Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2014рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»
ЄДРПОУ:38926880

XVI. Текст аудиторського висновку

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)ТОВ «Аудиторська фiрма «Iмона – Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)23500277
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора01030 м. Київ, вул. Пирогова, 2/37.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України№ 0791 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**- серiя П №33 19.02.2013 до 30.11.2015
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ТА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ФОНД», ЩО ПОДАЄТЬСЯ ДО НАЦIОНАЛЬНОЇ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ, СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ Користувачам фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ФОНД» Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку м. Київ 23 квiтня 2015 року Згiдно з Договором № 243 вiд 11 грудня 2014 року ТОВ «Аудиторська фiрма «Iмона – Аудит» (надалi – Аудитор), яка внесена в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi згiдно Свiдоцтва № 0791, виданого рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 року № 98, подовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.11.2010 року, № 222/3 до 30.11.2015 року та свiдоцтво про внесення в реєстр аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 33 вiд 19.02.2013 року (Серiя та номер Свiдоцтва П 000033), свiдоцтво дiйсне до 30.11.2015 року; свiдоцтво АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi (номер бланку №0250, рiшення АПУ вiд 05.07.2012 року №252/4), проведено незалежну аудиторську перевiрку первинних та установчих документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв у складi: • Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, • Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2014 рiк, • Звiту про рух грошових коштiв за 2014 рiк, • Звiту про власний капiтал за 2014 рiк, • Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк (далi по тексту – фiнансовi звiти) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ФОНД» (надалi – Товариство) на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству i встановленим нормативам. Основнi вiдомостi про ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ ФОНД» наведено в Таблицi 1. Таблиця 1 № п/п Показник Значення 1 Повне найменування Товариства ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ ФОНД» 2 Скорочене найменування Товариства ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД» 3 Органiзацiйно-правова форма Товариства Акцiонерне товариство 4 Код за ЄДРПОУ 38926880 5 Серiя, номер виписки з ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв, номер та дата проведення первинної державної реєстрацiї Виписка серiї АГ № 327362; Дата та номер запису в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв: 07 жовтня 2013 року № 1 074 102 0000 047139; Дата видачi виписки 09 жовтня 2013 року 6 Мiсце проведення первинної державної реєстрацiї Вiддiл державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвського району реєстрацiйної служби головного управлiння юстицiї у мiстi Києвi 7 Мiсцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 1 8 Основнi види дiяльностi за КВЕД 46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин; 01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур; 10.61 Вирощування продуктiв борошномельно - круп’яної промисловостi; 46.11 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами; 46.36 Оптова торгiвля цукром, шоколадом i кондитерськими виробами; 52.10 Складське господарство 9 Керiвник Радченко Андрiй Анатолiйович Назва Товариства, його органiзацiйно-правова форма господарювання та види дiяльностi вiдповiдають Статуту та вiдображенi в Статутi достовiрно.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора. Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Аудитором проведена аудиторська перевiрка у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 р. (в редакцiї Закону № 140-V вiд 14.09.2006 р.) та Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Перевiрка проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» № 3480-IV вiд 23.02.2006 р., Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» № 448/96-ВР вiд 30.10.1996 р. (зi змiнами та доповненнями), Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року № 514-VI, iнших законодавчих актiв України та нормативних документiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ґрунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального представлення фiнансової звiтностi облiковим принципам, що є загальноприйнятими в Українi. Аудитор вважає, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримано достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Товариства. Висновки аудитора ґрунтуються на документах та iнформацiї, наданих Товариством в процесi виконання роботи. Аудитори не виключають наявностi документiв та iнформацiї, якi не були їм наданi, i якi б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовiрнiсть наданої для аудиторської перевiрки iнформацiї несуть вiдповiдальнiсть посадовi особи Товариства, якi надали таку iнформацiю. Аудиторський висновок складений згiдно з вимогами чинного законодавства, Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, зокрема МСА 700 «Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 710 «Порiвняльна iнформацiя – вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актiв при аудитi фiнансової звiтностi» та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку та у вiдповiдностi до рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Вимоги до фiнансової звiтностi загального призначення та склад повного пакету фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi наведено у Мiжнародному стандартi бухгалтерського облiку 1 «Подання фiнансової звiтностi». Враховуючи той факт, що фiнансова звiтнiсть емiтентiв цiнних паперiв, для яких є обов’язковим складання звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, використовують для цього форми звiтностi, визначенi П(С)БО, якi не в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 1 «Подання фiнансової звiтностi», аудитор зазначає, що зазначена невiдповiднiсть структури i змiсту фiнансової звiтностi не призвела до модифiкацiї його думки. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi у редакцiї, затвердженiй Радою по Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi та розмiщенiй на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, а також чинного законодавства. Перiод проведення перевiрки: з 01 лютого по 23 квiтня 2015 року. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2014 року, однак за допомогою вiдповiдних аудиторських процедур отримали можливiсть пiдтвердити суму активiв та зобов’язань, вiдображених в фiнансових звiтах Товариства станом на 31 грудня 2014 року, в межах рiвня суттєвостi, визначеного вiдповiдно до листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.07.2003 р. № 04230-04108. Висловлення думки На думку аудитора, фiнансовi звiти Товариства за 2014 рiк складенi на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена в цiлому вiдповiдно до вимог: • Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 1 «Подання фiнансової звiтностi», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 2009 року (зi змiнами та доповненнями), • Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 7 «Звiт про рух грошових коштiв», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 1994 року (зi змiнами та доповненнями), та вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати за 2014 рiк у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. На думку аудитора, до модифiкацiї аудиторської думки призвiв вплив коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б ми були в змозi бути присутнi при iнвентаризацiї активiв та зобов’язань, фiнансовi звiти Товариства вiдображають справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. На думку аудитора, до модифiкацiї аудиторської думки призвiв вплив коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б ми були в змозi бути присутнi при iнвентаризацiї активiв та зобов’язань, фiнансова звiтнiсть надає правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ФОНД», справедливо та достовiрно вiдображає