Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2014рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2014

Найменування статтіПриміткиЗвітний періодПопередній період
1234
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти666789285734275
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України0576312
Торгові цінні папери7169235210622
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток847013175151277
Кошти в інших банках9030271
Кредити та заборгованість клієнтів103086958731069913
Цінні папери в портфелі банку на продаж1111721172
Цінні папери в портфелі банку до погашення12239415538629
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії1300
Інвестиційна нерухомість14180674200558
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток2221925565
Відстрочений податковий актив95555336480
Гудвіл1500
Основні засоби та нематеріальні активи1625123052747025
Інші фінансові активи17559993333845
Інші активи18821315722720
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття19060575
Усього активів4735169347085394
Зобов'язання
Кошти банків2084781268110386
Кошти клієнтів212967899526832644
Боргові цінні папери, емітовані банком22070160
Інші залучені кошти2300
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток9495762
Відстрочені податкові зобов’язання00
Резерви за зобов’язаннями244821125481
Інші фінансові зобов'язання25221129166873
Інші зобов'язання26564215573454
Субординований борг2747273602377704
Зобов'язання групи вибуття1900
Усього зобов'язань4349700138085591
Власний капітал
Статутний капітал2830027753002775
Емісійні різниці2830333753033375
Незареєстровані внески до статутного капіталу2600
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-33058551749434
Резервні та інші фонди банку318739281388
Резерви переоцінки29894446964647
Неконтрольована частка3-88788-31816
Усього власного капіталу38546928999803
Усього зобов'язань та власного капіталу4735169347085394

Звiт про фiнансовий стан Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 3.2.6) не спiвпадають з вимогами складання рiчного звiту, якi визначено дiючим законодавством, зокрема:

1. Примiтки, якi автоматично закладенi в програмi SimpleXmlReports не вiдповiдають примiткам, визначеним у звiтi про фiнансовий стан, крiм того вiдрiзняються назви статей балансу:
- Грошовi кошти та їх еквiваленти - Примiтка 7;
- Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України (Обов’язковi резерви в Нацiональному банку України) - Примiтка 8;
- Торговi цiннi папери - Примiтка 9;
- Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток (Iнвестицiйнi цiннi папери за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) - Примiтка 13;
- Кошти в iнших банках (Заборгованiсть кредитних установ) - Примiтка 10;
- Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (Кредити клiєнтам) - - Примiтка 11;
- Цiннi папери в портфелi банку на продаж (Iнвестицiйнi цiннi папери наявнi для продажу) - Примiтка 13;
- Цiннi папери в портфелi банку до погашення (Iнвестицiйнi цiннi папери утримуванi до погашення) - Примiтка 13;
- Вiдстрочений податковий актив (Вiдстроченi активи з податку на прибуток) - Примiтка 17;
- Основнi засоби та нематерiальнi активи (Основнi засоби; Нематерiальнi активи) - Примiтка 15 та 16;
- Iншi фiнансовi активи - Примiтка 19;
- Iншi активи - Примiтка 19;
- Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття (Активи, призначенi для продажу) - Примiтка 12;
- Резерви за зобов’язаннями (Резерви) - Примiтка 18;
- Iншi фiнансовi зобов'язання - Примiтка 19;
- Iншi зобов'язання - Примiтка 19;
- Субординований борг - Примiтка 23;
- Статутний капiтал - Примiтка 24;
- Емiсiйнi рiзницi (Додатково сплачений капiтал) - примiтки вiдсутнi;
- Резерви переоцiнки - Примiтка 24

2. Назва статтi балансу в программi SimpleXmlReports не вiдповiдає назвi у звiтi про фiнансовий стан Банку:
- Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток має назву Поточнi активи з податку на прибуток;
- Кошти банкiв складаються з Заборгованiсть перед Нацiональним банком України та Заборгованiсть перед кредитними установами;
- Кошти клiєнтiв має назву Заборгованiсть перед клiєнтами;
- Борговi цiннi папери, емiтованi банком має назву Випущенi борговi цiннi папери;
- Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток має назву Поточнi зобов’язання з податку на прибуток;
- Неконтрольована частка має назву Частка неконтролюючих акцiонерiв;
- Усього власного капiталу має назву Всього капiтал;
- Усього зобов'язань та власного капiталу має назву Всього капiтал i зобов’язання.

