Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2014рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»
ЄДРПОУ:38926880

Річна фінансова звітність емітента

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2015 | 01 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»за ЄДРПОУ38926880
Територіяза КОАТУУ8039100000
Організаційно-правова форма господарюванняза КОПФГ234
Вид економічної діяльностіОптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тваринза КВЕД46.21
Середня кількість працівників158
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітностіV

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:100001900
первісна вартість100101920
накопичена амортизація10020-20
Незавершені капітальні інвестиції1005000
Основні засоби:10109449670
первісна вартість10119853770
знос10124-4100
Інвестиційна нерухомість:1015000
первісна вартість1016000
знос1017000
Довгострокові біологічні активи:1020000
первісна вартість1021000
накопичена амортизація1022000
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

2

0
інші фінансові інвестиції1035220000000
Довгострокова дебіторська заборгованість104010000100000
Відстрочені податкові активи1045000
Гудвіл1050000
Відстрочені аквізиційні витрати1060000
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах1065000
Інші необоротні активи1090000
Усього за розділом I10952210094151590
II. Оборотні активи
Запаси110087286317779930
Виробничі запаси110115410
Незавершене виробництво1102000
Готова продукція1103694235860
Товари110487216817538660
Поточні біологічні активи1110000
Депозити перестрахування1115000
Векселі одержані1120000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги11250406860
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1610236

956562

0
з бюджетом11351425774045110
у тому числі з податку на прибуток1136000
з нарахованих доходів1140339767240
із внутрішніх розрахунків1145000
Інша поточна дебіторська заборгованість1155487173290
Поточні фінансові інвестиції1160000
Гроші та їх еквіваленти116523260627558610
Готівка1166000
Рахунки в банках116723260627558610
Витрати майбутніх періодів11700730
Частка перестраховика у страхових резервах1180000
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат1182000
резервах незароблених премій1183000
інших страхових резервах1184000
Інші оборотні активи1190300594517750
Усього за розділом II1195315970260815140
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс1300536979660966730

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал1400500000050000000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу1401000
Капітал у дооцінках1405000
Додатковий капітал1410000
Емісійний дохід1411000
Накопичені курсові різниці1412000
Резервний капітал1415042160
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420843267043700
Неоплачений капітал1425( 0 )( 0 )( 0 )
Вилучений капітал1430( 0 )( 0 )( 0 )
Інші резерви1435000
Усього за розділом I1495508432657085860
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання1500000
Пенсійні зобов’язання1505000
Довгострокові кредити банків1510000
Інші довгострокові зобов’язання1515000
Довгострокові забезпечення1520000
Довгострокові забезпечення витрат персоналу1521000
Цільове фінансування1525000
Благодійна допомога1526000
Страхові резерви, у тому числі:1530000
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)1531000
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)1532000
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)1533000
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)1534000
Інвестиційні контракти;1535000
Призовий фонд1540000
Резерв на виплату джек-поту1545000
Усього за розділом II1595000
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків1600000
Векселі видані1605000
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610000
за товари, роботи, послуги16156670420710
за розрахунками з бюджетом16209532296810
за у тому числі з податку на прибуток16219532296730
за розрахунками зі страхування1625000
за розрахунками з оплати праці1630000
за одержаними авансами16356691567990
за розрахунками з учасниками1640000
із внутрішніх розрахунків1645000
за страховою діяльністю1650000
Поточні забезпечення1660000
Доходи майбутніх періодів1665000
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків1670000
Інші поточні зобов’язання16902685991595360
Усього за розділом IІІ16952854703880870
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс1900536979660966730

ПриміткиУ звя'язку з тим, що Товариство вiдразу почало складати фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку, графи  на початок звiтного перiоду та на дату переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi не мiстять показникiв.
КерівникРадченко А.А.
Головний бухгалтерТкаченко Р.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2015 | 01 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»за ЄДРПОУ38926880
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)200027720912748
Чисті зароблені страхові премії201000
Премії підписані, валова сума201100
Премії, передані у перестрахування201200
Зміна резерву незароблених премій, валова сума201300
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій201400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 2334943 )( 2614 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами207000
Валовий: прибуток2090437148134
Валовий: збиток2095( 0 )( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань210500
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів211000
Зміна інших страхових резервів, валова сума211100
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах211200
Інші операційні доходи212015146710
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю212100
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції212200
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування2130( 0 )( 0 )
Адміністративні витрати2130( 22522 )( 1751 )
Витрати на збут2150( 5945 )( 0 )
Інші операційні витрати2180( 54205 )( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю218100
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції218200
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток21905059430
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток2195( 0 )( 1607 )
Дохід від участі в капіталі220000
Інші фінансові доходи2220219347646
Інші доходи224022737362894824
Дохід від благодійної допомоги224100
Фінансові витрати2250( 22 )( 0 )
Втрати від участі в капіталі2255( 0 )( 0 )
Інші витрати2270( 2200000 )( 2800005 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті227500
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток229079900493858
Фінансовий результат до оподаткування: збиток2295( 0 )( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300-132581-9532
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування230500
Чистий фінансовий результат: прибуток235066642384326
Чистий фінансовий результат: збиток2355( 0 )( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів240000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів240500
Накопичені курсові різниці241000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств241500
Інший сукупний дохід244500
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом245500
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)246566642384326
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати250069580
Витрати на оплату праці250510624267
Відрахування на соціальні заходи25103922100
Амортизація25154084
Інші операційні витрати2520607591380
Разом2550826711751
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій26005000016438
Скоригована середньорічна кількість простих акцій26055000016438
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію261013328.465129.94
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію261513328.465129.94
Дивіденди на одну просту акцію265000

