Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 3 квартал 2014 року

Назва:Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»
ЄДРПОУ:38926880

Зміст

1. Основні відомості про емітентаX
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності-
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб-
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря-
5. Інформація про посадових осіб емітентаX
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітентX
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітентаX
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом-
4) інформація про похідні цінні папери емітента-
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітентаX
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції-
3) інформація про собівартість реалізованої продукції-
9. Інформація про конвертацію цінних паперів-
10. Інформація про заміну управителя-
11. Інформація про керуючого іпотекою-
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів-
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом-
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття-
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям-
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду-
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття-
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів-
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку-
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітностіX
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)-
19. Примітки:
2.Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi- протягом звiтного перiоду Товариство не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. 3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, оскiльки Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду. 4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - iнформацiя вiдсутня, в штатному розписi Товариства вiдсутня посада корпоративного секретаря; 7. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiтент не випускав iншi цiннi папери 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - емiтент не має похiдних цiнних паперiв. 8. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 1) iнформацiя про зобов'язання - вiдсутня, оскiльки емiтент не має зобов'язань 2-3) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як Товариство не займається такими видами дiяльностi. 16. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдсутня, емiтент подає фiнансову звiтнiсть, складену за Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку. 18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.