Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2013рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»
ЄДРПОУ:38926880

Зміст

1. Основні відомості про емітента:X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності-
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб-
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря-
5. Інформація про рейтингове агентство-
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаX
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента-
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітентаX
9. Інформація про загальні збори акціонерів-
10. Інформація про дивіденди-
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітентX
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента-
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом-
4) інформація про похідні цінні папери-
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду-
13. Опис бізнесуX
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітентаX
3) інформація про зобов'язання емітента-
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції-
5) інформація про собівартість реалізованої продукції-
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів-
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуX
17. Інформація про стан корпоративного управлінняX
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій-
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям-
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду-
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття-
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду-
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року-
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття-
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів-
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів-
23. Основні відомості про ФОН-
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН-
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН-
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН-
27. Правила ФОН-
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)-
29. Текст аудиторського висновку (звіту)X
30. Річна фінансова звітність-
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)-
33. Примітки2.Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi- протягом звiтного перiоду Товариство не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. 3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, оскiльки Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду. 4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - вiдсутня, оскiльки такої посади не передбачено штатним розписом Товариства. 5.Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, оскiльки Товариство не користується послугами рейтингового агентства. 7. Iнформацiя про посадових осiб емiтента 2) iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента – посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента 9. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв – загальнi збори акцiонерiв не проводяться, оскiльки вiдповiдно до ч. 4 ст. 11 Закону України «Про управлiння об’єктами державної власностi» функцiї з управлiння корпоративними правами держави виконуються безпосередньо, без скликання зборiв акцiонерiв уповноваженим органом одноосiбно, яким є Мiнагрополiтики вiдповiдно до пп.1 п36 Статуту Товариства. 10. Iнформацiя про дивiденди - протягом звiтного перiоду дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися. 12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента - емiтент не випускав облiгацiї 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiтент не випускав iншi цiннi папери, крiм iпотечних облiгацiй 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - емiтент не має похiдних цiнних паперiв 5) iнформацiя про викуп акцiй протягом звiтного перiоду – акцiї емiтента не викупалися протягом звiтного перiоду. 14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 4-5) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, так як Товариство не займається такими видами дiяльностi. 15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв – емiтент не випускав борговоих цiнних паперiв 18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй – емiтент не випускав iпотечних облiгацiй 19. Iнформацiя про iпотечне покриття: 1-5) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям, iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду, iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття, вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв на кiнець звiтного перiоду, вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року – iнформацiя вiдсутня; 20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття – кредитнi договори, права вимоги за якими забезпечено iпотеками у Товариства вiдсутнi. 21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв – емiтент не випускав iпотечних сертифiкатiв 22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв – iпотечнi активи вiдсутнi 23-27 Основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН – iнформацiя вiдсутня. 30. Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдсутня, емiтент подає фiнансову звiтнiсть, складену за Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку. 32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.