3. У звiтi про фiнансовий стан Банку не вiдображаються статтi:
- Iнвестицiї в асоцiйованi/асоцiйованi та дочiрнi компанiї;
- Гудвiл;
- Iншi залученi кошти;
- Вiдстроченi податковi зобов’язання;
- Зобов'язання групи вибуття;
- Незареєстрованi внески до статутного капiталу.

4. У звiтi про фiнансовий стан Банку є стаття Всього капiтал, що належить акцiонерам Банку - за 2014 р. показник становить 3943480 тис.грн., за 2013 р. показник становить 9031619 тис.грн. Даний показник складається з: Статутний капiтал, Додатково сплачений капiтал, Резерви переоцiнки, Резервнi та iншi фонди, Нерозподiлений прибуток.

5. Деякi статтi балансу згрупованi:
- стаття балансу в программi SimpleXmlReports "Основнi засоби та нематерiальнi активи" складається з двох статей балансу в звiтi про фiнансовий стан Банку - "Основнi засоби" та "Нематерiальнi активи". Показник "Основнi засоби" - за 2014 р. 2060034 тис. грн., за 2013 р. 2279868 тис. грн.; показник "Нематерiальнi активи" - за 2014 р. 452271 тис. грн., за 2012 р. 467157тис. грн.
- стаття балансу в программi SimpleXmlReports "Кошти банкiв" складається з двох статей балансу в звiтi про фiнансовий стан Банку - "Заборгованiсть перед Нацiональним банком України" та "Заборгованiсть перед кредитними установами". Показник "Заборгованiсть перед Нацiональним банком України" - за 2014 р. 0 тис. грн., за 2013 р. 402137 тис. грн.; показник "Заборгованiсть перед кредитними установами" - за 2014 р. 8478126 тис. грн., за 2013 р. 7708249 тис. грн.

Затверджено до випуску та підписано  
17.04.2015 року КерівникЛавренчук В.М.
   (підпис, ініціали, прізвище)
Iгошева Н.В., (044) 490-87-73 Головний бухгалтер Макаренко Л.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про прибутки і збитки
за 2014 рік

Найменування статтіПриміткиЗвітний рікПопередній рік
1234
Процентні доходи59254375482182
Процентні витрати28-1755956-1988482
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)2841694813493700
Комісійні доходи2919514001704136
Комісійні витрати29-486822-344010
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку886438437
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості4000
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах1296339241105
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж852969248348
Результат від операцій з іноземною валютою7, 8598442141798
Результат від переоцінки іноземної валюти18, 19-2229382-17358
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості00
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова00
Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова7, 800
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках9-8320283-1295664
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів900
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж1000
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення22, 3800
Відрахування до резервів за зобов'язаннями30477173195
Інші операційні доходи18, 1921319296700
Адміністративні та інші операційні витрати31-3250086-2994237
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній110-8555
Прибуток/(збиток) до оподаткування-51638241271205
Витрати на податок на прибуток32918002-253925
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває00
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування3300
Прибуток/(збиток) за рік-42458221017280
Прибуток (збиток), що належить: власникам банку34, 35-41888501014879
Прибуток (збиток), що належить: неконтрольованій частці34, 35569722401
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію34, 35-0.13980.0338
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію34, 35-0.13980.0338
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію34, 3500
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію34, 3500
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік34, 35-0.13980.0338
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік34, 35-0.13980.0338

Звiт про прибутки i збитки Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 3.2.6) не спiвпадають з вимогами складання рiчного звiту, якi визначено дiючим законодавством, зокрема:

