Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2014рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)ПосадаЧлен Спостережної ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКурт Брукнер
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
4)Рік народження**1955
5)Освіта**Вища. Ступiнь магiстра, ступiнь доктора соцiальних та економiчних наук.
6)Стаж керівної роботи (років)**20
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**На момент обрання Членом Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi Начальника Департаменту управлiння ризиками та проектiв Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ.
8)дата обрання та термін, на який обрано25.04.2014 3 роки
9)ОписОбраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-51 вiд 25.04.2014 р.) 25 квiтня 2014 року iз строком повноважень на три роки. Є представником акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi Банку. Приймає участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх необхiдних дiй для виконання повноважень Спостережної ради вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального Банку України та законодавства України. Функцiональнi обов’язки Члена Спостережної ради визначаються i розподiляються вiдповiдно до рiшень Спостережної ради. Для забезпечення дiяльностi Спостережної ради Банку повинен приймати участь в її засiданнях та засiданнях її комiтетiв (у разi їх наявностi), до складу яких його буде обрано, бути професiйно та iнформацiйно пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Спостережної ради та таких комiтетiв. Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв. Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi Комiтети. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв, на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 8 мiсяцiв. Протягом останнiх п’яти рокiв працював: Начальника Департаменту управлiння ризиками корпорацiй, Начальника Департаменту управлiння ризиками та проектiв Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

1)ПосадаГоловний аудитор служби внутрiшнього аудиту
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПалiєнко Оксана Валерiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
4)Рік народження**1973
5)Освіта**Вища економiчна.
6)Стаж керівної роботи (років)**19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" - заступник головного аудитора банку - начальник управлiння перевiрок Центрального офiсу та Київського регiону служби внутрiшнього аудиту.
8)дата обрання та термін, на який обрано15.02.2012 без строку
9)ОписНаказом Голови Правлiння Банку призначена на посаду Головного аудитора служби внутрiшнього аудиту Банку з 15 лютого 2012 року. Очолює службу внутрiшнього аудиту Банку, до обов'язкiв якої належить: - складати план перевiрок, заснований на аналiзi ризикiв, який визначає прiоритети внутрiшнього аудиту та вiдповiдає цiлям Банку; визначати об’єкти i обсяги аудиту, приймати рiшення про перiодичнiсть проведення перевiрок; - проводити аудиторськi перевiрки згiдно з затвердженим планом з метою здiйснення оцiнки адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю Банку, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику, притаманного рiзним сферам дiяльностi Банку, а також оцiнювати його; - забезпечувати органiзацiю контролю за дотриманням працiвниками Банку встановленого документообiгу, процедур проведення операцiй, функцiй та повноважень згiдно з покладеними на них обов'язками; - проводити розгляд фактiв порушень працiвниками Банку чинного законодавства України, нормативних актiв Нацiонального банку України та стандартiв професiйної дiяльностi, нормативних документiв Банку, якi регулюють та визначають полiтику Банку; - рекомендувати керiвництву Банку приймати рiшення щодо забезпечення недопущення дiй, результатом яких може стати порушення чинного законодавства України, нормативних актiв Нацiонального банку України; - розробляти рекомендацiї та вказiвки щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрiшнього контролю та здiйснювати контроль за їх обов’язковим виконанням; - виконувати монiторинг виконання наданих рекомендацiй та звiтувати по результатах такого монiторингу перед Спостережною радою та Правлiнням Банку; - забезпечувати збереження та повернення одержаних вiд структурних пiдроздiлiв Банку документiв на будь-яких носiях; - забезпечувати повноту документування кожного факту перевiрки, оформлювати письмово висновки, де мають бути вiдображенi усi питання, вивченi в ходi перевiрки, та рекомендацiї, наданi керiвництву Банку; - контролювати органiзацiю роботи в Банку щодо вивчення працiвниками вимог чинного законодавства України, нормативних актiв Нацiонального банку України, iнших пiдзаконних та вiдомчих актiв, нормативних документiв Банку на пiдставi перелiку посадових обов'язкiв; - брати участь у засiданнях Спостережної ради та Правлiння Банку пiд час обговорення питань, якi прямо або опосередковано стосуються стану бухгалтерського облiку, внутрiшнього контролю й аудиту, зовнiшнього аудиту, змiн у структурi або розвитку Банку; - не перевищувати своїх повноважень, а також не виконувати функцiї, що не входять до перелiку прямих обов’язкiв; - виконувати iншi завдання Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї та Правлiння Банку разом з внесенням таких завдань до плану перевiрок. Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду на її розкриття не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв, на посадi Головного аудитора служби внутрiшнього аудиту АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 2 роки 10 мiсяцiв. Протягом останнiх п’яти рокiв працювала: до лютого 2012 р. на посадi заступника головного аудитора банку - начальника управлiння перевiрок Центрального офiсу та Київського регiону служби внутрiшнього аудиту АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, Україна); з лютого 2012 р. обiймає посаду Головного аудитора служби внутрiшнього аудиту АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, Україна). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

1)ПосадаГоловний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМакаренко Людмила Олексiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
4)Рік народження**1961
5)Освіта**Вища економiчна.
6)Стаж керівної роботи (років)**32
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**АППБ "Аваль" - заступник головного бухгалтера, в.о.головного бухгалтера - директор департаменту бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi.
8)дата обрання та термін, на який обрано27.03.2006 без строку
9)ОписНаказом Голови Правлiння Банку призначена на посаду Головного бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi з 27 березня 2006 року. Забезпечує дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, вiдповiдно до нормативних вимог Нацiонального банку України, складання i надання у встановленi строки фiнансової, податкової та статистичної звiтностi, збереження бухгалтерської документацiї та її архiвування. Органiзовує контроль за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються Банком, та перевiрку стану бухгалтерського облiку у пiдроздiлах Банку. Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду на її розкриття не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 32 роки, на посадi Головного бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 8 рокiв 9 мiсяцiв. Протягом останнiх п’яти рокiв працює на посадi Головного бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, Україна). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