результати дiяльностi, рух власного капiталу та рух грошових коштiв Товариства за 2014 рiк згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам чинного законодавства, нормативним актам, аналiтичному облiку та первинним документам Товариства. Також до модифiкацiї аудиторської думки призвiв вплив наступних питань: В складi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, аудиторами була виявлена заборгованiсть, що на думку аудиторiв має ознаки сумнiвної, а саме заборгованiсть ПАТ Сiмферопольський КХП в сумi 24 886 тис. грн. Аудитори зазначають про необхiднiсть формування резерву сумнiвних боргiв по такiй дебiторськiй заборгованостi вiдповiдно до вимог наказу про облiкову полiтику Товариства та вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Однак вплив зазначених коригувань знаходиться в межах визначеного рiвня суттєвостi та не є всеохоплюючим для фiнансової звiтностi Товариства. До складу дебiторської заборгованостi Товариства за розрахунками iз нарахованих доходiв вiднесенi нарахованi але не сплаченi вiдсотки за депозитами та залишками на поточному рахунку. Однак слiд зазначити, що в складi дебiторської заборгованостi iз нарахованих доходiв аудиторами виявленi нарахованi але не сплаченi вiдсотки за депозитами розмiщеними Товариством в АТ «Брокбiзнесбанк» в сумi 76 385 тис. грн., який згiдно постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.06.2014 № 339 перебуває в процесi лiквiдацiї, отже зазначена дебiторська заборгованiсть є сумнiвною i аудитори наголошують на необхiдностi формування резерву сумнiвних боргiв по такiй дебiторськiй заборгованостi вiдповiдно до вимог наказу про облiкову полiтику Товариства та вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Однак вплив зазначених коригувань знаходиться в межах визначеного рiвня суттєвостi та не є всеохоплюючим для фiнансової звiтностi Товариства. Ведення бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi, забезпечує регулярний збiр i належну обробку iнформацiї, необхiдної для складання фiнансової звiтностi. Аудитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства статутним документам. Частка держави в статутному капiталi Товариства становить 100 % (сто вiдсоткiв). Розмiр статутного капiталу Товариства станом на 31 грудня 2014 року вiдповiдає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам. Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2014 року бiльша за розмiр Статутного капiталу Товариства, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на додаткову iнформацiю, яка подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, при реєстрацiї випуску та проспекту емiсiї цiнних паперiв згiдно Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» № 3480-IV вiд 23.02.2006 р. та рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Додаткова iнформацiя про проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ФОНД» станом на 31 грудня 2014 року Повнота та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi встановленим нормативам бухгалтерського облiку Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов’язаного їх вiдображення. Облiк повнiстю автоматизований. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях. Пiд час перевiрки змiсту наданих бухгалтерських звiтних форм, аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов’язанi i тотожнi мiж собою, в цiлому вiдповiдають даним реєстрiв бухгалтерського облiку, у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдображенi усi показники, якi мають суттєвий вплив на звiтнiсть. Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки окремих статей балансу, використанi керiвництвом Товариства, та зроблено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. На основi проведених аудиторами тестiв встановлено, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться на Товариствi у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996 - XIV (зi змiнами i доповненнями) (далi – Закон № 996), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iнших законодавчих та нормативно – правових документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi. При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за 2014 рiк складена вiдповiдно до облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до вимог: • Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 1 «Подання фiнансової звiтностi», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 2009 року (зi змiнами та доповненнями), • Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 7 «Звiт про рух грошових коштiв», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 1994 року (зi змiнами та доповненнями). Нематерiальнi активи У результатi проведеної перевiрки аудиторами встановлено, що станом на 31 грудня 2014 року на балансi Товариства нематерiальнi активи облiковуються первiсною вартiсть 192 тис. грн. Сума нарахованої амортизацiї нематерiальних активiв станом на 31.12.2014 року складає 2 тис. грн. На думку аудиторiв, облiк нематерiальних активiв у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Наказу про облiкову полiтику, Мiжнародному стандарту бухгалтерського облiку 38 «Нематерiальнi активи», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 31 березня 2004 року (зi змiнами та доповненнями). Основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2014 року на балансi облiковуються основнi засоби первiсною вартiстю 5 377 тис. грн. Данi щодо основних засобiв Товариства наведено в Таблицi 2. Таблиця 2 Групи основних засобiв Залишок на 31 грудня 2014 року (первiсна вартiсть, тис. грн.) Будинки, споруди та передавальнi пристрої - Машини та обладнання 895 Транспортнi засоби 4 137 Iнструменти, прилади та iнвентар (меблi) 11 Iншi основнi засоби - Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 334 Всього: 5 377 Сума нарахованого зносу основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв станом на 31 грудня 2014 року склала 410 тис. грн. Вiдповiдно до Наказу про облiкову полiтику нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється прямолiнiйним методом. Аудитори зазначають про незмiннiсть визначеного методу протягом звiтного перiоду. На думку аудиторiв, данi фiнансової звiтностi Товариства стосовно основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв в цiлому вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; склад основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки в цiлому вiдповiдають вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16 «Основнi засоби», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 2005 року (зi змiнами та доповненнями). Iнформацiя щодо основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв розкрита Товариством в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi. Облiк запасiв За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2014 року виробничi запаси на балансi облiковуються в сумi 541 тис. грн., що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Станом на 31 грудня 2014 року на балансi Товариства облiковується готова продукцiя на суму 23 586 тис. грн., що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Товари станом на 31 грудня 2014 року облiковуються на балансi Товариства в сумi 1 753 866 тис. грн., що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв визначається в цiлому з урахуванням норм Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 2 «Запаси», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 2005 року (зi змiнами та доповненнями). Слiд зазначити, що вiдповiдно до МСБО 2 собiвартiсть запасiв повинна включати всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються суб'єктовi господарювання податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням запасiв. Iншi витрати включаються в собiвартiсть запасiв лише тiєю мiрою, якою вони були понесенi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення в теперiшнiй стан. Витрати, якi виключаються iз собiвартостi запасiв i визнаються як витрати перiоду, в якому вони понесенi, є такi: а) понаднормовi вiдходи матерiалiв, витрати на оплату працi або iншi виробничi витрати; б) витрати на зберiгання, крiм тих витрат, якi зумовленi виробничим процесом i є необхiдними для пiдготовки до наступного етапу виробництва; в) адмiнiстративнi накладнi витрати, не пов'язанi з доставкою запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведенням у теперiшнiй стан; г) витрати на продаж.
