Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 3 квартал 2014 року

Назва:ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»
ЄДРПОУ:00191129

Квартальна фінансова звітність емітента

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2014 | 10 | 01
ПідприємствоПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»за ЄДРПОУ00191129
Територіяза КОАТУУ1412300000
Організаційно-правова форма господарюванняза КОПФГ234
Вид економічної діяльностіВиробництво чавуну, сталі та феросплавівза КВЕД24.10
Середня кількість працівників27141
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
АдресаВУЛИЦЯ ЛЕВЧЕНКА, БУДИНОК 1, МIСТО МАРIУПОЛЬ, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., 87504
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітностіV

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2014 р.


АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:10001181686887794
первісна вартість1001256292523310191
накопичена амортизація100213813165452397
Незавершені капітальні інвестиції1005279793333101915607
Основні засоби:101096988561778315110144211
первісна вартість101199948011863493711112906
знос1012295945851786968695
Інвестиційна нерухомість:1015000
первісна вартість1016000
знос1017000
Довгострокові біологічні активи:1020008862
первісна вартість1021008862
накопичена амортизація1022000
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

337713

337870

2622532
інші фінансові інвестиції10350035222
Довгострокова дебіторська заборгованість104089321362336333
Відстрочені податкові активи10450076229
Гудвіл105000194387
Відстрочені аквізиційні витрати1060000
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах1065000
Інші необоротні активи1090000
Усього за розділом I1095103371101847643314041177
II. Оборотні активи
Запаси1100296999029062971936134
Виробничі запаси1101147378517291471083437
Незавершене виробництво1102778002497656780025
Готова продукція110371792667940741430
Товари11042778731242
Поточні біологічні активи11100016147
Депозити перестрахування1115000
Векселі одержані1120008223
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125258867668535853118052
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

47305

282580

277531
з бюджетом1135908437735034951230
у тому числі з податку на прибуток1136500985009960813
з нарахованих доходів1140000
із внутрішніх розрахунків1145000
Інша поточна дебіторська заборгованість11551367429508174938
Поточні фінансові інвестиції1160000
Гроші та їх еквіваленти1165357341801135346458
Готівка1166121131295
Рахунки в банках1167165322473715346163
Витрати майбутніх періодів117015768118474115340
Частка перестраховика у страхових резервах1180000
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат1182000
резервах незароблених премій1183000
інших страхових резервах1184000
Інші оборотні активи11901416654173471
Усього за розділом II11957044520117935347017524
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття120044406126765605
Баланс1300174260363028264321064306

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал1400309281530928153092815
Внески до незареєстрованого статутного капіталу1401000
Капітал у дооцінках14051716574834449561353
Додатковий капітал1410256313325631332787551
Емісійний дохід1411000
Накопичені курсові різниці1412000
Резервний капітал1415787995678799567879956
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420-7893667-64146293134122
Неоплачений капітал1425( 0 )( 0 )( 0 )
Вилучений капітал1430( 319 )( 0 )( 0 )
Інші резерви1435000
Усього за розділом I149573584921546577016955797
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання150023187177729139803
Пенсійні зобов’язання1505000
Довгострокові кредити банків1510000
Інші довгострокові зобов’язання1515106678
Довгострокові забезпечення1520176965018183091417146
Довгострокові забезпечення витрат персоналу1521000
Цільове фінансування1525030
Благодійна допомога1526000
Страхові резерви, у тому числі:1530000
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)1531000
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)1532000
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)1533000
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)1534000
Інвестиційні контракти;1535000
Призовий фонд1540000
Резерв на виплату джек-поту1545000
Усього за розділом II1595179283835956031463627
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків1600000
Векселі видані1605000
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610000
за товари, роботи, послуги16157292126100577101642553
за розрахунками з бюджетом1620319265041326628
за у тому числі з податку на прибуток1621000
за розрахунками зі страхування1625368444073243216
за розрахунками з оплати праці1630616967163787458
за одержаними авансами1635181605160099432041
за розрахунками з учасниками1640710710710
із внутрішніх розрахунків1645000
за страховою діяльністю1650000
Поточні забезпечення166018717212162164961
Доходи майбутніх періодів1665167166573
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків1670000
Інші поточні зобов’язання1690480956717683347242
Усього за розділом IІІ16958274706112212702644882
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс1900174260363028264321064306

ПриміткиОблiкова полiтика на ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» будується таким чином, щоб фiнансова звiтнiсть повнiстю вiдповiдала усiм вимогам Закону України вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.

Опис Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 30.09.2014р.:

1.Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi iз МСБО 38 «Нематерiальнi активи» за собiвартiстю. Аналiтичний облiк нематерiальних активiв здiйснюється за класифiкацiйними групами та окремо по кожному об'єкту.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 30.09.2014р. складає 25 233,0 тис.грн.
Накопичений знос нематерiальних активiв станом на 30.09.2014р. становить 16 545,0 тис.грн. Залишкова вартiсть, вiдповiдно, становить 8 688,0 тис.грн.
Згiдно Облiковiй полiтицi, придбанi нематерiальнi активи облiковуються за собiвартiстю та амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисної служби. Амортизацiя нараховується щомiсячно. Термiн корисної дiї визначається умовами контракту по придбанню (використанню) нематерiального активу, або спецiалiстом за призначенням.

2.Незавершене будiвництво та капiтальнi вкладення.
Станом на 30.09.2014р. незавершене будiвництво (капiтальнi iнвестицiї) ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» дорiвнюють 333 101,0 тис.грн., станом на 31.12.2013р. незавершене будiвництво (капiтальнi iнвестицiї) дорiвнювало 279 793,0 тис.грн.
Незавершене будiвництво є авансами за основнi засоби i вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. Облiк капiтальних iнвестицiй ведеться у вiдповiдностi iз дiючим законодавством.

