Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2013рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»
ЄДРПОУ:38926880

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI
Фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ФОНД» (далi – Компанiя) за рiк що закiнчився 31 грудня 2013 року пiдготовлена керiвництвом Компанiї
Компанiя є Публiчним акцiонерним товариством, створеним 07.10.2013 року.
Види дiяльностi компанiї : Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин.
Офiс Компанiї знаходиться за адресою01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 1
Акцiонери
Станом на 31 грудня 2013 року єдиним акцiонером Товариства є Кабiнет Мiнiстрiв України, що дiє вiд iменi Держави, на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про утворення публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд», який володiють її акцiями:
Акцiонери Резиденство Вiдсоток участi голосуючих акцiй,%
Кабiнет Мiнiстрiв України, що дiє вiд iменi Держави, на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про утворення публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд» резидент 100
резидент 100


2. ПРИНЦИПИ ПIДГОТОВКИ ЗВIТНОСТI
Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»).
Основи складання звiтностi
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за винятком оцiнки фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» («МСБО 39»).
Компанiя в 2013 роцi вела бухгалтерський облiк вiдповiдно МСФЗ.
Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi
Дана фiнансова звiтнiсть представлена в нацiональнiй валютi України (гривнi), яка є грошовою одиницею України, функцiональною валютою Компанiї i валютою представлення звiтностi. Функцiональна валюта визначалася як валюта основного економiчного середовища, в якiй Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть.
Застосування нових стандартiв i iнтерпретацiй
Компанiя застосувала наступнi новi i змiненi мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та iнтерпретацiї Ради з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) i Комiтету з iнтерпретацiям мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi СМСФО (КIМСФЗ) для цiлей пiдготовки цiєї рiчної фiнансової звiтностi :
? Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» - деякi винятки при розкриттi порiвняльної iнформацiї вiдповiдно до МСФЗ 7 для органiзацiй, якi вперше застосовують МСФЗ; Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй якi вперше застосовують МСФЗ;
? Поправка до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття iнформацiї – Передача фiнансових активiв»;
? Поправка до МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн» (переглянутий);
? Поправка до МСФЗ (IFRS) 32 «Фiнансовi iнструменти: Подання iнформацiї» - Класифiкацiя прав на емiсiю;
? Поправка до МСФЗ (IAS) 12 «Вiдкладенi податки – Вiдшкодування активу, який лежить в основi вiдкладеного податку;
Прийняття даних стандартiв i iнтерпретацiй не зробило впливу на фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року.
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

