Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2014рік

Назва:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЯРИНА"
ЄДРПОУ:31432333

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва

Коди
Дата (рік, місяць, число)
ПідприємствоПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЯРИНА"за ЄДРПОУ31432333
Територія3223155400за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання230за КОПФГ
Вид економічної діяльності 55.10за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб3
Одиниця виміру:тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон:Солов’яненка, буд. 308-а, смт. Козин, Обухівський, Київська область, 08711, Україна, 044-251-69-78

1. Баланс на 31.12.2014 р.
Форма № 1-м

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції1005529.4529.4
Основні засоби:10104510.74486.8
- первісна вартість10116866.16872.4
- знос1012( 2355.4 )( 2385.6 )
Довгострокові біологічні активи:102000
Довгострокові фінансові інвестиції103000
Інші необоротні активи109000
Усього за розділом I10955040.15016.2
II. Оборотні активи
Запаси11003.73.7
- у тому числі готова продукція110300
Поточні біологічні активи111000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:112500
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом113514.714.7
- у тому числі податок на прибуток113600
Інша поточна дебіторська заборгованість1155206.7450.3
Поточні фінансові інвестиції116000
Гроші та їх еквіваленти116520
Витрати майбутніх періодів117000
Інші оборотні активи119015.715.7
Усього за розділом II1195242.8484.4
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття120000
Баланс13005282.95500.6

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал14006446.86446.8
Додатковий капітал141000
Резервний капітал141500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420-1973.8-2047.9
Неоплачений капітал1425( 0 )( 0 )
Усього за розділом I149544734398.9
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення159500
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків160000
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями161000
- товари, роботи, послуги1615722.3673.8
розрахунками з бюджетом1620047.6
у тому числі з податку на прибуток162100
- зі страхування162500
- з оплати праці163013.317.1
Доходи майбутніх періодів166500
Інші поточні зобов'язання169074.3363.2
Усього за розділом IІІ1695809.91101.7
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття170000
Баланс19005282.95500.6

Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2014 р.
Форма № 2-м

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)200065.9220.3
Інші операційні доходи2120( 0 )( 0 )
Інші доходи224000
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)228065.9220.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 0 )( 66.6 )
Інші операційні витрати2180( 137.5 )( 257.1 )
Інші витрати2270( 2.5 )( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)2285( 140 )( 323.7 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)2290( -74.1 )( -103.4 )
Податок на прибуток2300( 0 )( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)2350-74.1 -103.4

Примітки до балансуд/н
Примітки до звіту про фінансові результатид/н
КерівникПавлюк Вікторія Станіславівна
Головний бухгалтерНе передбачено