3.Основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи. За даними аналiтичного та синтетичного облiку вартiсть основних засобiв в активах пiдприємства станом на 30.09.2014 року складає:
- первiсна вартiсть 18 634 937,0 тис.грн;
- знос 851 786,0 тис.грн;
- залишкова вартiсть 17 783 151,0 тис.грн.
Основнi принципи формування iнформацiї про основнi засоби i iншi необоротнi активи, порядок розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi регламентується МСБО 16 «Основнi засоби».

Основнi засоби облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням подальшої амортизацiї та знецiнення. Справедлива вартiсть визначається за результатами оцiнки, яку проводять незалежнi оцiнювачi. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiни справедливої вартостi переоцiнених активiв. Подальшi надходження основних засобiв облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв, побудованих власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Для цiлей нарахування амортизацiї основнi засоби облiковуються по компонентно. Для багатокомпонентних об’єктiв основних засобiв застосовується розбивка на окремi агрегати, вартiсть яких амортизується окремо.
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття. Прибуток та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв та балансової вартостi цих активiв i визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом. З метою розрахунку амортизацiї лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв дорiвнюється нулю.
Станом на 30.09.2014р. ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не має основних засобiв, якi перебувають в заставi.
Групи ОЗ за МСФЗ//Термiн корисної служби.
Земельнi дiлянки - Не амортизуються
Будiвлi - 60 рокiв;
Споруди - 60 рокiв;
Об’єкти благоустрою територiї - 15 рокiв;
Iнженернi комунiкацiї - 15 рокiв;
Передавальнi пристрої та механiзми – 20 рокiв;
Машини та устаткування основного виробництва - 35 рокiв;
Машини та устаткування допомiжних цехiв - 35 рокiв;
Транспортнi засоби – залiзничний – тепловози - 25 рокiв;
Транспортнi засоби – залiзничний – вагони/ пiввагони/ хопери/ думпкари та iншi вагони - 20 рокiв;
Транспортнi засоби – авто - 10 рокiв;
Транспортнi засоби – водний - 10 рокiв;
Автомобiлi загального призначення - 5 рокiв;
Устаткування та засоби зв’язку - 10 рокiв;
Офiснi меблi та пристосування - 7 рокiв;
Офiсна технiка - 5 рокiв;
Iнформацiйнi системи i персональнi комп’ютери - 4 роки;
Iншi основнi засоби - 10 рокiв.
Витрати на капiтальнi ремонти капiталiзуються i амортизуються протягом планового мiжремонтного перiоду.

4. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»  здiйснює аналiтичний облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй окремо по видам вкладень та по об'єктам iнвестування.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» представленi iнструментами капiталу у виглядi акцiй, паїв та iнших майнових прав.
Станом на 30.09.2014 року довгостроковi та iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» становлять 337 870,0 тис.грн., у тому числi:
1) Iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi у капiталi 13 435,0 тис.грн.
2) Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на загальну суму 324 435,0 тис.грн.
Iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi у капiталi iнших пiдприємств представленi:
Назва пiдприємства// Доля в статутному фондi// Сума на кiнець перiоду
ТОВ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» 40,71%; 13 435,0 тис.грн.
Iншi фiнансовi iнвестицiї на звiтну дату представленi:
Фiнансова iнвестицiя // Доля в статутному фондi// Сума на кiнець перiоду
ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС" 12,95%; 38 291,0 тис.грн.;
ПАТ "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД" 0,51%;  1 744,0 тис.грн.;
ТОВ "МЕТIВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" 60 % ; 284 400,0 тис.грн.
Всього 337 870,0 тис.грн.

5.Довгострокова дебiторська заборгованiсть.
У балансi пiдприємства станом на 30.09.2014р. вiдображено довгострокову дебiторську заборгованiсть у сумi 13 623,0 тис.грн. Вона представлена:
Найменування//сума (тис.грн.)
Довгострокова дебiторська заборгованiсть за виданими безвiдсотковим позиками (придбання авто, на побутовi потреби та придбання житла) 53 875,0 тис.грн.;
Ефект дисконтування довгострокової дебiторської заборгованостi на виданi безвiдсотковi позики (40 252,0) тис.грн.;
Довгострокова дебiторська заборгованiсть за цiннi папери 83 707,0 тис.грн.;
Нараховано резерв на довгострокову дебiторську заборгованiсть за цiннi папери (83 707,0) тис.грн.
Всього 13 623,0 тис.грн.  

6. Запаси.
Для накопичення iнформацiї про запаси та вiдображення операцiй з ними згiдно МСБО 2 «Запаси», на пiдприємствi запаси об'єднуються в групи:
- виробничi запаси;
- незавершене виробництво;
- готова продукцiя;  
- товари.
З метою бухгалтерського облiку одиницею запасiв визнається окреме найменування (номенклатура) запасiв. Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за собiвартiстю.
Вартiсть запасiв при вибуттi визначається по середньозваженому методу та зокрема по iдентифiкованiй вартостi.  
За даними аналiтичного i синтетичного облiку вартiсть запасiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» станом на 30.09.2014 року складає 2 906 297,0 тис.грн., у тому числi:
1) Виробничi запаси 1 729 147,0 тис.грн., у тому числi:
- сировина i матерiали 1 009 798,0 тис.грн.;
- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 152,0 тис.грн.;
- паливо 205 616,0 тис.грн.;
- тара i тарнi матерiали 9 210,0 тис.грн.;
- запаснi частини 340 288,0 тис.грн.;
- iншi виробничi запаси 1 162 ,0 тис.грн.;
- малоцiннi та швидкозношуванi предмети 162 921 ,0 тис.грн.
2) Незавершене виробництво 497 656,0 тис.грн.;
3) Готова продукцiя 679 407,0 тис.грн.;
4) Товари 87,0 тис.грн.;
Разом 2 906 297,0 тис.грн.

7. Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» представлена: довгостроковою дебiторською заборгованiстю; поточною дебiторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги; дебiторською заборгованiстю за виданими авансами, з бюджетом; iншою поточною заборгованiстю.
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги виникає, коли пiдприємство реалiзує продукцiю з вiдстрочкою платежу. Така дебiторська заборгованiсть визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 30.09.2014 року складає 6 853 585,0 тис.грн., а саме:
Найменування пiдприємства// Сума на кiнець звiтного перiоду:
Розрахунки с вiтчизняними покупцями i замовниками 3 283 528,0 тис.грн.;
Розрахунки с iноземними покупцями i замовниками 3 711 577,0 тис.грн.;
Розрахунки з iншими дебiторами - фiз. особами 3 046,0 тис.грн.;
Розрахунки з iншими дебiторами - фiз. особи (за житло в кредит) 6 115,0 тис.грн.
Разом первинна вартiсть 7 004 266,0 тис.грн.;
Резерв сумнiвних боргiв для торгової дебiторської заборгованостi (150 681,0) тис.грн.
В ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»  дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги облiковується на балансi за чистою вартiстю реалiзацiї з урахуванням сумнiвної заборгованостi.
Аналiтичний облiк дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги здiйснюється на пiдприємствi за часом виникнення дебiторської заборгованостi та по дебiторам.
Сумнiвною дебiторською заборгованiстю вважається поточна дебiторська заборгованiсть, вiдносно якої є невпевненiсть у її погашеннi боржником. Щоквартально визначається сума вiдрахувань до резерву сумнiвних боргiв за методом аналiзу кожного окремого дебiтора, виходячи з його платоспроможностi.
Iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi проводиться на пiдприємствi щорiчно.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом склала 735 034,0 тис.грн, у т.ч.:
ПДВ 648 754,0 тис.грн.;
Податок на прибуток 50 099 тис.грн.;
Розрахунки за обов'язковими платежами-митниця 9 513,0 тис.грн.;
Iншi податки 26 668,0 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами склала 282 580,0 тис.грн., у т.ч.:
Найменування // Сума на кiнець звiтного перiоду.
Виданi аванси 288 250,0 тис.грн. у т.ч.:
ТОВ НПП  "РЄКОНМЄД"  м. Днiпропетровськ  7 815,0 тис.грн;
ТОВ "РОСМАКС-СЕРВИС"  м. Миколаїв 3 027,0 тис.грн;
ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ»  м. Марiуполь 220 484,0 тис.грн;
"CARBO ONE LTD" м. Limassol  23 097.0 тис.грн;
"RUSAL MARKETING GMBH" м. Vienna  3 336,0 тис.грн;
ВАТ  "КОЛОМЕНСЬКИЙ  ЗАВОД"  м. Коломна 7 546,0 тис.грн;
iншi (з сум < 3 000 000) 22 945,0 тис.грн.
Резерв сумнiвних боргiв для дебiторської заборгованостi за авансами виданими (5 670,0) тис.грн.;
Разом: 282 580,0 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть в ПАТ "ММК IМ.IЛЛIЧА" за станом на 30.09.2014р. дорiвнює 29 508,0 тис.грн., у т.ч.:
Найменування //Сума на кiнець звiтного перiоду
- аванси пiдзвiтнi 209,0 тис.грн.;
- розрахунки за претензiями 11 223,0 тис.грн.;
- короткостроковi позики виданi 555,0 тис.грн.;
- розрахунки по вiдшкодуванню заподiяного збитку 332,0 тис.грн.;
- iнша короткострокова дебiторська фiнансова заборгованiсть 82 565,0 тис.грн.;
- короткострокова дебiторська заборгованiсть за основнi засоби та нематер. активи 7 780,0           тис.грн.;
- короткострокова дебiторська заборгованiсть за проданi акцiї та iншi корпоративнi права   196,0 тис.грн.;
- iнша дебiторська заборгованiсть 16 073,0 тис.грн.;
- резерв сумнiвних боргiв ( 89 425,0) тис.грн.

8. Монетарнi активи (грошовi кошти та їх еквiваленти).
За даними синтетичного та аналiтичного облiку грошовi кошти на 30.09.2014р. представленi грошовими коштами в нацiональнiй та iноземнiй валютi в касi пiдприємства та на розрахункових рахунках на суму 801 135,0 тис.грн., у т.ч.:
- в нацiональнiй валютi - 205 733,0 тис.грн.;
- в iноземнiй валютi - 595 402,0 тис.грн.
Структура грошових коштiв наведена у наступнiй таблицi:
Найменування показника//На кiнець звiтного перiоду:
Каса 131,0 тис.грн.
Поточний рахунок у банку 270 265,0 тис.грн.
Iншi рахунки в банку 203 450,0 тис.грн.
Грошовi кошти в дорозi 327 289,0 тис.грн.
Разом 801 135,0 тис.грн.
Облiк касових операцiй здiйснюється вiдповiдно до Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 року № 637 (зi змiнами та доповненнями).

9. Облiк iнших оборотних активiв на пiдприємствi здiйснюється пiдприємством згiдно норм дiючого законодавства України.
Станом на 30.09.2014р. iншi оборотнi активи показанi у балансi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» у сумi 654,0 тис.грн. i представленi наступним чином:
- грошовi документи в нацiональнiй валютi 5,0 тис.грн.
-ПДВ без ПН  604,0 тис.грн.
-ПДВ на аванси виданi 4,0 тис.грн.
- iншi  41,0 тис.грн.

