Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2014рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909

Зміст

1. Основні відомості про емітента:X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіX
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осібX
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря-
5. Інформація про рейтингове агентствоX
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаX
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаX
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітентаX
9. Інформація про загальні збори акціонерівX
10. Інформація про дивідендиX
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітентX
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента-
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом-
4) інформація про похідні цінні папери-
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду-
13. Опис бізнесуX
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента-
3) інформація про зобов'язання емітентаX
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції-
5) інформація про собівартість реалізованої продукції-
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів-
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуX
17. Інформація про стан корпоративного управлінняX
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій-
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям-
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду-
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття-
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду-
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року-
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття-
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів-
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів-
23. Основні відомості про ФОН-
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН-
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН-
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН-
27. Правила ФОН-
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)X
30. Річна фінансова звітність-
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)-
33. Примітки- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, оскiльки дана посада вiдсутня. Проте згiдно п. 6.3.12 Статуту Банку Спостережна рада за пропозицiєю Голови Спостережної ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Згiдно п.8.1. Принципiв корпоративного управлiння Банку, затвердженого рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку (Протоко № Зб-47 вiд 28.04.2010 р.): з питань корпоративного управлiння акцiонери мають право звертатися до Виконавчого секретарiату Банку за юридичною адресою - 01011, Україна, м.Київ, вул. Лєскова,9. - Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом облiгацiй. - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iнших цiнних паперiв. - Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не здiйснює випуск похiдних цiнних паперiв. - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, оскiльки Банк в звiтному роцi не здiйснював викуп власних акцiй. - Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" здiйснює банкiвську дiяльнiсть (згiдно абзацу 3, п. 15, гл. 4, роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 р. № 2826). - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" здiйснює банкiвську дiяльнiсть (згiдно абзацу 6, п. 15, гл. 4, роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 р. № 2826). - Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" здiйснює банкiвську дiяльнiсть (згiдно абзацу 6, п. 15, гл. 4, роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 р. № 2826). - Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, оскiльки Банк не є емiтентом боргових цiнних паперiв з забезпеченням. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. - Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. - Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбувались протягом звiтного перiоду, не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. - Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. - Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду не надаються, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. - Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року не надаються, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. - Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. - Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв. - Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв. - Основнi вiдомостi про ФОН не надаються, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. - Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. - Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. - Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. - Правила ФОН не розкриваються, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. - Рiчна фiнансова звiтнiсть (за нацiональними стандартами бухгалтерського облiку) не надається, оскiльки Банк складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог МСФЗ (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). - Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.