1. Примiтки, якi автоматично закладенi в програмi SimpleXmlReports не вiдповiдають примiткам, визначеним у звiтi про прибутки i збитки Банку, крiм того вiдрiзняються назви статей:
- Процентнi доходи - примiтка вiдсутня;
- Процентнi витрати - примiтка вiдсутня;
- Комiсiйнi доходи - примiтка вiдсутня;
- Комiсiйнi витрати - примiтка вiдсутня;
- Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж (Iнвестицiйнi цiннi папери за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку: торговi операцiї) - примiтка вiдсутня;
- Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв) - Примiтки 7 та 11;
- Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж (Зменшення корисностi активiв призначених для продажу) – примiтка вiдсутня
- Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями (Зменшення корисностi iнших активiв та резерви) - Примiтка 18;
- Iншi операцiйнi доходи (Iншi доходи) - Примiтка 27;
- Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (Витрати на персонал; Знос i амортизацiя; Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати) - Примiтки 28, 15, 16;
- Частка в прибутку/(збитку) асоцiйованих компанiй (Зменшення корисностi iнвестицiй у дочiрнi пiдприємства) - примiтка вiдсутня;
- Витрати на податок на прибуток (Дохiд / (витрати) з податку на прибуток) - Примiтка 17;
- Прибуток/(збиток) на акцiю вiд дiяльностi, що триває - примiтка вiдсутня;
- Прибуток/(збиток) на акцiю вiд припиненої дiяльностi - примiтка вiдсутня;
- Прибуток/(збиток) на акцiю, що належить власникам банку - примiтка вiдсутня.

2. Назва статтi звiту в програмi SimpleXmlReports не вiдповiдає назвi у звiтi про фiнансовий стан Банку:
- "Чистий процентний дохiд/(Чистi процентнi витрати)" має назву "Чистi процентнi доходи";
- "Результат вiд операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку" має назву "Чистi прибутки/(збитки) вiд операцiй з цiнними паперами: Торговi цiннi папери";
- "Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки у фiнансових результатах" має назву "Iнвестицiйнi цiннi папери за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку: переоцiнка";
- "Результат вiд операцiй з iноземною валютою" має назву "Чистi прибутки/(збитки) вiд операцiй з iноземними валютами: торговi операцiї";
- "Результат вiд переоцiнки iноземної валюти" має назву "Чистi прибутки/(збитки) вiд операцiй з iноземними валютами: курсовi рiзницi";
- "Прибуток (збиток), що належить: власникам банку" має назву "Припадає на: акцiонерiв Банку";
- "Прибуток (збиток), що належить: неконтрольованiй частцi" має назву "Припадає на: частку неконтролюючих акцiонерiв";

3. У звiтi про прибутки i збитки Банку не вiдображаються статтi:
- Результат вiд операцiй з хеджування справедливої вартостi;
- Результат вiд переоцiнки об’єкiв iнвестицiйної нерухомостi;
- Прибуток/(збиток), який виникає пiд час первiсного визнання фiнансових активiв за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова;
- Збиток/(прибуток), який виникає пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова;
- Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв;
- Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення;
- Прибуток/(збиток) вiд дiяльностi, що триває;
- Прибуток/(збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування;
- Прибуток/(збиток) на акцiю вiд припиненої дiяльностi: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю;
- Прибуток/(збиток) на акцiю вiд припиненої дiяльностi: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю;

