Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2013рік

Назва:Публічне акціонерне товариство "Жежелівський кар"єр"
ЄДРПОУ:00292379

Опис бізнесу

До жовтня 1992 року Жежелiвський кар"єр був державним пiдприємством i вiдносився до тресту "Вiнницянерудпром". З 1992 року Жежелiвський кар"єр став Орендним пiдприємством "Жежелiвський кар"єр" i у 1996 роцi перетворився у ВАТ "Жежелiвський кар"єр" . Протягом 2010 року проведено зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "Жежелiвський кар"єр" на Публічне акціонерне товаристве "Жежелiвський кар"єр", у зв"язку із приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства". У звітному роцi фактiв злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не відбувалось.
В організаційній структурі Товариства дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає. Їх ролі та перспективи розвитку відсутні. В органiзацiйно-структурнiй побудовi до складу АТ входять два основних цехи: - гiрничий цех по видобутку блокiв та виготовленню виробiв з гранiту; - гiрничий цех по виробництву щебеню i буто-щебеневої продукцiї. Вiдповiдно кожний цех має свої дiльницi: кар"єр №1; каменерозпилування; полiрування; випуску товарiв народного вжитку. Також працюють допомiжнi виробництва: автомобiльний парк, електроцех, будiвельна бригада, робiтнича столова, механiчний цех. В звітному роцi змiн в органiзацiйнiй структурi товариства не відбувалось.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 74 особи. Позаштатних працiвникiв - 4 особи; осiб, якi працюють за сумiсництвом - немає; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу ( тижня) - 1 особа. Фонд оплати працi складає 1300 тис.грн. Вiдносно попереднього 2012 року спостерiгається зменшення на 685 тис.грн. Кадрова програма Товариства спрямована на залучення молодих спецiалiстiв, а також на пiдвищення квалiфiкацiї працюючого персоналу. Пiдприємство проводило навчання працiвникiв протягом звiтного 2013 року у КПТНЗ "Вінницький навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства" дев'ятьох робітників по навчанню та присвоєнню професії "машиніст конвеєра", також у Навчальному виробничому комбінаті ТОВ "Да- Допомога" було проведено навчання та перевірка знань 14 -х осiб робочих спецiальностей ( кранівник, екскаваторник, електрик, електрозварник) та 7 осiб IТП .
Товариство не належить до будь-яких об"єднань підприємств.
Спільна діяльність Товариством не проводиться
Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реоргаiнiзацiї пiдприємства не надходило.
При підготовці фінансової звітності використовувались принципи наведені нижче. Основні засоби. Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення у випадку їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання і витрати по позиках у разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. Наступні витрати збільшують балансову вартість активу або визнаються як окремий актив у разі, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, і собівартість об'єкта може бути достовірно оцінена. Балансова вартість складової частини об'єкта основних засобів, яка була замінена, списується на витрати. Інші витрати, в тому числі витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування, відображаються в звіті про фінансові результати по мірі їх понесення. Амортизація основних засобів відображається у звіті про сукупний дохід і нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання окремих активів. Основні засоби, придбані на умовах фінансової оренди, амортизуються протягом очікуваного терміну корисного використання на тих же умовах, як власні основні засоби, протягом терміну дії відповідного договору оренди. Основними засобами признаються матеріальні активи Товариства, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року, первинна вартість яких визначається залежно від класу більше 2500 грн., які використовуються в процесі виробництва, надання послуг, здачі в оренду іншим сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій. Амортизація нараховується з моменту, коли об'єкт основних засобів стає готовим для використання. Земля та об'єкти незавершеного будівництва не амортизуються. Основні засоби, призначені для продажу, і відповідають критеріям визнання враховуються відповідно до МСФЗ 5. Списання раніше визнаних основних засобів або їх істотного компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрати, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до складу інших доходів / (витрат) звіту про сукупний дохід за той звітний рік, в якому визнання активу було припинено. Нематеріальні активи. Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні, оцінюються за первісною вартістю. Первісною вартістю нематеріальних активів, придбаних в результаті об'єднання бізнесу, є їх справедлива вартість на дату придбання. Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Керівництво оцінює строк корисного використання, щоб визначити, чи є він певним або невизначеним. Сума амортизації нематеріального активу, з визначеним строком корисного використання, систематично розподіляється протягом строку його корисного використання. Період і метод нарахування амортизації для нематеріального активу, з обмеженим строком корисного використання, переглядаються, як мінімум, в кінці кожного звітного періоду. Оренда. Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умов оренди передаються в основному всі ризики і вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання визначеному в МСБО 17 "Оренда". Всі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Активи, які отримуються на умовах фінансової оренди, признаються активами Товариства по найменшій вартості або справедливій вартості або дисконтованої вартості мінімальних орендних платежів на дату отримання. Відповідна заборгованість включається в Баланс, як зобов'язання по фінансовій оренді, з розділенням на довгострокову і короткострокову заборгованість. Фінансові витрати, визнаються з використанням методу ефективної ставки відсотка. Відсоток визначається на підставі відсотка, встановленого орендодавцем в договорі оренди або як ставка можливого залучення. Фінансові витрати включаються до звіту про фінансові результати протягом відповідного періоду оренди. Орендні платежі по операційній оренді відображаються в звіті про фінансові результати на пропорційно-тимчасовій основі протягом відповідного періоду оренди. У разі надання в операційну оренду майна Товариства, суми, які підлягають отриманню від орендаря, відображаються як інший операційний дохід в сумі нарахованих поточних платежів. Фінансові активи. Фінансові активи, що знаходяться у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення; фінансові активи, наявні для продажу; похідні інструменти, визначені в якості інструментів хеджування при ефективному хеджуванні. Підприємство класифікує свої фінансові активи при їх первісному визнанні. Фінансові активи, за винятком фінансових активів, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, спочатку визнаються за справедливою вартістю, збільшеною на безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді. Фінансові активи Підприємства включають грошові кошти і короткострокові депозити, торговельну та іншу дебіторську заборгованість, позики та інші суми до отримання. Подальша оцінка фінансових активів наступним чином залежить від їх класифікації. Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Ця категорія фінансових інструментів включає в себе такі види інструментів: фінансові активи, призначені для торгівлі і фінансові активи, які після первинного визнання оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку або збитках. Фінансові активи класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони придбані з метою продажу в найближчому майбутньому. Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, враховуються у звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю, а зміни справедливої вартості визнаються у складі доходів від фінансування або витрат з фінансування в звіті про сукупний дохід. Позики і дебіторська заборгованість. Позики і дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами з фіксованими або обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку. Дебіторська заборгованість включає в себе торгову та іншу дебіторську заборгованість. Позики видані є фінансовими активами, які виникли у Підприємства внаслідок надання коштів позичальнику. Дебіторська заборгованість класифікується як торгова дебіторська заборгованість (виникаюча за реалізовані в ході здійснення звичайної господарської діяльності товари і послуги) і неторгова (інша) дебіторська заборгованість. У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється і відображається по чистій вартості реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється з урахуванням наданих знижок повернень товарів і безнадійної заборгованості. Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості Товариство створює резерв сумнівних боргів. Резерв створюється з використанням методу класифікації дебіторів за термінами непогашення. Дебіторська заборгованість, по якій термін погашення прострочено більш ніж на 12 місяців, вважати сумнівною. Довгострокова дебіторська заборгованість (окрім відстрочених податків на прибуток) враховується залежно від її виду по вартості, що амортизується або по вартості, що дисконтується. Видані позики обліковуються за амортизованою вартістю за вирахуванням збитків від зменшення корисності. Інвестиції, утримувані до погашення. Інвестиції з фіксованим терміном погашення, фіксованими платежами або платежами, які підлягають визначенню, а також щодо яких керівництво має реальні наміри і можливість утримувати до погашення, інші, ніж ті, які відповідають визначенню дебіторської заборгованості та кредитів, виданих підприємством, класифікуються як інвестиції, утримувані до погашення. Такі інвестиції включаються до складу необоротних активів, за винятком інвестицій, які підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу і включаються до складу оборотних активів. Інвестиції, утримувані до погашення, обліковуються за амортизованою вартістю. Припинення визнання. Визнання фінансових активів припиняється у разі, якщо термін дії контрактних прав на грошові потоки від фінансового активу закінчується, або Підприємство передає всі значні ризики і вигоди від володіння активом. Аванси видані та інша дебіторська заборгованість, яка не є фінансовим активом. Аванси видані відображаються за номінальною вартістю за вирахуванням накопичених збитків від знецінення, інші оборотні активи відображаються за номінальною вартістю за вирахуванням накопичених збитків від знецінення. Знецінення авансів виданих визнається за наявності об'єктивних свідчень того, що погашення всієї суми заборгованості не відбудеться у встановлені договором терміни, в тому числі при отриманні інформації про істотні фінансові ускладнення дебітора, можливості визнання дебітора банкрутом або ймовірності реорганізації дебітора, при відмові від постачання і т. д. Знецінення активів. Товариство відображає необоротні активи у фінансовій звітності з урахуванням знецінення, яке визначається відповідно до МСБО 36. За наявності ознак знецінення активів, Товариство визначає суму очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу - це найбільша з двох оцінок: справедливої вартості за мінусом витрат на продаж і цінності використання. Якщо сума очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу різниця признається збитками від знецінення в звіті про фінансові результати з одночасним зменшенням балансової вартості активу до суми, яку буде відшкодовано. Специфіка діяльності Товариства припускає враховувати все Підприємство, як Одиницю генеруючу грошові потоки, тому знецінення окремого активу, у разі відсутності ознак знецінення Одиниці в цілому в звітності не відображається. Витрати по позиках. Товариство для складання фінансової звітності застосовує базовий підхід до обліку витрат по позиках, відображений в МСБО 23. Витрати по позиках (процентні і інші витрати, понесені у зв'язку із залученням позикових засобів) признаються як витрати того періоду, в якому вони понесені, з відображенням в звіті про фінансові результати. Запаси. Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання і інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. Собівартість послуг, товарів і готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат і розподілених загальновиробничих витрат. Розподіл загальновиробничих витрат проводиться на основі основної заробітної плати. Вартість послуг та готової продукції відображаються у фінансовій звітності за фактичною собівартістю. Виникаюча побічна продукція враховується за можливою ціною реалізації і її вартість віднімається з вартості основного продукту. Запаси відображаються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: собівартості або чистої вартості реалізації. Чиста собівартість реалізації для незавершеного виробництва і готової продукції на складі визначається по окремих найменуваннях. У тому випадку, коли чиста вартість реалізації сировини і матеріалів нижче собівартості, а ціна реалізації готової продукції не змінилася, зниження вартості сировини і матеріалів в звітності не відображається.
Основним видом продукцiї, що виробляється Товариством і за рахунок продажу якої Товариство отримало більше 99,1% доходу за звітний рік, являється щебнева продукція. В звітному році було вироблено щебневої продукції 172125 тонн на суму 6173 тис грн. Середньореалізаційна ціна складає 54 грн/тонна. Сумма виручки, що отримана Товариством становить 9448 тис грн. В загальному обсязі продажів загальна сума експорту дорівнює 2893,4 тис грн., або 29,3% З 2008 р. підприємство почало випуск щебеню єврофракцій кубовидної форми. Виробництво продукції з каменю є перспективним видом діяльності. Виробництво продукції з каменю пов"язано з сезоннiстю, що i є особливiстю галузi в якій здійснює дiяльність товариство, обсяг реалізації збiльшується у весняно-лiтнiй перiод. Вироблена продукцiя в основному реалiзується на Українi: Вiнницька, Київська, Житомирська областi. Основними покупцями гранітної продукції є : Калинівська сільська рада, ПрАТ "Комсомольське СП "Агромаш", ПАТ "Будівельне управління №7" м.