Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 1 квартал 2015 року

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909

III.Основні відомості про емітента

1. Повне найменуванняПублiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)А01 № 646961
3. Дата проведення державної реєстрації27.03.1992
4. Територія (область)м. Київ
5. Статутний капітал (грн)3002774908
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії0
8. Середня кількість працівників (осіб)13435
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД64.19Iншi види грошового посередництва 64.91 Фiнансовий лiзинг 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у.
10. Органи управління підприємстваВiдповiдно до роздiлу 6 Статуту АТ “Райффайзен Банк Аваль”, органами управлiння Банку є: - Загальнi збори акцiонерiв (вищий орган управлiння); - Спостережна рада Банку (орган, що захищає права та представляє iнтереси акцiонерiв Банку, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Банку у межах визначеної компетенцiї); - Правлiння Банку (виконавчий орган). Органами контролю за дiяльнiстю Банку є Ревiзiйна комiсiя Банку та Служба внутрiшнього аудиту.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валютіГоловне управлiння Нацiонального банку України по м.Києву та Київськiй обл.
2) МФО банку321024
3) поточний рахунок32008173102
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валютіRaiffeisen Bank International, Vienna (RZBAATWW)
5) МФО банкунемає
6) поточний рахунок55022305