Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 3 квартал 2015 року

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909

Квартальна фінансова звітність банку

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 3 квартал 2015 року
РядокНайменування статтіНа звітну дату поточного кварталуНа кінець попереднього фінансового року
АКТИВИ
1Грошові кошти та їх еквіваленти134154036843152
1Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України00
2Торгові цінні папери2722183169235
3Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток00
4Кошти в інших банках, у тому числі:71863415228
4.1в іноземній валюті71861415228
5Резерви під знецінення коштів в інших банках-8930-12465
6Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:2596111829914179
6.1кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:1836659721156568
6.1.1в іноземній валюті52231167816594
6.1.2резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів-7374513-3573496
6.2кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:75945218757610
6.2.1в іноземній валюті29422614658273
6.2.2резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів-14918895-10292947
8Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі:8823304682058
9Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж-14391-21579
10Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому числі:4146723239415
11Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення00
12Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії206080206080
13Інвестиційна нерухомість143543145962
14Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток214123215052
15Відстрочений податковий актив1080580978205
16Основні засоби та нематеріальні активи23054322505665
17Інші фінансові активи, у тому числі:636680535257
18Резерви під інші фінансові активи-45486-39493
19Інші активи157776156569
20Резерви під інші активи-96163-57058
21Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття4814150576
23Усього активів, у тому числі:5263874646656633
23.1в іноземній валюті2028006016979774
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
24Кошти банків, у тому числі:51799985378288
24.1в іноземній валюті50993185054614
253Кошти клієнтів, у тому числі:3531947528800408
25кошти юридичних осіб, у тому числі:2042657414592924
25.1в іноземній валюті35343633655692
25.2кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:1618503610905539
25.2.1в іноземній валюті32392292961738
26Кошти фізичних осіб, у тому числі:1489290214207484
26.1в іноземній валюті66536386066247
26.2кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:72225476399633
26.2.1в іноземній валюті23629921821372
27Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:00
27.1в іноземній валюті00
28Інші залучені кошти00
29Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток29022883
30Відстрочені податкові зобов'язання2202922653
31Резерви за зобов’язаннями5760641802
32Інші фінансові зобов’язання15637591422531
33Інші зобов'язання232930315207
34Субординований борг64168914727360
35Зобов'язання групи вибуття00
36Усього зобов'язань, у тому числі:4879559040711132
36.1в іноземній валюті2212255220002171
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
37Статутний капітал30027753002775
39Емісійні різниці30333063033306
39.1Незареєстровані внески до статутного капіталу00
39.2Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-3342113-1301940
40Резервні та інші фонди банку316916316916
40.1Резерви переоцінки832272894444
46Усього власного капіталу38431565945501
47Усього зобов'язань та власного капіталу5263874646656633
-
Затверджено до випуску та підписано   
09.10.2015року КерівникЛавренчук В.М.
    (підпис, ініціали, прізвище)
Клекота I.В., тел. (044) 490-87-47 Головний бухгалтер Макаренко Л.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 3 квартал 2015 року
Найменування статтіЗвітний періодПопередній період
за поточний кварталза поточний квартал наростаючим підсумком з початку рокуза відповідний квартал попереднього рокуза відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
12345
Процентні доходи2074995594468816416054773886
Процентні витрати-591111-1673576-440506-1238381
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)1483884427111212010993535505
Комісійні доходи61093817256785144651392915
Комісійні витрати-130534-357002-85161-236293
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку-232958-40376612135171
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості0000
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки3512452112639464306517415
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж0-270177-2
Результат від операцій з іноземною валютою56422-347039178008402201
Результат від переоцінки іноземної валюти-80355-1241116-397571-1611134
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості0000
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова0061426142
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова0000
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках-1328189-5463343-1574031-3395073
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів-13135-34758-20213-41454
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж87186782689-598
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення0000
Відрахування до резервів за зобов'язаннями7390-113432100237221
Інші операційні доходи8055828294089356256651
Адміністративні та інші операційні витрати-981941-2700865-952739-2522068
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній0000
Прибуток/(збиток) до оподаткування-167957-2160351-553258-1653401
Витрати на податок на прибуток9658196581187350284750
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває-71376-2063770-365908-1368651
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування0000
Прибуток/(збиток)-71376-2063770-365908-1368651

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати) (продовження)
за 3 квартал 2015 року
Найменування статтіЗвітний періодПопередній період
за поточний кварталза поточний квартал наростаючим підсумком з початку рокуза відповідний квартал попереднього рокуза відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
12345
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж00-630171029794
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів-56511-62172-6325-61363
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків0000
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії0000
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом00-94811-203870
Інший сукупний дохід після оподаткування-56511-62172-164153764561
Усього сукупного доходу-127887-2125942-530061-604090
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію0-0.07-0.02-0.05
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію0-0.07-0.02-0.05
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію0000
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію0000
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік0-0.07-0.02-0.05
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік0-0.07-0.02-0.05

-
Затверджено до випуску та підписано   
09.10.2015року КерівникЛавренчук В.М.
    (підпис, ініціали, прізвище)
Клекота I.В., тел. (044) 490-87-47 Головний бухгалтер Макаренко Л.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)