Київ, ТОВ "Мірмекс", ПАТ "Південьзахідшляхбуд", ПП БФ "Золотий ключ", ПСП "Батьківщина", ФОП Богатирчук Ю.О. та інші. Крiм пiдприємств, споживачами продукції є також населення цих областей. Частина продукції реалізується ТОВ "Крейк" м.Москва. Основнi ризики в дiяльностi товариства пов'язанi з несвоєчасними платежами споживачів, зростанням цiн на ПММ, енергоносії, запчастини i інші технологiчні матерiали. Заходи щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. Захист дiяльностi пiдприємства, розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у вивченнi нових технологiй, розширенні видів продукції, постiйному покращеннi якості продукції. Канали збуту , що використовує товариство це - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовуються - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни, гарної якості продукції. Ринок природного каменю буде збiльшуватись протягом наступних 25 рокiв.Цей вид продукцiї дуже перспективний та прибутковий. Камене-добувна галузь на даний час являється перспективною i постiйно розвивається, впроваджуються нові технологiї . Конкуренцiя в галузi є високою через достатню кiлькість пiдприємств, що виробляють аналогiчну продукцію, що i товариство. Потенцiйними конкурентами пiдприємства являються каменедобувальнi та каменепереробнi пiдприємства України. Перелік основних конкурентів : Гніванський кар'єр, Іванівський кар'єр, Стрижавський кар'єр, Малинський кар'єр, Рокитнівський спецкар'єр, Коростенський кар"єр.Особливiстю продукцiї товариства є її сезонний характер виробництва, висока якiсть та постiйне зростання собiвартостi внаслiдок збiльшення цiн на технологiчні матерiали. Через вiдсутнiсть необхідних обігових коштiв, на пiдприємствi складне питання у придбаннi технологiчних матерiалiв, які використовує товариство. Вони придбаваються у постачальникiв, є доступними завдяки їх широкому асортименту, проте цiни на них постiйно зростають.Основними постачальниками є: ПП "Борис" м Бердичів, ДП АТ "Вінницяобленерго" м.Козятин, ТОВ "Металпромпостач" м.Жититомир, ТОВ "Вольтех" м.Київ, ПП "Юнікум" м.Житомир, ПП "Окко-Бізнес", ТОВ "Гарант-Експрес" . Перспективнi плани розвитку товариства полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi продукції. Товариство планує провести оновлення підприємства , його технічне переоснащення з придбанням сучасної гірничо - добувної техніки з будівництвом нового дробарно - щебеневого заводу потужності переробки 1 млн. тон гірничої маси в рік. Продукція набуде нової якості. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання, як правило, не перевищує 7 осiб. Товариство здійснює свою діяльність виключно в Україні.
Протягом 2009 року зміни в вартості основних засобів відбулись в основному за рахунок : поліпшення деревообробної майстерні - 24 т.грн,придбання мобільного обладнання подріблення каменю та екскаватор - 4731 т.грн., демонтування цеху камнеобробітку - 61 т.грн, списання в металобрухт використаного та зношеного обладнання - 1 т.грн, продажу повністю зношеного вантажного автомобіля. Протягом 2010 року було проведено удосконалення машин та обладнання (дробарок, екскаватрів, навантажувача, крана)- 1147 т.грн,придбання інструментів та малоцінки - 7 т.грн, обладнання - 3386 т.грн, транспорту - 65 т.грн. В 2011 році відбулось поліпшення та ремонт машин та обладнання ( дробарки, екскаватора, мобільного обладнання - 140 т.грн, придбано легковий автомобіль - 135 т.грн, продано склади вибухових речовин - 64 т.грн, списано в металобрухт повністю зношене обладнання та транспорт - 1 т.грн. В 2012 році відбулось придбання та введення в дію : дробарки - 129,1 т.грн,генератора - 11,8 т.грн, компресорної станції - 16,0т.грн, конвеєра стрічкового - 4,8 т.грн, 3-х перфораторів - 10,0 т.грн, поліпшення: дробарок - 88,6 т.грн, автомобіля "Бензовоз" - 2,2 т.грн, мобільного обладнання для подріблення щебня - 21,5 т.грн. В 2013 році відбулось придбання та введення в дію дробарки - 3391 т.грн, збільшення вартості споруди "Родовище" - 2681 т.грн, придбання касового апарату та модему - 3 т.грн. Товариство планує провести оновлення підприємства , його технічне переоснащення з придбанням сучасної гірничо - добувної техніки з будівництвом нового дробарно - щебеневого заводу потужності переробки 1 млн. тон гірничої маси в рік, будівництво під'їзної залізничної колії. Для цього АТ залучило інвестиції, в тому числі у вигляді позики, у розмірі 12000 тис. грн., оформило в оренду земельну ділянку площею 8 га, провело частину запланованих розривних робіт для розширення меж кар"єру. Прогнозні дати початку та закінчення робіт приблизно: кінець 2010 - 2017 рік.
