Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2012рік

Назва:Публiчне Акцiонерне Товариство "Банк Фамiльний"
ЄДРПОУ:20042839

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

з/п
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1201210
2201131
3201022

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
ТакНі
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): н/д Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
ТакНі
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
ТакНі
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Заочне голосування методом опитуванняТак

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
ТакНі
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноваженьX
Інше (запишіть): У звiтньому перiодi позачергових зборiв не булоТак

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)Так

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?14

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
ТакНі
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Iнших комiтетiв не створено.
Інші (запишіть) н/д

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) н/д

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): н/дX

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)н/д

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)Ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?0

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерівЗасідання наглядової радиЗасідання правління
Члени правління (директор) ТакНіТак
Загальний відділ НіНіНі
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) НіТакНі
Юридичний відділ (юрист) НіНіНі
Секретар правління НіНіНі
Секретар загальних зборів НіНіНі
Секретар наглядової ради НіНіНі
Корпоративний секретар НіНіНі
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами НіНіНі
Інше(запишіть): Iнформацiя вiдсутня НіНіНі

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) ТакНіНіНі
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) НіНіТакНі
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету ТакНіНіНі
Обрання та відкликання голови правління ТакНіНіНі
Обрання та відкликання членів правління ТакНіНіНі
Обрання та відкликання голови наглядової ради ТакНіНіНі
Обрання та відкликання членів наглядової ради ТакНіНіНі
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії ТакНіНіНі
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління НіТакНіНі
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради ТакНіНіНі
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління ТакНіНіНі
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій ТакНіНіНі
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій ТакНіНіНі
Затвердження аудитора ТакНіНіНі
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ТакНіНіНі

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
ТакНі
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності ТакТакТакНіНі
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу ТакТакНіНіНі
Інформація про склад органів управління товариства ТакНіТакТакНі
Статут та внутрішні документи ТакНіТакТакНі
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ТакНіТакТакНі
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ТакНіНіНіНі

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
ТакНі
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
ТакНі
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) н/д

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)Так

З якої причини було змінено аудитора?
ТакНі
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) н/д

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
ТакНі
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) н/д

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
ТакНі
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя вiдсутня, але є ревiзор.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
ТакНі
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): н/д X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
ТакНі
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерівX
судуX
Інше (запишіть)Вiдсутнi iншi причини.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.2013; яким органом управління прийнятий: Iнформацiя вiдсутня

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя вiдсутня

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: Iнформацiя вiдсутня