Принципи складання звiтностi - фiнансова звiтнiсть Компанiї не включає фiнансову звiтнiсть контрольованих нею органiзацiй (дочiрнiх пiдприємств). Контрольованим вважається пiдприємство, якщо керiвництво Компанiї має можливiсть визначати його фiнансову та господарську полiтику для отримання вигод вiд його дiяльностi.
Застосування припущення безперервностi дiяльностi – Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення про безперервнiсть дiяльностi.
Оренда
Оренда – це контракт за яким власник активiв (орендодавець передає iншiй сторонi (орендатору) ексклюзивне право користування активом за плату на визначений строк в часi. Початок термiну оренди – це найбiльш рання з дат: або дата укладання договору, або прийняття сторонами зобов’язань у вiдношеннi основних умов оренди.
Строк оренди – це перiод в продовж якого договiр оренди не може бути розiрваний, та на який орендар домовився орендувати актив.
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзi змiсту угоди на дату початку дiї договору. У рамках такого аналiзу потрiбно встановити, чи залежить виконання договору вiд використання конкретного активу або активiв переходить у право користування активом або активами в результатi даної угоди вiд однiєї сторони до iнший, навiть якщо це не вказується в договорi явно.
Перiод амортизацiї по капiтальних вкладеннях в орендованi основнi засоби являє собою перiод, протягом якого Компанiя має можливiсть продовжувати термiн оренди з урахуванням юридичних положень, що регулюють вiдповiднi умови продовження. Дане положення вiдноситься до договорiв оренди офiсного примiщення, за якими в неї є успiшна iсторiя продовження термiнiв оренди. Капiтальнi вкладення у орендованi основнi засоби (офiсне примiщення) амортизуються протягом строку корисного використання або термiну вiдповiдної оренди, якщо цей термiн коротший.
Залишкова вартiсть та строки корисного використання активiв аналiзуються i, при необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. У випадку виявлення ознак того, що балансова вартiсть одиницi, яка генерує грошовi потоки, перевищує його оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування, балансова вартiсть активу списується до його очiкуваного вiдшкодування.
Податок на прибуток - Податок на прибуток за звiтний перiод включає суму поточного податку розрахованого за правилами податкового законодавства.
Поточний податок на прибуток - Сума поточного податку на прибуток визначається виходячи з розмiру оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток має вiдмiнностi вiд чистого прибутку, який розраховується та вiдображається у звiтi про фiнансовi результати, оскiльки не включає статтi доходiв та витрат, що пiдлягають оподаткуванню за правилами податкового облiку . Нарахування зобов'язань Компанiї з поточного податку на прибуток здiйснюється з використанням ставок податку, затверджених Податковим Кодексом України фактично встановлених на звiтну дату.
Справедлива вартiсть - Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату.
По вкладеннях в цiннi папери, для яких активний ринок вiдсутнiй, справедлива вартiсть розраховується з використанням iнших методiв оцiнки фiнансових iнструментiв. Такi методи оцiнки включають використання iнформацiї про нещодавно здiйснених на ринкових умовах угодах мiж обiзнаними, зацiкавленими здiйснити таку операцiю незалежними один вiд одного сторонами, або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення цiни.
Фiнансовi активи
Iнвестицiї, якi визнаються в облiку i вибувають з облiку в момент вчинення правочину, у разi якщо придбання або продаж фiнансового вкладення здiйснюється у вiдповiдностi з договором, умови якого вимагають поставки протягом строку, встановленого на вiдповiдному ринку, i первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю мiнус транзакцiйнi витрати, безпосередньо вiдносяться до угоди, за винятком фiнансових активiв, що вiдносяться до категорiї активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, якi спочатку вiдображаються за справедливою вартiстю.
Фiнансовi активи, Компанiя класифiкує згiдно з МСФЗ 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» якi визначаються за чотирма категорiями фiнансових iнструментiв:
1.Фiнансови активи або фiнансовi зобов'язання, врахованi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток: є фiнансовi активи, або фiнансовi зобов'язання, якi придбанi або викупленi з метою продажу або викупу найближчим часом; або якi є частиною портфеля iдентифiкованих фiнансових iнструментiв, керування якими здiйснюється спiльно, i недавнi операцiї з якими свiдчать про тенденцiю до отримання короткострокового прибутку; або якi є похiдними за винятком похiдних iнструментiв, що представляють собою договори фiнансової гарантiї або класифiкованi та ефективнi iнструменти хеджування, або тi, якi пiсля первiсного визнання визначенi пiдприємством за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
2.Iнвестiцii, утримуванi до погашення - непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначними платежами та фiксованим строком погашення, якi пiдприємство планує i може утримувати до погашення.
3. Позики i дебiторська заборгованiсть - непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначними платежами, якi не котируються на активному ринку, за винятком активiв, якi пiдприємство має намiр продати негайно або в найближчому майбутньому, якi повиннi бути класифiкованi як призначенi для торгiвлi, а також активи, якi пiдприємство при первiсному визнаннi класифiкує як облiкованi за справедливою вартiстю через прибуток i збиток,або активiв, класифiкованих пiдприємством при первiсному визнаннi як наявнi для продажу, або активiв, за якими власник може не вiдшкодувати значну частину своїх початкових iнвестицiй, за винятком випадкiв, коли це вiдбувається через погiршення кредитоспроможностi.
4. Фiнансовi активи, утримуванi для продажу - непохiднi фiнансовi активи, якi класифiкуються, як наявнi для продажу, та не класифiкуються як: позики та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, або фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Вiднесення фiнансових активiв до тiєї чи iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i мети придбання i вiдбувається в момент їх прийняття до облiку.
Метод ефективної процентної ставки - Метод ефективної процентної ставки використовується для розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу та розподiлу процентних доходiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна процентна ставка являє собою ставку, що забезпечує дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових надходжень протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового активу або бiльш короткого термiну, якщо це застосовно.
Доходи, що вiдносяться до боргових iнструментiв, вiдображаються за методом ефективної процентної ставки.
Первiсне визнання та припинення визнання
Фiнансовi активи, що знаходяться в облiку Компанiї та у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються за вiдповiдними групами при їх первiсному визнаннi. Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають придбання активiв в термiн, встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (торгiвля на «стандартних умовах»), визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Первiсне визнання фiнансового активу здiйснюється за їх справедливою вартiстю з врахуванням витрат по угодi безпосередньо вiднесених на купiвлю фiнансового активу, за виключенням тих, якi на момент первiсного визнання вирiшено облiковувати за справедливою вартiстю з вiднесення її змiни на прибуток/збиток за перiод.
Витрати по нездiйсненим угодам вiдносяться на витрати перiоду.
Облiк фiнансових активiв припиняється при закiнченнi прав на отримання грошового потоку вiд вiдповiдного фiнансового актив, або при передачi Компанiєю всiх ризикiв та вигод. Облiк фiнансових активiв припиняється при їх погашеннi i при закiнченнi строку зобов’язань.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання всi фiнансовi активи що доступнi для продажу оцiнюються за справедливою вартiстю, за винятком тих, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити. Цi iнструменти облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням витрат на укладання угоди та збиткiв вiд знецiнення.
Всi утримуванi до погашення активи оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Всi цi фiнансовi iнструменти переоцiнюються з урахуванням зменшення їх вартостi.
Прибуток або збитки, що виникають в результатi змiн справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, вiдображених через прибуток або збиток, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд. Рiзницi, що виникають у зв'язку iз змiнами у справедливiй вартостi доступних для продажу фiнансових iнструментiв, визнаються через iнший сукупний дохiд, за винятком знецiнення, яке визнається в звiтi про фiнансовi результати.
Знецiнення фiнансових активiв, дебiторської та iншої дебiторської заборгованостi
На кожну звiтну дату Компанiя проводить аналiз дебiторської заборгованостi та фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається за наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля прийняття фiнансового активу до облiку. Збиток вiд знецiнення напряму зменшує балансову вартiсть фiнансових активiв та дебiторської заборгованостi.
Для фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, величина знецiнення розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю прогнозованих майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих з використанням ефективної ставки вiдсотка. При цьому балансова вартiсть фiнансових вкладень на дату вiдновлення знецiнення не може перевищувати амортизовану вартiсть, яка була б вiдображена у випадку, якщо б знецiнення не визнавалося.


