Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 3 квартал 2015 року

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909

Зміст

1. Основні відомості про емітентаX
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіX
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осібX
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря-
5. Інформація про посадових осіб емітентаX
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітентX
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента-
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом-
4) інформація про похідні цінні папери емітента-
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітентаX
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції-
3) інформація про собівартість реалізованої продукції-
9. Інформація про конвертацію цінних паперів-
10. Інформація про заміну управителя-
11. Інформація про керуючого іпотекою-
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів-
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом-
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття-
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям-
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду-
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття-
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів-
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуX
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності-
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)-
19. Примітки:
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, оскiльки дана посада вiдсутня. Проте, згiдно п. 6.3.12 Статуту Банку Спостережна рада за пропозицiєю Голови Спостережної ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Згiдно п.8.1. Принципiв корпоративного управлiння Банку, затверджених рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-52 вiд 29.04.2015р.), з питань корпоративного управлiння акцiонери мають право звертатися до Виконавчого секретарiату Банку за юридичною адресою: 01011, Україна, м.Київ, вул. Лєскова, буд. 9. - Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом облiгацiй. - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iнших цiнних паперiв. - Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не здiйснює випуск похiдних цiнних паперiв. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" здiйснює банкiвську дiяльнiсть (згiдно абзацу 6, п. 15, гл. 4, роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 р. № 2826). - Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" здiйснює банкiвську дiяльнiсть (згiдно абзацу 6, п. 15, гл. 4, роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 р. № 2826). - Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН. - Iнформацiя про замiну управителя не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН. - Iнформацiя про керуючого iпотекою не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв. - Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв. - Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв. - Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. - Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. - Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду, не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. - Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. - Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв, не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. - Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не надається, оскiльки Банк складає квартальну фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). - Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.