10. Витрати майбутнiх перiодiв.
Облiк витрат майбутнiх перiодiв здiйснюється пiдприємством згiдно дiючого законодавства України.
Для узагальнення iнформацiї щодо здiйснених витрат у звiтному перiодi, якi пiдлягають вiднесенню згiдно iз принципом вiдповiдностi на витрати в майбутнiх звiтних перiодах та включенню до складу вiдповiдних витрат у подальшi звiтнi перiоди, на пiдприємствi використовується рахунок бухгалтерського облiку 39 "Витрати майбутнiх перiодiв".
Витрати майбутнiх перiодiв облiковуються за первiсною вартiстю. Списання витрат майбутнiх перiодiв на витрати перiоду вiдображається рiвномiрно протягом перiоду, в якому планується отримання пов’язаних з ними економiчних вигiд.
Списанi витрати майбутнiх перiодiв групуються по вiдповiдним статтям звiту про фiнансовi результати.
Станом на 30.09.2014 року залишок по рахунку "Витрати майбутнiх перiодiв" становить 184 741,0 тис.грн. з них:
Валки 127 950,0 тис.грн.
Футеровка 41 083,0 тис.грн.
Ж/д тариф 4 957,0 тис.грн.
Iншi (програмне забезпечення, страхування, пiдписка, iнше) 10 751,0 тис.грн.;
Разом 184 741,0 тис.грн.

11. Зареєстрований капiтал.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА" зареєстровано 30 грудня 1996 року Виконавчим Комiтетом Марiупольської мiської Ради Донецької областi за № 162449.
Станом на 30.09.2014 року зареєстрований капiтал Товариства складає 3 092 815 187,50 (Три мiльярди дев'яносто два мiльйони вiсiмсот п'ятнадцять тисяч сто вiсiмдесят сiм) грн. 50 коп., подiлений на 12371260750 (Дванадцять мiльярдiв триста сiмдесят один мiльйон двiстi шiстдесят тисяч сiмсот п'ятдесят) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копiйок) кожна.
Дiюча редакцiя Статуту Товариства затверджена Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» (Протокол №19 вiд 04.04.2014р.) та зареєстрована 18.04.2014 року №12741050080000679. Всi змiни статутного капiталу проводяться на пiдставi рiшення засновникiв (власникiв).

12. Капiтал у дооцiнках.
В балансi пiдприємства за станом на 30.09.2014р. капiтал у дооцiнках дорiвнює 8 344 495,0 тис.грн. i складається iз:
- дооцiнка (уцiнка) основних засобiв 8 333 902,0 тис.грн.
- дооцiнка незаверш. кап. будiвництва 4,0 тис.грн.
Iнший капiтал у дооцiнках 10 589,0 тис.грн.

13. Додатковий капiтал
В балансi пiдприємства за станом на 30.09.2014р. додатковий капiтал дорiвнює 2 563 133 тис.грн. i складається iз:
Iнший вкладена капiтал 1 466 117,0 тис.грн.
Безоплатно отриманi необоротнi активи 1 216 097,0 тис.грн.
Iнший додатковий капiтал (119 081,0) тис.грн.

14. Резервний капiтал.
Станом на 30.09.2014 року резервний капiтал ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»  дорiвнює 7 879 956,0 тис.грн.

15. Непокритий збиток.
Непокритi збитки ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»  станом на 30.09.2014 року склали (6 414 629,0) тис.грн.
Рух непокритих збиткiв протягом звiтного перiоду:
Залишок на початок перiоду (збитки) (7 893 667,0) тис.грн.;
Перепродаж викуплених акцiй (123,0) тис.грн.;
Iншi змiни 406 342,0 тис.грн.;
Фiнансовий результат за 9 мiсяцiв 2014 року прибуток 1 072 819,0 тис.грн.;
Залишок на кiнець перiоду (збиток)  (6 414 629,0) тис.грн.

16. Вилучений капiтал.
Станом на 30.09.2014 року вилучений капiтал дорiвнює 0 тис.грн.

17. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення.
Станом на 30.09.2014р. довгостроковi зобов'язання i забезпечення ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» склали 3595 603,0 тис.грн., у тому числi:
- вiдстроченi податковi зобов'язання 1 777 291,0 тис.грн.,
- цiльове фiнансування 3,0 тис.грн.,
- довгостроковi забезпечення на додаткове пенсiйне забезпечення та iншi виплати працiвникам - розрахунок актуарiя 1 818 309,0 тис.грн.

18. Поточнi зобов'язання i забезпечення.
Поточнi зобов'язання i забезпечення ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» представленi наступним чином:
- Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 10 057 710,0 тис.грн.
- Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 50 413,0 тис.грн.
- Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 40 732,0 тис.грн.
- Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 71 637,0 тис.грн.
- Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 160 099,0 тис.грн.
- Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 710,0 тис.грн.
- Поточнi забезпечення на виплату вiдпусток, винагороди працiвникам та iншi 121 621,0 тис.грн.

