Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 1 квартал 2015 року

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909

Квартальна фінансова звітність банку

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 1 квартал 2015 року
РядокНайменування статтіНа звітну дату поточного кварталуНа кінець попереднього фінансового року
АКТИВИ
1Грошові кошти та їх еквіваленти105945776843152
1Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України00
2Торгові цінні папери4706254169235
3Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток00
4Кошти в інших банках, у тому числі:830115228
4.1в іноземній валюті830115228
5Резерви під знецінення коштів в інших банках-12451-12465
6Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:3130723029705240
6.1кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:2204996920947630
6.1.1в іноземній валюті97361567816594
6.1.2резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів-5754367-3573496
6.2кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:92572618757610
6.2.1в іноземній валюті45970894658273
6.2.2резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів-15585963-10292947
8Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі:3530284682058
9Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж-56354-21579
10Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому числі:117996239415
11Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення00
12Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії206080206080
13Інвестиційна нерухомість140490145962
14Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток215052215052
15Відстрочений податковий актив978058978205
16Основні засоби та нематеріальні активи24291892505665
17Інші фінансові активи, у тому числі:1515158744196
18Резерви під інші фінансові активи-45587-39493
19Інші активи178156156569
20Резерви під інші активи-81152-57058
21Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття4734150576
23Усього активів, у тому числі:5279691046656633
23.1в іноземній валюті2315813616979774
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
24Кошти банків, у тому числі:68975495378288
24.1в іноземній валюті65880895054614
253Кошти клієнтів, у тому числі:3256212628800408
25кошти юридичних осіб, у тому числі:1675663614592924
25.1в іноземній валюті44067613655692
25.2кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:1388210310905539
25.2.1в іноземній валюті39145062961738
26Кошти фізичних осіб, у тому числі:1580549014207484
26.1в іноземній валюті80330406066247
26.2кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:71985946399633
26.2.1в іноземній валюті27528021821372
27Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:00
27.1в іноземній валюті00
28Інші залучені кошти00
29Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток28832883
30Відстрочені податкові зобов'язання2250622653
31Резерви за зобов’язаннями5960541802
32Інші фінансові зобов’язання18463581422531
33Інші зобов'язання322056315207
34Субординований борг69785874727360
35Зобов'язання групи вибуття00
36Усього зобов'язань, у тому числі:4869167040711132
36.1в іноземній валюті2659158620002171
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
37Статутний капітал30027753002775
39Емісійні різниці30333063033306
39.1Незареєстровані внески до статутного капіталу00
39.2Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-3136662-1301940
40Резервні та інші фонди банку316916316916
40.1Резерви переоцінки888905894444
46Усього власного капіталу41052405945501
47Усього зобов'язань та власного капіталу5279691046656633
-
Затверджено до випуску та підписано   
10.04.2015року КерівникЛавренчук В.М.
    (підпис, ініціали, прізвище)
Клекота I.В., тел. (044) 490-87-47 Головний бухгалтер Макаренко Л.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2015 року
Найменування статтіЗвітний періодПопередній період
за поточний кварталза поточний квартал наростаючим підсумком з початку рокуза відповідний квартал попереднього рокуза відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
12345
Процентні доходи1850494185049415213371521337
Процентні витрати-501867-501867-367806-367806
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)1348627134862711535311153531
Комісійні доходи579541579541417192417192
Комісійні витрати-102014-102014-72155-72155
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку73789173789119441944
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості0000
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки8321008321005289152891
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж0011
Результат від операцій з іноземною валютою-358274-358274106838106838
Результат від переоцінки іноземної валюти-1448886-1448886-1012893-1012893
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості0000
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова0000
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова0000
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках-2576013-2576013-868130-868130
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів-12786-12786-10218-10218
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж-34775-3477510001000
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення0000
Відрахування до резервів за зобов'язаннями-11358-1135878517851
Інші операційні доходи60006600065341553415
Адміністративні та інші операційні витрати-854320-854320-736236-736236
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній0000
Прибуток/(збиток) до оподаткування-1840261-1840261-904969-904969
Витрати на податок на прибуток00-38100-38100
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває-1840261-1840261-943069-943069
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування0000
Прибуток/(збиток)-1840261-1840261-943069-943069

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати) (продовження)
за 1 квартал 2015 року
Найменування статтіЗвітний періодПопередній період
за поточний кварталза поточний квартал наростаючим підсумком з початку рокуза відповідний квартал попереднього рокуза відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
12345
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж00550191550191
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів-5539-5539-5860-5860
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків0000
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії0000
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом00-54882-54882
Інший сукупний дохід після оподаткування-5539-5539489449489449
Усього сукупного доходу-1845800-1845800-453620-453620
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію-0.06-0.06-0.03-0.03
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію-0.06-0.06-0.03-0.03
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію0000
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію0000
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік-0.06-0.06-0.03-0.03
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік-0.06-0.06-0.03-0.03

-
Затверджено до випуску та підписано   
10.04.2015року КерівникЛавренчук В.М.
    (підпис, ініціали, прізвище)
Клекота I.В., тел. (044) 490-87-47 Головний бухгалтер Макаренко Л.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)