4. У звiтi про прибутки i збитки Банку є статтi, якi вiдсутнi у звiтi, що формується засобами програми SimpleXmlReports, зокрема:
- Чистi процентi (витрати) / доходи пiсля резерву пiд зменшення корисностi кредитiв - за 2014 р. показник становить (-4150802) тис.грн., за 2013 р. показник становить 2198036 тис.грн. Даний показник розраховується як: Чистi процентнi доходи зменшенi на суму Резерву пiд зменшення корисностi кредитiв;
- Непроцентнi доходи - за 2014 р. показник становить 820203 тис.грн., за 2013 р. показник становить 719030 тис.грн. Даний показник розраховується в результатi додавання: Чистi прибутки/(збитки) вiд операцiй з iноземними валютами (торговi операцiї та курсовi рiзницi), Чистi прибутки/(збитки) вiд операцiй з цiнними паперами (Торговi цiннi папери, Iнвестицiйнi цiннi папери за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, Iнвестицiйнi цiннi папери наявнi для продажу), Iншi доходи.
- Непроцентнi витрати - за 2014 р. показник становить (-3297803) тис.грн., за 2013 р. показник становить (-3005987) тис. грн. Даний показник розраховується в результатi додавання: Витрати на персонал, Знос i амортизацiя, Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати, Зменшення корисностi iнвестицiй у дочiрнi пiдприємства, Зменшення корисностi iнших активiв та резерви, Зменшення корисностi активiв призначених для продажу;
- (Збиток) прибуток, що вiдноситься до простих акцiй - за 2014 р. показник становить (-4189550) тис.грн., за 2013 р. показник становить 1014879 тис.грн.;
- Прибуток, що вiдноситься до привiлейованих акцiй - за 2014 р. показник становить 700 тис.грн., за 2013 р. показник становить 700 тис.грн.;
- Середньозважена кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) - за 2014 р. показник становить 29977749, за 2013 р. показник становить 29977656;
- Середньозважена кiлькiсть привiлейованих акцiй в обiгу (тис. шт.) - за 2014 р. показник становить 50000, за 2013 р. показник становить 49994;
- Чистий та скоригований прибуток на одну привiлейовану акцiю (грн.) - за 2014 р. показник становить 0,0140, за 2013 р. показник становить 0,0140.

5. Деякi статтi звiту згрупованi:
- стаття звiту в програмi SimpleXmlReports "Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати" складається з чотирьох статей у звiтi про прибутки i збитки Банку - "Витрати на персонал", "Знос i амортизацiя", "Зменшення корисностi активiв призначених для продажу" та "Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати". Показник "Витрати на персонал" - за 2014 р.(-1390988) тис. грн., за 2013 р. (-1513315) тис. грн.; показник "Знос i амортизацiя" - за 2014 р.(-365405) тис. грн., за 2013 р. (-449129) тис. грн.; показник «Зменшення корисностi активiв призначених для продажу» - за 2014 р. (0) тис. грн., за 2013 р. (-15512); показник "Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати" - за 2014 р. (-1493693) тис. грн., за 2013 р. (-1016281) тис. грн.
- стаття звiту в програмi SimpleXmlReports "Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж" складається з двох статей у звiтi про прибутки i збитки Банку - "Iнвестицiйнi цiннi папери наявнi для продажу" та "Iнвестицiйнi цiннi папери за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку: торговi операцiї". Показник "Iнвестицiйнi цiннi папери наявнi для продажу" - за 2014 р. (-126) тис. грн., за 2013 р. 217668 тис. грн.; показник "Iнвестицiйнi цiннi папери за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку: торговi операцiї" - за 2014 р. 853095 тис. грн., за 2013 р. 30680 тис. грн.

Затверджено до випуску та підписано  
17.04.2015 року КерівникЛавренчук В.М.
   (підпис, ініціали, прізвище)
Iгошева Н.В., (044) 490-87-73 Головний бухгалтер Макаренко Л.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про сукупний дохід
за 2014 рік

Найменування статтіПриміткиЗвітний рікПопередній рік
1234
Прибуток/(збиток) за рік-42458221017280
Іншій сукупний дохід: Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж0-103671
Іншій сукупний дохід: Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів00
Іншій сукупний дохід: Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків00
Іншій сукупний дохід: Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності3400
Іншій сукупний дохід: Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії34, 3500
Іншій сукупний дохід: Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом34, 35016587
Інший сукупний дохід після оподаткування за рік34, 35743-87084
Усього сукупного доходу за рік34, 35-4245079930196
Усього сукупного доходу, що належить: власникам банку34, 35-4188107927795
Усього сукупного доходу, що належить: неконтрольованій частці34, 35-569722401

Звiт про сукупний дохiд Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 3.2.6) не спiвпадають з вимогами складання рiчного звiту, якi визначено дiючим законодавством, зокрема:

1. Примiтки, якi автоматично закладенi в програмi SimpleXmlReports не вiдповiдають примiткам, визначеним у звiтi про про сукупний дохiд Банку, крiм того вiдрiзняються назви статей:
- Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж (Змiна справедливої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв, наявних для продажу, що переноситься у прибутки або збитки) - Примiтка 24;
- Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом (Податок на прибуток вiд iнвестицiйних цiнних паперiв, наявних для продажу) - Примiтки 17 та 24.

