Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 3 квартал 2014 року

Назва:ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА»
ЄДРПОУ:00191129

Зміст

1. Основні відомості про емітентаX
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіX
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб-
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря-
5. Інформація про посадових осіб емітентаX
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітентX
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента-
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом-
4) інформація про похідні цінні папери емітента-
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітентаX
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукціїX
3) інформація про собівартість реалізованої продукціїX
9. Інформація про конвертацію цінних паперів-
10. Інформація про заміну управителя-
11. Інформація про керуючого іпотекою-
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів-
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом-
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття-
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям-
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду-
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття-
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів-
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку-
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітностіX
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)-
19. Примітки:
У роздiлi «Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi» розкривається iнформацiя про одержанi Емiтентом протягом 9 мiсяцiв 2014 року лiцензiї (дозволи). Протягом звiтного перiоду Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб. Обрання корпоративного секретаря не передбачено Статутом Товариства, тому iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня. Усi акцiї Товариства є простими iменними. Простi акцiї Товариства не пiдлягають конвертацiї у привiлейованi акцiї або iншi цiннi папери Товариства. Привiлейованих акцiй ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не має. Акцiї додаткового випуску, якi станом на кiнець звiтного перiоду перебувають у процесi розмiщення, не iснують. Рiшення провести додатковий випуск акцiй у звiтному перiодi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не приймало. Рiшення про анулювання, консолiдацiю або дроблення акцiй ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» протягом звiтного перiоду не приймало. Процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, iпотечнi цiннi папери, iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН, iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає реєстрацiї), похiднi цiннi папери, борговi цiннi папери ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не iснують, тому: - iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня; - iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутня; - iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня; - iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв вiдсутня; - iнформацiя про замiну управителя вiдсутня; - iнформацiя про керуючого iпотекою вiдсутня; - iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв вiдсутня; - iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом вiдсутня; - iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття вiдсутня; - iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям вiдсутня; - iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду, вiдсутня; - iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття вiдсутня; - iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв, вiдсутня; - iнформацiя стосовно звiту про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутня. У роздiлi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" розкривається iнформацiя за 3-й квартал 2014 р. Емiтент веде Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом, тому Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не заповнюється.