Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2012рік

Назва:Публiчне Акцiонерне Товариство "Банк Фамiльний"
ЄДРПОУ:20042839
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2012

Найменування статтіПриміткиЗвітний періодПопередній період
1234
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти62523221812
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України00
Торгові цінні папери700
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток800
Кошти в інших банках94231034704
Кредити та заборгованість клієнтів101923135018
Цінні папери в портфелі банку на продаж1111
Цінні папери в портфелі банку до погашення125012335956
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії1300
Інвестиційна нерухомість1430760
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток811
Відстрочений податковий актив00
Гудвіл1500
Основні засоби та нематеріальні активи162881932501
Інші фінансові активи1715541231
Інші активи18282427
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття1900
Усього активів170636161661
Зобов'язання
Кошти банків2091298819
Кошти клієнтів212660518732
Боргові цінні папери, емітовані банком2200
Інші залучені кошти2300
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток00
Відстрочені податкові зобов’язання03575
Резерви за зобов’язаннями2402
Інші фінансові зобов'язання2546153474
Інші зобов'язання26194127
Субординований борг274564845749
Зобов'язання групи вибуття1900
Усього зобов'язань8619180478
Власний капітал
Статутний капітал287346940456
Емісійні різниці2800
Незареєстровані внески до статутного капіталу26033013
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-6842-6510
Резервні та інші фонди банку35183499
Резерви переоцінки291430010725
Неконтрольована частка300
Усього власного капіталу8444581183
Усього зобов'язань та власного капіталу170636161661

Iнформацiя вiдсутня

Затверджено до випуску та підписано  
25.03.2013 року КерівникГайдукова Iрини Василiвна
   (підпис, ініціали, прізвище)
Голенцова Л.I., (062) 297-40-16 Головний бухгалтер Голенцова Любов Iванiвна
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2012 рік

Найменування статтіПриміткиЗвітний рікПопередній рік
1234
Процентні доходи31116006113
Процентні витрати31-5266-2384
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)63343729
Комісійні доходи3239232314
Комісійні витрати32-2455-948
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку00
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості4300
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки00
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж1100
Результат від операцій з іноземною валютою3073
Результат від переоцінки іноземної валюти-1-14
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості00
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова9, 1000
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова20, 21, 2300
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках9, 10-20401329
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів17, 18-26-13
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж1100
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення1200
Відрахування до резервів за зобов'язаннями2424
Інші операційні доходи3348552089
Адміністративні та інші операційні витрати34-10930-8933
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній1300
Прибуток/(збиток) до оподаткування-308-370
Витрати на податок на прибуток35-6-1
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває-314-371
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування1900
Прибуток/(збиток) за рік-314-371
Іншій сукупний дохід:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж00
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів35750
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків00
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності00
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії00
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом29-35750
Інший сукупний дохід після оподаткування за рік00
Усього сукупного доходу за рік-314-371
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку-314-371
неконтрольованій частці00
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку-314-371
неконтрольованій частці00
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію00
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію00
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію00
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію00
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік00
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік34, 3500

Iнформацiя вiдсутня

Затверджено до випуску та підписано  
25.03.2013 року КерівникГайдукова Iрина Василiвна
   (підпис, ініціали, прізвище)
Голенцова Л.I., тел. (062) 297-40-16 Головний бухгалтер Голенцова Любов Iванiвна
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2012 рік

Найменування статтіПриміткиНалежить власникам банкуНеконтрольована часткаУсього власного капіталу
статутний капіталемісійні різницірезервні, інші фонди та резерви переоцінкинерозподілений прибутокусього
123456789
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку)40456013205-511848543048543
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення50000000
Скоригований залишок на початок попереднього періоду40456013205-511848543048543
Усього сукупного доходу29000-371-3710-371
Емісія акцій:28
номінальна вартість93301300033013033013
емісійний дохід90000000
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля280000000
продаж280000000
анулювання280000000
Об'єднання компаній480000000
Дивіденди37001019-1021-20-2
Залишок на кінець попереднього періоду73469014224-651081183081183
Усього сукупного доходу29003575-314326103261
Емісія акцій:28
номінальна вартість0000000
емісійний дохід0000000
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля280000000
продаж280000000
анулювання280000000
Об'єднання компаній0000000
Дивіденди370019-18101
Залишок на кінець звітного періоду73469017818-684284445084445