1)ПосадаЧлен Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиФедорченко Олена Михайлiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
4)Рік народження**1975
5)Освіта**Вища економiчна.
6)Стаж керівної роботи (років)**3
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**На момент обрання Членом Ревiзiйної комiсiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" працювала на посадi бухгалтера ПрАТ «Український Процесiнговий Центр».
8)дата обрання та термін, на який обрано25.04.2013 5 рокiв
9)ОписОбрана Членом Ревiзiйної комiсiї Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-50 вiд 25.04.2013 р.) 25 квiтня 2013 року iз строком повноважень на п'ять рокiв. Є представником акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi Банку. Член Ревiзiйної комiсiї приймає участь в здiйсненнi контролю за дiяльнiстю Банку шляхом виконання всiх необхiдних дiй, направлених на реалiзацiю повноважень Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Ревiзiйну комiсiю, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та чинного законодавства України. Для забезпечення дiяльностi Ревiзiйної комiсiї повинен приймати участь в засiданнях Ревiзiйної комiсiї, бути професiйно та iнформацiйно пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї має право бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв Банку та брати участь в обговореннi питань порядку денного, а також має право брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Спостережної ради та Правлiння Банку. Член Ревiзiйної комiсiї зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї. Зобов’язаний своєчасно повiдомляти Правлiння Банку про заiнтересованiсть у вчиненнi правочинiв з Банком, про наявнiсть iнших пiдстав для потенцiйного конфлiкту iнтересiв. Член Ревiзiйної комiсiї повинен виконувати свої повноваження особисто i не може передавати їх iншим особам. Член Ревiзiйної комiсiї зобов’язаний зберiгати та не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, в т.ч. комерцiйну та банкiвську таємницю, яка йому вiдома пiд час виконання покладених на нього обов’язкiв. Член Ревiзiйної комiсiї несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Ревiзiйну комiсiю Банку. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 23 роки, на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 1 рiк 8 мiсяцiв. Протягом останнiх п’яти рокiв працює на посадi бухгалтера ПрАТ «Український Процесiнговий Центр» (м. Київ, Україна). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

1)ПосадаЧлен Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЧемересюк Олена Миколаївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
4)Рік народження**1974
5)Освіта**Вища економiчна.
6)Стаж керівної роботи (років)**22
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**На момент обрання Членом Ревiзiйної комiсiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" працювала на посадi Головного бухгалтера ПрАТ «Український Процесiнговий Центр».
8)дата обрання та термін, на який обрано25.04.2013 5 рокiв
9)ОписОбрана Членом Ревiзiйної комiсiї Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-50 вiд 25.04.2013 р.) 25 квiтня 2013 року iз строком повноважень на п'ять рокiв. Є представником акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi Банку. Член Ревiзiйної комiсiї приймає участь в здiйсненнi контролю за дiяльнiстю Банку шляхом виконання всiх необхiдних дiй, направлених на реалiзацiю повноважень Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Ревiзiйну комiсiю, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та чинного законодавства України. Для забезпечення дiяльностi Ревiзiйної комiсiї Член Ревiзiйної комiсiї повинен приймати участь в засiданнях Ревiзiйної комiсiї, бути професiйно та iнформацiйно пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї має право бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв Банку та брати участь в обговореннi питань порядку денного, а також має право брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Спостережної ради та Правлiння Банку. Член Ревiзiйної комiсiї зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї. Зобов’язаний своєчасно повiдомляти Правлiння Банку про заiнтересованiсть у вчиненнi правочинiв з Банком, про наявнiсть iнших пiдстав для потенцiйного конфлiкту iнтересiв. Член Ревiзiйної комiсiї повинен виконувати свої повноваження особисто i не може передавати їх iншим особам. Член Ревiзiйної комiсiї зобов’язаний зберiгати та не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, в т.ч. комерцiйну та банкiвську таємницю, яка йому вiдома пiд час виконання покладених на нього обов’язкiв. Член Ревiзiйної комiсiї несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Ревiзiйну комiсiю Банку. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 роки, на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 7 рокiв 2 мiсяцi. Протягом останнiх п’яти рокiв працює на посадi Головного бухгалтера ПрАТ «Український Процесiнговий Центр» (м. Київ, Україна). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

1)ПосадаГолова Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиНестор Iрина Петрiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
4)Рік народження**1967
5)Освіта**Вища економiчна.
6)Стаж керівної роботи (років)**21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**На момент обрання Головою Ревiзiйної комiсiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" працювала на посадi Заступника Голови Правлiння ПрАТ «Український Процесiнговий Центр».
8)дата обрання та термін, на який обрано25.04.2013 5 рокiв
9)ОписОбрана Головою Ревiзiйної комiсiї Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-50 вiд 25.04.2013 р.) 25 квiтня 2013 року iз строком повноважень на п'ять рокiв. Є представником акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi Банку. Голова Ревiзiйної комiсiї очолює та приймає участь в здiйсненнi контролю за дiяльнiстю Банку шляхом виконання всiх необхiдних дiй, направлених на реалiзацiю повноважень Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Ревiзiйну комiсiю, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та чинного законодавства України. Для забезпечення дiяльностi Ревiзiйної комiсiї Голова Ревiзiйної комiсiї повинен приймати участь в засiданнях Ревiзiйної комiсiї, бути професiйно та iнформацiйно пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної комiсiї має право бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв Банку та брати участь в обговореннi питань порядку денного, а також має право брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Спостережної ради та Правлiння Банку. Голова Ревiзiйної комiсiї зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї. Зобов’язаний своєчасно повiдомляти Правлiння Банку про заiнтересованiсть у вчиненнi правочинiв з Банком, про наявнiсть iнших пiдстав для потенцiйного конфлiкту iнтересiв. Голова Ревiзiйної комiсiї повинен виконувати свої повноваження особисто i не може передавати їх iншим особам. Голова Ревiзiйної комiсiї зобов’язаний зберiгати та не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, в т.ч. комерцiйну та банкiвську таємницю, яка йому стала вiдома пiд час виконання покладених на нього обов’язкiв. Голова Ревiзiйної комiсiї несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Ревiзiйну комiсiю Банку. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 28 рокiв, на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 8 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв працює на посадi Заступника Голови Правлiння ПрАТ «Український Процесiнговий Центр» (м. Київ, Україна). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

