Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2014рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Вiдповiдно до Статуту АТ "Райффайзен Банк Аваль" основною метою дiяльностi Банку є одержання прибутку в iнтересах Банку та його акцiонерiв.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Iстотним учасником Банку є Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, зареєстрований в реєстрi компанiй Комерцiйного суду м. Вiдня за номером FN 122119 m. Мiсцезнаходження: буд. 9, вул. Ам Штадтпарк, А-1030, м. Вiдень, Австрiя. Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ є провiдною австрiйською фiнансовою установою, має письмовий дозвiл Нацiонального банку України вiд 14.10.2005 № 377 на iстотну участь. За звiтний рiк змiн у складi власникiв iстотної участi Банку не вiдбулось. Станом на 31.12.2014 р. частка Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ в статутному капiталi Банку дорiвнює 96,4397 %.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення членами Спостережної ради та Правлiння Банку внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди Банку або споживачам фiнансових послуг, в 2014 роцi вiдсутнi.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Протягом бiльше нiж 20-рiчної iсторiї дiяльностi АТ «Райффайзен Банк Аваль» є визнаним лiдером у багатьох сегментах ринку банкiвських послуг, в тому числi в сферi кредитування українських промислових та сiльськогосподарських пiдприємств, малого та середнього бiзнесу. За останнi роки Банк суттєво розширив спектр фiнансових послуг для населення України, що дозволило Банку зайняти провiднi позицiї на ринку роздрiбного кредитування. Висока якiсть роботи Банку пiдтверджується високим рiвнем оцiнки репутацiї Банку з боку клiєнтiв та партнерiв Банку. Про це свiдчать i численнi нагороди вiд українських та iноземних установ та топ-рейтинги Банку. Наша спроможнiсть поєднувати мiсцевий досвiд з високими стандартами обслуговування захiдних фiнансових установ i, зокрема, провiдної європейської групи Райффайзен Iнтернацiональ, є однiєю з наших сильних конкурентних сторiн. Протягом 2014 р. на Банк було накладено певнi штрафи з боку органiв державної влади. Зокрема потягом 2014 р. АТ "Райффайзен Банк Аваль" сплатив: -- Державна податкова iнспекцiя - 11249,58 грн.; - Нацiональний банк України - 42047,50 грн.; - Пенсiйний фонд України - 11082,11 грн.; - Фонд соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi - 2617,11 грн.; - Державна виконавча служба - 2289,00 грн.; - Мiсцевий бюджет/ Державне Казначейство - 40195,84 грн. Крiм того протягом 2014 року до Банку були застосованi санкцiї у формi Застереження у зв'язку з недотриманням Банком вимог Нацiонального банку України при здiйсненнi операцiй з фiзичними осiбами з (валюто-обмiннi операцiї, касовi операцiї, перекази фiзичними особами за кондон валютних коштiв). Банком вжито ряд заходiв для усунення невiдповiдностей та забезпеченння належного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Крiм того, у 2014 роцi Банком у судовому порядку скаржувалися Приписи, винесенi органами Державної екологiчної iнспекцiї (далi скорочено - ДЕI) при проведеннi перевiрки дотримання Банком вимог природоохоронного законодавства, та Пенсiйного фонду про застосування фiнансових санкцiй, за якими на Банк покладається обов'язок вчинити певнi дiї, отримати дозвiльнi документи тощо, зокрема: 1. Припис ДЕI у Житомирськiй областi вiд 22.01.2014р., визнаний неправомiрним та скасований Постановою Житомирського адмiнiстративного суду вiд 22.04.2014 р. 2. Рiшення Управлiння Пенсiйного фонду України в Iчнянському районi Чернiгiвської областi № 6 вiд 28.03.2014 року про застосування фiнансових санкцiй за несвоєчасне повернення сум пенсiйних виплат на банкiвський рахунок Управлiння Пенсiйного фонду України в Iчнянському районi Чернiгiвським окружним адмiнiстративним судом вiд 22.05.2014 р. визнане недiйсним та скасоване. Рiшення залишене в силi Постановою Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 22.07.2014 р.