Iнформацiя вiдсутня

Затверджено до випуску та підписано  
31.03.2013 року КерівникГайдукова Iрина Василiвна
   (підпис, ініціали, прізвище)
Голенцова Л.I., тел.: (062) 297-40-16 Головний бухгалтер Голенцова Любов Iванiвна
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 2012 рік

Назва статтіПриміткиЗвітний рікПопередній рік
1234
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані116006113
Процентні витрати, що сплачені-5266-2384
Комісійні доходи, що отримані39232314
Комісійні витрати, що сплачені-2455-948
Результат операцій з торговими цінними паперами00
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами00
Результат операцій з іноземною валютою3073
Інші отримані операційні доходи48532085
Витрати на утримання персоналу, сплачені-5059-4819
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені-5214-3454
Податок на прибуток, сплачений-3578360
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях-1166-660
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях00
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України00
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів00
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах00
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках-7683-34259
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів13824-6756
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів-337-400
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів133-51
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків3108819
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів78731646
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком00
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями00
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань9, 17120834580
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності9, 1714162-30094
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж1000
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж1000
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення14-14167-23773
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення14, 1700
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів00
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів4400
Придбання асоційованих компаній1700
Надходження від реалізації асоційованих компаній1100
Придбання інвестиційної нерухомості11, 17-30760
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості1200
Придбання основних засобів12, 173025-212
Надходження від реалізації основних засобів1424
Придбання нематеріальних активів14, 17055
Надходження від вибуття нематеріальних активів00
Дивіденди, що отримані2100
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності21-14216-23926
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій25033013
Емісія привілейованих акцій2500
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій2635750
Викуп власних акцій2600
Продаж власних акцій26, 2700
Отримання субординованого боргу26020058
Погашення субординованого боргу26-1010
Отримання інших залучених коштів2600
Повернення інших залучених коштів26, 2700
Додаткові внески в дочірню компанію00
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю00
Дивіденди, що виплачені0-2
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів00
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності1, 4347453069
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти1, 4-1-14
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів1, 43419-965
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду1, 42181222777
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду1, 42523121812

Iнформацiя вiдсутня

Затверджено до випуску та підписано  
25.03.2013 року КерівникГайдукова Iрина Василiвна
   (підпис, ініціали, прізвище)
Голенцова Л.I., тел.: (062) 297-40-16 Головний бухгалтер Голенцова Любов Iванiвна
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2012 рік

Назва статтіПриміткиЗвітний рікПопередній рік
1234
Грошові кошти від операційної діяльності:
Прибуток/(збиток) до оподаткування00
Коригування:
Знос та амортизація00
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів00
Амортизація дисконту/(премії)00
Результат операцій з торговими цінними паперами00
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами00
Результат операцій з іноземною валютою00
(Нараховані доходи)00
Нараховані витрати00
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності00
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності діяльності00
Інший рух коштів, що не є грошовим00
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях00
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях00
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України00
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів00
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах00
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках00
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів00
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів00
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів00
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків00
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів00
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком00
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями9, 1700
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань9, 1700
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток1000
Податок на прибуток, що сплачений1000
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності1400
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж14, 1700
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж00
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення4400
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення1700
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів1100
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів11, 1700
Придбання асоційованих компаній1200
Надходження від реалізації асоційованих компаній12, 1700
Придбання інвестиційної нерухомості1400
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості14, 1700
Придбання основних засобів00
Надходження від реалізації основних засобів2100
Придбання нематеріальних активів2100
Надходження від вибуття нематеріальних активів2500
Дивіденди, що отримані2500
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності2600
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій2600
Емісія привілейованих акцій26, 2700
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій2600
Викуп власних акцій2600
Продаж власних акцій2600
Отримання субординованого боргу26, 2700
Погашення субординованого боргу00
Отримання інших залучених коштів00
Повернення інших залучених коштів00
Додаткові внески в дочірню компанію00
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю1, 400
Дивіденди, що виплачені1, 400
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів1, 400
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності1, 400
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти1, 400
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів1, 400
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду1, 400
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду1, 400

Iнформацiя вiдсутня.

Затверджено до випуску та підписано  
23.04.2013 року КерівникГайдукова Iрина Василiвна
   (підпис, ініціали, прізвище)
Голенцова Л.I., тел.:(062) 297-40-16 Головний бухгалтер Голенцова Любов Iванiвна
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)