1)ПосадаЗаступник Голови Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиГурiна Наталiя Олександрiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
4)Рік народження**1975
5)Освіта**Вища економiчна.
6)Стаж керівної роботи (років)**20
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**АТ “Райффайзен Банк Аваль” - заступник головного ризик-менеджера - директор департаменту корпоративних ризикiв.
8)дата обрання та термін, на який обрано21.12.2011 до 31 грудня 2016 р.
9)ОписРiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-12/2 вiд 21.12.2011 р.) призначена на посаду Заступника Голови Правлiння з 03 сiчня 2012 р. Рiшенням Спостережної ради (Протокол № СР-12/5 вiд 24.12.2014 р.) термiн повноважень продовжено до 31.12.2016р. Функцiональнi повноваження (обов’язки) члена Правлiння визначаються Спостережною радою вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку. Заступник Голови Правлiння в своїй дiяльностi пiдзвiтний Спостережнiй радi та пiдпорядковується Першому заступнику Голови Правлiння Банку. Заступник Голови Правлiння має повноваження: приймати рiшення щодо поточної дiяльностi Банку шляхом участi в роботi Правлiння; дiяти вiд iменi Банку без довiреностi, представляти Банк перед будь-якими юридичними та/або фiзичними особами, вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї компетенцiї будь-якi правочини з врахуванням обмежень, визначених статтею 8 Статуту Банку; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному внутрiшнiми нормативними документами Банку, видавати накази та розпорядження, обов`язковi для виконання працiвниками Банку; у порядку, встановленому нормативними документами Банку, спiльно з iншою уповноваженою особою видавати довiреностi вiд iменi Банку, в тому числi керiвникам фiлiй (дирекцiй), представництв та вiддiлень Банку; керувати роботою структурних пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку; вiдповiдати за дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку, для яких Заступник Голови Правлiння призначений куратором; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному нормативними документами Банку, виконувати iншi повноваження, делегованi Правлiнням Банку. У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень, у т.ч. на час його тимчасової вiдсутностi, Перший заступник Голови Правлiння, а в разi вiдсутностi також останнього – Заступник Голови Правлiння за наказом Першого заступника Голови Правлiння або за рiшенням Спостережної Ради, виконує всi повноваження, права та обов‘язки Голови Правлiння в обсягах, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Банку та чинним законодавством України для Голови Правлiння Банку. У разi своєї тимчасової вiдсутностi Перший Заступник Голови може призначити зi складу членiв Правлiння тимчасово виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння. Тимчасово виконуючий обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння виконує всi повноваження Першого Заступника Голови Правлiння з врахуванням обмежень на вчинення певних дiй, що можуть бути визначенi у наказi про призначення тимчасово виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння. Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-12/2 вiд 21.12.2011 р.), п. Гурiнiй пiдпорядкована вертикаль ризик-менеджменту. Рiшенням Спостережної ради (Протокол № СР-2 вiд 05.02.2014р.) п. Гурiнiй пiдпорядковано Департамент проблемної заборгованостi роздрiбного бiзнесу. Заступник Голови Правлiння у своїй роботi зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства України, Статуту Банку, Положення про Правлiння Банку, iнших нормативних документiв Банку, рiшень Спостережної ради, Правлiння, Голови Правлiння, Першого Заступника Голови Правлiння. Заступник Голови Правлiння зобов'язаний: ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх функцiональних обов’язкiв, добросовiсно виконувати наданi повноваження, дiяти виключно в iнтересах Банку, його акцiонерiв i клiєнтiв, ставити iнтереси Банку вище власних; приймати рiшення виключно в межах наданих повноважень, не припускаючи їх перевищення; не використовувати службове становище у власних iнтересах; завчасно i ретельно готуватися до засiдань Правлiння, контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдань Правлiння з питань, вiднесених до його повноважень; дотримуватися встановлених у Банку вимог щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики, не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Заступник Голови Правлiння повинен своєчасно надавати Спостережнiй радi точну iнформацiю про наявнiсть заiнтересованостi (особистого iнтересу) в будь-яких операцiях Банку чи афiлiйованих з ним осiб або про будь-якi iншi обставини, що становлять собою конфлiкт iнтересiв. Така iнформацiя повинна також негайно надаватися Правлiнню. Заступник Голови Правлiння повинен утримуватися вiд участi в дiяльностi органiв управлiння (Спостережної ради, Правлiння тощо) iнших юридичних осiб, не афiлiйованих з Банком. Забороняється без попередньої згоди Спостережної ради за власний рахунок або за рахунок iнших осiб вести пiдприємницьку дiяльнiсть чи здiйснювати операцiї, якi належать до сфери дiяльностi Банку. Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду на її розкриття не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв, на посадi Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв працювала: до 2012 р. заступником головного ризик-менеджера - директором департаменту корпоративних ризикiв АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, Україна); з 2012 р. обiймає посаду Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, Україна). Крiм того п. Гурiна є Членом Спостережної ради ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль" (м. Київ, Україна). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