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Iнформацiя стосовно системи оцiнки та управлiння ризиками в Банку: Остаточну вiдповiдальнiсть за встановлення та затвердження цiлей в сферi управлiння ризиками та капiталом несе Спостережна рада. При цьому Банк має окремi незалежнi пiдроздiли, якi вiдповiдають за управлiння ризиками та їх контроль. Правлiння Банку вiдповiдає за внесення пропозицiй та реалiзацiю всiх цiлей в сферi управлiння ризиками та капiталом, а також за загальне управлiння ризиками, контроль та здiйснення полiтики управлiння ризиками Групи Райффайзен в Банку. Регулярнi звiти про управлiння ризиками та постiйний аналiз ризикiв забезпечують достатню основу для прийняття рiшень членами Правлiння щодо доречностi процедур у процесi виявлення, визначення та мiнiмiзацiї ризикiв. Кредитний комiтет та комiтет з проблемних кредитiв несуть загальну вiдповiдальнiсть за впровадження принципiв управлiння ризиками та лiмiтiв на прийняття рiшень. Цi комiтети вiдповiдають за основнi питання, пов’язанi з ризиками, i здiйснюють управлiння та контроль за процесом прийняття рiшень стосовно ризикiв, також вiдповiдають за затвердження iндивiдуальних лiмiтiв на прийняття рiшень у межах, встановлених Спостережною радою Банку. Кредитний комiтет приймає рiшення щодо надання кредитiв. Обов’язковим членом кредитного комiтету є представник вертикалi ризикiв. Комiтет з управлiння активами та пасивами несе вiдповiдальнiсть за досягнення цiлей лiквiдностi та їх контроль, а також за розробку стратегiї Банку та її впровадження. Комiтет з управлiння операцiйним ризиком несе вiдповiдальнiсть за впровадження принципiв управлiння операцiйним ризиком у вiдповiдностi з вимогами Групи Райффайзен та Нацiонального банку України. Банк створив пiдроздiли управлiння ризиками, якi працюють незалежно вiд iнших напрямкiв дiяльностi та несуть вiдповiдальнiсть за впровадження та дотримання процедур, пов’язаних з управлiнням ризиками для забезпечення незалежного процесу контролю. Казначейство вiдповiдає за управлiння активами та зобов’язаннями Банку, а також за загальну фiнансову структуру, за ризики фiнансування та лiквiдностi Банку. Процеси управлiння ризиками в Банку щорiчно перевiряються Службою внутрiшнього аудиту, яка перевiряє як достатнiсть процедур, так i дотримання Банком цих процедур. Надмiрна концентрацiя ризикiв: Концентрацiя вказує на вiдповiдну чутливiсть результатiв дiяльностi Банку до змiн, що мають вплив на конкретну галузь чи географiчний регiон. Концентрацiя виникає в разi якщо декiлька контрагентiв здiйснюють однакову господарську дiяльнiсть або дiяльнiсть в одному географiчному регiонi або мають подiбнi економiчнi характеристики, що обумовлюють їх здатнiсть виконувати договiрнi зобов’язання, якi зазнають однакового впливу змiн в економiчних, полiтичних або iнших умовах. З метою уникнення надмiрної концентрацiї ризикiв внутрiшнi полiтика i процедури Банку включають конкретнi iнструкцiї щодо зосередження уваги на збереженнi диверсифiкованого портфелю. Весь процес управлiння кредитами здiйснюється за чинною кредитною полiтикою. Цiлями управлiння портфелем є оптимiзацiя ступеню ризику рiзних комбiнацiй портфелiв i встановлення нормативiв та узагальнених цiлей для бiзнес-лiнiй. Цiлями управлiння портфелем є оптимiзацiя ступеню ризику рiзних комбiнацiй портфелiв i встановлення нормативiв та узагальнених цiлей для бiзнес-лiнiй. Управлiння портфелем в основному включає в себе: -визначення стратегiї формування портфелю вiдповiдно до рiвня ризику, закладеному пiд час процесу планування бюджету; -встановлення показникiв якостi портфелю, якi мають вiдповiдати данiй стратегiї та їх подальший контроль; -iнiцiювання нових критерiїв формування портфелю та розробка стратегiй вiдносно вже сформованого портфелю для досягнення поставлених цiлей з якостi портфелю, а також, контроль впровадження та впливу прийнятих рiшень. Ключовi характеристики системи управлiння ризиками в Банку: Система управлiння кредитними ризиками Банку базується на забезпеченнi надiйного та безперервного процесу виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу кредитного ризику як на iндивiдуальнiй, так i на портфельнiй основi. Ключовими характеристиками системи управлiння ризиками є: 1) формування чiтких критерiїв кредитування з метою зменшення кредитних ризикiв. Спостережною радою Банку встановлюється чiтка стратегiя управлiння ризиками. 2) встановлення нормативiв та лiмiтiв. З метою контролю та управлiння кредитним ризиком встановлено лiмiти на суму ризику, який Банк готовий взяти на себе стосовно окремих контрагентiв, пов’язаних з ними осiб та груп пов'язаних осiб, якi сумiсно та суттєво поєднують рiзнi види ризикiв у банкiвськiй та комерцiйнiй дiяльностi. Контроль ризикiв, пов’язаних з такими лiмiтами, здiйснюється на постiйнiй основi. 3) оцiнка кредитного ризику. Одним iз основних способiв оцiнки кредитного ризику є аналiз платоспроможностi та кредитоспроможностi кожного потенцiйного позичальника на основi методу фiнансових коефiцiєнтiв, затверджених нормативними документами Банку. Оцiнка кредитного ризику здiйснюється у Банку як на iндивiдуальнiй, так i на портфельнiй основi за допомогою аналiзу кiлькiсних та якiсних показникiв. Банком розроблено процедуру перевiрки кредитної якостi з тим, щоб забезпечити завчасне виявлення можливих змiн в кредитоспроможностi контрагентiв, включаючи перiодичний перегляд розмiру забезпечення. 