Iншi поточнi зобов'язання 717 683,0 тис.грн, у т.ч.:
- розрахунки з iншими кредиторами – 10 360,0 тис.грн.
- короткострокова кредиторська заборгованiсть за придбанi iншi корпоративнi права 592,0 тис.грн.;
- iнша короткострокова кредиторська заборгованiсть (фiнансовi зобов'язання) 702 722,0 тис.грн., у т.ч.:
зворотно-фiнансова допомога, отримана в сумi 627 722,0 тис.грн.;
кредиторська заборгованiсть перед ПРАТ "IЛЛIЧ-СТАЛЬ" за ЦП в сумi 75 000,0 тис.грн.
-ПДВ за касовим методом 697,0 тис.грн.
- ПДВ на аванси виданi 65,0 тис.грн.
- розрахунки з iншими кредиторами по договорам комiсiї 3 247,0 тис.грн., у т.ч.:
ПАТ "IНГЗК" м. Кривий рiг 109,0 тис.грн.;
ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" м. Комсомольське 2 740,0 тис.грн.;
ВАТ "ПIВДГЗК" м. Кривий Рiг 398,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги:
Найменування кредитора// Сума на кiнець звiтного перiоду
METINVEST TRAMETAL SPA  Genova 52 581,0 тис.грн;
DALMOND TRADE HOUSE LTD  Nicosia 29 917,0 тис.грн;
COMPANY FRATCOM BUSINESS  м. London 12 540,0 тис.грн;
HENAN XIBAO METALLURGY м. Xixia County 6 613,0 тис.грн;
KUMAS MANYEZIT SANAYI A.S м. Kutahya 18 438,0 тис.грн;
DTEK  TRADING SA м. Genova  20 040,0 тис.грн;
ТОВ  "МЄТАЛ-ГРУПП" с. Яковлєво 35 524,0 тис.грн;
ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» м. Донецьк 7 238 810,0 тис.грн;
ТОВ «МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА»  м. Донецьк  72 240,0 тис.грн;
ПАТ «МК АЗОВСТАЛЬ»  м. Марiуполь 975 687,0 тис.грн;
ТОВ "ДТЭК ТРЕЙДIНГ" м. Донецьк 26 139,0 тис.грн;
ТОВ "МЕТIНВЕСТ-МРМЗ" м. Марiуполь 116 658,0 тис.грн;
ТОВ "МЕТIНВЕСТ-ШИППIНГ" м. Донецьк 173 956,0 тис.грн;
ТОВ "ТД "ЄВРАЗ УКРАЇНА" м. Днiпропетровськ 29 148,0 тис.грн;
ПАТ "ПУМБ"  м. Донецьк  8 694,0 тис.грн;
ПАТ "АЗОВЗАГАЛЬМАШ" м. Марiуполь 12 914,0 тис.грн;
НКМЗ  ПАТ  м. Краматорськ 5 320,0 тис.грн;
ПРАТ «IЛЛIЧ-СТАЛЬ  м. Марiуполь 12 706,0 тис.грн;
ТОВ "УОПТ" м. Марiуполь 35 909,0 тис.грн;
ПАТ "КРИВБАСЗАЛIЗРУДКОМ" м. Кривий Рiг  580 671,0тис.грн;
ТОВ ПАРАЛЕЛЬ-М ЛТД м. Донецьк 11 550,0  тис.грн;
ПРАТ «ФЛЮСО-ДОЛОМIТНИЙ КОМБIНАТ»  м. ДОКУЧАЕВСЬК 59 392,0 тис.грн;
ТОВ ТД АГРIНОЛ м. Бердянськ 7 255,0 тис.грн;
ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" м. Комсомольське 30 936,0 тис.грн;
ТОВ "ОХОРОННИЙ ХОЛДИНГ" м. Донецьк 8 228,0 тис.грн;
ТОВ "ГIР-IНТЕРНЕШНЛ" м. Донецьк 6 192,0 тис. грн.;
ВАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ"  м. Запорiжжя  42 826,0 тис.грн;
ПАТ НЗФ  м. Нiкополь 57 511,0 тис.грн;
ТОВ  "ДОНПРОМТРАНС"  м. Донецьк 5 284,0 тис.грн;
ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI" м. Донецьк 12 041,0 тис.грн;
ТОВ "ЗДРАВНИЦЯ  ПЛЮС"  м. Марiуполь 6 853,0 тис.грн;
ТОВ "IНТЕК  ТРЕЙД" м. Одеса 12 039,0 тис.грн;
ТОВ "ТД  СПЗ-ГРУП" м. Київ 5 810,0 тис.грн;
ПАТ  "АЛЧЕВСЬКИЙ  МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ" м. Алчевськ 9 581,0 тис.грн;
ПАТ  "ЄМЗ" м.  Єнакiєве  15 339,0 тис.грн;
ПРАТ  "ДМЗ"  м. Донецьк 23 417  тис.грн;
ПП "АСКОНА" м. Марiуполь 4 561,0 тис.грн;
ДП  "УКРНТЦ "ЕНЕРГОСТАЛЬ"  м. Харкiв 10 283 тис.грн;
iншi (< 5 000 000.00) 264 107,0 тис.грн.;
Всього 10 057 710,0 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами:
Найменування кредитора// Сума на кiнець 9 мiсяцiв 2014 року
METINVEST INTERNATIONAL ШВЕЙЦАРIЯ 83 578,0 тис.грн
ПАТ "ДОНЕЦЬКГIРМАШ" м. Донецьк 70 000,0 тис.грн.;
Iншi (< 5 000 000.00) 6 521,0 тис.грн.
Разом: 160 099,0 тис.грн.
КерівникФiнансовий директор Демидов Геннадiй Миколайович
Головний бухгалтерШиян Iрина Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2014 | 10 | 01
ПідприємствоПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»за ЄДРПОУ00191129
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2014 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)20002198024317649382
Чисті зароблені страхові премії201000
Премії підписані, валова сума201100
Премії, передані у перестрахування201200
Зміна резерву незароблених премій, валова сума201300
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій201400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 19875200 )( 18388570 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами207000
Валовий: прибуток209021050430
Валовий: збиток2095( 0 )( 739188 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань210500
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів211000
Зміна інших страхових резервів, валова сума211100
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах211200
Інші операційні доходи21202196475674272
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю212100
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції212200
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування2130( 0 )( 0 )
Адміністративні витрати2130( 293347 )( 329026 )
Витрати на збут2150( 946097 )( 651074 )
Інші операційні витрати2180( 1613008 )( 777767 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю218100
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції218200
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток219014490660
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток2195( 0 )( 1822783 )
Дохід від участі в капіталі220005
Інші фінансові доходи222011405217893
Інші доходи224031606170070
Дохід від благодійної допомоги224100
Фінансові витрати2250( 149611 )( 149761 )
Втрати від участі в капіталі2255( 10619 )( 1586 )
Інші витрати2270( 49031 )( 140855 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті227500
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток229012828160
Фінансовий результат до оподаткування: збиток2295( 0 )( 1727017 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300-209997243372
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування230500
Чистий фінансовий результат: прибуток235010728190
Чистий фінансовий результат: збиток2355( 0 )( 1483645 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400858502932425
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів240500
Накопичені курсові різниці241000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств241500
Інший сукупний дохід2445-66590
Інший сукупний дохід до оподаткування2450857837032425
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом245515441076161
Інший сукупний дохід після оподаткування2460703426326264
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)24658107082-1457381
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати25001742485916496023
Витрати на оплату праці250513374711345773
Відрахування на соціальні заходи2510531186540002
Амортизація251511661721148334
Інші операційні витрати25201247959870716
Разом25502170764720400848
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій26001237126075012371260750
Скоригована середньорічна кількість простих акцій26051237126075012371260750
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26100.08672-0.11993
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію26150.08672-0.11993
Дивіденди на одну просту акцію265000