1)ПосадаЗаступник Голови Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиГшвентер Андреас
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
4)Рік народження**1969
5)Освіта**Вища економiчна.
6)Стаж керівної роботи (років)**19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Юнiкредит Банк Росiя - директор департаменту надання глобальних банкiвських послуг, член Правлiння.
8)дата обрання та термін, на який обрано13.07.2010 до 31 грудня 2016 р.
9)ОписРiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-7/10 вiд 13.07.2010 р.) призначений на посаду Заступника Голови Правлiння, яку обiймає з 01 вересня 2010 р. Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-12/2 вiд 05.12.2013 р.) продовжено термiн повноважень п. Гшвентера на посадi Заступника Голови Првлiння Банку до 31 грудня 2016 р. Функцiональнi повноваження (обов’язки) члена Правлiння визначаються Спостережною радою вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку. Заступник Голови Правлiння в своїй дiяльностi пiдзвiтний Спостережнiй радi та пiдпорядковується Першому заступнику Голови Правлiння Банку. Заступник Голови Правлiння має повноваження: приймати рiшення щодо поточної дiяльностi Банку шляхом участi в роботi Правлiння; дiяти вiд iменi Банку без довiреностi, представляти Банк перед будь-якими юридичними та/або фiзичними особами, вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї компетенцiї будь-якi правочини з врахуванням обмежень, визначених статтею 8 Статуту Банку; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному внутрiшнiми нормативними документами Банку, видавати накази та розпорядження, обов`язковi для виконання працiвниками Банку; у порядку, встановленому нормативними документами Банку, спiльно з iншою уповноваженою особою видавати довiреностi вiд iменi Банку, в тому числi керiвникам фiлiй (дирекцiй), представництв та вiддiлень Банку; керувати роботою структурних пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку; вiдповiдати за дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку, для яких Заступник Голови Правлiння призначений куратором; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному нормативними документами Банку, виконувати iншi повноваження, делегованi Правлiнням Банку. У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень, у т.ч. на час його тимчасової вiдсутностi, Перший заступник Голови Правлiння, а в разi вiдсутностi також останнього – Заступник Голови Правлiння за наказом Першого заступника Голови Правлiння або за рiшенням Спостережної Ради, виконує всi повноваження, права та обов‘язки Голови Правлiння в обсягах, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Банку та чинним законодавством України для Голови Правлiння Банку. У разi своєї тимчасової вiдсутностi Перший Заступник Голови може призначити зi складу членiв Правлiння тимчасово виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння. Тимчасово виконуючий обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння виконує всi повноваження Першого Заступника Голови Правлiння з врахуванням обмежень на вчинення певних дiй, що можуть бути визначенi у наказi про призначення тимчасово виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння. Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-7/10 вiд 13.07.2010 р.), п. Гшвентеру пiдпорядкована вертикаль Операцiйної пiдтримки, а Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-5/1 вiд 12.05.2011 р.) - вертикаль Операцiйної пiдтримки та Iнформацiйних технологiй. Заступник Голови Правлiння у своїй роботi зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства України, Статуту Банку, Положення про Правлiння Банку, iнших нормативних документiв Банку, рiшень Спостережної ради, Правлiння, Голови Правлiння, Першого Заступника Голови Правлiння. Заступник Голови Правлiння зобов'язаний: ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх функцiональних обов’язкiв, добросовiсно виконувати наданi повноваження, дiяти виключно в iнтересах Банку, його акцiонерiв i клiєнтiв, ставити iнтереси Банку вище власних; приймати рiшення виключно в межах наданих повноважень, не припускаючи їх перевищення; не використовувати службове становище у власних iнтересах; завчасно i ретельно готуватися до засiдань Правлiння, контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдань Правлiння з питань, вiднесених до його повноважень; дотримуватися встановлених у Банку вимог щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики, не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Заступник Голови Правлiння повинен своєчасно надавати Спостережнiй радi точну iнформацiю про наявнiсть заiнтересованостi (особистого iнтересу) в будь-яких операцiях Банку чи афiлiйованих з ним осiб або про будь-якi iншi обставини, що становлять собою конфлiкт iнтересiв. Така iнформацiя повинна також негайно надаватися Правлiнню. Заступник Голови Правлiння повинен утримуватися вiд участi в дiяльностi органiв управлiння (Спостережної ради, Правлiння тощо) iнших юридичних осiб, не афiлiйованих з Банком. Забороняється без попередньої згоди Спостережної ради за власний рахунок або за рахунок iнших осiб вести пiдприємницьку дiяльнiсть чи здiйснювати операцiї, якi належать до сфери дiяльностi Банку. Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду на її розкриття не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв, на посадi Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 4 роки 4 мiсяцi. Протягом останнiх п’яти рокiв працював: до 2010 р. директором департаменту надання глобальних банкiвських послуг, членом Правлiння Юнiкредит Банк Росiя; з 2010 р. обiймає посаду Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, Україна). Крiм того п. Гшвентер є Членом Спостережної ради ПрАТ "Український процесiнговий центр" (м. Київ, Україна). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

1)ПосадаЗаступник Голови Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКоссманн Роберт Скотт
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
4)Рік народження**1964
5)Освіта**Вища економiчна.
6)Стаж керівної роботи (років)**27
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" - Директор департаменту малого та середнього бiзнесу.
8)дата обрання та термін, на який обрано30.07.2007 до 31 грудня 2016 р.
9)ОписРiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-11 вiд 30.07.2007 р.) призначений на посаду Заступника Голови Правлiння, яку обiймає з 20 вересня 2007 р. Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-5/5 вiд 28.05.2013 р.) продовжено термiн повноважень п. Коссманна на посадi Заступника Голови Првлiння Банку до 31 грудня 2016 р. Функцiональнi повноваження (обов’язки) члена Правлiння визначаються Спостережною радою вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку. Заступник Голови Правлiння в своїй дiяльностi пiдзвiтний Спостережнiй радi та пiдпорядковується Першому заступнику Голови Правлiння Банку. Заступник Голови Правлiння має повноваження: приймати рiшення щодо поточної дiяльностi Банку шляхом участi в роботi Правлiння; дiяти вiд iменi Банку без довiреностi, представляти Банк перед будь-якими юридичними та/або фiзичними особами, вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї компетенцiї будь-якi правочини з врахуванням обмежень, визначених статтею 8 Статуту Банку; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному внутрiшнiми нормативними документами Банку, видавати накази та розпорядження, обов`язковi для виконання працiвниками Банку; у порядку, встановленому нормативними документами Банку, спiльно з iншою уповноваженою особою видавати довiреностi вiд iменi Банку, в тому числi керiвникам фiлiй (дирекцiй), представництв та вiддiлень Банку; керувати роботою структурних пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку; вiдповiдати за дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку, для яких Заступник Голови Правлiння призначений куратором; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному нормативними документами Банку, виконувати iншi повноваження, делегованi Правлiнням Банку. У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень, у т.ч. на час його тимчасової вiдсутностi, Перший заступник Голови Правлiння, а в разi вiдсутностi також останнього – Заступник Голови Правлiння за наказом Першого заступника Голови Правлiння або за рiшенням Спостережної Ради, виконує всi повноваження, права та обов‘язки Голови Правлiння в обсягах, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Банку та чинним законодавством України для Голови Правлiння Банку. У разi своєї тимчасової вiдсутностi Перший Заступник Голови Правлiння може призначити зi складу членiв Правлiння тимчасово виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння. Тимчасово виконуючий обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння виконує всi повноваження Першого Заступника Голови Правлiння з врахуванням обмежень на вчинення певних дiй, що можуть бути визначенi у наказi про призначення тимчасово виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння. Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-5/5 вiд 28.05.2013 р.), п. Коссманну пiдпорядкована вертикаль Роздрiбного бiзнесу. Заступник Голови Правлiння у своїй роботi зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства України, Статуту Банку, Положення про Правлiння Банку, iнших нормативних документiв Банку, рiшень Спостережної ради, Правлiння, Голови Правлiння, Першого Заступника Голови Правлiння. Заступник Голови Правлiння зобов'язаний: ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх функцiональних обов’язкiв, добросовiсно виконувати наданi повноваження, дiяти виключно в iнтересах Банку, його акцiонерiв i клiєнтiв, ставити iнтереси Банку вище власних; приймати рiшення виключно в межах наданих повноважень, не припускаючи їх перевищення; не використовувати службове становище у власних iнтересах; завчасно i ретельно готуватися до засiдань Правлiння, контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдань Правлiння з питань, вiднесених до його повноважень; дотримуватися встановлених у Банку вимог щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики, не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Заступник Голови Правлiння повинен своєчасно надавати Спостережнiй радi точну iнформацiю про наявнiсть заiнтересованостi (особистого iнтересу) в будь-яких операцiях Банку чи афiлiйованих з ним осiб або про будь-якi iншi обставини, що становлять собою конфлiкт iнтересiв. Така iнформацiя повинна також негайно надаватися Правлiнню. Заступник Голови Правлiння повинен утримуватися вiд участi в дiяльностi органiв управлiння (Спостережної ради, Правлiння тощо) iнших юридичних осiб, не афiлiйованих з Банком. Забороняється без попередньої згоди Спостережної ради за власний рахунок або за рахунок iнших осiб вести пiдприємницьку дiяльнiсть чи здiйснювати операцiї, якi належать до сфери дiяльностi Банку. Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду на її розкриття не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв, на посадi Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 7 рокiв 3 мiсяцi. Протягом останнiх п’яти рокiв працює Заступником Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, Україна). Крiм того п. Коссманн є Членом Спостережної ради ПрАТ "Український процесiнговий центр" (м. Київ, Україна). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

