Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2014рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 646961
3. Дата проведення державної реєстрації
27.03.1992
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
3002774908
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
13712
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19Iншi види грошового посередництва
64.91Фiнансовий лiзинг
64.99Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у.
10. Органи управління підприємства
Органи управлiння АТ “Райффайзен Банк Аваль”: - Загальнi збори акцiонерiв (вищий орган управлiння); - Спостережна рада Банку (орган, що захищає права та представляє iнтереси акцiонерiв Банку, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Банку у межах визначеної компетенцiї); - Правлiння Банку (виконавчий орган). Органами контролю за дiяльнiстю Банку є Ревiзiйна комiсiя Банку та Служба внутрiшнього аудиту. Iнформацiя про органи управлiння може не надаватися, оскiльки Банк є акцiонерним товариством (згiдно абзацу 2, п. 5, гл. 4, роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 р. № 2826).
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Головне управлiння Нацiонального банку України по м.Києву та Київськiй обл.
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
32008173102
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Raiffeisen Bank International, Vienna (RZBAATWW)
5) МФО банку
немає
6) поточний рахунок
55022305