєстрацiйної служби Головного територiального управлiння юстицiї у мiстi Києвi районнiй у мiстi Києвi 07.10.2013 р. Номер реєстрацiйного запису 1 074 102 0000 047139. Згiдно з вiдомостями з єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України Товариство здiйснює такi види дiяльностi за КВЕД: Код за КВЕД Вид дiяльностi 46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням та кормами для тварин 52.10 Складське господарство 01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур 10.61 Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi 46.11 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами 46.36 Оптова торгiвля цукром, шоколадом i кондитерськими виробами 3. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту Згiдно з Договором №107/03А вiд 26.02.2016 р. ТОВ "БДО" провела аудиторську перевiрку консолiдованих фiнансових звiтiв Товариства, що включають консолiдований звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв, консолiдований звiт про сукупний дохiд, консолiдований звiт про рух грошових коштiв та консолiдований звiт про власний капiтал за перiод, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi. Перевiрка була проведена у березнi-квiтнi 2016 р. м.Київ, 29 квiтня 2016 року Балченко С. О. Керуючий партнер ТОВ "БДО" Сертифiкат аудитора № 000046, Серiя А, виданий 01 сiчня 1994 року, чинний до 04 сiчня 2019 року Фiрма "БДО" має свiдоцтво № 2868 вiд 23 квiтня 2002 року про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, виданого Аудиторською палатою України.