1)ПосадаЗаступник Голови Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиГорбачов Вiктор Михайлович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
4)Рік народження**1960
5)Освіта**Вища економiчна.
6)Стаж керівної роботи (років)**27
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**АППБ "Аваль" - Заступник Голови Правлiння - директор кредитного департаменту.
8)дата обрання та термін, на який обрано31.10.2007 до 31 грудня 2014 р.
9)ОписРiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-14 вiд 31.10.2007 р.) призначений на посаду Заступника Голови Правлiння з 01 листопада 2007 р. Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-9/1 вiд 01.09.2011 р.) продовжено термiн повноважень п. Горбачова на посадi Заступника Голови Првлiння Банку до 31 грудня 2014 р. Функцiональнi повноваження (обов’язки) члена Правлiння визначаються Спостережною радою вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку. Заступник Голови Правлiння в своїй дiяльностi пiдзвiтний Спостережнiй радi та пiдпорядковується Першому заступнику Голови Правлiння Банку. Заступник Голови Правлiння має повноваження: приймати рiшення щодо поточної дiяльностi Банку шляхом участi в роботi Правлiння; дiяти вiд iменi Банку без довiреностi, представляти Банк перед будь-якими юридичними та/або фiзичними особами, вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї компетенцiї будь-якi правочини з врахуванням обмежень, визначених статтею 8 Статуту Банку; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному внутрiшнiми нормативними документами Банку, видавати накази та розпорядження, обов`язковi для виконання працiвниками Банку; у порядку, встановленому нормативними документами Банку, спiльно з iншою уповноваженою особою видавати довiреностi вiд iменi Банку, в тому числi керiвникам фiлiй (дирекцiй), представництв та вiддiлень Банку; керувати роботою структурних пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку; вiдповiдати за дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку, для яких Заступник Голови Правлiння призначений куратором; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному нормативними документами Банку, виконувати iншi повноваження, делегованi Правлiнням Банку. У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень, у т.ч. на час його тимчасової вiдсутностi, Перший заступник Голови Правлiння, а в разi вiдсутностi також останнього – Заступник Голови Правлiння за наказом Першого заступника Голови Правлiння або за рiшенням Спостережної Ради, виконує всi повноваження, права та обов‘язки Голови Правлiння в обсягах, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Банку та чинним законодавством України для Голови Правлiння Банку. У разi своєї тимчасової вiдсутностi Перший Заступник Голови Правлiння може призначити зi складу членiв Правлiння тимчасово виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння. Тимчасово виконуючий обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння виконує всi повноваження Першого Заступника Голови Правлiння з врахуванням обмежень на вчинення певних дiй, що можуть бути визначенi у наказi про призначення тимчасово виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння. Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-14 вiд 31.10.2007 р.), п. Горбачову пiдпорядкований Корпоративний бiзнес. Заступник Голови Правлiння у своїй роботi зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства України, Статуту Банку, Положення про Правлiння Банку, iнших нормативних документiв Банку, рiшень Спостережної ради, Правлiння, Голови Правлiння, Першого Заступника Голови Правлiння. Заступник Голови Правлiння зобов'язаний: ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх функцiональних обов’язкiв, добросовiсно виконувати наданi повноваження, дiяти виключно в iнтересах Банку, його акцiонерiв i клiєнтiв, ставити iнтереси Банку вище власних; приймати рiшення виключно в межах наданих повноважень, не припускаючи їх перевищення; не використовувати службове становище у власних iнтересах; завчасно i ретельно готуватися до засiдань Правлiння, контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдань Правлiння з питань, вiднесених до його повноважень; дотримуватися встановлених у Банку вимог щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики, не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Заступник Голови Правлiння повинен своєчасно надавати Спостережнiй радi точну iнформацiю про наявнiсть заiнтересованостi (особистого iнтересу) в будь-яких операцiях Банку чи афiлiйованих з ним осiб або про будь-якi iншi обставини, що становлять собою конфлiкт iнтересiв. Така iнформацiя повинна також негайно надаватися Правлiнню. Заступник Голови Правлiння повинен утримуватися вiд участi в дiяльностi органiв управлiння (Спостережної ради, Правлiння тощо) iнших юридичних осiб, не афiлiйованих з Банком. Забороняється без попередньої згоди Спостережної ради за власний рахунок або за рахунок iнших осiб вести пiдприємницьку дiяльнiсть чи здiйснювати операцiї, якi належать до сфери дiяльностi Банку. Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду на її розкриття не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв, на посадi Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 7 рокiв 2 мiсяцi. Протягом останнiх п’яти рокiв працює Заступником Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, Україна). Крiм того п. Горбачов є Членом Спостережної ради ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль" (м. Київ, Україна). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