2. Назва статтi звiту в программi SimpleXmlReports не вiдповiдає назвi у звiтi про сукупний дохiд Банку:
- "Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування" має назву " Iнший сукупний дохiд/(збиток) за рiк за вирахуванням податкiв ";
- "Усього сукупного доходу, що належить власникам банку" має назву "Припадає на акцiонерiв Банку";
- "Усього сукупного доходу, що належить неконтрольованiй частцi" має назву "Припадає на частку неконтролюючих акцiонерiв".

3. У звiтi про сукупний дохiд Банку не вiдображаються статтi:
- Результат переоцiнки за операцiями з хеджування грошових потокiв;
- Накопиченi курсовi рiзницi вiд перерахунку у валюту подання звiтностi;
- Частка iншого сукупного прибутку асоцiйованої компанiї;
- Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв.

4. У звiтi про сукупний дохiд Банку є статтi, якi вiдсутнi у звiтi, що формується засобами програми SimpleXmlReports, зокрема:
- Всього статтi, якi переносяться чи можуть бути перенесенi у прибутки або збитки - за 2014 р. (0) тис. грн., за 2013 р. (-87084) тис. грн. Даний показник складається з таких статей: Змiна справедливої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв, наявних для продажу, що переноситься у прибутки або збитки; Податок на прибуток вiд iнвестицiйних цiнних паперiв, наявних для продажу;
- Всього статтi, якi не будуть перенесенi до прибуткiв або збиткiв - за 2014 р. 743 тис. грн., за 2013 р. (0) тис. грн. Даний показник складається з таких статей: Перерахунок податку на прибуток вiд переоцiнки будiвель у зв'язку iз змiною нормативних ставок податку.

Затверджено до випуску та підписано  
17.04.2015 року КерівникЛавренчук В.М.
   (підпис, ініціали, прізвище)
Iгошева Н.В., (044) 490-87-73 Головний бухгалтер Макаренко Л.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2014 рік

Найменування статтіПриміткиНалежить власникам банкуНеконтрольована часткаУсього власного капіталу
статутний капіталемісійні різницірезервні, інші фонди та резерви переоцінкинерозподілений прибутокусього
123456789
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку)3083241303277613547836327168103724-342178069507
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення50000000
Скоригований залишок на початок попереднього періоду0000000
Усього сукупного доходу2900-8708410148799277952401930196
Емісія акцій:28
номінальна вартість90000000
емісійний дохід90000000
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля280000000
продаж28201599008000800
анулювання280000000
Об'єднання компаній480000000
Дивіденди37000-700-7000-700
Залишок на кінець попереднього періоду30027753033375124603517494349031619-318168999803
Усього сукупного доходу2900743-4188850-4188107-56972-4245079
Емісія акцій:28
номінальна вартість0000000
емісійний дохід0000000
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля280000000
продаж280000000
анулювання280000000
Об'єднання компаній0000000
Дивіденди37000-900032-9000320-900032
Залишок на кінець звітного періоду300277530333751213185-33058553943480-887883854692

Звiт про змiни у власному капiталi Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 3.2.6) не спiвпадають з вимогами складання рiчного звiту, якi визначено дiючим законодавством, зокрема:

1. Примiтки, якi автоматично закладенi в програмi SimpleXmlReports не вiдповiдають дiйсностi.
Формування звiту про змiни у власному капiталi Банку - Примiтка 24.

2. У звiтi про змiни у власному капiталi Банку не вiдображаються статтi:
- Вплив змiн облiкової полiтики, виправлення помилок та вплив переходу на новi та/або переглянутi стандарти i тлумачення
- Скоригований залишок на початок попереднього перiоду;
- Емiсiя акцiй;
- Власнi акцiї, що викупленi в акцiонерiв: курiвля, анулювання;
- Об'єднання компанiй.

3. У звiтi про змiни у власному капiталi Банку є статтi, якi вiдсутнi у звiтi, що формується засобами програми SimpleXmlReports, зокрема:
- Амортизацiя резерву переоцiнки протягом 2013 р. Резерви переоцiнки (-23533) тис. грн.; Нерозподiлений прибуток 23533 тис. грн.;
- Перенесення резерву переоцiнки при вибуттi будiвель протягом 2013 р. Резерви переоцiнки (-894) тис. грн.; Нерозподiлений прибуток 894 тис. грн.;
- Перерахування нерозподiленого прибутку до резервних та iнших фондiв протягом 2013 р. Резервнi та iншi фонди 2763 тис. грн.; Нерозподiлений прибуток (-2763) тис. грн.;
- Перенесення коригування по гiперiнфляцiї протягом 2013 р. Статутний капiтал (-80875) тис. грн.; Нерозподiлений прибуток 80875 тис. грн.
- Амортизацiя резерву переоцiнки протягом 2014 р. Резерви переоцiнки (-22691) тис. грн.; Нерозподiлений прибуток 22691 тис. грн.;
- Перенесення резерву переоцiнки при вибуттi будiвель протягом 2014 р. Резерви переоцiнки (-44979) тис. грн.; Нерозподiлений прибуток 44979 тис. грн.;
- Перенесення податкового ефекту вiд змiни нормативних ставок податку протягом 2014р. Резерви переоцiнки (-3274) тис. грн.; Нерозподiлений прибуток 3274 тис. грн.;
- Перерахування нерозподiленого прибутку до резервних та iнших фондiв протягом 2014 р. Резервнi та iншi фонди 37351 тис. грн.; Нерозподiлений прибуток (-37351) тис. грн..

4. Деякi статтi звiту згрупованi:
- стаття звiту в программi SimpleXmlReports "Резервнi, iншi фонди та резерви переоцiнки" складається з двох статей у звiтi про змiни у власному капiталi Банку - "Резерви переоцiнки" та "Резервнi та iншi фонди".

Затверджено до випуску та підписано  
17.04.2015 року КерівникЛавренчук В.М.
   (підпис, ініціали, прізвище)
Iгошева Н.В., (044) 490-87-73 Головний бухгалтер Макаренко Л.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 2014 рік

Назва статтіПриміткиЗвітний рікПопередній рік
1234
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані45685865259085
Процентні витрати, що сплачені-1796414-2016214
Комісійні доходи, що отримані19543841755361
Комісійні витрати, що сплачені-486822-344010
Результат операцій з торговими цінними паперами66565454
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами00
Результат операцій з іноземною валютою598442141798
Інші отримані операційні доходи22901795746
Витрати на утримання персоналу, сплачені-1468136-1453229
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені-1194612-967522
Податок на прибуток, сплачений-312809-208471
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях29513872298678
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях00
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України576312-53249
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів121630-3098
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах17726731227572
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках32160-24024
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів3639522-2460118
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів00
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів-209024-194363
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків-618575-9343
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів-2244949-1185404
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком-6800031950
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями00
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань9, 17-44143-52888
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності9, 175908993-424287
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж1000
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж10203220988
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення1400
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення14, 17318264400411
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів00
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів4400
Придбання асоційованих компаній1700
Надходження від реалізації асоційованих компаній1100
Придбання інвестиційної нерухомості11, 17-142833-7875
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості12353605191
Придбання основних засобів12, 17-125373-209018
Надходження від реалізації основних засобів14751892079
Придбання нематеріальних активів14, 17-96531-109818
Надходження від вибуття нематеріальних активів00
Дивіденди, що отримані2178953
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності2164357338045
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій2500
Емісія привілейованих акцій2500
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій2600
Викуп власних акцій2600
Продаж власних акцій26, 270800
Отримання субординованого боргу2600
Погашення субординованого боргу2600
Отримання інших залучених коштів2600
Повернення інших залучених коштів26, 27-5613157-3977637
Додаткові внески в дочірню компанію00
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю00
Дивіденди, що виплачені-898504-685
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів00
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності1, 4-6511661-3977522
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти1, 4148296424242
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів1, 4944653-4039522
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду1, 457342759773797
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду1, 466789285734275

Звiт про рух грошових коштiв Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 3.2.6) не спiвпадають з вимогами складання рiчного звiту, якi визначено дiючим законодавством, зокрема:

1. Примiтки, якi автоматично закладенi в програмi SimpleXmlReports не вiдповiдають дiйсностi.
- Чисте збiльшення/(зменшення) iнших фiнансових зобов'язань - примiтка вiдсутня;
- Надходження вiд реалiзацiї цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - примiтка вiдсутня;
- Надходження вiд погашення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення - примiтка вiдсутня;
- Придбання iнвестицiйної нерухомостi - примiтка вiдсутня;
- Надходження вiд реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi - примiтка вiдсутня;
- Придбання основних засобiв - примiтка вiдсутня;
- Надходження вiд реалiзацiї основних засобiв - примiтка вiдсутня;
- Придбання нематерiальних активiв - примiтка вiдсутня;
- Продаж власних акцiй - примiтка вiдсутня;
- Отримання iнших залучених коштiв - примiтка вiдсутня;
- Повернення iнших залучених коштiв - примiтка вiдсутня;
- Дивiденди, що виплаченi - примiтка вiдсутня; Звiт про рух грошових коштiв Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 2.5.6) не спiвпадають з вимогами складання рiчного звiту, якi визначено дiючим законодавством, зокрема:

1. Примiтки, якi автоматично закладенi в програмi SimpleXmlReports не вiдповiдають дiйсностi.
- Чисте збiльшення/(зменшення) iнших фiнансових зобов'язань - примiтка вiдсутня;
- Надходження вiд реалiзацiї цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - примiтка вiдсутня;
- Надходження вiд погашення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення - примiтка вiдсутня;
- Придбання iнвестицiйної нерухомостi - примiтка вiдсутня;
- Надходження вiд реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi - примiтка вiдсутня;
- Придбання основних засобiв - примiтка вiдсутня;
- Надходження вiд реалiзацiї основних засобiв - примiтка вiдсутня;
- Придбання нематерiальних активiв - примiтка вiдсутня;
- Продаж власних акцiй - примiтка вiдсутня;
- Отримання iнших залучених коштiв - примiтка вiдсутня;
- Повернення iнших залучених коштiв - примiтка вiдсутня;
- Дивiденди, що виплаченi - примiтка вiдсутня;
- Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду - примiтка 7;
- Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду - примiтка 7.

2. У звiтi про рух грошових коштiв Банку є статтi, якi вiдсутнi у звiтi, що формується засобами програми SimpleXmlReports, зокрема:
- Надходження вiд реалiзацiї активiв на продаж, що розкривається в рамках показника Рух грошових коштiв у процесi iнвестицiйної дiяльностi. Надходження вiд реалiзацiї активiв на продаж за 2013 р. становить 35134 тис. грн., за 2012 р. -.

3. У звiтi про рух грошових коштiв Банку не вiдображаються статтi:
- Результат операцiй з фiнансовими похiдними iнструментами;
- Змiни в операцiйних активах та зобов'язаннях;
- Чисте (збiльшення)/зменшення iнших фiнансових активiв;
- Чисте збiльшення/(зменшення) резервiв за зобов'язаннями;
- Придбання цiнних паперiв у портфелi банку на продаж;
- Придбання дочiрнiх компанiй за мiнусом отриманих грошових коштiв;
- Надходження вiд реалiзацiї дочiрньої компанiї за мiнусом сплачених грошових коштiв;
- Придбання асоцiйованих компанiй;
- Надходження вiд реалiзацiї асоцiйованих компанiй;
- Надходження вiд вибуття нематерiальних активiв;
- Емiсiя простих акцiй;
- Емiсiя привiлейованих акцiй;
- Iншi внески акцiонерiв, крiм емiсiї акцiй;
- Отримання субординованого боргу;
- Погашення субординованого боргу;
- Додатковi внески в дочiрню компанiю;
- Надходження вiд продажу частки участi без втрати контролю;
- Iншi виплати акцiонерам, крiм дивiдендiв.- Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду - примiтка 7;
- Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду - примiтка 7.