Приміткид/н
КерівникРадченко А.А.
Головний бухгалтерТкаченко Р.В
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2015 | 01 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»за ЄДРПОУ38926880
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

189036

2894824
Повернення податків і зборів300500
у тому числі податку на додану вартість300600
Цільового фінансування301000
Надходження від отримання субсидій, дотацій301100
Надходження авансів від покупців і замовників301529460083529
Надходження від повернення авансів302015934765
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках302599150
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)303521920
Надходження від операційної оренди304000
Надходження від отримання роялті, авторських винагород30450307
Надходження від страхових премій305000
Надходження фінансових установ від повернення позик305500
Інші надходження309513364710
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1087609 )

( 3615 )
Праці3105( 8741 )( 219 )
Відрахувань на соціальні заходи3110( 4316 )( 109 )
Зобов'язань з податків і зборів3115( 114247 )( 39 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток3116( 112479 )( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість3117( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів3118( 1768 )( 39 )
Витрачання на оплату авансів3135( 2017473 )( 2652117 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>3140( 19062 )( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків3145( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами3150( 0 )( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155( 0 )( 0 )
Інші витрачання3190( 17938 )( 30 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195170759242606
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
320022737360
необоротних активів320500
Надходження від отриманих:
відсотків
321500
дивідендів322000
Надходження від деривативів322500
Надходження від погашення позик323000
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці323500
Інші надходження325000
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255( 2 )( 0 )
необоротних активів3260( 0 )( 0 )
Виплати за деривативами3270( 0 )( 0 )
Витрачання на надання позик3275( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280( 0 )( 0 )
Інші платежі3290( 0 )( 10000 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32952273734-10000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
330000
Отримання позик330500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві331000
Інші надходження334000
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345( 0 )( 0 )
Погашення позик335000
Сплату дивідендів3355( 42163 )( 0 )
Витрачання на сплату відсотків3360( 0 )( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370( 0 )( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375( 0 )( 0 )
Інші платежі3390( 0 )( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395-421630
Чистий рух грошових коштів за звітний період34002402330232606
Залишок коштів на початок року34052326060
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів34101209240
Залишок коштів на кінець року34152755860232606

Приміткид/н
КерівникРадченко А.А.
Головний бухгалтерТкаченко Р.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2015 | 01 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»за ЄДРПОУ38926880
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2014 рік


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування35000000
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
35050X0X
збільшення (зменшення) забезпечень35100000
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць35150000
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій35200000
Прибуток (збиток) від участі в капіталі35210000
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання35220000
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття35230000
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій35240000
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів35260000
Фінансові витрати3540X0X0
Зменшення (збільшення) оборотних активів35500000
Збільшення (зменшення) запасів35510000
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів35520000
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги35530000
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості35540000
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів35560000
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів35570000
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань35600000
Грошові кошти від операційної діяльності35700000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги35610000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом35620000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування35630000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці35640000
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів35660000
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань35670000
Сплачений податок на прибуток3580X0X0
Сплачені відсотки3585X0X0
Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
32000X0X
необоротних активів32050X0X
Надходження від отриманих:
відсотків
32150X0X
дивідендів32200X0X
Надходження від деривативів32250X0X
Надходження від погашення позик32300X0X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці32350X0X
Інші надходження32500X0X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255X0X( 0 )
необоротних активів3260X0X0
Виплати за деривативами3270X0X0
Витрачання на надання позик3275X0X0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280X0X0
Інші платежі3290X0X0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
33000X0X
Отримання позик33050X0X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві33100X0X
Інші надходження33400X0X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345X0X0
Погашення позик3350X0X0
Сплату дивідендів3355X0X0
Витрачання на сплату відсотків3360X0X0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365X0X0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370X0X0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375X0X0
Інші платежі3390X0X0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000
Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000
Залишок коштів на початок року34050X0X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів34100000
Залишок коштів на кінець року34150000

Примітки-
Керівник-
Головний бухгалтер-

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2015 | 01 | 01
ПідприємствоПублiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»за ЄДРПОУ38926880
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2014 рік


СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року4000500000000084326005084326
Коригування:
Зміна облікової політики
400500000000
Виправлення помилок401000000000
Інші зміни409000000000
Скоригований залишок на початок року4095500000000084326005084326
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100000066642300666423
Інший сукупний дохід за звітний період411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів411100000000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів411200000000
Накопичені курсові різниці411300000000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств411400000000
Інший сукупний дохід411600000000
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
42000000421630042163
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу420500000000
Відрахування до резервного капіталу42100000-4216000
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства421500000000
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів422000000000
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення422500000000
Внески учасників:
Внески до капіталу
424000000000
Погашення заборгованості з капіталу424500000000
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
426000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток)426500000000
Анулювання викуплених акцій (часток)427000000000
Вилучення частки в капіталі427500000000
Зменшення номінальної вартості акцій428000000000
Інші зміни в капіталі429000000000
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві429100000000
Разом змін у капіталі4295000421662004400624260
Залишок на кінець року43005000000004216704370005708586

Приміткид/н
КерівникРадченко А.А.
Головний бухгалтерТкаченко Р.В.