Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2014рік

Назва:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА"
ЄДРПОУ:22877057

Зміст

1. Основні відомості про емітента:X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіX
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осібX
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаряX
5. Інформація про рейтингове агентство-
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)-
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаX
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаX
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітентаX
9. Інформація про загальні збори акціонерівX
10. Інформація про дивіденди-
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент-
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента-
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом-
4) інформація про похідні цінні папери-
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду-
13. Опис бізнесу-
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітентаX
3) інформація про зобов'язання емітентаX
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції-
5) інформація про собівартість реалізованої продукції-
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів-
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуX
17. Інформація про стан корпоративного управлінняX
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій-
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям-
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду-
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття-
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду-
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року-
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття-
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів-
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів-
23. Основні відомості про ФОН-
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН-
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН-
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН-
27. Правила ФОН-
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)-
30. Річна фінансова звітністьX
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)-
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)-
33. ПриміткиПричини вiдсутностi наступної iнформацiї: 4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, оскiльки в товариствi посада корпоративного секретаря вiдсутня. 5. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, оскiльки емiтент рейтингову оцiнку не проводив, до рейтингового агентства не звертався. 6. Серед акціонерів ПрАТ "УМВБ" немає фізичних осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. 10. Iнформацiя про дивiденди не заповнюється, тому що ПрАТ "УМВБ" є неприбутковою органiзацiєю, всi прибутки спрямовуються на розвиток товариства, тому дивiденди не нараховуються та не сплачуються. 12.2), 12.3), 12.4) iнформацiя по даним пунктам не заповнюється, тому що емiтент, крiм акцiй простих iменних, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв не випускав. 12. 5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнюється, оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викупав. 14.4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнюється, тому що емiтент не займається такими видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 14. 5) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснює розрахунок собiвартостi наданих послуг (нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку не зобов"язують визначати собiвартiсть для розрахунку фiнансового результату). 15. Iнформацiя про забезпечення боргових цiнних паперiв не заповнюється, оскiльки борговi цiннi папери емiтентом не випускались. 18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється, так як емiтент не випускав iпотечних облiгацiй. 19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включенi до складу iпотечного покриття не заповнюється, оскiльки емiтентом кредитнi договори не укладались, борговi зобов'язання вiдсутнi. 21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється, оскiльки емiтент не випускав iпотечних сертифiкатiв. 22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється, оскiльки iпотечнi активи у емiтента вiдсутнi. 23. Iнформацiя основнi вiдомостi про ФОН не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 26. Iнформацiя розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 27. Iнформацiя правила ФОН не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 31. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не заповнено, оскiльки звiт про рух грошових коштiв сформовано за прямим методом. 32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств.