Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2015рік

Назва:ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"
ЄДРПОУ:38926880

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння   Радченко А. А.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.24.06.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
38926880
4. Місцезнаходження
01001м. Київ Київ Б. Грiнченка, буд. 1
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 277-27-00(044) 277-27-00
6. Електронна поштова адреса
info@agrofond.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії24.06.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінціhttp://agrofond.gov.ua/в мережі Інтернет24.06.2016
 (адреса сторінки) (дата)