1)ПосадаПерший Заступник Голови Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиБьош Герхард
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
4)Рік народження**1957
5)Освіта**Вища економiчна.
6)Стаж керівної роботи (років)**21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**АТ "Райффайзен Банк Аваль" - Заступник Голови Правлiння.
8)дата обрання та термін, на який обрано20.08.2010 до 31 грудня 2016 р.
9)ОписРiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-8/7 вiд 20.08.2010 р.) призначений на посаду Першого Заступника Голови Правлiння, яку обiймає з 06 листопада 2010 р. Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-12/1 вiд 05.12.2013 р.) п. Бьош обраний на новий строк на посаду Першого Заступника Голови Правлiння, продовжено термiн його повноважень до 31 грудня 2016 р. Перший Заступник Голови Правлiння керує, контролює та координує дiяльнiсть членiв Правлiння, зокрема: погоджує плани роботи та визначає завдання для членiв Правлiння; заслуховує звiти про результати дiяльностi членiв Правлiння; надає членам Правлiння обов’язковi для виконання вказiвки та завдання в межах їх функцiональних обов’язкiв, визначає прiоритетнiсть та порядок їх виконання; визначає способи взаємодiї мiж рiзними вертикалями (структурними пiдроздiлами) Банку; вирiшує спiрнi питання мiж структурними пiдроздiлами/вертикалями, що пiдпорядкованi рiзним членам Правлiння. Перший Заступник Голови Правлiння має наступнi повноваження: визначає час та мiсце скликання засiдань Правлiння, визначає та погоджує порядок денний засiдань та доповiдачiв за кожним з питань порядку денного; регулярно звiтує перед Головою Правлiння; укладає (пiдписує) трудовi договори (контракти) з працiвниками Банку вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; на пiдставi наказу має право делегувати частину своїх повноважень iншим членам Правлiння або працiвникам, якi є посадовими особами Банку не нижче категорiї В-1 (повне делегування повноважень Першого Заступника Голови Правлiння iншiй особi не допускається, якщо iнше не передбачено Положенням про Правлiння Банку). У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень, у т.ч. на час його тимчасової вiдсутностi, Перший Заступник Голови Правлiння виконує всi повноваження, права та обов‘язки Голови Правлiння в обсягах, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Банку та чинним законодавством України для Голови Правлiння Банку. У разi своєї тимчасової вiдсутностi Перший Заступник Голови може призначити зi складу членiв Правлiння тимчасово виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння. У разi тимчасової вiдсутностi усiх членiв Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння може призначити тимчасово виконуючим обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння посадову особу Банку не нижче категорiї В-1. Тимчасово виконуючий обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння виконує всi повноваження Першого Заступника Голови Правлiння з врахуванням обмежень на вчинення певних дiй, що можуть бути визначенi у наказi про призначення тимчасово виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння. Якщо Перший Заступник Голови Правлiння з будь-яких пiдстав не має змоги призначити виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння, таке призначення може бути здiйснене Спостережною радою Банку. Крiм того, Перший Заступник Голови Правлiння має повноваження: приймати рiшення щодо поточної дiяльностi Банку шляхом участi в роботi Правлiння; дiяти вiд iменi Банку без довiреностi, представляти Банк перед будь-якими юридичними та/або фiзичними особами, вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї компетенцiї будь-якi правочини з врахуванням обмежень, визначених статтею 8 Статуту Банку; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному внутрiшнiми нормативними документами Банку, видавати накази та розпорядження, обов`язковi для виконання працiвниками Банку; у порядку, встановленому нормативними документами Банку, спiльно з iншою уповноваженою особою видавати довiреностi вiд iменi Банку, в тому числi керiвникам фiлiй (дирекцiй), представництв та вiддiлень Банку; керувати роботою структурних пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку; вiдповiдати за дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку, для яких Перший Заступник Голови Правлiння призначений куратором; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному нормативними документами Банку, виконувати iншi повноваження, делегованi Правлiнням Банку. Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-28 вiд 15.10.2008 р.), п. Бьошу пiдпорядкованi Департамент бухгалтерського облiку, контролю та звiтностi, Департамент контролiнгу. Перший Заступник Голови Правлiння у своїй роботi зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства України, Статуту Банку, Положення про Правлiння Банку, iнших нормативних документiв Банку, рiшень Спостережної ради, Правлiння, Голови Правлiння. Перший Заступник Голови Правлiння зобов'язаний: ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх функцiональних обов’язкiв, добросовiсно виконувати наданi повноваження, дiяти виключно в iнтересах Банку, його акцiонерiв i клiєнтiв, ставити iнтереси Банку вище власних; приймати рiшення виключно в межах наданих повноважень, не припускаючи їх перевищення; не використовувати службове становище у власних iнтересах; завчасно i ретельно готуватися до засiдань Правлiння, контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдань Правлiння з питань, вiднесених до його повноважень; дотримуватися встановлених у Банку вимог щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики, не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Перший Заступник Голови Правлiння повинен своєчасно надавати Спостережнiй радi точну iнформацiю про наявнiсть заiнтересованостi (особистого iнтересу) в будь-яких операцiях Банку чи афiлiйованих з ним осiб або про будь-якi iншi обставини, що становлять собою конфлiкт iнтересiв. Така iнформацiя повинна також негайно надаватися Правлiнню. Перший Заступник Голови Правлiння повинен утримуватися вiд участi в дiяльностi органiв управлiння (Спостережної ради, Правлiння тощо) iнших юридичних осiб, не афiлiйованих з Банком. Забороняється без попередньої згоди Спостережної ради за власний рахунок або за рахунок iнших осiб вести пiдприємницьку дiяльнiсть чи здiйснювати операцiї, якi належать до сфери дiяльностi Банку. Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду на її розкриття не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв, на посадi Першого Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 4 роки 1 мiсяць. Протягом останнiх п’яти рокiв працював: з 2006 р. по 2010 р. Заступником Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль"; з листопада 2010 р. обiймає посаду Першого Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, Україна). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