4) контроль кредитного ризику. Для зменшення кредитних ризикiв Банк встановлює обмеження i доводить їх до виконавцiв за допомогою полiтик, положень, стандартiв та процедур, якi визначають обов'язки i повноваження працiвникiв. Цi контрольнi обмеження є дiєвими iнструментами управлiння, якi уточнюються у разi змiни умов або рiвня прийнятностi кредитного ризику. Кредитнi полiтики розробляються для кожного бiзнес-сегменту клiєнтiв Банку, з урахуванням географiчної та галузевої концентрацiї цiльового ринку кредитування та їх економiчної специфiки. З урахуванням вимог затверджених кредитних полiтик, у Банку розроблено стандарти банкiвських кредитних продуктiв для клiєнтiв кожного бiзнес сегменту. Шляхом делегування вiдповiдних повноважень колегiальним органам Банку, Банк визначає послiдовнiсть процесу надання дозволiв на вiдхилення вiд затверджених обмежень або змiни обмежень ризику, якщо вони є обґрунтованими; 5) монiторинг кредитного ризику. Банк здiйснює монiторинг кредитного ризику для забезпечення своєчасного вiдстеження його рiвня та виняткiв iз тих чи iнших правил. Звiти про монiторинг якостi кредитного портфеля є регулярними, своєчасними, точними та iнформативними i надаються вiдповiдним колегiальним органам та посадовим особам для вжиття необхiдних заходiв. Вiдповiдно до своєї полiтики Банк здiйснює присвоєння рейтингiв в рамках свого кредитного портфелю. Всi внутрiшнi категорiї ризику визначаються у вiдповiдностi до методики присвоєння рейтингiв банку. Вiдповiднi рейтинги по розмiрам ризику регулярно переглядаються i оновлюються. Окрiм рейтингу розроблено Систему раннього попередження, на основi якої регулярно переглядається Ризик-статус клiєнтiв. Ризик-статус надає можливiсть групування позичальникiв в чотири групи ризикiв, в залежностi вiд яких впроваджуються чiтко регламентованi стратегiї щодо подальшої спiвпрацi з ними.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Служба внутрiшнього аудиту АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалi – Служба) є самостiйним структурним пiдроздiлом Банку, який створений за рiшенням i пiдпорядковується Спостережнiй Радi Банку. Служба проводить перевiрки Банку та iнших компанiй на територiї України, якi входять до Групи РБI. Додатково Служба може проводити перевiрки iнших компанiй, в яких Банк приймає участь (має частку у статутному капiталi). Служба проводить наступнi типи перевiрок: тематичнi аудити дирекцiй при здiйсненнi виїзного iнспектування, системнi тематичнi аудити дирекцiй, тематичнi аудити Центрального офiсу, раптовi ревiзiї кас/сховищ вiддiлень та дирекцiй, аудити вiддiлень, послiдуючi монiторинги виконання заходiв/рекомендацiй, що наданi за результатами аудитiв. При проведеннi аудитiв перевiряється дотримання вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального Банку України, внутрiшнiх документiв Банку, Директив Групи РБI. Результати аудитiв оформляються у виглядi аудиторських звiтiв. Аудиторськi висновки мiстять конкретнi рекомендацiї по виправленню недолiкiв, строки виконання та вiдповiдальних за виконання. По результатах кожного аудиту здiйснюється послiдуючий монiторинг виконання наданих рекомендацiй. Вiдповiдно до затвердженого Спостережною Радою Банку Рiчного плану аудиторських перевiрок, що складається на основi оцiнки ризикiв, Службою внутрiшнього аудиту протягом 2014 року проведено таку кiлькiсть аудиторських перевiрок: Дирекцiй Банку- 100, в т.ч.: - раптових ревiзiй у касах перерахунку – 26; - раптових ревiзiй готiвки, банкiвських металiв та iнших цiнностей у сховищах 10-ти дирекцiй – 10. Вiддiлень Банку- 923, в т.ч.: -перевiрок вiддiлень з раптовими ревiзiями кас, сховищ – 899. Кiлькiсть перевiрок активних операцiй рiвня Центрального офiсу -58 (в т.ч. позаплановi - 6). Кiлькiсть перевiрок пасивних операцiй рiвня Центрального офiсу -35 (в т.ч. позаплановi -7). Рiчна фiнансова та консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдповiдно за нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку не надається, оскiльки Банк складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог МСФЗ (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Протягом 2014 року вiдсутнi факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує лiмiт, визначений Статутом Банку (тобто, обсяг продажу активiв не перевищував розмiр, бiльший за 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi 2013 року).
