Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2 квартал 2014 року

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909

Квартальна фінансова звітність банку

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 2 квартал 2014 року
РядокНайменування статтіНа звітну дату поточного кварталуНа кінець попереднього фінансового року
АКТИВИ
1Грошові кошти та їх еквіваленти42945435266801
1Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України240743577002
2Торгові цінні папери122745210622
3Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток00
4Кошти в інших банках, у тому числі:27907552711
4.1в іноземній валюті62094487
5Резерви під знецінення коштів в інших банках-27167-9697
6Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:2883704727046847
6.1кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:2054309019237500
6.1.1в іноземній валюті89755756938705
6.1.2резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів-3611540-2969867
6.2кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:82939577809347
6.2.1в іноземній валюті39689573300525
6.2.2резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів-8597862-5879017
8Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі:55049555150515
9Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж-4093-2806
10Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому числі:604312538629
11Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення00
12Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії206080206080
13Інвестиційна нерухомість138333163289
14Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток432283122358
15Відстрочений податковий актив555248459685
16Основні засоби та нематеріальні активи25116712741360
17Інші фінансові активи, у тому числі:306535559103
18Резерви під інші фінансові активи-29422-16526
19Інші активи128396113111
20Резерви під інші активи-44991-31732
21Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття250589251988
23Усього активів, у тому числі:4441255543460101
23.1в іноземній валюті1459665212294283
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
24Кошти банків, у тому числі:72823876011837
24.1в іноземній валюті67499085109078
253Кошти клієнтів, у тому числі:2576828026419125
25кошти юридичних осіб, у тому числі:1083281811786514
25.1в іноземній валюті28270873376146
25.2кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:935416310239755
25.2.1в іноземній валюті22320313226024
26Кошти фізичних осіб, у тому числі:1493546214632611
26.1в іноземній валюті52077564504453
26.2кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:66656396387777
26.2.1в іноземній валюті14899341242351
27Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:00
27.1в іноземній валюті00
28Інші залучені кошти582700
29Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток218260218115
30Відстрочені податкові зобов'язання13433125681
31Резерви за зобов’язаннями5587354830
32Інші фінансові зобов’язання706764738170
33Інші зобов'язання314515377901
34Субординований борг35561602377704
35Зобов'язання групи вибуття00
36Усього зобов'язань, у тому числі:3809484036223363
36.1в іноземній валюті1867745715705179
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
37Статутний капітал30027753002775
39Емісійні різниці30333063033306
39.1Незареєстровані внески до статутного капіталу00
39.2Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-1972367-88032
40Резервні та інші фонди банку316916280318
40.1Резерви переоцінки19370851008371
46Усього власного капіталу63177157236738
47Усього зобов'язань та власного капіталу4441255543460101
-
Затверджено до випуску та підписано   
11.07.2014року КерівникЛавренчук В.М.
    (підпис, ініціали, прізвище)
Клекота I.В., тел. (044) 490-87-47 Головний бухгалтер Макаренко Л.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2 квартал 2014 року
Найменування статтіЗвітний періодПопередній період
за поточний кварталза поточний квартал наростаючим підсумком з початку рокуза відповідний квартал попереднього рокуза відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
12345
Процентні доходи1610944313228114679402890427
Процентні витрати-430069-797875-526407-1091550
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)118087523344069415331798877
Комісійні доходи461258878450413294788905
Комісійні витрати-78977-151132-51677-97473
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку20143958-25388364
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості0000
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки2185310948499021
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж-180-179120813119606
Результат від операцій з іноземною валютою1173552241933636961636
Результат від переоцінки іноземної валюти-200670-1213563-19501-24411
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості0000
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова0000
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова0000
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках-952912-1821042-256540-560459
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів-11023-212416269-3107
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж-2287-128700
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення0000
Відрахування до резервів за зобов'язаннями83681621933366444
Інші операційні доходи1138801672957119290294
Адміністративні та інші операційні витрати-833093-1569329-766472-1579567
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній0000
Прибуток/(збиток) до оподаткування-195174-1100143500927618130
Витрати на податок на прибуток13550097400-63000-96267
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває-59674-1002743437927521863
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування0000
Прибуток/(збиток)-59674-1002743437927521863

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати) (продовження)
за 2 квартал 2014 року
Найменування статтіЗвітний періодПопередній період
за поточний кварталза поточний квартал наростаючим підсумком з початку рокуза відповідний квартал попереднього рокуза відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
12345
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж5426201092811-153439181448
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів-49178-55038-5866-12267
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків0000
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії0000
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом-54177-1090596242-11924
Інший сукупний дохід після оподаткування439265928714-153063157257
Усього сукупного доходу379591-74029284864679120
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію0-0.030.020.02
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію0-0.030.020.02
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію0000
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію0000
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік0-0.030.020.02
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік0-0.030.020.02

-
Затверджено до випуску та підписано   
11.07.2014року КерівникЛавренчук В.М.
    (підпис, ініціали, прізвище)
Клекота I.В., тел. (044) 490-87-47 Головний бухгалтер Макаренко Л.О.
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище)