Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 3 квартал 2014 року

Назва:ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»
ЄДРПОУ:00191129

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор   Зiнченко Юрiй Анатолiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.24.10.2014
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2014 р.
I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»
2.Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.Код за ЄДРПОУ
00191129
4. Місцезнаходження
87504 Донецька обл., мiсто Марiуполь вулиця Левченка, будинок 1
5. Міжміський код, телефон та факс
+380629563708; +380629563333; факс: +380629564717
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії24.10.2014
2. Квартальна інформація розміщена на сторінціhttp://ilyichsteel.metinvestholding.comв мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)