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Протягом 2014 року вiдсутнi факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує лiмiт, визначений Статутом Банку (тобто, обсяг продажу активiв не перевищував розмiр, бiльший за 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi 2013 року). Вiдповiдно, оцiнка таких активiв не здiйснювалась.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Вiдповiдно до МСБО 24 “Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн”, пов’язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з пов’язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична форма. До пов’язаних сторiн входить материнська компанiя, пiдприємства пiд спiльним контролем, ключовий управлiнський персонал та їхнi прямi родичi. Протягом 2014 р. АТ "Райффайзен Банк Аваль" здiйснював операцiї з пов'язаними сторонами: Заборгованiсть за наданими кредитами станом 31 грудня 2014 р. становила 1 507 тис. грн. (за операцiями з ключовим персоналом). Заборгованiсть перед клiєнтами станом 31 грудня 2014 р. становила 8 191 002 тис. грн. в тому числi за операцiями з: - материнською компанiєю - 7 999 521 тис. грн.; - пiдприємствами пiд спiльним контролем - 163 653 тис. грн.; - ключовим управлiнським персоналом - 27 828 тис. грн. Протягом 2014 року мiж дочiрнiм пiдприємтвом Банку ТОВ "РЕК Гамма" та Банком було укладено 50 договорiв про короткостроковi депозитнi вклади (1-2 мiс.). Крiм цього, у 2014 роцi продовжували дiяти Генеральний зарплатний договiр щодо обслуговування КР спiвробiтникiв пiдприємства, укдадений 18.06.2013 р., Договiр оренди нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 4-а, лiт. А.. укладений 31.05.2013 р., Генеральний депозитний договiр, укладений 27.12.2013 р., та Договiр банкiвського рахунку, укладений 26.05.2011 р. У 2014 роцi продовжував дiяти Договiр про надання послуг вiд «09» сiчня 2012 р. мiж Банком та дочiрнiм пiдприємством ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль", згiдно з яким у 2014 роцi було здiйснено 30 операцiй з розмiщення / пролонгацiї вкладiв.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Звiт незалежних аудиторiв (аудиторський висновок) щодо окремої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, був пiдготовлений, враховуючи вимоги рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1528 вiд 19 грудня 2006 р. та №1360 вiд 29 вересня 2011 р.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Для проведення аудиторської перевiрки рiчної та консолiдованої фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк, складеної у вiдповiдностi до вимог МСФЗ, Спостережною радою затверджена аудиторська компанiя «КПМГ Аудит». Приватне акцiонерне товариство «КПМГ Аудит»: Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 31032100 Юридична адреса : 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, 17-ий поверх. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України: № 2397 вiд 26.01.2001 р. Термiн чинностi: до 27.01.2016 р.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi аудиторської компанiї «КПМГ Аудит» 22 роки.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Компанiя третiй рiк надає аудиторськi послуги Банку по проведенню аудиторської перевiрки рiчної та консолiдованої фiнансової звiтностi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Аудиторська компанiя «КПМГ Аудит» iнших послуг Банку не надавала.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Конфлiкти вiдсутнi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
За роки, що передували звiтному року, аудит фiнансової звiтностi згiдно нацiональних стандартiв та вимог Нацiонального банку України проводився аудиторською компанiєю ТОВ «РСМ АПiК». Попереднiм аудитором фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ була компанiя ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги». Змiна аудиторської компанiї вiдбулась в 2012 роцi i обумовлена вимогами Нацiонального банку України щодо змiни аудиторської компанiї кожнi 7 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнення вiдсутнi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Механiзм розгляду скарг регулюється Iнструкцiєю з дiловодства в АППБ "Аваль", затвердженою постановою Правлiння АППБ "Аваль" № П-9/14 вiд 01.03.1999, Положенням про порядок роботи зi зверненнями громадян в АТ “Райффайзен Банк Аваль”, затвердженим розпорядженням Правлiння № 155/1-РП вiд 14.10.2011, Положенням про внутрiшнiй контроль торговця цiнними паперами АППБ "Аваль", затвердженим постановою Правлiння № П-73/32 вiд 09.12.2002. Процедура роботи зi зверненнями громадян, що надходять до Банку. Звернення надходять: - в уснiй; - письмовiй; - електроннiй формi. В уснiй формi звернення надходять: - за допомогою автоматичної альтернативної системи надання iнформацiї голосом Iнформацiйного центру (IVR); - при зверненнi громадян до Iнформацiйного центру за телефоном; - при особистому прийомi громадян керiвництвом Банку (ЦО, дирекцiї), порядок (черговiсть, особливостi тощо) здiйснення якого визначається окремим нормативним документом Банку. При надходженнi усного звернення (по телефону) до Iнформацiйного центру, працiвник IЦ за наявностi вiдповiдної компетенцiї та iнформацiї достатньої для вiдповiдi на звернення, iнформує громадянина по сутi звернення. У разi недостатностi у вказаного працiвника вiдповiдної компетенцiї щодо вiдповiдi по сутi звернення вiн, за бажанням особи яка звертається, заповнює електронну форму зворотнього зв’язку на сайтi Банку (www.aval.ua), яка автоматично вiдправляється на електронну адресу: info@aval.ua. У письмовiй формi звернення: - надходять засобами поштового зв’язку; - надаються до Банку заявником особисто. У письмових зверненнях мають бути зазначенi: прiзвище, iм’я, по-батьковi, мiсце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозицiї, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмовi звернення повиннi бути пiдписанi заявником (заявниками) iз зазначенням дати. Звернення оформлене без дотримання цих вимог повертаються заявниковi не пiзнiше як через 10 днiв вiд дня надходження. При цьому: - оформлюється лист, з вiдповiдними роз’ясненнями заявнику; - оригiнал звернення та лист-роз’яснення надсилає заявниковi; Звернення, якi надiйшли до Банку у письмовiй формi, пiдлягають обов’язковiй реєстрацiї. У електроннiй формi звернення надходять на офiцiйнi поштовi скриньки Банку: office@aval.ua, info@aval.ua, press@aval.ua у виглядi електронного листа. Розгляд звернень здiйснюється iз дотриманням основних принципiв роботи зi зверненнями в Банку, встановлених Положенням про порядок роботи зi зверненнями громадян в АТ “Райффайзен Банк Аваль”. Вiдповiдь на звернення надається у спосiб, яким воно надiйшло до Банку (поштовим листом, електронним листом) або у спосiб, вказаний заявником у зверненнi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Розгляд скарг, звернень i заяв клiєнтiв (споживачiв фiнансових послуг) у Банку уповноважений розглядати Вiддiл якостi, контролю та обробки скарг Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту каналiв продажiв та дистрибуцiї. Начальник Вiддiлу якостi, контролю та обробки скарг - Ванденко Артур Владиславович, заступник начальника вiддiлу -Жицька Наталiя Юрiївна .
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
За 2014 рiк до Вiддiлу якостi, контролю та обробки скарг надiйшло 7 звернень з тематикою Цiннi папери. З них 2 скарги та 5 iнформацiйних запитiв. Всi звернення опрацьованi згiдно Положенням про порядок роботи зi зверненнями громадян в АТ “Райффайзен Банк Аваль”.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
В провадженнi юридичної служби у 2014 роцi перебували 36 судових справ за позовами до Банку споживачiв фiнансових послуг, з них: - 12 спорiв з операцiй розрахунково-касового обслуговування: по 6 справах - прийнято рiшення на користь Банку, по 3 справах - рiшення на користь споживача, по 3 справах - рiшення ще не прийняте; - 15 спорiв з депозитних операцiй: по 4 справах - прийнято рiшення на користь Банку, по 7 справах рiшення не на користь банку, по 4 справах - рiшення не прийняте. - 9 спорiв з активних операцiй: по 7 справах - прийнятi рiшення на користь Банку, по 1 - рiшення ще не прийнято, по 1 справi - рiшення не на користь Банку.

_______________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.