Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 3 квартал 2014 року

Назва:ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»
ЄДРПОУ:00191129

III.Основні відомості про емітента

1. Повне найменуванняПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)А01 №162449
3. Дата проведення державної реєстрації30.12.1996
4. Територія (область)Донецька
5. Статутний капітал (грн)3092815187.5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії0
8. Середня кількість працівників (осіб)27141
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД24.10Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 24.51 Лиття чавуну 24.52 Лиття сталi
10. Органи управління підприємстваЗгiдно дiючої редакцiї Статуту Товариства органами Товариства є: Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв Товариства; Наглядова рада Товариства; Виконавчий орган Товариства (одноособовий) – Генеральний директор Товариства; Ревiзiйна комiсiя Товариства (у разi обрання загальними зборами акцiонерiв). Органи Товариства дiють в межах своїх повноважень та компетенцiї, що визначається Статутом Товариства. Утворення та вiдкликання (змiна) органiв Товариства здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом внесення змiн до Статуту Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валютіПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК»
2) МФО банку334851
3) поточний рахунок26002962487612
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валютіПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК»
5) МФО банку334851
6) поточний рахунок26007962485222