Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 3 квартал 2014 року

Назва:ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»
ЄДРПОУ:00191129

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн.)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн.)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
08.10.2010855/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000092225Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.25123712607503092815187.5100
ОписТоргiвля акцiями емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку Украiни. Мiж ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» та ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» (м. Київ, вул.Шовковична, 42-44) укладено Договiр про включення до бiржового списку №1271/23/L вiд 17.06.2010 року. Факти лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду не мали мiсце. Рiшенням Котирувальної комiсiї № 706 вiд 01.11.2012 р. акцiї простi iменнi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» з "01" листопада 2012 р. переведено до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» на пiдставi п. 16.3 Правил торгiвлi ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», у зв’язку з невiдповiднiстю середньомiсячної вартостi бiржових угод лiстинговим вимогам, визначених п. 3.1 Роздiлу IV Положення про функцiонування фондових бiрж, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР №1542 вiд 19.12.2006 р. Рiшення провести додатковий випуск акцiй у звiтному перiодi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не приймало.