Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2013рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»
ЄДРПОУ:38926880

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння    Кiрюк Олександр Геннадiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.30.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
38926880
4. Місцезнаходження
01001 Печерськийм. Київ вул. Грiнченка, 1
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 277-27-00(044) 277-27-07
6. Електронна поштова адреса
info@af.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії30.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у"Бюлетень"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 82 (1835)  
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінціhttp://38926880.smida.gov.uaв мережі Інтернет30.04.2014
 (адреса сторінки) (дата)