ПриміткиОпис «Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)» за 9 мiсяцiв 2014 року:

Облiк доходiв на пiдприємствi ведеться згiдно з МСБО 18 «Дохiд» та дiючого законодавства.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 9 мiсяцiв 2014 року становить
21 980 243,0 тис.грн., у т.ч.:
- валова виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї 21 546 655,0 тис.грн.;
- реалiзацiя - невiдшкодовуваний ж/д тариф 361 790,0 тис.грн.;
- валова виручка вiд реалiзацiї послуг виробничого характеру 71 798,0 тис.грн.


Iншi операцiйнi доходи дорiвнюють 2 196 475,0 тис.грн., у т.ч.:
- чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг непромислового характеру 89 552,0 тис.грн.;
- чистий дохiд вiд реалiзацiї запасiв 183 379,0 тис.грн.;
- чистий дохiд вiд оренди 27 928,0 тис.грн.;
- дохiд вiд реалiз. операцiйних курсових рiзниць 1 618 641,0 тис.грн.;
- доход вiд купiвлi-продажу iноземної валюти 221 109,0 тис.грн.;
- штрафи, пенi отриманi 8 287,0 тис.грн.;
- вiдшкодування ранiше списаних активiв 205,0 тис.грн.;
- списання простр. кредиторської заборгованостi 1 314,0 тис.грн.;
- iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 2 804,0 тис.грн.;
- дохiд вiд утримання об’єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення
13 421,0 тис.грн.;
- надлишки при iнвентаризацiї 23 192,0 тис.грн.;
- дохiд вiд реалiз. необорот. активiв, утримуван. для продажу -ОЗ 1 861,0 тис.грн.;
- дохiд вiд безоплатно отриманих зворотних активiв 4 782,0 тис.грн.

Iншi доходи 31 606,0 тис.грн., у т.ч.:
- надлишки при iнвентаризацiї зворотних активiв 394,0 тис.грн.;
- списання основних засобiв 9 107,0 тис.грн.;
- вiдшкодовуваний ж/д тариф – чистий дохiд 19 893,0 тис.грн.;
- дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй – асоцiйованi компанiї 681,0 тис.грн.;
- дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй – iншi корпоративнi права 1 531,0 тис.грн.

Витрати на пiдприємствi подiляються на собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг), адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати, фiнансовi витрати, iншi витрати.
До адмiнiстративних витрат вiдносяться витрати, направленi на обслуговування та управлiння пiдприємством. Витрати на збут включають такi витрати, що пов'язанi з реалiзацiєю (збутом) продукцiї.
За 9 мiсяцiв 2014 року витрати склали:
- адмiнiстративнi (293 347,0) тис.грн.;
- витрати на збут (946 097,0) тис.грн.;
- iншi операцiйнi витрати (1 613 008,0) тис.грн.;
- фiнансовi витрати (149 611,0) тис.грн.;
- втрати вiд участi в капiталi (10 619,0) тис.грн.;
- iншi витрати (49 031,0) тис.грн.

До iнших операцiйних витрат (1 613 008,0) тис.грн. пiдприємства за 9 мiсяцiв 2014 року вiднесено:
- виробнича собiвартiсть реалiзованих послуг непромислового характеру (101 692,0) тис. грн.;
- собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв (169 220,0) тис.грн.;
- собiвартiсть реалiзованих необорот. активiв, утримуван. для продажу (145,0) тис.грн.;
- витрати вiд змiни справедливої вартостi необоротних активiв, утримуваних для продажу (26 232,0) тис.грн.;
- сумнiвнi та безнадiйнi борги (17 987,0) тис.грн.;
- втрати вiд операцiйної курсової рiзницi (847 079,0) тис.грн.;
- втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - резерв сумнiвних боргiв (28 823,0) тис.грн.;
- нестачi та втрати вiд псування цiнностей (5 667,0) тис.грн.;
- списання нелiквiдних ТМЦ (3 341,0) тис.грн.;
- визнанi штрафи, пенi, неустойки (7 106,0) тис.грн.;
- iншi витрати операцiйної дiяльностi (156 562,0) тис.грн.;
- пiдготовка кадрiв (103,0) тис.грн.;
- суспiльнi витрати та благодiйнi внески (57 121,0) тис.грн.;
- утримання об’єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення
  (54 498,0) тис.грн.;
- iншi операцiйнi витрати - культурно-масовi заходи (60 554,0) тис.грн.;
- витрати на незворотну фiнансову допомогу (7 391,0) тис.грн.;
- iншi операцiйнi витрати-матерiальне заохочення (40 999,0) тис.грн.;
- собiвартiсть оренди (28 026,0) тис.грн.;
- витрати на дослiди та розробки (462,0) тис.грн.;

Фiнансовi витрати представленi процентами по пенсiйним зобов’язанням в сумi (149 611,0) тис.грн.

Iншi витрати у сумi (49 031,0) тис.грн. представленi:
- собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй - iнших корпоративних прав (2 089,0)тис.грн.;
- результат оцiнки корисностi  (4 973,0) тис.грн.;
- списання необоротних активiв (5 029,0) тис.грн.;
- iншi витрати звичайної дiяльностi (36 940,0) тис.грн.

З метою визначення прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, пiдприємство здiйснює податковий облiк витрат у вiдповiдностi до Податкового Кодексу України вiд 2 грудня 2010 року № 2755-VI зi змiнами та доповненнями.
Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2013р. дорiвнюють 0 тис.грн.
Вiдстроченi податковi активи станом на 30.06.2014р. дорiвнюють 0 тис.грн.
Вiдстроченi податковi зобов’язання за станом на 31.12.2013р. дорiвнюють 23 187,0 тис.грн.
Вiдстроченi податковi зобов’язання за станом на 30.09.2014р. дорiвнюють 1 777 291,0 тис.грн.

Дохiд з податку на прибуток (вiдстроченi податковi зобов’язання та вiдстроченi податковi активи), включенi до Звiту про фiнансовi результати, у звiтному перiодi склали 209 997,0 тис.грн.

Податок на прибуток, вiдображений у складi iншого сукупного доходу - усього (1 544 107,0) тис.грн., у тому числi:
- вiдстроченi податковi активи 1 198,0 тис.грн. (вiдстрочений податок  на резерв знецiнення основних засобiв).
- вiдстроченi податковi зобов’язання (1 545 305,0) тис.грн. (вiдстрочений податок з дооцiнки основних засобiв).

КерівникФiнансовий директор Демидов Геннадiй Миколайович
Головний бухгалтерШиян Iрина Василiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2014 | 10 | 01
ПідприємствоПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»за ЄДРПОУ00191129
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2014 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

20371272

18104846
Повернення податків і зборів300526377242021381
у тому числі податку на додану вартість300626372342021356
Цільового фінансування30102199039401
Надходження від отримання субсидій, дотацій301120855
Надходження авансів від покупців і замовників30158724110437
Надходження від повернення авансів302096657534
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках302580437075
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)30351273833
Надходження від операційної оренди304000
Надходження від отримання роялті, авторських винагород304500
Надходження від страхових премій305000
Надходження фінансових установ від повернення позик305500
Інші надходження3095409902346502
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 19618675 )

( 18575989 )
Праці3105( 1096872 )( 1097251 )
Відрахувань на соціальні заходи3110( 700316 )( 694939 )
Зобов'язань з податків і зборів3115( 710624 )( 645964 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток3116( 88 )( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість3117( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів3118( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату авансів3135( 333040 )( 17465 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>3140( 195478 )( 177726 )
Витрачання на оплату цільових внесків3145( 0 )( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами3150( 0 )( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155( 0 )( 0 )
Інші витрачання3190( 470017 )( 469214 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195412243-1087539
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
32002212954326
необоротних активів3205145268466
Надходження від отриманих:
відсотків
321500
дивідендів322000
Надходження від деривативів322500
Надходження від погашення позик323000
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці323500
Інші надходження32504920
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255( 158 )( 2500 )
необоротних активів3260( 235190 )( 52767 )
Виплати за деривативами3270( 0 )( 0 )
Витрачання на надання позик3275( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280( 0 )( 0 )
Інші платежі3290( 3341 )( 15395 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-234533952130
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
330001342
Отримання позик33056277220
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві331000
Інші надходження33400388722
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345( 0 )( 218 )
Погашення позик3350388722308722
Сплату дивідендів3355( 0 )( 0 )
Витрачання на сплату відсотків3360( 0 )( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365( 0 )( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370( 0 )( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375( 0 )( 0 )
Інші платежі3390( 21542 )( 4914 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності339521745876210
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400395168-59199
Залишок коштів на початок року3405357341250269
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів341048626-145
Залишок коштів на кінець року3415801135190925

ПриміткиОпис «Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом)» за  9 мiсяцiв 2014 року:

Звiт про рух грошових коштiв представляє потоки коштiв та їх еквiвалентiв за перiод, класифiкуючи їх по операцiйнiй, iнвестицiйнiй i фiнансовiй дiяльностi.

Розшифрування окремих рядкiв форми №3 на 30.09.2014 року наведене нижче:


Найменування: Iншi надходження
Код рядка: 3095
Надходження: 409 902, у т.ч. 221 109 (прибуток вiд продажу валюти), 188 793 (iншi несуттєвi надходження);
Найменування: Витрачання на оплату
Зобов'язань з податкiв i зборiв
Код рядка: 3115
Витрати: (710 624), (суми iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), сплачених до бюджету), у т.ч.: (206 170) - податку на доходи фiзичних осiб; (53 748) - екологiчного податку; (20 743) - плати за землю; (10 955) - орендної плати за землю; (31 668) - збору за спецiальне використання води;
(6 487) - плати за користування надрами; (372 500) - мито; (8 353) - iншi несуттєвi податки та збори.
Найменування: Iншi витрачання
Код рядка: 3190
Витрати: (470 017), у т.ч.: (8 325) - перерахування коштiв для проведення соцiальних заходiв;
(52 792) - вiдрахування профспiлцi; (79 403) - сплаченi алiменти та iншi утримання iз заробiтної плати для подальшого перерахування; (329 497) - iншi несуттєвi витрати.
Найменування: Отримання позик
Код рядка: 3305
Надходження: 627 722, у т.ч. 627 722- суми отриманої зворотно-фiнансової допомоги.

КерівникФiнансовий директор Демидов Геннадiй Миколайович
Головний бухгалтерШиян Iрина Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2014 | 10 | 01
ПідприємствоПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»за ЄДРПОУ00191129
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2014 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування35000000
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
35050X0X
збільшення (зменшення) забезпечень35100000
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць35150000
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій35200000
Прибуток (збиток) від участі в капіталі35210000
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання35220000
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття35230000
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій35240000
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів35260000
Фінансові витрати3540X0X0
Зменшення (збільшення) оборотних активів35500000
Збільшення (зменшення) запасів35510000
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів35520000
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги35530000
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості35540000
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів35560000
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів35570000
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань35600000
Грошові кошти від операційної діяльності35700000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги35610000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом35620000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування35630000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці35640000
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів35660000
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань35670000
Сплачений податок на прибуток3580X0X0
Сплачені відсотки3585X0X0
Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
32000X0X
необоротних активів32050X0X
Надходження від отриманих:
відсотків
32150X0X
дивідендів32200X0X
Надходження від деривативів32250X0X
Надходження від погашення позик32300X0X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці32350X0X
Інші надходження32500X0X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255X0X( 0 )
необоротних активів3260X0X0
Виплати за деривативами3270X0X0
Витрачання на надання позик3275X0X0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280X0X0
Інші платежі3290X0X0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
33000X0X
Отримання позик33050X0X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві33100X0X
Інші надходження33400X0X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345X0X0
Погашення позик3350X0X0
Сплату дивідендів3355X0X0
Витрачання на сплату відсотків3360X0X0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365X0X0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370X0X0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375X0X0
Інші платежі3390X0X0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000
Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000
Залишок коштів на початок року34050X0X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів34100000
Залишок коштів на кінець року34150000

ПриміткиЕмiтент веде звiт про рух грошових коштiв за прямим методом.
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2014 | 10 | 01
ПідприємствоПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»за ЄДРПОУ00191129
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2014 р.


СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року40003092815171657425631337879956-78936670-3197358492
Коригування:
Зміна облікової політики
400500000000
Виправлення помилок401000000000
Інші зміни409000000000
Скоригований залишок на початок року40953092815171657425631337879956-78936670-3197358492
Чистий прибуток (збиток) за звітний період410000001072819001072819
Інший сукупний дохід за звітний період411007034263000007034263
Дооцінка (уцінка) необоротних активів411107039724000007039724
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів411200000000
Накопичені курсові різниці411300000000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств411400000000
Інший сукупний дохід41160-546100000-5461
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
420000000000
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу420500000000
Відрахування до резервного капіталу421000000000
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства421500000000
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів422000000000
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення422500000000
Внески учасників:
Внески до капіталу
424000000000
Погашення заборгованості з капіталу424500000000
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
426000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток)42650000-1230319196
Анулювання викуплених акцій (часток)427000000000
Вилучення частки в капіталі427500000000
Зменшення номінальної вартості акцій428000000000
Інші зміни в капіталі42900-40634200406342000
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві429100000000
Разом змін у капіталі42950662792100147903803198107278
Залишок на кінець року43003092815834449525631337879956-64146290015465770

ПриміткиОпис «Звiту про власний капiтал» за 9 мiсяцiв 2014 року:

Сума власного капiталу станом на 30.09.2014 року складає 15 465 770,0 тис.грн. (станом на 31.12.2013р. 7 358 492,0 тис. грн., збiльшення на 8 107 278,0 тис. грн.).


Власний капiтал включає наступнi види капiталу:

Найменування //Залишок на 31 грудня 2013 р.// Змiни в капiталi за звiтний перiод//Залишок на 30 вересня 2014 р.

Зареєстрований капiтал//3 092 815// -//3 092 815
Капiтал у дооцiнках//1 716 574//6 627 921//8 344 495
Додатковий капiтал//2 563 133//-//2 563 133
Резервний капiтал//7 879 956//-//7 879 956
Нерозподiлений прибуток/непокритi збитки// (7 893 667)// 1 479 038//(6 414 629)
Вилучений капiтал//(319)//319//-
Всього власний капiтал//7 358 492//8 107 278//15 465 770

Протягом 9 мiсяцiв 2014 року розмiр власного капiталу збiльшився на 8 107 278,0 тис.грн. до показникiв на початок звiтного року, у тому числi за рахунок показника капiталу у дооцiнках збiльшився на 6 627 921,0 тис.грн., нерозподiленого прибутку збiльшився на 1 479 038,0 тис. грн. та вилученого капiталу на 319,0 тис.грн.

На показник капiталу у дооцiнках протягом 9 мiсяцiв 2014 року вплинули наступнi подiї:

-У липнi 2014р. була проведена переоцiнка основних засобiв компанiєю ТОВ «БДО ВАЛЮЕЙШН» на пiдставi аналiзу динамiки цiнових iндексiв та їх впливу на вартiсть основних груп активiв. Сума дооцiнки збiльшила капiтал у дооцiнках на суму 8 585 029,0 тис.грн., та зменшила на суму вiдстроченого податку на прибуток, пов’язаного з дооцiнкою в сумi 1 545 305,0 тис. грн.
- Нарахована сума резерву на знецiнення по ранiше дооцiненим об'єктам основних засобiв зменшила резерв переоцiнки в iнших сукупних доходах на суму 6 659,0 тис.грн., та збiльшила суму вiдстроченого податку на прибуток, пов’язаного з нарахуванням резерву, в сумi 1 198,0 тис. грн.
- Сума амортизацiї резерву дооцiнки та залишкова вартiсть лiквiдованих основних засобiв вiднесена на нерозподiлений прибуток та зменшила капiтал у дооцiнках в сумi 406 342,0 тис.грн.

На показник нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) протягом 9 мiсяцiв 2014 року вплинули наступнi подiї:

- За рахунок прибутку (сiчня - вересня) 2014 року – 1 072 819,0 тис.грн., форма №2 «Звiт про фiнансовi результати» (код рядка 2350).
- Амортизацiя резерву доооцiнки вiднесенi на нерозподiлений прибуток в сумi 386 638,0 тис.грн.
- При вибуттi переоцiненого об'єкта залишкова вартiсть основних засобiв списана на нерозподiлений прибуток в сумi 19 704,0 тис.грн.
-У травнi 2014 року Компанiя уклала договiр купiвлi-продажу з ПРАТ "АЛЬТАНА КАПIТАЛ" на продаж ранiше викуплених у акцiонерiв акцiй в кiлькостi 1 276 000 штук на суму 196,0 тис. грн.
    Номiнальна вартiсть акцiй становить 0,25 грн. за 1 шт.
    Ринкова вартiсть продажу акцiй становить 0,1537 грн. за 1 шт.
Збиток вiд продажу акцiй в сумi 123,0 тис. грн. вiдображений у складi нерозподiленого прибутку.

КерівникФiнансовий директор Демидов Геннадiй Миколайович
Головний бухгалтерШиян Iрина Василiвна