Такі правочини протягом звітного року не укладались
Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, ступінь використання - 90%. Сучасних виробничих потужностей недостатньо. Обмежень на використання майна немає. Товариство основні засоби не орендує і в оренду не надає. Будь-яких значних правочинів щодо основних засобів протягом звітного року не відбувалось. Спосіб утримання активів - за власні кошти товариства,позикові кошти. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства: Вінницька обл, Козятинський район, с.Жежелів, вул.Леніна. Екологічні питання позначаються на використанні активів товариства і Товариство приділяє велику увагу цим питанням, тому що припинення дії відповідної ліцензії або дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу та на утворення вiдходiв може призвести до зупинення виробничого процесу. Викиди в атмосферу від діяльності Товариства, розміщення відходів та небезпечних відходів не перевищують нормативів. Товариство планує провести оновлення підприємства , його технічне переоснащення з придбанням сучасної гірничо - добувної техніки з будівництвом нового дробарно - щебеневого заводу потужності переробки 1 млн. тон гірничої маси в рік, будівництво під'їзної залізничної колії. Для цього АТ залучило інвестиції, в тому числі у вигляді позики, у розмірі 12000 тис. грн., оформило в оренду земельну ділянку площею 8 га, провело частину запланованих розривних робіт для розширення меж кар"єру. Прогнозні дати початку та закінчення робіт приблизно кінець 2010 - 2017 рік.Очікуване зростання виробничих потужностей після завершення робіт планувалось на рівні 330 %. Вже освоєно 5300,0 т.грн.
Відсутність залізничної колії створює суттєві труднощі щодо транспортування та перевезення готової продукції, а діюча колія старого та зношеного зразка не надає можливості транспортувати значну кількість щебеня. Це в значній мірі призводить до зменшення реалізації готової продукції. Враховуючи те, що Товариство є одним з найбільших за обсягами виробників у Козятинському районі, це дасть можливість значно збільшити прибуток підприємства.Та недосконалість законодавчої бази та інші чинники не дозволили отримати земельну ділянку в кількості 0,6 га для під'їзної колії та перешкоджають втіленню планів Товариства в життя. Iстотно впливає на дiяльнiсть Товариства податковий тиск, а також низька платоспроможнiсть населення , підприємств та інших споживачів, рiст цiн на пальне, електроенергiю, збiльшення плати за надра. Також iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть товариства, є несвоєчаснi розрахунки споживачів за придбану продукцію, а також частi змiни в податковому законодавствi. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень доволі висока.
Штрафів (пені, неустойок ) в 2013 році сплачено в розмірі 5 т.грн.
Робочого капіталу недостатньо. Витрати на капітальне будівництво та реконструкцію плануються за рахунок інвестицій. Товариство користується фінансовою позикою. В результаті аналізу діяльності підприємства за 2013 рік : Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,11, що свідчить про не достатню кількість грошових коштів та їх еквівалентів для покриття короткострокових зобов'язань ( позитивне значення 0,25 - 0,5 ). Коефіцієнт покриття (загальна ліквідність) 1,93 свідчить про те, що Підприємство має можливість погасити поточні зобов'язання перед кредиторами (позитивне значення 1,0 -2,0) Коефіцієнт фінансової незалежності визначає частку коштів власників Підприємства в загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів, незалежність його функціонування від позикових коштів (позитивне значення 1,0). За даними розрахунку даний показник 0,36, свідчить про те , що підприємство залежне від зовнішніх джерел фінансування. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом становить 0,56 (позитивне значення 0,5 - 1,0). Можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї продукції, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних та довгострокових зобов'язань.
Товариством в 2013 р. укладено 29 договорів на суму 490,5 тис. грн., з терміном виконання в 2014 році. Після виконання договорів планується отримання прибуток в розмірі 96 тис.грн.
В наступному році Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме - розширення меж кар"єру, збільшення виробленої продукції, залучення нових клiєнтiв, капітальний ремонт технiки i обладнання. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть товариства в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, подорожчання кредитних ресурсiв, відсутність залізничної колії, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.
Витрат на дослідження та розробки не здійснювалось.
Судових справ, стороною яких виступає Товариство або його посадові особи - немає.
1) Аналітична довідка про результати господарювання за останні 3 роки в т.грн.: РОКИ: за МСФЗ: 2013 2012 2011 Показник Усього активів 21577 20257 22168 Основні засоби (за залишковою вартістю) 16621 11432 12130 Довгострокові фінансові інвестиції -- -- -- Запаси 1180 2261 3122 Сумарна дебіторська заборгованість 2689 4311 4802 Грошові кошти та їх еквіваленти 425 1923 1063 Власний капітал 7707 7439 10030 Статутний капітал 13130 13130 13130 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (5423) (5691) (3100) Довгострокові зобов'язання 3934 9482 4633 Поточні зобов'язання 3934 3161 7396 Чистий прибуток (збиток) 268 (2591) (1503) 2) 18 квiтня 2014 р. Наглядовою радою ПАТ "Жежелiвський кар'єр" прийнято рiшення призначити на посаду Генерального директора ПАТ "Жежелiвський кар'єр" Галас Михайла Михайловича