2. У звiтi про рух грошових коштiв Банку є статтi, якi вiдсутнi у звiтi, що формується засобами програми SimpleXmlReports, зокрема:
- Результат операцiй з iнвестицiйними цiнними паперами за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку за 2014 р. становить 853095 тис. грн., за 2013 р. – 30 680 тис. грн.;
- Надходження вiд реалiзацiї активiв на продаж, що розкривається в рамках показника Рух грошових коштiв у процесi iнвестицiйної дiяльностi. Надходження вiд реалiзацiї активiв на продаж за 2014 р. становить (0) тис. грн., за 2013 р. - 35134 тис. грн.

3. У звiтi про рух грошових коштiв Банку не вiдображаються статтi:
- Результат операцiй з фiнансовими похiдними iнструментами;
- Змiни в операцiйних активах та зобов'язаннях;
- Чисте (збiльшення)/зменшення iнших фiнансових активiв;
- Чисте збiльшення/(зменшення) резервiв за зобов'язаннями;
- Придбання цiнних паперiв у портфелi банку на продаж;
- Придбання дочiрнiх компанiй за мiнусом отриманих грошових коштiв;
- Надходження вiд реалiзацiї дочiрньої компанiї за мiнусом сплачених грошових коштiв;
- Придбання асоцiйованих компанiй;
- Надходження вiд реалiзацiї асоцiйованих компанiй;
- Надходження вiд вибуття нематерiальних активiв;
- Емiсiя простих акцiй;
- Емiсiя привiлейованих акцiй;
- Iншi внески акцiонерiв, крiм емiсiї акцiй;
- Викуп власних акцiй;
- Отримання субординованого боргу;
- Погашення субординованого боргу;
- Додатковi внески в дочiрню компанiю;
- Надходження вiд продажу частки участi без втрати контролю;
- Iншi виплати акцiонерам, крiм дивiдендiв.

Затверджено до випуску та підписано  
24.04.2015 року КерівникЛавренчук В.М.
   (підпис, ініціали, прізвище)
Iгошева Н.В., (044) 490-87-73 Головний бухгалтер Макаренко Л.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2014 рік

Назва статтіПриміткиЗвітний рікПопередній рік
1234
Грошові кошти від операційної діяльності:
Прибуток/(збиток) до оподаткування00
Коригування:
Знос та амортизація00
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів00
Амортизація дисконту/(премії)00
Результат операцій з торговими цінними паперами00
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами00
Результат операцій з іноземною валютою00
(Нараховані доходи)00
Нараховані витрати00
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності00
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності діяльності00
Інший рух коштів, що не є грошовим00
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях00
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях00
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України00
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів00
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах00
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках00
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів00
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів00
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів00
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків00
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів00
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком00
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями9, 1700
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань9, 1700
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток1000
Податок на прибуток, що сплачений1000
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності1400
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж14, 1700
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж00
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення4400
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення1700
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів1100
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів11, 1700
Придбання асоційованих компаній1200
Надходження від реалізації асоційованих компаній12, 1700
Придбання інвестиційної нерухомості1400
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості14, 1700
Придбання основних засобів00
Надходження від реалізації основних засобів2100
Придбання нематеріальних активів2100
Надходження від вибуття нематеріальних активів2500
Дивіденди, що отримані2500
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності2600
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій2600
Емісія привілейованих акцій26, 2700
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій2600
Викуп власних акцій2600
Продаж власних акцій2600
Отримання субординованого боргу26, 2700
Погашення субординованого боргу00
Отримання інших залучених коштів00
Повернення інших залучених коштів00
Додаткові внески в дочірню компанію00
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю1, 400
Дивіденди, що виплачені1, 400
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів1, 400
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності1, 400
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти1, 400
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів1, 400
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду1, 400
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду1, 400

Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом не склалається Банком.

Затверджено до випуску та підписано  
18.04.2014 року Керівник-
   (підпис, ініціали, прізвище)
- Головний бухгалтер -
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)