1)ПосадаГолова Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиЛавренчук Володимир Миколайович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
4)Рік народження**1957
5)Освіта**Вища економiчна.
6)Стаж керівної роботи (років)**32
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**АКБ "Райффайзенбанк Україна" - Член Правлiння.
8)дата обрання та термін, на який обрано19.10.2005 до 31 грудня 2015 р.
9)ОписРiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-71/1 вiд 19.10.2005 р.) призначений на посаду Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 21 жовтня 2005 р. Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-10/6а вiд 20.10.2010 р.) продовжено термiн повноважень п. Лавренчука на посадi Голови Првлiння Банку на п'ять рокiв до 31 грудня 2015 р. Голова Правлiння має наступнi повноваження: - в порядку, передбаченому Положенням про Правлiння Банку, органiзовує засiдання Правлiння, зокрема, скликає засiдання Правлiння, головує на них, пiдписує у встановленому порядку протоколи засiдань та постанови Правлiння; - заслуховує звiти Першого Заступника Голови Правлiння; - укладає (пiдписує) трудовi договори (контракти) з працiвниками Банку вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - здiйснює представництво iнтересiв Банку перед Нацiональним банком України, Кабiнетом Мiнiстрiв України, в iнших державних органах та установах; - на пiдставi наказу має право делегувати частину своїх повноважень iншим членам Правлiння або працiвникам, якi є посадовими особами Банку не нижче категорiї В-1 (повне делегування повноважень Голови Правлiння iншiй особi не допускається, якщо iнше не передбачено Положенням про Правлiння Банку). У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень, у т.ч. на час його тимчасової вiдсутностi, Перший Заступник Голови Правлiння виконує всi повноваження, права та обов‘язки Голови Правлiння в обсягах, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Банку та чинним законодавством України для Голови Правлiння Банку. Крiм того, Голова Правлiння має повноваження: приймати рiшення щодо поточної дiяльностi Банку шляхом участi в роботi Правлiння; дiяти вiд iменi Банку без довiреностi, представляти Банк перед будь-якими юридичними та/або фiзичними особами, вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї компетенцiї будь-якi правочини з врахуванням обмежень, визначених статтею 8 Статуту Банку; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному внутрiшнiми нормативними документами Банку, видавати накази та розпорядження, обов`язковi для виконання працiвниками Банку; у порядку, встановленому нормативними документами Банку, спiльно з iншою уповноваженою особою видавати довiреностi вiд iменi Банку, в тому числi керiвникам фiлiй (дирекцiй), представництв та вiддiлень Банку; керувати роботою структурних пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку; вiдповiдати за дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку, для яких Голова Правлiння призначений куратором; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному нормативними документами Банку, виконувати iншi повноваження, делегованi Правлiнням Банку. Голова Правлiння у своїй роботi зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства України, Статуту Банку, Положення про Правлiння Банку, iнших нормативних документiв Банку, рiшень Спостережної ради, Правлiння. Голова Правлiння зобов'язаний: ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх функцiональних обов’язкiв, добросовiсно виконувати наданi повноваження, дiяти виключно в iнтересах Банку, його акцiонерiв i клiєнтiв, ставити iнтереси Банку вище власних; приймати рiшення виключно в межах наданих повноважень, не припускаючи їх перевищення; не використовувати службове становище у власних iнтересах; завчасно i ретельно готуватися до засiдань Правлiння, контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдань Правлiння з питань, вiднесених до його повноважень; дотримуватися встановлених у Банку вимог щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики, не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Голова Правлiння повинен своєчасно надавати Спостережнiй радi точну iнформацiю про наявнiсть заiнтересованостi (особистого iнтересу) в будь-яких операцiях Банку чи афiлiйованих з ним осiб або про будь-якi iншi обставини, що становлять собою конфлiкт iнтересiв. Така iнформацiя повинна також негайно надаватися Правлiнню. Голова Правлiння повинен утримуватися вiд участi в дiяльностi органiв управлiння (Спостережної ради, Правлiння тощо) iнших юридичних осiб, не афiлiйованих з Банком. Забороняється без попередньої згоди Спостережної ради за власний рахунок або за рахунок iнших осiб вести пiдприємницьку дiяльнiсть чи здiйснювати операцiї, якi належать до сфери дiяльностi Банку. Згiдно рiшення Спостережної ради (Протокол № СР-7/2 вiд 26.07.2011) наступнi пiдроздiли Банку є пiдпорядкованi Головi Правлiння: юридичний пiдроздiл, пiдроздiли фiнансового монiторингу та комплаєнс контролю, служба зв’язкiв з громадськiстю та корпоративних комунiкацiй, служба охорони працi, група регiонального менеджменту. Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду на її розкриття не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 32 роки, на посадi Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 9 рокiв 2 мiсяцi. Протягом останнiх п’яти рокiв працює Головою Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, Україна). Крiм того, п. Лавренчук є Головою Спостережної ради ТОВ «Райффайзен Лiзинг Аваль» (м. Київ, Україна) та Членом Правлiння АСОЦIАЦIЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА БIЗНЕС АСОЦIАЦIЯ" (м. Київ, Україна). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

1)ПосадаЧлен Спостережної ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКурт Гайгер
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
4)Рік народження**1946
5)Освіта**Вища. Ступiнь магiстра, ступiнь доктора юридичних наук.
6)Стаж керівної роботи (років)**35
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**На момент обрання Членом Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi Члена Спостережної ради Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ.
8)дата обрання та термін, на який обрано25.04.2014 3 роки
9)ОписОбраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-51 вiд 25.04.2014 р.) 25 квiтня 2014 року iз строком повноважень на три роки. Є представником акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi Банку. Приймає участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх необхiдних дiй для виконання повноважень Спостережної ради вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального Банку України та законодавства України. Функцiональнi обов’язки Члена Спостережної ради визначаються i розподiляються вiдповiдно до рiшень Спостережної ради. Для забезпечення дiяльностi Спостережної ради Банку повинен приймати участь в її засiданнях та засiданнях її комiтетiв (у разi їх наявностi), до складу яких його буде обрано, бути професiйно та iнформацiйно пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Спостережної ради та таких комiтетiв. Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв. Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi Комiтети. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 43 роки, на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 5 рокiв 2 мiсяцi. Протягом останнiх п’яти рокiв працював: з 2010 р. обiймає посаду Члена Спостережної ради Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

1)ПосадаЧлен Спостережної ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМартiн Грюль
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
4)Рік народження**1959
5)Освіта**Вища. Ступiнь магiстра.
6)Стаж керівної роботи (років)**33
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**На момент обрання Членом Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi Члена Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ.
8)дата обрання та термін, на який обрано25.04.2014 3 роки
9)ОписОбраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-51 вiд 25.04.2014 р.) 25 квiтня 2014 року iз строком повноважень на три роки. Є представником акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi Банку. Приймає участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх необхiдних дiй для виконання повноважень Спостережної ради вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального Банку України та законодавства України. Функцiональнi обов’язки Члена Спостережної ради визначаються i розподiляються вiдповiдно до рiшень Спостережної ради. Для забезпечення дiяльностi Спостережної ради Банку повинен приймати участь в її засiданнях та засiданнях її комiтетiв (у разi їх наявностi), до складу яких його буде обрано, бути професiйно та iнформацiйно пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Спостережної ради та таких комiтетiв. Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв. Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi Комiтети. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 рокiв, на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 9 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв працює на посадi Члена Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

1)ПосадаЧлен Спостережної ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиАрiс Богданерiс
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
4)Рік народження**1963
5)Освіта**Вища. Ступiнь магiстра.
6)Стаж керівної роботи (років)**27
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**На момент обрання Членом Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi Члена Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ.
8)дата обрання та термін, на який обрано25.04.2014 3 роки
9)ОписОбраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-51 вiд 25.04.2014 р.) 25 квiтня 2014 року iз строком повноважень на три роки. Є представником акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi Банку. Приймає участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх необхiдних дiй для виконання повноважень Спостережної ради вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального Банку України та законодавства України. Функцiональнi обов’язки Члена Спостережної ради визначаються i розподiляються вiдповiдно до рiшень Спостережної ради. Для забезпечення дiяльностi Спостережної ради Банку повинен приймати участь в її засiданнях та засiданнях її комiтетiв (у разi їх наявностi), до складу яких його буде обрано, бути професiйно та iнформацiйно пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Спостережної ради та таких комiтетiв. Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв. Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi Комiтети. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв, на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 9 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв працює на посадi Члена Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

1)ПосадаГолова Спостережної ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКарл Зевельда
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
4)Рік народження**1950
5)Освіта**Вища. Ступiнь магiстра, ступiнь доктора економiчних наук.
6)Стаж керівної роботи (років)**33
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**На момент обрання Головою Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi Голови Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ.
8)дата обрання та термін, на який обрано25.04.2014 3 роки
9)ОписОбраний Головю Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-51 вiд 25.04.2014 р.) 25 квiтня 2014 року iз строком повноважень на три роки. Є представником акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi Банку. Очолює Спостережну раду Банку, яка здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, захищає права та представляє iнтереси акцiонерiв Банку в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв у межах її компетенцiї. Голова Спостережної ради має наступнi повноваження: керує роботою Спостережної ради; пiдписує контракт (трудовий договiр) з Головою та членами Правлiння Банку; скликає засiдання Спостережної ради та головує на них, пiдписує протоколи засiдань; здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Спостережної ради в межах її повноважень. Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. Голова несе вiдповiдальнiсть за складання та зберiгання протоколiв засiдань Спостережної ради. Будь-яке листування вiд iменi Спостережної ради має вестися Головою та має належним чином передаватись його наступнику, який буде дiяти в якостi Голови. Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Голова Спостережної ради повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв. Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi Комiтети. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 33 роки, на посадi Члена, з 25 квiтня 2014 року Голови Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 3 роки 8 мiсяцiв. Протягом останнiх п’яти рокiв працював: з 1998 р. по 2010 р. Членом Правлiння «Райффайзен Центральбанк Естеррайх АГ» (Австрiя); з 2010 р. по червень 2013 р. Заступником Голови Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя); з червня 2013 р. обiймає посаду Голови Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

1)ПосадаЗаступник Голови Спостережної ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПiтер Леннк
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
4)Рік народження**1963
5)Освіта**Вища. Ступiнь магiстра.
6)Стаж керівної роботи (років)**27
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**На момент обрання Заступником Голови Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi Члена Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ.
8)дата обрання та термін, на який обрано25.04.2014 3 роки
9)ОписОбраний Заступником Голови Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-51 вiд 25.04.2014 р.) 25 квiтня 2014 року iз строком повноважень на три роки. Є представником акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi Банку. Приймає участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх необхiдних дiй для виконання повноважень Спостережної ради вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального Банку України та законодавства України. Для забезпечення дiяльностi Спостережної ради Банку повинен приймати участь в її засiданнях та засiданнях її комiтетiв (у разi їх наявностi), до складу яких його буде обрано, бути професiйно та iнформацiйно пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Спостережної ради та таких комiтетiв. Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв. Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi Комiтети. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв, на посадi Заступника Голови Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 3 роки 6 мiсяцiв. Протягом останнiх п’яти рокiв працює на посадi Члена Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя). Крiм того, обiймає посаду Члена Правлiння Raiffeisen CIS Region Holding GmbH (м. Вiдень, Австрiя), Члена Правлiння Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH (м. Вiдень, Австрiя). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

1)ПосадаЧлен Спостережної ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиГерберт Степiч
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- - -
4)Рік народження**1946
5)Освіта**Вища. Ступiнь магiстра, ступiнь доктора економiчних наук.
6)Стаж керівної роботи (років)**43
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**На момент обрання Членом Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi Старшого радника Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ.
8)дата обрання та термін, на який обрано25.04.2014 3 роки
9)ОписОбраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-51 вiд 25.04.2014 р.) 25 квiтня 2014 року iз строком повноважень на три роки. Є представником акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi Банку. Приймає участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх необхiдних дiй для виконання повноважень Спостережної ради вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального Банку України та законодавства України. Функцiональнi обов’язки Члена Спостережної ради визначаються i розподiляються вiдповiдно до рiшень Спостережної ради. Для забезпечення дiяльностi Спостережної ради Банку повинен приймати участь в її засiданнях та засiданнях її комiтетiв (у разi їх наявностi), до складу яких його буде обрано, бути професiйно та iнформацiйно пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Спостережної ради та таких комiтетiв. Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв. Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi Комiтети. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 43 роки, на посадi Голови, з 25 квiтня 2014 року Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 9 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв працював на посадi Голови Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, з червня 2013 р. обiймає посаду Старшого радника Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя). Згода на розкриття паспортних даних не надана.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.