Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2012рік

Назва:ПРАТ "ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЯРИНА"
ЄДРПОУ:31432333

Річна фінансова звітність малого підприємства

Коди
Дата (рік, місяць, число)2013 | 01 | 01
ПідприємствоПРАТ "ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЯРИНА" за ЄДРПОУ31432333
Територіяза КОАТУУ3223155400
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ230
Орган державного управлінняза КОДУ0
Вид економічної діяльностіДіяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщуванняза КВЕД55.10
Середня кількість працівників (чол.)3  
Одиниця виміру:тис. грн.
Адреса:Солов’яненка, буд. 308-а, смт. Козин, Обухівський, Київська область, 08711, Україна, 044-251-69-78
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс на 31.12.2012 р.
Форма № 1-м
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво0206.9536.3
Основні засоби:
- залишкова вартість0304636.54573.6
- первісна вартість0316862.46862.4
- знос032( 2225.9 )( 2288.8 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість03500
- первісна вартість03600
- накопичена амортизація037( 0 )( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції04000
Інші необоротні активи07000
Усього за розділом I0804643.45109.9
II. Оборотні активи
Виробничі запаси100262.33.7
Поточні біологічні активи11000
Готова продукція13000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість1605.90
- первісна вартість1615.90
- резерв сумнівних боргів162( 0 )( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом17012.60.5
Інша поточна дебіторська заборгованість21038.243.4
Поточні фінансові інвестиції22000
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті2305.90.2
- у тому числі в касі23100
- в іноземній валюті24000
Інші оборотні активи25014.93.3
Усього за розділом II260339.851.1
III. Витрати майбутніх періодів27000
ІV. Необоротні активи та групи вибуття27500
Баланс2804983.25161

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Власний капітал
Статутний капітал3006446.86446.8
Додатковий капітал32000
Резервний капітал34000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350-1643.5-1870.4
Неоплачений капітал360( 0 )( 0 )
Усього за розділом I3804803.34576.4
II. Забезпечення наступних виплат та платежів43000
ІІІ. Довгострокові зобов’язання48000
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків50000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями51000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53079.6466.6
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом55035.867.6
- зі страхування5705.90.7
- з оплати праці*5801411.4
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу60500
Інші поточні зобов'язання61044.638.3
Усього за розділом IV620179.9584.6
V. Доходи майбутніх періодів63000
Баланс6404983.25161
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці0

Приміткид/н
КерівникПавлюк Вікторія Станіславівна
Головний бухгалтерНе передбачено

Звіт про фінансові результати
за 31.12.2012 р.
Форма № 2-м
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)010283.1469.9
Непрямі податки та інші вирахування з доходу020( 0 )( 55.7 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)030283.1414.2
Інші операційні доходи040054.3
Інші доходи05000
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)070283.1468.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080( 133.7 )( 124.6 )
Інші операційні витрати090( 372.8 )( 272.2 )
Вписуваний рядок - у тому числі:091( 0 )( 0 )
Вписуваний рядок:092( 0 )( 0 )
Інші витрати100( 3.5 )( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100)120( 510 )( 396.8 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)130-226.971.7
Податок на прибуток140( 0 )( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)150-226.971.7
Забезпечення матеріального заохочення16000
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів20100
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів20200

Приміткид/н
КерівникПавлюк Вікторія Станіславівна
Головний бухгалтерНе передбачено