Дебiторська заборгованiсть Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2014 року на балансi Товариства облiковується в сумi 10 000 тис. грн. До складу довгострокової дебiторської заборгованостi був вiднесений розмiщений Товариством депозит на умовах субординованого боргу згiдно договору №1 вiд 26.12.2013 р. в ПАТ «Держзембанк», код ЄДРПОУ 38591533 Дебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2014 року складає 40 686 , що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Резерв сумнiвних боргiв Товариством в 2014 роцi не нараховувався. Слiд зазначити, що в складi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, аудиторами була виявлена заборгованiсть, що на думку аудиторiв має ознаки сумнiвної, а саме заборгованiсть ПАТ Сiмферопольський КХП в сумi 24 886 тис. грн. Аудитори зазначають про необхiднiсть формування резерву сумнiвних боргiв по такiй дебiторськiй заборгованостi вiдповiдно до вимог наказу про облiкову полiтику Товариства та вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Однак вплив зазначених коригувань знаходиться в межах визначеного рiвня суттєвостi та не є всеохоплюючим для фiнансової звiтностi Товариства. Дебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2014 року становить 404 511 тис. грн., що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Дебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунками за виданими авансами станом на 31 грудня 2014 року становить 956 635 тис. грн., що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Простроченої дебiторської заборгованостi не виявлено. Дебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунками iз нарахованих доходiв станом на 31 грудня 2014 року на балансi Товариства облiковуються в сумi 76 724 тис. грн., що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. До її складу вiднесенi нарахованi але не сплаченi вiдсотки за депозитами та залишками на поточному рахунку. Однак слiд зазначити, що в складi дебiторської заборгованостi iз нарахованих доходiв аудиторами виявленi нарахованi але не сплаченi вiдсотки за депозитами розмiщеними Товариством в АТ «Брокбiзнесбанк» в сумi 76 385 тис. грн., який згiдно постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.06.2014 № 339 перебуває в процесi лiквiдацiї, отже зазначена дебiторська заборгованiсть є сумнiвною i аудитори наголошують на необхiдностi формування резерву сумнiвних боргiв по такiй дебiторськiй заборгованостi вiдповiдно до вимог наказу про облiкову полiтику Товариства та вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Однак вплив зазначених коригувань знаходиться в межах визначеного рiвня суттєвостi та не є всеохоплюючим для фiнансової звiтностi Товариства. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31 грудня 2014 року балансi Товариства облiковуються в сумi 17 329 тис. грн., що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. На думку аудиторiв бухгалтерський облiк поточної дебiторської заборгованостi здiйснюється Товариством в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 2005 року (зi змiнами та доповненнями). Фiнансовi iнвестицiї За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31 грудня 2014 року на балансi Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в сумi 2тис. грн., що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. До складу довгострокових фiнансових iнвестицiй були вiднесенi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства а саме: • ДП «Агрофонд-зерно» ЄДРПОУ 39079722 -1 тис. грн.; • ДП «Агрофiнфонд» ЄДРПОУ 39112413 – 1 тис. грн. Грошовi кошти Залишок грошових коштiв Товариства в нацiональнiй валютi станом на 31 грудня 2014 року склав 2 755 861 тис. грн., що вiдповiдає банкiвським випискам та даним, вiдображеним в фiнансовiй звiтностi Товариства. Iншi оборотнi активи Iншi оборотнi активи Товариства станом на 31 грудня 2014 року облiковуються в сумi 51 775 тис. грн., що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв та цiльове фiнансування Аудиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка забезпечень Товариства не вiдповiдають вимогам Наказу про облiкову полiтику та вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 липня 1999 року (зi змiнами та доповненнями). При проведеннi перевiрки було встановлено, що Товариством станом на 31 грудня 2014 року не створено забезпечення виплат персоналу на оплату вiдпусток, що суперечить вимогам Наказу про облiкову полiтику та вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 липня 1999 року (зi змiнами та доповненнями). Однак аудитори зазначають що вплив даних показникiв не є суттєвим та всеохоплюючим для фiнансової звiтностi Товариства. Iншi забезпечення майбутнiх витрат i платежiв та цiльове фiнансування на балансi Товариства станом на 31 грудня 2014 року не облiковуються, що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань Товариства Аудиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобов‘язань Товариства в цiлому вiдповiдають вимогам Наказу про облiкову полiтику та вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 липня 1999 року (зi змiнами та доповненнями). Довгостроковi зобов’язання станом на 31 грудня 2014 року на балансi Товариства не облiковуються, що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Станом на 31 грудня 2014 року на балансi Товариства облiковуються поточнi зобов’язання з кредиторської заборгованостi за товари, роботи та послуги в розмiрi 42 071 тис. грн., що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Станом на 31 грудня 2014 року на бухгалтерських рахунках Товариства облiковуються: - поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв в сумi 156 799 тис. грн.; - поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом в сумi 29 681 тис. грн., у тому числi з податку на прибуток в сумi 29 673 тис. грн.; - поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування в сумi 0 тис. грн.; - поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi в сумi 0 тис. грн.; - поточнi зобов’язання за розрахунком з учасниками в сумi 0 тис. грн.; - iншi поточнi зобов’язання в сумi 159 536 тис. грн., що в цiлому вiдповiдає даним первинних документiв та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Власний капiтал За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2014 року складає суму 5 708 586 тис. грн. та має таку структуру: Таблиця 3 Структура власного капiталу Сума Зареєстрований (пайовий) капiтал, в т.