Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 1 квартал 2016 року

Назва:ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"
ЄДРПОУ:38926880

III.Основні відомості про емітента

1. Повне найменуванняПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)-
3. Дата проведення державної реєстрації07.10.2013
4. Територія (область)м. Київ
5. Статутний капітал (грн)5000000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії0
8. Середня кількість працівників (осіб)91
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД46.21Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин (основний) 01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур 10.61 Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi
10. Органи управління підприємстваВiдповiдно до Статуту публiчного акцiонерного товариства "Аграрний фонд", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 липня 2013 р. № 698, органами управлiння ПАТ "Аграрний фонд" (далi - Товариство) є: - загальнi збори; - наглядова рада; - правлiння. Вищим органом Товариства є загальнi збори. На перiод коли єдиним засновником та акцiонером Товариства є держава: 1) повноваження загальних зборiв здiйснюються Мiнагрополiтики без скликання загальних зборiв; 2) повноваження, визначенi пiдпунктами 2, 5 - 8 i 22 пункту 35 цього Статуту, здiйснюються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнагрополiтики; 3) голова правлiння призначається на посаду та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнагрополiтики; 4) перший заступник голови правлiння, заступники голови правлiння, iншi члени правлiння призначаються на посаду i звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнагрополiтики; 5) затвердження складу наглядової ради (обрання членiв наглядової ради, в тому числi голови наглядової ради), припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнагрополiтики. Рiшення Мiнагрополiтики з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформляються у формi наказу. Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах повноважень, визначених Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння. Рiшення про утворення наглядової ради та затвердження складу наглядової ради (обрання членiв наглядової ради, в тому числi голови наглядової ради) Товариства приймаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнагрополiтики. Наглядова рада складається з семи осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Правлiння є виконавчим колегiальним органом Товариства, що здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. До складу правлiння входять голова правлiння, перший заступник голови правлiння, заступники голови правлiння та iншi члени правлiння. Голова правлiння призначається на посаду та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнагрополiтики. Контракт з головою правлiння укладає Мiнагрополiтики за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України. Перший заступник голови правлiння, заступники голови правлiння, iншi члени правлiння призначаються на посаду i звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнагрополiтики.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валютіАТ «Ощадбанк»
2) МФО банку300465
3) поточний рахунок260033011388
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валютіАТ «Ощадбанк»
5) МФО банку300465
6) поточний рахунок260033011388