4. ОРЕНДА
Компанiя є орендарем офiсного примiщення за контрактом укладеним з юридичною особою. Оренда є операцiйною, з правом подальшого перегляду строку оренди. Орендоване примiщення знаходиться за адресою: м. Київ, _________________________
Компанiя несе витрати по утриманню орендованого примiщення. Оренднi платежi та витрати на утримання в 2013 роцi склали __________ тис. грн. i були вiдображенi в складi «Адмiнiстративних витрат та витрат на збут» (Примiтка ___).
5. ФIНАНСОВI АКТИВИ ТА ГРОШОВI КОШТИ
Компанiя класифiкує фiнансовi iнструменти, якi є у власностi на звiтну дату за наступними категорiями.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї якi належать до категорiї утримуванi для продажу , вiдображаються в статтi «Поточнi фiнансовi iнвестицiї» балансу (рядок 1160) –станом на 31.12.2013р. залишки в данiй графi вiдсутнi Їх облiк ведеться по справедливiй вартостi..
В балансi Компанiї поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi наступним чином:

На 31 грудня 2012 року На 31 грудня 2013 року Змiни
(+,-)
Поточнi фiнансовi iнвестицiї, в т.ч. - 0
-цiннi папери - 0
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, що визначена та включена у фiнансову звiтнiсть Компанiї, являє собою суму, на яку може бути обмiняний фiнансовий iнструмент в результатi поточної операцiї мiж бажаючими здiйснити таку операцiю сторонами, вiдмiнної вiд вимушеного продажу або лiквiдацiї.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках на поточних рахунках.
В балансi Компанiї грошовi кошти на поточних рахунках та короткостроковi депозити вiдображенi наступним чином (грн.):