ч. 5 000 000 Внески до незареєстрованого статутного капiталу - Капiтал в дооцiнках - Додатковий капiтал - Резервний капiтал 4 216- Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 704 370 Неоплачений капiтал - Вилучений капiтал - Разом власний капiтал 5 708 586 На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2014 року достовiрно. Розкриття iнформацiї про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом 2014 року наведено Товариством в Звiтi про власний капiтал вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 1 «Подання фiнансової звiтностi», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 2009 року (зi змiнами та доповненнями). Статутний капiтал Аудитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства статутним документам. Частка держави в статутному капiталi Товариства становить 100 %. Розмiр статутного капiталу Товариства станом на 31 грудня 2014 року вiдповiдає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам. Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2014 року бiльша за розмiр Статутного капiталу Товариства, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Для облiку статутного капiталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського облiку 401 «Статутний капiтал». Станом на 31.12.2014 року Статутний капiтал Товариства складає 5 000 000 000,00 грн. (П’ять мiльярдiв грн. 00 коп.) та повнiстю сформований за рахунок облiгацiй внутрiшньої державної позики, вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2013 №364 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ ФОНД» створено вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 364 вiд 22.04.2013 р. «Про створення публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд»» та зареєстровано вiддiлом державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвського району реєстрацiйної служби головного управлiння юстицiї у мiстi Києвi 07 жовтня 2013 року, номер запису 1 074 102 0000 047139. Вiдповiдно до Статуту Товариства розмiр статутного капiталу станом на 07 жовтня 2013 року складає 5 000 000 000,00 грн. ( П’ять мiльярдiв грн. 00 коп.) Вiдповiдно до статуту засновником Товариства є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України, єдиним акцiонером Товариства є держава в особi Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України. Данi щодо розподiлу статутного капiталу серед Засновникiв Товариства наведено в Таблицi 4. Таблиця 4 № з/п Засновники Товариства Данi про Засновникiв Товариства Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному капiталi (%) 1 Кабiнет Мiнiстрiв України, що дiє вiд iменi Держави, на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про утворення публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд» код ЄДРПОУ 37471967 5 000 000 000,00 100,0 ВСЬОГО: 5 000 000 000,00 100,0 Вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2013 №364. «Про створення публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд» статутний капiтал Товариства повнiстю сформований за рахунок облiгацiй внутрiшньої державної позики. Мiнiстерство фiнансiв на виконання Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2013 №364. «Про створення публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд»» та вiд 31 сiчня 2001 року №80 «Про випуск облiгацiй внутрiшньої державної позики (далi –ОВДП) надало розпорядження на переказ ОВДП коду UA 4000173280 в кiлькостi 1 250 000 штук, ОВДП коду UA 4000173298 в кiлькостi 1 250 000 штук, ОВДП коду UA 4000173306 в кiлькостi 1 250 000 штук, та ОВДП коду UA 4000173314 в кiлькостi 1 250 000 штук для зарахування цих державних цiнних паперiв на емiсiйний рахунок в цiнних паперах емiтента. Слiд зазначити, що ринкову вартiсть ОВДП було визначено суб’єктом оцiночної дiяльностi ТОВ «Верiтас Епрайзер» ( Iдентифiкацiйний код 34833473, сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi №14415/13 вiд 28.02.2013 р.) Згiдно звiту про оцiнку облiгацiй внутрiшньої державної позики станом на 03.09.2013 р. ринкова вартiсть об’єкта оцiнки – ОВДП становить 5 000 000 000,00 (П’ять мiльярдiв грн. 00 коп.) у тому числi: 1. ОВДП ISIN –код UA 4000173280 в кiлькостi 1 250 000 штук 1 249 830 641,00 грн.(Один мiльярд двiстi сорок дев’ять мiльйонiв вiсiмсот тридцять тисяч шiстсот сорок одна гривня); 2. ОВДП ISIN –код UA 4000173298 в кiлькостi 1 250 000 штук 1 250 008 491,00 грн. (Один мiльярд двiстi п’ятдесят мiльйонiв вiсiм тисяч чотириста дев’яносто одна гривня) ; 3. ОВДП ISIN –код UA 4000173306 в кiлькостi 1 250 000 штук 1 250 089 955,00 грн.( Один мiльярд двiстi п’ятдесят мiльйонiв вiсiмдесят дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять гривень); 4. ОВДП ISIN –код UA 4000173314 в кiлькостi 1 250 000 штук 1 250 070 913,00 грн. (Один мiльярд двiстi п’ятдесят мiльйонiв сiмдесят тисяч дев’ятсот тринадцять гривень). Iнформацiя про сплату внескiв Засновникiв до статутного капiталу Товариства наведено в Таблицi 5. Таблиця 5 Засновники Товариства Внесок до Статутного капiталу .. Документ про оплату Кабiнет Мiнiстрiв України, що дiє вiд iменi Держави, на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про утворення публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд» UA 4000173280 -1 250 000 штук 1 249 830 641,00 грн. UA 4000173298 -1 250 000 штук 1 250 008 491,00 грн. UA 4000173306 - 1 250 000 штук 1 250 089 955,00 грн. UA 4000173314 - 1 250 000 штук 1 250 070 913,00 грн. Договiр купiвлi – продажу цiнних паперiв № 45 вiд 02.09.2013 р. Виписка ВАТ «Державний ощадний банк України» про залишки на рахунку в цiнних паперах № 050529 ПАТ «Аграрний фонд» вiд 03.09.2013р. Всього грн. 5 000 000 000,00 Згiдно наведених в таблицi 5 даних, єдиний Засновник внiс 100% вiд розмiру свого вкладу у виглядi облiгацiй внутрiшньої державної позики до дати державної реєстрацiї Товариства, що вiдповiдає вимогам Статуту Товариства та нормам чинного законодавства. Протягом 2014 розмiр статутного капiталу Товариство не змiнювало, викупу власних акцiй не здiйснювало. Таким чином, Статутний капiтал Публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд» станом на дату 31.12.2014 року складає 5 000 000 000,00 грн. (П’ять мiльярдiв грн. 00 коп.) та повнiстю сформований облiгацiй внутрiшньої державної позики вiдповiдно до Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 22.04.2013 №364. Аудитор зазначає про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства статутним документам. Неоплачений капiтал Товариства станом на дату складання аудиторського висновку вiдсутнiй. На думку Аудитора розмiр статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд» станом на дату складання аудиторського висновку вiдповiдає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам. Частка держави у статутному капiталi Товариства становить 100 % Резервний капiтал Станом на 31 грудня 2014 року Товариством сформовано резервний капiтал в сумi 4 216 тис. грн., що в цiлому вiдповiдає даним первинних документiв та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. В 2014 роцi згiдно Наказу Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України №234 вiд 19.06.2014 року було прийнято рiшення про вiдрахування п’яти вiдсоткiв чистого прибутку ПАТ «Аграрний фонд» за 2013 рiк до резервного капiталу, сума вiдрахувань склала 4 216 321,00 (чотири мiльйони двiстi шiстнадцять тисяч триста двадцять одна) грн. 00 коп. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2014 року сума нерозподiленого прибутку складає 704 370 тис. грн., що в цiлому вiдповiдає даним первинних документiв та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Щодо вартостi чистих активiв Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2014 становить 5 708 586 тис. грн., що вiдповiдає пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату. Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша розмiру статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Доходи Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється на пiдставi наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), виписок банку, розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону № 996. За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журналах – ордерах та оборотно – сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв Товариства за 2014 рiк в цiлому вiдповiдають первинним документам. Структуру доходiв Товариства за даними Звiту про фiнансовi результати за 2014 рiк та даними облiкових регiстрiв та первинних документiв наведено в Таблицi 6. Структура доходiв Товариства за 2014 рiк Таблиця 6 Доходи Товариства Сума (тис. грн.) Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2 772 091 Iншi операцiйнi доходи 151 467 Доход вiд участi в капiталi - Iншi фiнансовi доходи 219 347 Iншi доходи 2 273 736 Разом 5 416 641 Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв - Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв - Накопиченi курсовi рiзницi - Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств - Iнший сукупний дохiд - Iнший сукупний дохiд до оподаткування - На думку аудиторiв бухгалтерський облiк сукупного доходу Товариства в усiх суттєвих аспектах ведеться у вiдповiдностi до норм Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 18 «Дохiд», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 1995 року (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16 «Основнi засоби», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 2005 року (зi змiнами та доповненнями). Витрати На думку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вiдповiдно до норм: • Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 2 «Запаси», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 2005 року (зi змiнами та доповненнями), • Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16 «Основнi засоби», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 2005 року (зi змiнами та доповненнями), • Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 11 «Будiвельнi контракти», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 1995 року (зi змiнами та доповненнями), • Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 2005 року (зi змiнами та доповненнями), • Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 36 «Зменшення корисностi активiв», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 31 березня 2004 року (зi змiнами та доповненнями), • Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 19 «Виплати працiвникам», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 1999 року (зi змiнами та доповненнями), • Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 9 «Фiнансовi iнструменти», який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 2013 року (зi змiнами та доповненнями). Вiдображення витрат Товариства за 2014 рiк здiйснювалось на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно Плану рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 (зi змiнами i доповненнями). Бухгалтерський облiк витрат Товариства за 2014 рiк здiйснюється на пiдставi наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових документiв. За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено в оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам, в основному вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк. Структуру витрат Товариства за даними Звiту про фiнансовi результати за 2014 рiк та даними облiкових регiстрiв та первинних документiв наведено Таблицях 7,8. Структуру витрат Товариства за 2014 рiк Таблиця 7 Витрати дiяльностi Товариства Сума (тис. грн.) Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2 334 943 Адмiнiстративнi витрати 22 522 Витрати на збут 5 945 Iншi операцiйнi витрати 54 205 Фiнансовi витрати 22 Iншi витрати 2 200 000 Разом 4 617 637 Елементи операцiйних витрат за 2014 рiк Таблиця 8 Витрати дiяльностi Товариства Сума (тис. грн.) Матерiальнi витрати 6 958 Витрати на оплату працi 10 624 Вiдрахування на соцiальнi заходи 3 922 Амортизацiя 408 Iншi операцiйнi витрати 60 760 Разом 82 672 За 2014 рiк Товариство отримало прибуток до оподаткування в розмiрi 799 004 тис. грн., витрати з податку на прибуток в 2014 роцi склали 132 581 тис. грн.. Iнший сукупний дохiд в 2014 роцi склав 0 тис. грн.. Таким чином сукупний дохiд Товариства за 2014 рiк є прибуток у розмiрi 666 423 тис. грн. Враховуючи суму нерозподiленого прибутку Товариства станом на 31 грудня 2013 року в розмiрi 84 326 тис. грн., та суму виплачених, згiдно Наказу Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України №234 вiд 19.06.2014 року, дивiдендiв в розмiрi 42 163 тис. грн., та проведених вiдрахувань до резервного капiталу 4 216 тис. грн., сума нерозподiленого прибутку Товариства станом на 31.12.2014 року складає 704 370 тис. грн. Аудитори вважають, що звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв та витрат Товариства. Не змiнюючи нашої думки стосовно достовiрностi в усiх суттєвих аспектах фiнансових звiтiв Товариства за 2014 рiк, вважаємо за необхiдне зазначити, що iнша особлива iнформацiя про Товариство, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV, мала мiсця, а саме: • 27.01.2014 Наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України (Наказ №44 вiд 27.01.2014) прийнято рiшення про створення дочiрнього пiдприємства «Агрофонд – зерно» публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд» (мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 1). Причини створення: у зв’язку з розширенням господарської дiяльностi; • 13.02.2014 Наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України (Наказ № 73 вiд 13.02.2014) прийнято рiшення про створення дочiрнього пiдприємства «Агрофiнфонд» публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд» (мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 1). Причини створення: у зв’язку з розширенням сфери обслуговування сiльськогосподарських товаровиробникiв; • 18.04.2014 Вiдповiдно до Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд» Наказом Мiнагрополiтики вiд 18.04.2014 №141 затверджено Рiшення про про приватне розмiщення облiгацiй (серiї A,B,C,D,E) Публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд» (далi - Товариство). Вiдповiдно до зазначеного Рiшення Товариством планується емiсiя iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй шляхом приватного розмiщення. Парамерти випуску: характеристика облiгацiй: iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї; кiлькiсть облiгацiй: загальна кiлькiсть облiгацiй – 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук; номiнальна вартiсть облiгацiї: номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 100 000,00 (сто тисяч) гривень 00 коп.; загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй: 5 000 000 000,00 гривень (п’ять мiльярдiв) гривень 00 коп.; серiя облiгацiй: облiгацiї випускаються п’ятьма серiями – облiгацiї серiй А, B, C, D, E; Розмiщення облiгацiй емiтентом проводитиметься самостiйно (без залучення фондових бiрж). Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття Рiшення - 100%. Вiдповiдно до Рiшення власникам облiгацiй (серiї A,B,C,D,E) надаються наступнi права: - право купувати та продавати облiгацiї на вторинному бiржовому та позабiржовому ринках цiнних паперiв серед визначеного кола осiб (iнвесторiв); - право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй випуску (серiї) при настаннi строку їх погашення; - право на отримання доходу у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй в кiнцi вiдсоткового перiоду; - право подавати емiтенту облiгацiї випуску (серiї) для дострокового викупу вiдповiдно до умов їх обiгу; - право на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать законодавству України. Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi емiтентом. Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному законодавством України. Оплата за облiгацiї здiйснюється грошовими коштами в нацiональнiй грошовiй одиницi - гривнi. Основною метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй (серiй A,B,C,D,E), є надання фiнансової пiдтримки сiльськогосподарським товаровиробникам у перiод польових робiт та забезпечення продовольчої безпеки. Кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй (серiй A,B,C,D,E) у повному обсязi планується спрямувати на закупiвлi зерна. Прiзвище, iм'я та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, якi придбали або планують придбати цiннi папери, що розмiщуються - вiдсутнi. Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв - конвертацiя в акцiї Товариства умовами емiсiї не передбачена. • 09.07.2014 вiдбулися змiни у складi посадових осiб Товариства а саме: -Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України № 637-р "Про утворення наглядової ради публiчного акцiонерного товариства “Аграрний фонд” вiд 09.07.2014 було призначено на посаду Голови наглядової ради Дикуна Андрiя Євгеновича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень - до прийняття вiдповiдного рiшення Уряду. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Заступник Мiнiстра аграрної полiтики та продовольства України. Акцiями емiтента не володiє. -Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України № 637-р "Про утворення наглядової ради публiчного акцiонерного товариства “Аграрний фонд” вiд 09.07.2014 було призначено на посаду Члена наглядової ради Ахiджанова Баграта Рафiковича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень - до прийняття вiдповiдного рiшення Уряду. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Директор департаменту фiнансово-кредитної полiтики та бухгалтерського облiку — головний бухгалтер Мiнагрополiтики. Акцiями емiтента не володiє. - Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України № 637-р "Про утворення наглядової ради публiчного акцiонерного товариства “Аграрний фонд” вiд 09.07.2014 було призначено на посаду Члена наглядової ради Греба Романа Володимировича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень - до прийняття вiдповiдного рiшення Уряду. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Заступник керiвника Апарату Прем’єр-мiнiстра України. Акцiями емiтента не володiє. -Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України № 637-р "Про утворення наглядової ради публiчного акцiонерного товариства “Аграрний фонд” вiд 09.07.2014 було призначено на посаду Члена наглядової ради Данилишина Анатолiя Антоновича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень - до прийняття вiдповiдного рiшення Уряду. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Заступник директора департаменту фiнансiв виробничої сфери — начальник управлiння фiнансiв агропромислового комплексу та природоохоронних заходiв Мiнфiну. Акцiями емiтента не володiє. -Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України № 637-р "Про утворення наглядової ради публiчного акцiонерного товариства “Аграрний фонд” вiд 09.07.2014 було призначено на посаду Члена наглядової ради (за згодою) Земцову Iрину Михайлiвну , згоди на розкриття паспортних даних не надавала, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень - до прийняття вiдповiдного рiшення Уряду. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Заступник голови правлiння АТ “Державний ощадний банк України”. Акцiями емiтента не володiє. -Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України № 637-р "Про утворення наглядової ради публiчного акцiонерного товариства “Аграрний фонд” вiд 09.07.2014 було призначено на посаду Члена наглядової ради Максимова Олександра Анатолiйовича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень - до прийняття вiдповiдного рiшення Уряду. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: директор департаменту вiдносин власностi Мiнекономрозвитку. Акцiями емiтента не володiє. -Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України № 637-р "Про утворення наглядової ради публiчного акцiонерного товариства “Аграрний фонд” вiд 09.07.2014 було призначено на посаду Члена наглядової ради Матвiєва Максима Борисовича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень - до прийняття вiдповiдного рiшення Уряду. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Начальник вiддiлу з питань приватизацiї пiдприємств агропромислового комплексу управлiння з питань реформування власностi департаменту планування процесiв приватизацiї та реформування власностi Фонду державного майна. Акцiями емiтента не володiє. • 29.01.2015р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме: - Рiшенням Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України 29.01.2015 було обрано на посаду Голови ревiзiйної комiсiї Кудiнова Володимира Олексiйовича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень – п’ять рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: директор Департаменту з управлiння державної власностi Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України. Акцiями емiтента не володiє. - Рiшенням Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України 29.01.2015 було обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Миколюка Миколу Дмитровича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень - п’ять рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: заступник директора департаменту правової та законопроектної роботи Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України. Акцiями емiтента не володiє. -Рiшенням Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України 29.01.2015 було обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Дубину Галину Миколаївну, згоди на розкриття паспортних даних не надавала, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень - п’ять рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: головний спецiалiст вiддiлу страхування та кредитування Департаменту фiнансово – кредитної полiтики та бухгалтерського облiку Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України. Акцiями емiтента не володiє. -Рiшенням Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України 29.01.2015 було обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Задачину Свiтлану Олександрiвну, згоди на розкриття паспортних даних не надавала, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень - п’ять рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: - начальник вiддiлу контролю у сферi виробництва та переробки сiльгосппродукцiї Департаменту контролю в агропромисловому комплексi та сферi використання природних ресурсiв Державної фiнансової iнспекцiї України. Акцiями емiтента не володiє. -Рiшенням Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України 29.01.2015 було обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Трощiй Наталiю Юрiївну, згоди на розкриття паспортних даних не надавала, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень - п’ять рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: - головний державний ревiзор – iнспектор вiддiлу перевiрок платникiв податкiв ризикових категорiй управлiння податкового аудиту ДПI у Шевченкiвському районi ГУ Державної фiскальної служби України у м. Києвi. Акцiями емiтента не володiє. • 04.02.2015 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме: - Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2015 № 76-р «Про звiльнення Кiрюка О. Г. з посади голови правлiння публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд», було звiльнено з посади Голову Правлiння ПАТ «Аграрний фонд» Кiрюка Олександра Геннадiйовича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: голова правлiння ПАТ «Аграрний фонд». Акцiями емiтента не володiє. -Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2015 № 77-р «Про звiльнення Виходця I. Б. з посади першого заступника голови правлiння публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд», було звiльнено з посади Першого заступника голови правлiння ПАТ «Аграрний фонд» Виходця Iгоря Борисовича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: перший заступник голови правлiння. ПАТ «Аграрний фонд». Акцiями емiтента не володiє. -Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2015 № 78-р «Про тимчасове покладення виконання обов’язкiв голови правлiння публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд» на Радченка А. А.», було тимчасово покладено виконання обов’язкiв голови правлiння ПАТ «Аграрний фонд» на Радченка Андрiя Анатолiйовича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень – до прийняття вiдповiдного рiшення Кабiнетом Мiнiстрiв України. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: т.в.о. голови правлiння ПАТ «Аграрний фонд». Акцiями емiтента не володiє. • 25.02.2015 р. вiдбулися змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме: -Рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.02.2015 № 175-р «Про призначення Радченка А. А. головою правлiння публiчного акцiонерного товариства "Аграрний фонд”» було призначено головою правлiння Радченка Андрiя Анатолiйовича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень – до прийняття вiдповiдного рiшення Кабiнетом Мiнiстрiв України. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: т.в.о. голови правлiння ПАТ «Аграрний фонд». Акцiями емiтента не володiє. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»), не виявлено. В 2014 роцi Товариством були здiйсненi значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), укладання зазначених правочинiв вiдбувалося з урахуванням вимог Статуту Товариства, та вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Впроваджена в Товариствi структура корпоративного управлiння вiдповiдає чинному законодавству i Статуту. Функцiї органiв управлiння, їх компетенцiя та порядок органiзацiї роботи визначенi Статутом товариства. Впроваджений стан корпоративного управлiння, на думку аудитора: • захищає права учасникiв (своєчасне надання iнформацiї про товариство, участь у голосуваннi i отриманнi частки прибутку); • забезпечує однакове ставлення до власникiв цiнних паперiв; • визнає передбаченi законом права зацiкавлених осiб i заохочує активне спiвробiтництво мiж товариством та цими зацiкавленими особами в створеннi добробуту, робочих мiсць та забезпечення фiнансової стабiльностi товариства; • забезпечує своєчасне й точне розкриття iнформацiї з усiх найважливiших питань, що стосуються товариства, включаючи його фiнансовий стан, продуктивнiсть, власнiсть та управлiння; • забезпечує стратегiчне керiвництво компанiєю. Ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi») аудитором не виявлено. Подiї пiсля дати балансу:подiй пiсля дати балансу не виявлено Довiдка про фiнансовий стан Товариства додається.
