Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2014рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння   Лавренчук Володимир Миколайович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.17.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14305909
4. Місцезнаходження
01011м. Київ -м. Київ вул. Лєскова, буд. 9
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 490-88-01(044) 285-32-31
6. Електронна поштова адреса
info@aval.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії30.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована уВiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку-  30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінціhttp://www.aval.ua/about/for_publication/в мережі Інтернет30.04.2015
 (адреса сторінки) (дата)