Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2014рік

Назва:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА"
ЄДРПОУ:22877057

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правління   Гулей А.І.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.28.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
22877057
4. Місцезнаходження
04070Київська Подільськийм. Київ вул. Межигірська, буд. 1
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 461-54-30(044) 461-54-28
6. Електронна поштова адреса
uice@uice.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії28.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована уБюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"81 (2085)  29.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінціwww.uice.com.uaв мережі Інтернет29.04.2015
 (адреса сторінки) (дата)