Довiдка про фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ФОНД» станом на 31 грудня 2014 року м. Київ 23 квiтня 2015 року Аналiз фiнансового стану Товариства проведено на пiдставi даних форми № 1 «Баланс» станом на 31 грудня 2014 року та форми № 2 «Звiт про фiнансовi результати» за 2014 рiк. На пiдставi даних фiнансової звiтностi Товариства аудиторами були розрахованi окремi фiнансовi показники, якi наведенi в Таблицi 9. Таблиця 9 Показник Формула розрахунку Значення показника 31.12.2013 31.12.2014 1 2 3 4 Коефiцiєнт лiквiдностi Ф1 (р1160+р1165) / Ф1 (р1695-р1665-р1660) 0,81482 7,10114 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф1 р1165 / Ф1 р1695 0,81482 7,10114 Коефiцiєнт покриття Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1695-р1665-р1660) 11,06842 15,67049 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1595-р1520-р1525 + р1695-р1665-р1660) 11,06842 15,67049 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi, автономiї) Ф1 р1495 / Ф1 р1300 0,94684 0,93634 Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом Ф1 (р1595+р1695) / Ф1 р1495 0,05615 0,06798 Чистий оборотний капiтал (тис. грн.) Ф1 (р1195-р1170) – Ф1 (р1695-р1665-р1660) 2874232 5693427 Коефiцiєнт рентабельностi активiв Ф2 р2465 / Ф1 (р. 1300 (гр..3) + р. 1300 (гр.. 4))/2 0,03141 0,11624 Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi Ф1 р1495 / Ф1 (р1595-р1520-р1525 + р1695-р1665-р1660) 17,81037 14,70955 Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами Ф1 (р1495-р1095) / р1195 0,90965 0,93619 Таким чином, на думку аудиторiв, фiнансовий стан Товариства є задовiльним. Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналiзу фiнансового стану можемо зробити висновок, що станом на 31 грудня 2014 року фiнансовий стан Товариства задовiльний. Данi показники, що характеризують фiнансовий стан та платоспроможнiсть Товариства станом на 31 грудня 2014 року, свiдчить про подальшу можливiсть безперервного функцiонування Товариства як суб’єкта господарювання. Аудитором не виявлено iснування подiй або умов та вiдповiдних дiлових ризикiв, якi можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi ( МСА 570 «Безперервнiсть»). Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму наведенi в Таблицi 10. Таблиця 10 № п/п Показник Значення 1 Повне найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Iмона-Аудит», 23500277 2 Номер та дата Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, виданого АПУ Номер та дата Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане НКЦПФР Номер та дата Свiдоцтва АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0791, видано рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 року № 98, подовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.11.2010 року, № 222/3 до 30.11.2015 року Свiдоцтво про внесення в реєстр аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 33 вiд 19.02.2013 року (Серiя та номер Свiдоцтва П 000033), свiдоцтво дiйсне до 30.11.2015 року Свiдоцтво Аудиторської палати України про вiдповiднiсть системи контролю якостi (номер бланку № 0250, Рiшення АПУ вiд 05.07.2012 року № 252/4) 3 Мiсцезнаходження мiсто Київ, проспект Бажана, 26 офiс 95 4 Телефон/ факс 565-77-22, 565-99-99 Аудитор Юдiна М.I. (сертифiкат аудитора серiя А № 006688, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 214/3 вiд 29.04.2010 року дiйсний до 29.04.2015 року; Генеральний директор Величко О.В. (сертифiкат аудитора серiя А № 005182, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 109 вiд 23.04.2002 року, продовжений рiшенням Аудиторської палати України № 249/3 вiд 26.04.2012 року до 23.04.2017 року; свiдоцтво Українського iнституту розвитку фондового ринку Київського нацiонального економiчного унiверситету про закiнчення курсiв та складання iспиту за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фiнансової звiтностi професiйних учасникiв фондового ринку», видане Величко Ользi Володимирiвнi вiд 19.12.2013 року, протокол № 1, серiя АФР №13/00019) Дата аудиторського висновку: 23 квiтня 2015 року Адреса аудитора: м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95