Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 1 квартал 2016 року

Назва:ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"
ЄДРПОУ:38926880

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння   Радченко Андрiй Анатолiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.19.04.2016
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2016 р.
I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД"
2.Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.Код за ЄДРПОУ
38926880
4. Місцезнаходження
01001 мiсто Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 1
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 277-27-00 факс: (044) 277-27-07
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії23.04.2016
2. Квартальна інформація розміщена на сторінціhttp://agrofond.gov.ua/в мережі Інтернет23.04.2016
(адреса сторінки) (дата)