На 31 грудня 2012 року На 31 грудня 2013 року Змiни
(+,-)
Грошовi кошти та Їх еквiваленти
в нацiональнiй валютi - 222 271 898,95 - -
Грошовi кошти та Їх еквiваленти
в iноземнiй валютi - 334 586,98- -
Разом -
6. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Дебiторська заборгованiсть з фiксованими або обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку, класифiкуються як «дебiторська заборгованiсть за виданими авансами» та «iнша поточна дебiторська заборгованiсть» i облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення та сумнiвної заборгованостi.
Дебiторська заборгованiсть за станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв представленi таким чином (тис. грн.):

На 31 грудня 2012 року На 31 грудня 2013 року Змiни
(+,-)
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами - 1 610 236 -
Iнша дебiторська заборгованiсть,
(за мiнусом резерву пiд сумнiвну) - 487 -
Всього - 1 610 723
Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя не мала простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi (31 грудня 2013 року: строк виникнення такої заборгованостi не перевищував 365 днiв).
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
При визначеннi погашення дебiторської заборгованостi Компанiя враховує будь-якi змiни кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтної дати.
Розмiр резерву станом на 31 грудня 2013 року визначений в сумi 0 тис. грн. Компанiя на протязi звiтного року проводить iнвентаризацiю резерву з метою визначення обґрунтованостi його розмiру. Збiльшення (зменшення) резерву вiдображається у витратах за статтею «Адмiнiстративнi витрати» у звiтi про фiнансовi результати.
7. КАПIТАЛ
Акцiонерний капiтал
Станом на 31 грудня 2013 Компанiя має випущенi простi iменнi акцiї в кiлькостi 50 000 тис. штук загальною сумою 5 000 000 000,00 грн. Номiнальна вартiсть кожної акцiї становить 100 000,00 грн. Форма iснування акцiй – без документарна. Всi випущенi акцiї були повнiстю оплаченi.
Акцiй викуплених самою Компанiєю або дочiрнiми пiдприємствами немає.
Дивiденди
Протягом 2013 року акцiонерами Компанiї не приймалося рiшень щодо виплати дивiдендiв, тому дивiденди акцiонерам не виплачувалися.
8. IНФОРМАЦIЯ ПРО ОПЕРАЦIЇ З ПОВЯЗАНИМИ ОСОБАМИ
Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною.
Операцiї мiж пов’язаними сторонами - передбачають передачу ресурсiв або зобов’язань, незалежно вiд стягування плати.
Спiльний контроль – зафiксоване угодою розподiлення прав контролю.
Пов’язанi сторони Компанiї включають акцiонерiв, ключовий управлiнський персонал, пiдприємства, якi мають спiльних власникiв та перебувають пiд спiльним контролем, пiдприємства, що перебувають пiд контролем ключового управлiнського персоналу, а також компанiї, стосовно яких у Компанiї є iстотний вплив.
У таблицi представленi пов’язанi сторони Компанiї:


В 2013 роцi Компанiя не здiйснювала операцiй з продажу та закупiвлi товарiв, робiт i послуг мiж пов’язаними сторонами. Будь-яка заборгованiсть з пов'язаними сторонами в балансi Компанiї вiдсутня. Угоди з пов'язаними сторонами Компанiєю не укладались.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, не має заборгованостi за сумами, що пiдлягають виплатi пов'язаним сторонам.
Оцiнка можливої наявностi проведення операцiй з пов’язаними сторонами проводиться Компанiєю в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу вiдповiдної пов'язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.
Винагороди у формi акцiй – не нараховувались та не отримувались.
9. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв
Станом на 31 грудня 2013 року кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв представлена наступним чином:
Iншi поточнi зобов’язання
Iншi поточнi зобов’язання за станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв представленi таким чином:

На 31 грудня 2012 року На 31 грудня 2013 року Змiни
(+,-)
Iнша кредиторська заборгованiсть - 268 599 -
Всього - 268 599 -
Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя не мала простроченої та сумнiвної iншої кредиторської заборгованостi (31 грудня 2013 року: строк виникнення такої заборгованостi не перевищував 365 днiв). Балансова вартiсть iншої кредиторської заборгованостi дорiвнює її справедливої вартостi.
При визначеннi погашення iншої кредиторської заборгованостi Компанiя на кожну звiтну дату проводить аналiз сум кредиторської заборгованостi з вираховуванням термiнiв її облiку на балансi, та термiнiв позовної давностi за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтної дати.
10. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ ТА ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Загальний розмiр адмiнiстративних витрат за 2013 рiк, що закiнчився 31 грудня, складає 1 751 тис. грн., якi розподiляються за наступними елементами:
за 2013 рiк
Витрати на оплату працi 267
Вiдрахування на соцiальнi заходи 100
Амортизацiя 4
Iншi операцiйнi витрати 1380
Разом 1 751

11. IНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХIД

Iнший сукупний дохiд отриманий Компанiєю за рiк що закiнчився 31 грудня 2013 року складає -0тис. грн.

12. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ТА ФIНАНСОВI ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року склали 0 тис. грн.13. ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
За результатом всiх видiв дiяльностi в 2013 роцi Компанiєю отриманий прибуток в розмiрi 84 326 тис. грн.

14. УМОВНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Операцiйна середа
Податкове законодавство та умови регулювання в Українi
Уряд України продовжує реформу економiчної i комерцiйної iнфраструктури в процесi переходу до ринкової економiки. У результатi законодавство, що впливає на дiяльнiсть пiдприємств, продовжує швидко змiнюватися. Цi змiни характеризуються неясними формулюваннями, наявнiстю рiзних тлумачень i сформованою практикою винесення довiльних рiшень з боку влади. Iнтерпретацiя керiвництвом такого законодавства стосовно дiяльностi Компанiї може бути оскаржена вiдповiдними контролюючими органами. Зокрема, податковi органи займають фiскальну позицiю при iнтерпретацiї законодавства i визначеннi розмiру податкiв, i в результатi, можливо, що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не оскаржувалися, будуть оскарженi. Отже, можуть бути донарахованi податки, штрафи i пенi. Три роки, що передують звiтному, є вiдкритими для перевiрки податковими органами.
Керiвництво вважає, що Компанiя нарахувала всi податки, що стосуються дiяльностi Компанiї. У ситуацiях невизначеностi Компанiя здiйснила нарахування податкових зобов'язань, виходячи з оцiнки керiвництвом iмовiрною величини вiдтоку ресурсiв, якi будуть потрiбнi для погашення таких зобов'язань. Керiвництво Компанiї, ґрунтуючись на трактуваннi податкового законодавства, вважає, що зобов'язання з податкiв вiдображенi в повному обсязi. Тим не менш, податковi та iншi державнi органи можуть по-iншому трактувати положення чинного податкового законодавства, i вiдмiнностi в трактуваннi можуть мати iстотнi наслiдки.
Протягом 2012 року Компанiя не визнала витрати по резерву з податку на прибуток та iншим податкам внаслiдок того, що страхова дiяльнiсть в Українi має спецiальнi правила оподаткування регламентованi податковим законодавством України, однак вони мають вiдмiнностi в ставках оподаткування iнших компанiй, якi застосовують загальноприйнятi правила.

15. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Компанiї пiддаються наступним фiнансовим ризикам:
ринковий ризик, який включає цiну, вiдсоткову ставку та валютнi ризики, кредитний ризик i ризик лiквiдностi.
Для того щоб обмежити вище зазначенi ризики, при виборi фiнансових iнструментiв полiтика Компанiї базується на високому рiвнi контролю з боку працiвникiв Компанiї з урахуванням вимог чинного законодавства України. Компанiя мiнiмiзує ризики диверсифiкацiй свого iнвестицiйного портфелю, аналiзує фiнансовi активи перед їх покупкою i вiдстежує подальшу iнформацiю про цi активи, вкладаючи бiльшiсть своїх iнвестицiй з високими рейтингами надiйностi.
16. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Компанiєю прийнято рiшення про створення дочiрнього пiдприємства вiдповiдно до наказу №44 Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 27.01.2014 «Про створення дочiрнього пiдприємства «Агрофонд – зерно» публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд»